ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/219

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Καλαμάτας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται κατά τα οικεία μέρη ως ταύτα διαμορφούνται στις ακόλουθες διατάξεις οι από 31/7/1991 και 3/1/1992 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Καλαμάτας, που κυρώθηκε με το Β.Δ 3/9.4.1937 (Α. 134) και ισχύει μετά ιην τροποποίηση του με το Π.Δ. 184/1989 (Α. 59), οι οποίες Ιχουν ως εξής: Άρθρο 1 Οι παράγραφοι β και γ του άρθρου 2 του καταστατικού, τροποποιούνται ως ακολούθως: «β. Η παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στα αποχωρούντα μέλη μετα από πολυετή δικηγορία, όχι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) χρόνων και με την προϋπόθεση συμμετοχής ως μέλους στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Καλαμάτας όχι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) χρόνων. γ. Η παροχή εφάπαξ στα αποχωρούντα μέλη απο τη δικηγορία λόγω διαρκούς αναπηρίας ή στην οικογένεια θανόντος μέλους, εφόσον ο αποχωρών ή ο θανών ήταν μέλος του Ταμείοι Προνοίας τουλάχιστον επί μια 15ετία και συγχρόνως είχε και 15ετή δικηγορία». Άρθρο 2 Μετά την πρώτη περίοδο της διάταξης του άρθρου 6 του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 184/1989 (Α89), προστίθεται, η παρακάτω φράση, «Διαδικαστική πράξη αποτελεί και η επικόλληση των ένσημων Προνοίας στα οικεία πινάκια των Δικαστηρίων, για τα οποία θα επικολλούνται ισόποσα προς τα εκάστοτε ένσημα του Ταμείου Νομικών. Άρθρο 3 Η παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ/ τος 184/1989 (Α 59) τροποποιείται ως ακολούθως:« 1.Εφάπαξ τακτικό βοήθημα στα μέλη του Ταμείου. Το βοήθημα αυτό χορηγείται κατά την περίπτωση του άρθρου 2 παρ. β και γ, και ορίζεται κατα βάση σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) δρχ. προσαυξανόμενες κατά σαράντα πέντε χιλ. (45.000) δρχ. για κάθε χρόνο συμμετοχής του μέλους στο Ταμείο και μέχρι τριάντα πέντε (35) χρόνια συνολικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του Δ/τος αυτού, εκτός από το άρθρο 3 που ισχύπει από 31.7.1991 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/ τος.
Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνεται η αριθμ. 192/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γυθείου που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως εξής: 1.Συνιστάται στο Δήμο Γυθείου του Νομού Λακωνίας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 2.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητος της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 3.Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη Γυθείου του Νομού Λακωνίας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). 4.Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Γυθείου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). Άρθρο 2 Εκμετάλλευση Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). Άρθρο 3 Περιουσία Περιουσία της επιχείρησης: Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 παρ. 8 Ν. 1069/1980). Αρθρο 4 Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 16 και 27 και 28 του Ν. 1069/1980, είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β. Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου, το οποίο καταβάλλεται για μια δεκαετία από την έναρξη του επόμενου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/1980). γ. Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). δ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/1980). ε. Η δαπάνη και σύνδεση προς αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). στ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/ 1980). η. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). θ. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). t. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ια. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ Ν. 1069/1980). ιβ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ και άρθρο 14 Ν. 1069/80). ιγ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980. ιδ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Άρθρο 5 1.Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Από τα μέλη αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Γυθείου (ο Δήμαρχος και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι) ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου μηχανικών και δύο (2) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989). 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/1989). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ΐδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 (Α. 203).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ, του Ν. 1558/1985 (Α. 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 (Α. 46).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (Α. 49) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1275/1982 (Α. 100) και 43 του Ν. 1469/1904 (Α. 111).
  • Την Τ. 1540/1991 (Β. 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 42η/27.11.91 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
  • Την 207/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά απο πρόταση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1904/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1904/1469 1904
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία