ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/239

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕΙ9 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Ε.Π.Θ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται τετρακόσιες (400) θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες κατανέμονται στους κλάδους ΠΕΙ 9 Πληροφορικής Πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπ/κών Ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2009/ 1992 (ΦΕΚ 18Α/1992) ως ακολούθως: α) ΠΕ 19 θέσεις 240. β) ΠΕ 20 θέσεις 160.
Άρθρο 2 "Προσόντα διορισμού Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό στις θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 ορίζονται ως εξής: Α) Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι."
1.  
  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
2.  
  Πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αναγνωρισμένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ή στον ηλεκτρονικό αυτοματισμό ή στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
 2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και πτυχίο Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε.
 3. Β) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 3
1.  
  Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορεί να εγγράφονται συγχρόνως στους ετήσιους πίνακες διοριστέων του κλάδου ΠΕ19 και του κλάδου ΠΕ20
2.  
  Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις των Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 υποχρεούνται εκτός των προσόντων που προβλέπονται από το άρθρο 2 να έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Άρθρο 4
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό με τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 γίνονται διορισμοί και χωρίς τα προσόντα αυτά με την υποχρέωση, οι διορισθέντες να φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους
2.  
  Η εγγραφή στους ετήσιους πίνακες διοριστέων χωρίς τα επί πλέον προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 3 μπορεί να γίνει μέχρι 31.12.1992.
3.  
  Από 1.1.1993 δικαίωμα διορισμού έχουν όσοι διαθέτουν και τα επί πλέον προσόντα της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου.
4.  
  Για μια διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 της κατηγορίας Α του άρθρου 2 με εξαίρεση τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι μπορεί να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων για μία τριετία. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 • α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α./85). β) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α71992).
 • Την αριθμ. Τ. 1660/1007556/116/ 23.1.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την αριθμ. Η. 2871/30.4.90 (ΦΕΚ 296/ τ.Β/1990) απόφαση του Πρωθυπουργού του και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
 • Την αρ. 287/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2871 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992