ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/238

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.1992 ως ακολούθως:"
1.  
  Του κλάδου ΠΕ 1 θεολόγων κατά εννέα (9)
2.  
  Του κλάδου ΠΕ 2 Φιλολόγων κατά εξήντα οκτώ (68)
3.  
  Του κλάδου ΠΕ 3 Μαθηματικών κατά τριάντα οκτώ (38)
4.  
  Του κλάδου ΠΕ 4 Φυσικών κατά είκοσι έξι (26)
5.  
  Του κλάδου ΠΕ 4 Χημικών κατά τρεις (3)
6.  
  Του κλάδου ΠΕ 5 Γαλλικής Φιλολογίας κατά τρεις (3)
7.  
  Του κλάδου ΠΕ 6 Αγγλικής Φιλολογίας κατά δέκα έξι (16)
8.  
  Του κλάδου ΠΕ 8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων κατά δύο (2)
9.  
  Του κλάδου ΠΕ 9 Οικονομολόγων κατά εννέα (9)
10.  
  Του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής κατά δέκα τρεις (13)
11.  
  Του κλάδου ΠΕ 12 Ηλεκτρολόγων κατά τέσσερις (4)
12.  
  Του κλάδου ΠΕ 12 Μηχανολόγων κατά τέσσερις (4)
13.  
  Του κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών κατά έξι (6)
14.  
  Του κλάδου ΠΕ 14 Οδοντιάτρων κατά δύο (2)
15.  
  Του κλάδου ΠΕ 14 Γεωπόνων κατά οκτώ (8)
16.  
  Του κλάδου ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας κατά δύο(2)
17.  
  Του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικών κατά επτά (7)
18.  
  Του κλάδου ΠΕ 17 Ηλεκτρονικών κατά μία (1)
19.  
  Του κλάδου ΠΕ 17 Μηχανολόγων κατά τέσσερις (4)
20.  
  Του κλάδου ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγων κατά τέσσερις (4)
21.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά πέντε (5)
22.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Λογιστικής κατά τέσσερις (4)
23.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Νοσηλευτικής κατά μία (1)
24.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Ιχθυοκομίας - Αλιείας κατά δύο (2)
25.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Γραφικών Τεχνών κατά τρεις (3)
26.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Κλωστοϋφαντουργίας κατά τρεις (3)
27.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Βρεφονηπιοκόμων κατά οκτώ (8)
28.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Οδοντοτεχνικής κατά μία (1)
29.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Φυτικής Παραγωγής κατά δύο (2)
30.  
  Του κλάδου ΠΕ 18 Οχημάτων Τ.Ε.Ι. κατά μία (1).
31.  
  Του κλάδου ΤΕ 1 Οδοντοτεχνικής κατά μία (1)
32.  
  Του κλάδου ΤΕ 1 Δομικών κατά μία (1)
33.  
  Του κλάδου ΤΕ 1 Μηχανολόγων κατά δύο (2)
34.  
  Του κλάδου ΤΕ 1 Ψυκτικών κατά δύο (2)
35.  
  Του κλάδου ΤΕ 1 Ηλεκτρονικών κατά μία (1)
36.  
  Του κλάδου ΔΕ 1 Υδραυλικών κατά μία (1)
37.  
  Του κλάδου ΔΕ 1 Μηχανοτεχνιτών κατά τρεις (3). Σύνολο θέσεων διακόσιες εβδομήντα (270). Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ. Α./85).
 • Την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/τ. Α/87) «Προσλήψεις στο δημόσιο....... και άλλες διατάξεις».
 • Την αρ. Δ4/274/26.5.92 Υπουργική απόφαση «ίδρυση ημερησίων γυμνασίων ...... και ΤΕΣ Ειδικής Αγωγής» (ΦΕΚ 374 τ. Β/92).
 • Την αριθμ. Η/2871/30.4.90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 296 τ. Β/90).
 • Την αριθμ. Υ.1660/1007556/116/23.11.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την αρ. 271/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2871 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Δ4/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Δ4_274 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία