ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 20/23.12.1959 β. δ/τος «Περί εφαρμογής ν. δ/τος 3868/1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 196/91 (77/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του από 20/23.12.1959 β.δ/τος (279/Α) «Περί εφαρμογής ν.δ/τος 3868/1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του π.6. 196/91 (77/Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4. « 2.Το ποσό του επιδόματος παιδιών ορίζεται μηνιαίως: 1) Για τους δικαιούχους με ετήσιο καθαρό (πριν από τις οποιεσδήποτε φορολογικές εκπτώσεις, μειώσεις και ελαφρύνσεις) οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, μέχρι 1.300.000 δρχ. Δρχ. το μήνα 1)Για το ένα (1) παιδί σε 920 2)Για τα δύο (2) παιδιά σε 3.170 3)Για τα τρία (3) παιδιά σε 6.920 4)Για τα τέσσερα (4) παιδιά σε 8.000 ΙΙ) Για τους δικαιούχους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 1.300.000 μέχρι 1.600.000 δρχ. Δρχ. το μήνα 1)Για το ένα (1) παιδί σε 750 2)Για τα δύο (2) παιδιά σε 2.500 3)Για τα τρία (3) παιδιά σε 6.500 4)Για τα τέσσερα (4) παιδιά σε 7.500 ΙΙΙ) Για τους δικαιούχους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 1.600.001 μέχρι 1.900.000 δρχ. Δρχ. το μήνα 1)Για το ένα (1) παιδί σε 625 2)Για τα δύο παιδιά σε 2.050 3)Για τα τρία (3) παιδιά σε 5.840 4)Για τα τέσσερα (4) παιδιά σε 6.420 ΙV) Για τους δικαιούχους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 1.900.001 και πάνω: 1)Για το ένα (1) παιδί σε 625 2)Για τα δυο (2) παιδιά σε 2.050 3)Για τα τρία (3) παιδιά σε 3.920 4)Για τα τέσσερα (4) παιδιά σε 5.340 Για κάθε παιδί από τα τέσσερα, στο ποσό του επιδόματος που ορίζεται κατά περίπτωση για το τέταρτο παιδί στις παραπάνω Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) κατηγορίες προστίθενται 1.500 δρχ. το μήνα. Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κατηγοριών που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2 θα ισχύουν για την πληρωμή του επιδόματος παιδιών έτους 1992 και εφεξής». Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ/τος 3868/1958 (178/Α΄) όπως η περίπτ. γ αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 23 του ν. 1483/84 (153 Α).
  • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 212/69 (112/Α).
  • Την αριθ. 255/92 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία προτείνεται η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κατηγοριών των δικαιούχων επιδόματος ΔΛΟΕΜ.
  • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α.Π.Υ1687/17.2.1992 (104/Β/17.2.92) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και την τροποποιητική της, αριθ. Τ 1723/16.3.1992 (215/Β/30.3.92).
  • Την με αριθ. 216/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1483 1984
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3868 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/212 1969