ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/234

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/234

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εφαρμογή Αποφάσεως 757 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 30ης Μαΐου 1992 για την επιβολή οικονομικών και άλλων κυρώσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο). ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Απαγορεύονται: (α) η εισαγωγή στο ελληνικό έδαφος όλων των εμπορευμάτων και προϊόντων που προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) και εξάγονται από εκεί μετά την 30ή Μαΐου 1992. ... (β) 1. Κάθε δραστηριότητα των ελλήνων υπηκόων ή στο ελληνικό έδαφος, η οποία θα προωθούσε ή αποσκοπεί στην προώθηση της εξαγωγής ή διαμετακομίσεως οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή προϊόντων που προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) 2.Οποιεσδήποτε συναλλαγές ελλήνων υπηκόων προς χρήση πλοίων ή αεροσκαφών υπό ελληνική σημαία ή στο ελληνικό έδαφος που αφορούν οποιαδήποτε εμπορεύματα ή προϊόντα που προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) και εξάγονται από εκεί μετά την 30ή Μαΐου 1992, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα οποιασδήποτε μεταφοράς κεφαλαίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) για τους σκοπούς τέτοιων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών, 1)η πώληση ή προμήθεια από τους έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή από πλοία ή αεροσκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία, οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή προϊόντων, ανεξάρτητα εάν προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, με την εξαίρεση προμηθειών που εξυπηρετούν αυστηρά ιατρικούς σκοπούς και τροφίμων τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της αποφάσεως 724 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε κάθε πρόσωπο ή οργανισμό στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή σε κάθε πρόσωπο ή οργανισμό για τους σκοπούς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα μέσα ή διενεργείται από το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), και οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων από τους έλληνες υπηκόους ή στο ελληνικό έδαφος οι οποίες προωθούν ή αποσκοπούν στην προώθηση τέτοιων πωλήσεων ή προμηθειών των εμπορευμάτων ή των προϊόντων αυτών. Άρθρο 2 α) Απαγορεύεται η διάθεση στις αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή σε κάθε εμπορική, βιομηχανική ή δημόσιας ωφέλειας επιχείρηση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), οποιωνδήποτε κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ή οικονομικών πόρων. β) Απαγορεύεται στους έλληνες υπηκόους και σε οποιαδήποτε πρόσωπα επί ελληνικού εδάφους να αποσύρουν από το ελληνικό έδαφος ή να καθιστούν διαθέσιμα με άλλο τρόπο, στις ανωτέρω αρχές και επιχειρήσεις, κεφάλαια και πόρους αυτού του είδους, καθώς και να εμβάζουν οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια σε πρόσωπα ή οργανισμούς μέσα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο). Εξαιρούνται οι πληρωμές αποκλειστικά για αυστηρά ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς και τρόφιμα. Άρθρο 3 Τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στην διαμετακόμιση μέσω της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) εμπορευμάτων και προϊόντων που δεν προέρχονται από αυτή και βρίσκονται προσωρινά στο έδαφος της μόνο για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή που συστάθηκε με την Απόφαση 724 (1991). Άρθρο 4 (α) Απαγορεύεται η παραχώρηση αδείας απογειώσεως, προσγειώσεως ή υπερπτήσεως του ελληνικού εδάφους σε κάθε αεροσκάφος εάν αυτό προορίζεται να προσγειωθεί στο ή έχει απογειωθεί από το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), εκτός εάν η συγκεκριμένη πτήση έχει εγκριθεί, για ανθρωπιστικούς ή άλλους σκοπούς σύμφωνους με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας. (β) Απαγορεύεται, η από έλληνες υπηκόους ή σε ελληνικό έδαφος παραχό εξαρτημάτων, μηχανολογικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών συντηρήσεως αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή αεροσκαφών τα οποία διαχειρίζονται οργανισμοί της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή άλλοι για λογαριασμό τους. Επίσης απαγορεύεται η πιστοποίηση πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών αυτών, οι πληρωμές νέων απαιτήσεων βάσει υπαρχόντων ασφαλιστικών συμβολαίων όπως και η σύναψη νέας αμέσου ασφαλίσεως. Άρθρο 5 (α) Μειώνεται ο αριθμός του προσωπικού στις Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αποστολές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), (β) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις στο ελληνικό έδαφος προσώπων ή ομάδων που αντιπροσωπεύουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), (γ) Αναστέλλεται η επιστημονική και τεχνική συνεργασία και οι πολιτιστικές ανταλλαγές και επισκέψεις που περιλαμβάνουν πρόσωπα ή ομάδες που έχουν την επίσημη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), ή την αντιπροσωπεύουν. Άρθρο 6 Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καμμία απαίτηση των αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή οποιουδήποτε προσώπου που διεκδικεί προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή οργανισμού, δεν θα κριθεί σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή άλλη συναλλαγή του οποίου η εκτέλεση έχει επηρεασθεί από μέτρα που επεβλήθησαν με την απόφαση 757 (1992) και τις υπόλοιπες σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 7 Τα μέτρα που επιβάλλονται με το παρόν Διάταγμα δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την UΝΡRΟFΟR (Δύναμη Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών), με τη Διάσκεψη για τη Γιουγκοσλαβία ή την Αποστολή Παρακολουθήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΥ ΜΟΝΙΤΟR ΜΙSSΙΟΝ) και οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές θα συνεργάζονται πλήρως με την UΝΡRΟFΟR, την Διάσκεψη για την Γιουγκοσλαβία και την Αποστολή Παρακολουθήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και θα σέβονται πλήρως την ελευθερία μετακινήσεως τους και την ασφάλεια του προσωπικού τους. Άρθρο 8 Το παρόν Διάταγμα κατισχύει όλων των διεθνών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 30.5.1992, των αδειών που εκδόθησαν πριν από την ημερομηνία αυτή, καθώς και των συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από αυτή. Άρθρο 9 Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν μέχρις ότου ανασταλούν ή καταργηθούν με νεότερο Διάταγμα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ανωτέρω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Δημοσίας Τάξεως, Εμπορίου - Βιομηχανίας -Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Εμπορικής Ναυτιλίας και στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
  • Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως».
  • Την απόφαση 757/1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία έχει δημοσιευθεί με την από 2-3.6.1992 απόφαση της Υφυπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 91 Α).
  • Την υπ αρ. Υ.1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92)..
  • Την υπ αρ. Υ.1687/17.2.1992 (ΦΕΚ Β 164) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
  • Την υπ αριθ. 307/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Δημοσίας Τάξεως, Εμπορίου - Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-15 Προεδρικό Διάταγμα 1992/234
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/122
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή αποφάσεως 943 (1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 1995/107 1995
Εφαρμογή αποφάσεως1022(1995) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών. 1996/157 1996