ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του εδαφίου γ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και χορήγηση εκ νέου της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 433/1988.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 44 του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, (Π.Δ. 284/1974 Α 101), όπως το εδάφιο αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με το Π.Δ. 415/ 1990 (Α 161), τροποποιείται ως εξής: γ. Από τον παραπάνω μέσο όρο, λαμβάνονται Ολόκληρο το ποσό μέχρι 265.000 δρχ Ποσοστό 50% για τις επόμενες 45.000 δρχ Ποσοστό 30% για το υπόλοιπο τμήμα των αποδοχών Το άθροισμα των παραπάνω τριών ποσών αποτελεί το συντάξιμο μισθό πάνω στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη .
Άρθρο 2
1.  
  «Χορηγείται νέα τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 433/1988 (Α 198) που αρχίζει από την ισχύ του παρόντος διατάγματος».
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2520/1953 (ΦΕΚ 220).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. στ και 27 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (ΦΕΚ 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/1988 (ΦΕΚ 46).
 • Την Υ 1540/18.9.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα» (ΦΕΚ 754).
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διατυπώθηκε κατά την 1239/15.7.1991 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 38/4.10.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Την 683/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1966/4504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4504 1966
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2520 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/284 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/433 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/415 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/415 1990