ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/229

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάταξη θέσης"
1.  
  Η προσωρινή θέση που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ,31, 35 και 37 του Ν. 1268/82 με την αριθ. Β1/568/ 10.8.1990 (ΦΕΚ 562/3.9.1990 τ.Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για τη μετάταξη Επιστημονικού Συνεργάτη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατατάσσεται στον κλάδο ΠΕ4 Φυσικών (Μ.Κ. 16-1), που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167) και το άρθρο 4 του Ν. 1586/86 (ΦΕΚ 37).
Άρθρο 2 "Μισθολογική και Βαθμολογική εξέλιξη"
1.  
  Η προσωρινή θέση του προηγούμενου άρθρου διαβαθμίζεται από το βαθμό που κατέχει ο μετατασσόμενος, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. μέχρι το βαθμό Α.
2.  
  Ο μετατασσόμενος ασκεί τα καθήκοντα της θέσης την οποία καταλαμβάνει
3.  
  Για την κατάταξη, τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του μετατασσόμενου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, του Ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194), του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167) και των άρθρων 6 και 9 του Ν. 1810/88 (ΦΕΚ 223).
Άρθρο 3
1.  
  Για τα θέματα κύριας ασφάλισης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους κατέχοντες τακτικές θέσεις του κλάδου στον οποίο κατατάσσεται η προσωρινή θέση
2.  
  Για τα θέματα επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους ασφαλίζεται από τη μετάταξη του ο μετατασσόμενος
3.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου πριν από τη μετάταξη του θεωρείται ότι διανύθηκε, για την ασφάλιση του, στη θέση μετάταξης του, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87 Α).
 • Την Η/2871/30.4.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β-296).
 • Την Υ. 1450/18.9.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Την αριθ. 102/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1450 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1450 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Β1/568/10.8.1990(562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Β1_568_10_8_1990(562 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2871 1990
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία