ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/235

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/235

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 1.Στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Συντονισμού που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α) Διοικητικού - Οικονομικού, β) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, γ) Πολιτισμού, δ) Ενημέρωσης - Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, ε) Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και στ) Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται με σκοπό την προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους. 2.Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Συντονισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και οιουδήποτε άλλου κλάδου κατηγορίας ΠΕ. Άρθρο 2 Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής 1.Στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Νόμου 1892/1990, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής που υπάγεται απ ευθείας στον Υπουργό. 2.Για τη στελέχωση της συνιστώμενης κατά την προηγούμενη παράγραφο Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις αυτές εκπαιδεύονται υποχρεωτικά σε θέματα ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής. Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 27 Ιουνίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ αναλήψεις υποχρεώσεως (3) Σύμβαση Δανείου ύψους ΧΕU 27.000.000 μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ και των Τραπεζών όπως καθορίζονται στη Δανειακή Σύμβαση και της ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ ΡΑRΙS ως εκπροσώπου των Τραπεζών, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 1992. Επειδή η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, δημόσια επιχείρηση με μορφή εταιρείας με έδρα στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «Οφειλέτιδα»), ο Επικεφαλής Διευθυντής, οι Επικεφαλείς Συνδιευθυντές, οι Διευθυντές που καθορίζονται στη Δανειακή Σύμβαση (συνοπτικά οι Διευθυντές) και η ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ ΡΑRΙS ως εκπρόσωπος των Τραπεζών (η «Εκπρόσωπος») και οι διάφορες τράπεζες που κατονομάζονται στη Δανειακή Σύμβαση (που εδώ αναφέρονται ως οι «Τράπεζες», έκφραση η οποία όπου απαιτείται θα περιλαμβάνει τους διαδόχους, εκδοχείς και αντικαταστάτες) προτίθενται να συνάψουν την Δανειακή Σύμβαση (που στο εξής θα ονομάζεται η «Σύμβαση») ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δια του Υπουργού της των Οικονομικών, επειδή οι Διευθυντές, η Εκπρόσωπος και οι Τράπεζες συνομολογούν τη σύμβαση και οι Τράπεζες συμφωνούν να χορηγήσουν το δάνειο ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως αναλαμβάνει την υποχρέωση και συμφωνεί να μη θέσει σε ισχύ, ή καθιερώσει οποιοδήποτε μέτρο, εκδώσει οποιαδήποτε εγκύκλιο ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια όσον αφορά την Οφειλέτιδα η οποία θα είχε ως καθαρό αποτέλεσμα την αποτροπή, παρεμπόδιση, χειροτέρευση ή περιορισμό της ικανότητας, ευχέρειας ή δικαιώματος της Οφειλέτιδας να πληρώνει τόκους επί του κεφαλαίου του δανείου ή και να ξεπληρώνει το κεφάλαιο ή οποιοδήποτε μέρος του σύμφωνα με τη Σύμβαση ή και να πληρώνει οποιαδήποτε άλλα ποσά οφειλόμενα σύμφωνα με τη Σύμβαση. Αυτή η ανάληψη υποχρεώσεως θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εξοφληθούν τελείως το δάνειο και οι τόκοι του, οποιοιδήποτε Φόροι και όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ προκάλεσε την κατάρτιση αυτής της Αναλήψεως Υποχρεώσεως στο όνομα της και για λογαριασμό της στην Αθήνα από τον Υπουργό της των Οικονομικών ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί και έχει το δικαίωμα για το σκοπό αυτό.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 78 παράγραφοι 1-5 και 80 παράγραφοι 1-5 του Νόμου 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α).
  • Την αριθ. Υ.1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Τις αριθ. 15/1991 και 132/1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μακεδονίας - Θράκης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-15 Προεδρικό Διάταγμα 1992/235
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/122
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία