ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/220

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/220

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάργηση Κέντρων Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Γρεβενών, Καλαμάτας, Μυτιλήνης και θηλέων Καβάλας και Ξάνθης και μετατροπή του Μιχάλειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Χίου σε Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό. Άρθρο 1 1.Το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Γρεβενών που συστήθηκε με το από 30.9.1924 (ΦΕΚ 253/Α/24) Π.Δ/γμα, καθώς και τα Εθνικά Ορφανοτροφεία Αρρένων Καλαμάτας, Αρρένων Μυτιλήνης, Θηλέων Καβάλας και θηλέων Ξάνθης, που συστήθηκαν με τα από 7.12.1992 (ΦΕΚ 272 και 275/Α/22), 31.1.1923 (ΦΕΚ 44/Α/23) Β.Δ/γματα και 12.6.1926 (ΦΕΚ 201/Α/26) Ν.Δ/γμα και στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας με τό Β. Δ/γμα 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/73), καταργούνται. Άρθρο 2 Το Μιχάλειο Κέντρο Παιδικ ής Μέριμνας Θηλέων Χίου που συστήθηκε με το από 7.12.1972 (ΦΕΚ 272/Α/22) Β.Δ/γμα μετατρέπεται σε Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό με την ονομασία «Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Χίου». Η δυναμικότητα του ορίζεται σε 50 νήπια και 20 βρέφη. Οι θέσεις προσωπικού του είναι οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1431/84 (ΦΕΚ 46/Α/84). Ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του μετατρεπομένου Μιχάλειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Χίου. Άρθρο 3 1.Το προσωπικό των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας που καταργούνται με το άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και το προσωπικό του Μιχάλειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Χίου, που μετατρέπεται με το άρθρο 2 του παρόντος σε Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Χίου, το οποίο έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και Κρατικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Υπουργείου ή σε άλλα Ιδρύματα ή Υπηρεσίες τούτου. 2.Το λοιπό προσωπικό που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτητα με τη σχέση που έχει, μετατάσσεται ή μεταφέρεται, ανάλογα με τη σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού Κέντρων Παιδικής Μέριμνας ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Υπηρεσιών τούτου. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 928/1971 άρθρο 1 παρ. ί και 2 «Περί καταργήσεως, συγχωνεύσεως, μετατροπής ή υπαγωγής ιδρυμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών εις έτερα Ιδρύματα του αυτού Υπουργείου» (ΦΕΚ 144/Α/71).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/ 85). ,4. Την με αριθ. Υ.1660/1007556/116/0006/23.1.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Την αριθ. 197/1992/9.4.92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-30 Προεδρικό Διάταγμα 1992/220
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/928 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/928 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία