ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/244

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζαχάρως του Νομού Ηλείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνεται η 45/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως του Νομού Ηλείας όπως τροποποιήθηκε με την 10/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο δήμο Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης που έχει ως εξής: Άρθρο 1 1.Συνιστάται στο Δήμο Ζαχάρως του Νομού Ηλείας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 2.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητος της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων διά την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 3.Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη της Ζαχάρως του Νομού Ηλείας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). 4.Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Ζαχάρως (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). 5.Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί: α) με τη σύσταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης Ζαχάρως με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και β) εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από το Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1069/1980). Άρθρο 2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). Άρθρο 3 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία της επιχείρησης: Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 παρ. 8 Ν. 1069/1980). Άρθρο 4 ΕΣΟΔΑ Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 16 και 27 και 28 του Ν. 1069/1980, είναι: α) Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β) Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του δήμου, το οποίο καταβάλλεται για μια δεκαετία από την έναρξη του επόμενου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/1980). γ) Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/80). δ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/1980). ε) Η δαπάνη και σύνδεση προς αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/ 80). η) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). θ) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ια) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980). ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980). ιδ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Άρθρο 5 1.Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ζαχάρως, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και ένας (1) είναι δημότης ή κάτοικος που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. 2.Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και 261 Π.Δ. 323/1989). 3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989). 4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/1989). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Μύκονος, 18 Ιουλίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 245 (2) Περί του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ Ά 70), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 967/1991 (ΦΕΚ Ά 149). 2.Την με αριθμό 5066/1992 εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (ΕΔΚΛ). 3.Τη γνωμοδότηση αριθ. 288/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα περιέχει τον κανονισμό παραγωγής - διαχείρισης - λειτουργίας και προβολής του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΛ). 2.Η παραγωγή και γενικώς η διαχείριση, λειτουργία και προβολή του ΣΚΛ δύναται να ανατίθεται και σε ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα αναδεικνύεται ως ανάδοχος κατόπιν δημόσιου διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα διενεργείται από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (ΕΔΚΛ), μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΛ) Άρθρο 2 1.Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο είναι το λαχείο που προσφέρει τη δυνατότητα στον παίκτη - αγοραστή του να πραγματοποιεί την κλήρωση του κατεχομένου απ αυτόν λαχείου οποτεδήποτε, κατά την βούληση του, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τούτου. 2.Το ΣΚΛ κάθε έκδοσης θα έχει ορισμένες διαστάσεις και εμφάνιση, οι οποίες θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της ΕΔΚΛ, η οποία θα κάνει τη σχετική επιλογή με βάση προδιαγραφές που θα προτείνει ο κατασκευαστής. 3.Το περιεχόμενο - κείμενο κάθε ΣΚΛ, στο οποίο θα περιέχονται απαραίτητοι όροι λειτουργίας του παιχνιδιού, διάφορες απεικονίσεις και άλλα εξωτερικά γνωρίσματα, προτείνεται από τον κατασκευαστή και εγκρίνεται από την ΕΔΚΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 3 παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία και προβολή του ΣΚΛ. 2.Επιτροπή διαγωνισμού θα είναι η Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων. Άρθρο 4 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 1.Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 1)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι κατασκευαστές του είδους αυτού του λαχείου ή νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών. 2)Συνεταιρισμοί οι οποίοι θα περιλαμβάνουν στα μέλη τους τουλάχιστον ένα κατασκευαστή του είδους αυτού ή αντιπρόσωπο αυτού. 3)Κοινοπραξίες μεταξύ φυσικών ή και νομικών προσώπων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στα μέλη τους τουλάχιστον ένα κατασκευαστή του είδους αυτού ή αντιπρόσωπο αυτού. 4)Ενώσεις κατασκευαστών του είδους αυτού ή νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών. 2.Άπαντες οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν κατοχυρωμένο το δικαίωμα εκμετάλλευσης της τεχνολογίας και της λειτουργίας του όλου συστήματος του συγκεκριμένου λαχείου που θα προσφέρουν. 3.Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό οι αναφερόμενοι στις προηγούμενες παραγράφους, όταν αυτοί ή μέλος αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περ. γ του άρθρου 3 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Λ.2617/40/1988 (ΦΕΚ Β 728), όπως ισχύουν. Άρθρο 5 1.Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται από ειδική επταμελή επιτροπή που θα συγκαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θα απαρτίζεται από: 1)Ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου, με ειδίκευση σε προγράμματα λοσμικού. 2)Ένα καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου. 3)Ένα πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του κλάδου πληροφορικής με γνώσεις και εμπειρία στη λειτουργία Η/Υ και σε προγράμματα του λογισμικού. 4)Ένα πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών. 5)Ένα πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με εμπειρία και γνώσεις φορολογιστικής και ελέγχων σε βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΦΣ. 6)Ένα πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος. 7)Ένα πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στέλεχος της Δ/νσης Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών. Με την Ίδια ως άνω απόφαση θα ορισθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο νόμιμος αναπληρωτής του. 2.Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει τις απόψεις της για κάθε υποβληθείσα προσφορά, με ιδιαίτερες παρατηρήσεις ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης του έργου, όπως τούτο αναφέρεται και αναλύεται στην προσφορά. 3.Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει στην ΕΔΚΛ, μαζί με το πιο πάνω πρακτικό της, πόρισμα στο οποίο προτείνει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, παραθέτουσα τα συγκριτικά ή άλλα κρίσιμα στοιχεία που συνηγορούν στην επιλογή τους. 4.Η τελική κρίση επί του συμφόρου ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανήκει στην ΕΔΚΛ, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την κατακύρωση ή μη αυτού. Άρθρο 6 1.Κάθε προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνισμού και του προσφέροντος και περιλαμβάνει δυο αυτοτελή και διακεκριμένα τεύχη, επίσης σε ιδιαίτερους σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος, το ένα από τα οποία θα περιέχει «Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά/ Προδιαγραφές» του προσφερόμενου πακέτου και ρητή αποδοχή «ειδικών» όρων συμμετοχής και το άλλο την «Οικονομική Προσφορά». 2.Η οικονομική προσφορά περιέχει υποχρεωτικά το προσφερόμενο ποσοστό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο υπολογίζεται στην τιμή πώλησης κάθε ΣΚΛ. 3.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1)Την εμπειρία του προσφέροντος. 2)Την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, γ) Την εγκυρότητα του προσφερόμενου συστήματος και την αξιοπιστία του. 3)Την επιτυχία του προσφερόμενου συστήματος στη χώρα προέλευσης του. 4)Το προβλεπόμενο είδος της επένδυσης, το οργανωτικό σχήμα και τον αριθμό των απασχολουμένων κατά οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση εκμετάλλευσης του προσφέροντος. 5)Τις προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει των οποίων διασφαλίζεται η άψογη παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, διάθεση και διαχείριση του ΣΚΛ. 6)Τα πιστοποιητικά ότι ο προσφέρων διαθέτει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του προσφερόμενου συστήματος. 7)Τη νομική μορφή της εταιρείας του προσφέροντος και τα ποσοστά συμμετοχής των συνεργαζόμενων μετόχων. 8)Τις προτεινόμενες μεθόδους συνεργασίας με τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων (ΔΚΛ), για τον έλεγχο και την ομαλή και επιτυχή λειτουργία του ΣΚΛ. 9)Την περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέσων ελέγχου που εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. 10)Το ύψος των ελάχιστων εγγυημένων πωλήσεων ετησίως, όπως θα καθοριστούν στους όρους της διακήρυξης. 11)Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας (παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, διάθεση, διαχείριση) των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών του προσφέροντος. 12)Την επένδυση του προσφέροντος στην Ελλάδα, για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση του ΣΚΛ. 4.Οι ειδικοί όροι, οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν ρητής αποδοχής από τον προσφέροντα, θα ορίζουν: 1)Την προθεσμία μέσα στην οποία θα κυκλοφορήσει η πρώτη (1η) έκδοση του λαχείου, σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2)Το διανεμόμενο ποσοστό κερδών στους τυχερούς επί των ακαθάριστων εισπράξεων. 3)Το προσφερόμενο ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων για την αμοιβή των πωλητών ή πρακτόρων διάθεσης του λαχείου, που δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνο της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Λ.2617/1988, όπως κάθε φορά ισχύει. 4)Το ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων για τη διαφήμιση και προβολή του ΣΚΛ. 5)Το ύψος της παρεχόμενης στο Δημόσιο ασφάλειας (εγγύηση καλής λειτουργίας) για την αξιοπιστία κατά την τύπωση του λαχείου, για την τυχόν καταστροφή των λαχείων κατά τη διακίνηση ή την αποθήκευση, για την τυχόν κλοπή των λαχείων και γενικότερα για κάθε γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο λαχείο αυτό ή διατάραξη στην άψογη και ομαλή λειτουργία του και ζημία στα συμφέροντα του Δημοσίου. 6)Το ποσό της δαπάνης για διαφήμιση ειδικά κατά την έναρξη του παιχνιδιού, πριν την α έκδοση του ΣΚΛ. 5.Τελικό κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή είναι η οικονομικά συμφερότερη προσφορά. 6.Χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς αποτελούν οι προτεινόμενοι κανονισμοί λειτουργίας του ΣΚΛ, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση της ΕΔΚΛ προς αποδοχή τους. Άρθρο 7 1.Μετά την ανάδειξη του πλειοδότη και την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν, υπογράφεται μεταξύ αυτού και της ΔΚΛ η οικεία σύμβαση. 2.Η σύμβαση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 1)Τη διάρκεια της, η οποία θα είναι πέντε (5) ετών και θα δύναται να ανανεώνεται κάθε φορά για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση της ΕΔΚΛ, εφόσον ο ανάδοχος έχει τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και αιτιολογημένα κρίνεται ότι τα αποτελέσματα της σύμβασης ήταν ικανοποιητικά για το Δημόσιο. 2)Τα προσφερόμενα δεδομένα στα τεύχη της προσφοράς του αναδόχου. 3)Την υποχρέωση του αναδόχου να χρησιμοποιεί με ίσους όρους το δίκτυο διάθεσης των κρατικών λαχείων, όπως με την απόφαση Λ.2617/1988 (ΦΕΚ Β 728) του Υπουργού των Οικονομικών ορίζεται. Ο ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί και πέρα του δικτύου διάθεσης κρατικών λαχείων πρόσωπα και επιχειρήσεις για το σκοπό αυτό, με υποχρεωτική εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της απόφασης αυτής, που αναφέρονται στο εθνικό λαχείο. 4)Τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΚΛ. 5)Τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας. 6)Τον τρόπο επίλυσης διαφορών μεταξύ της ΕΔΚΛ και του αναδόχου. 7)Τους λόγους λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση Λ.2617/1988. 8)Τους όρους τροποποίησης της σύμβασης. 9)Τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί «Κρατικών Προμηθειών». Άρθρο 8 1.Οι εκδόσεις, η παραγωγή, η λειτουργία και γενικώς η διαχείριση και προβολή του ΣΚΛ θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., οι οποίες στο εξής θα αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΚΛ. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της ΕΔΚΛ, ρυθμίζονται ειδικά τεχνικά ή άλλα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν οπωσδήποτε το ΣΚΑ. 3.Ο κανονισμός, μαζί με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος υπουργικές αποφάσεις, θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο και θα αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΚΛ, που θα ισχύσει μετά την υπογραφή της σύμβασης. 4.Πρότυπα κανονισμού λειτουργίας του ΣΚΛ θα προταθούν και από τους μετέχοντες στο διαγωνισμό και θα περιέχονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. Άρθρο 9 1.Το ΣΚΛ θα εκδίδεται σε ομάδες ορισμένου αριθμού γραμματίων λαχείων, οι οποίες θα αποτελούν τις αντίστοιχες εκδόσεις κάθε περιόδου. 2.Ορίζονται δύο (2) κατηγορίες εκδόσεων, οι οποίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν ταυτόχρονα και ονομάζονται: 1)Κατηγορία βασικών εκδόσεων. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από παιχνίδια, των οποίων τα λαχεία θα έχουν σταθερή ονομαστική αξία για όλη τη διάρκεια κυκλοφορίας τους, η οποία θα ορίζεται κάθε φορά. 2)Κατηγορία ειδικών εκδόσεων. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από παιχνίδια, που ενεργούνται σε ειδικές περιόδους του έτους, παράλληλα με τα παιχνίδια των βασικών εκδόσεων. Τα λαχεία αυτών των παιχνιδιών θα φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα έχουν διαφορετική ονομαστική αξία. Άρθρο 10 1.Η τιμή πώλησης του λαχείου των βασικών εκδόσεων θα αναφέρεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ενώ των ειδικών εκδόσεων θα ορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ του αναδόχου και της ΕΔΚΛ. 2.Η τιμή πώλησης των βασικών εκδόσεων δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από εισήγηση της ΕΔΚΛ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 11 Εμφάνιση ΣΚΛ - Διαφήμιση Η εμφάνιση και το περιεχόμενο του ΣΚΛ (κείμενα και απεικονίσεις), καθώς και ο τρόπος διαφήμισης και προβολής, αποτελούν μέρος των κανονισμών λειτουργίας και δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τα θρησκευτικά και εθνικά σύμβολα. Άρθρο 12 1.Η ΕΔΚΛ, σε συμφωνία με τον ανάδοχο, θα ορίζει: 1)Τις κατηγορίες των κερδών, 2)Το ύψος των κερδιζομένων ποσών κάθε κατηγορίας, 3)Το πλήθος των λαχείων που κερδίζουν σε κάθε κατηγορία και 4)Τον τρόπο πληρωμής των κερδών. 2.Τα κέρδη από κάθε παιχνίδι υπόκεινται σε φόρο, κατά το άρθρο 44, παράγραφος 2 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α 43), ή σύμφωνα με κάθε τροποποίηση αυτού, και μπορούν να εισπραχθούν από τους δικαιούχους μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στα γραμμάτια του λαχείου. 3.Τα ποσά των κερδών, που δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, αποδίδονται στο Δημόσιο εξ ολοκλήρου. Άρθρο 13 1.Η μηχανογραφική οργάνωση του αναδόχου πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στη ΔΚΛ, μέσω πληροφοριακού συστήματος άμεσης επικοινωνίας (ΟΝ LΙΝΕ), να παρακολουθεί απρόσκοπτα τις λειτουργίες παραγωγής, εισαγωγής, παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης των λαχείων, τις πωλήσεις, καθώς και την όλη διαχείριση της λειτουργίας του ΣΚΛ. 2.Η παρακολούθηση των δεδομένων της παραγράφου 1 θα γίνεται με μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στην ΔΚΛ με δαπάνες του αναδόχου. 3.Οι προδιαγραφές του μηχανογραφικού πληροφοριακού συστήματος θα αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου και στη σύμβαση που θα καταρτισθεί μ αυτόν. Άρθρο 14 1.Η διαχείριση των χρημάτων που θα προέρχονται από τις πωλήσεις του ΣΚΑ είναι αντικείμενο των κανονισμών λειτουργίας. 2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τράπεζα, αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, στην οποία θα ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός για τη συγκέντρωση όλων των χρημάτων που θα προέρχονται από τις πωλήσεις του ΣΚΛ. 3.Στην πιο πάνω τράπεζα θα κοινοποιηθεί η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και της ΔΚΛ και θα υπάρξει ρύθμιση με τη σύμβαση αυτή, για την άμεση απόδοση από το λογαριασμό τούτο του ποσοστού υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. 4.Τυχόν έξοδα λειτουργίας του ειδικού τούτου λογαριασμού θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 5.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει, στον ως άνω ειδικό λογαριασμό, χωρίς καμιά καθυστέρηση και παντός την 1η και 15η κάθε μήνα, τα εισπρατόμενα ποσά από τις πωλήσεις του ΣΚΛ. Άρθρο 15 Το Π.Δ. 461/1991 (ΦΕΚ Α 170) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 16 Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 25 Ιουλίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 246 (3) Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87/1936 (Α 390). 2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 (Α 203). 3.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ, του -Ν. 1558/1985 (Ά 137). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π. Δ/τος 105/1988 (Α 46). 5.Την Υ. 1540/1991 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6.Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 46η/23. i2.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου. 7.Την 247/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Κυρώνεται κατά τα οικεία μέρη ως ταύτα διαμορφώνονται στις ακόλουθες διατάξεις, η από 26.4.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Ηρακλείου που κυρώθηκε με το Β.Δ. 1/30.9.1950 (Α 218) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία έχει ως εξής: Άρθρο 1 Το άρθρο 2 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Β. Δ/γμα της 17-3/4.4.1959 (Α 64) συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Άρθρο 2 Σκοπός του Ταμείου είναι η προστασία του Δικηγόρου και των μελών της οικογενείας του. 1.Κατά το χρόνο της άσκησης του λειτουργήματος του: Α) Δια παροχής, προσωρινών χρηματικών βοηθημάτων στους δικηγόρους ένεκα ασθενείας ή άλλου προσωπικού ή οικογενειακού ατυχήματος και εφόσον έχουν απόλυτο ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, μετά από απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Β) Διά προχής δανείου. Μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργείου να διατίθενται για χορήγηση προσωπικών δανείων σε ασφαλισμένους - μετόχους του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, το ύψος του χορηγουμένου ποσού, το ύψος του επιτοκίου και ο χρόνος και τρόπος εξόφλησης του δανείου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 2.Κατά το χρόνο της λήξης του λειτουργήματος: Α) Διά προχής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους δικηγόρους που αποχωρούν από το επάγγελμα λόγω παραίτησης ή αναπηρίας. Β) Διά προχής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους αναφερόμενους στο άρθρο 4 συγγενείς του αποβιώσαντος δικηγόρου. Άρθρο 2 Το άρθρο 7 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με το άρθρο μόνο παρ. α του Π. Δ/τος 29/1989 (Α 16), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Πόροι του Ταμείου: 1. Δραχ. 10.000 ως δικαίωμα εγγραφής των νέων δικηγόρων. 2. Δραχ. 100.000 ως δικαίωμα εγγραφής που καταβάλλονται από δικηγόρους που μετατίθενται από άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. 3. Δραχ. 150.000 που καταβάλλονται από κάθε δικηγόρο που διορίζεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο, άνω των 50.000 δραχ. τον μήνα και 100.000 δρχ. εφόσον η σύνταξη του είναι μικρότερη. 4. Δραχ. 15.000 για την αναγνώριση γάμου, μέλους του Ταμείου. 5. Δικηγόρος που παραιτήθηκε του λειτουργήματος του, και κατόπιν επιθυμεί την επανεγγραφή του, καταβάλλει τα παραπάνω ποσά. 6. Εάν ο υπόχρεος δικηγόρος αρνείται να καταβάλλει έστω και μερικώς τις παραπάνω εισφορές, στερείται αυτοδίκαια από το χρόνο της αρνήσεως του όλα τα βοηθήματα που παρέχει το Ταμείο. Αποκτά όμως και πάλι αυτό το δικαίωμα, από τότε που αυτός ή η οικογένεια του καταβάλλει τα καθυστερούμενα, προσαυξημένα όμως με το εκάστοτε από το Νόμο προβλεπόμενο ποσοστό, μη δυναμένης όμως της προσαύξησης αυτής να υπερβεί κατ ανώτατο όριο το 75% του οφειλομένου ποσού. 7. Τα ειδικά τέλη που εισπράττει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 8 ως τούτο ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο μόνο του Π. Δ/ τος 29/12.1.89 (Α 16). 8. Τα κληροδοτήματα και οι δωρεές προς το ταμείο. 9. Οι τόκοι, τα μερίσματα από ομολογίες ή μετοχές και από άλλα έσοδα του Ταμείου, και 10. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Δικηγορικό Σύλλογο, που προέρχονται από εισφορές που επεβλήθηκαν και από εκείνες που πρόκειται να επιβληθούν. Άρθρο 3 Το άρθρο 8 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 29/1989 (Α 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8του Ταμείου είναι τα τέλη που κάθε δικηγόρος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε χρόνο στο Ταμείο. Τα ένσημα που θα επικολλά ο δικηγόρος πρέπει να είναι: Α) Στις Πολιτικές Διαδικασίες: 1Επί του Πρωτοτύπου παντός εισαγωγικού δικογράφου, ως και των προτάσεων κλπ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου 60 δρχ. 2Επί παντός εισαγωγικού δικογράφου, προτάσεων κλπ. ενώπιον του Πρωτοδικείου 120 δρχ. 3Επί δικογράφων εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου 120 δρχ., και Πρωτοδικείου 300 δρχ. 4Επί των δικογράφων Αναιρέσεων 500 δρχ. Β) Ποινικές διαδικασίες. 1Επί πάσης μηνύσεως ή υπομνήματος 120 δρχ. 2Επί πάσης προτάσεως ενώπιον Πταισματοδικείου ή προανακριτικού υπαλλήλου 60 δρχ. 3Για παράσταση στο Μονομελές Πλημελειοδικείο 120 δρχ. 4Για παράσταση στο Τριμελές Πλημελειοδικείο 120 δρχ. 5Για παράσταση στο Εφετείο 240 δρχ. 6Για παράσταση στον Άρειο Πάγο, σε Κακουργοδικείο 500 δρχ. Γ) Διοικητικές υποθέσεις. 1Επί του πρωτοτύπου πάσης ενστάσεως προσφυγής, ανακοπής, παντός ενδίκου μέσου κλπ. που ασκείται ενώπιον παντός Διοικητικού Δικαστηρίου ή Διοικητικής Επιτροπής κλπ. διοικητικές ή Εκκλησιαστικές αρχές, ως και κάθε παράσταση στα παραπάνω δικαστήρια ή αρχές, 240 δρχ· 2Επί εφέσεων, κατά αποφάσεων των παραπάνω δικαστηρίων ή αρχών 300 δρχ. 3Σε εξώδικες πράξεις και πράξεις εκτελέσεως επί επιταγής προγράμματος πλειστηριασμού, αναγγελίας εις πλειστηριασμό, κατασχετηρίου και πάσης επί του πλειστηριασμού παραστάσεως δρχ. 200. Εάν τα ανωτέρω αφορούν εκτέλεση Ειρηνοδικείου δρχ. 100. 4Παράσταση σε συμβολαιογράφο για κατάρτιση συμβολαίου ως και για κάθε παράσταση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Υποθηκοφύλακος, 100 δρχ. 5Επί εγγράφου νομικής γνωμοδοτήσεως 500 δρχ.». Άρθρο 4 Η παρ. 1 του άρθρου 13 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το Π.Δ. 29/12.1.1989 (Α 16), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το προσωρινό βοήθημα που χορηγείται στα μέλη κατά το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. Α του Καταστατικού, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. το χρόνο για κάθε μέλος και δίδεται με αιτιολογημένη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, είτε τμηματικά, είτε συνολικά, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του μέλους. Υπέρβαση του παραπάνω ποσού μέχρι και του διπλασίου, κατ ανώτατο όριο, επιτρέπεται σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής, η οποία πρέπει να πάρει ομόφωνη απόφαση, για την παραπάνω αιτία. Τα προσωρινά βοηθήματα δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπερβούν τα δέκα στα εκατό (10%) των εσόδων του Ταμείου, κατά τη χρήση του προηγούμενου χρόνου, μετά την αφαίρεση των εξόδων της Διοίκησης και διαχείρισης » Άρθρο 5 Η παρ. 1 του άρθρου 14 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το Π.Δ. 29/12.1.1989 (Α 16), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Το Ταμείο χορηγεί εφάπαξ βοήθημα στους μετόχους του που έχουν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια συμμετοχή σ αυτό και αποχωρούν από τη δικηγορία, ύστερα από είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Το παραπάνω βοήθημα υπολογίζεται σε δρχ. εξήντα χιλιάδες (60.000) για κάθε χρόνο πραγματικής συμμετοχής στο Ταμείο και μέχρι τριάντα πέντε (35) το πολύ χρόνια και σε δρχ. τριάντα χιλιάδες (30.000) για κάθε χρόνο πάνω από τα 35 και μέχρι (40) συνολικά χρόνια πραγματικής συμμετοχής στο Ταμείο. Εάν στην άθροιση αυτού του χρόνου μένει υπόλοιπο χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες, υπολογίζεται ως ολόκληρος χρόνος » Άρθρο 2 Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Μύκονος, 18 Ιουλίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 247 (4) Αύξηση κατά 4,5 δισεκατομμύρια δρχ. του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (ΦΕΚ 152/Α/ 25.7.1975). 2)Την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΠ Α.Ε. της 27ης Δεκεμβρίου 1991 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 3)Την αρ. 290/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠ Α.Ε. κατά τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (4.500.000.000) δραχμές με καταβολή του ποσού αυτού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1991 και με έκδοση εννεακοσίων (900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μια, προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ειδικής για το φυσικό αέριο εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., της οποίας ο μόνος μέτοχος είναι η ΔΕΠ Α.Ε. Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός δισεκατομμυρίων διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (41.210.000.000) δραχμών, διηρημένο σε οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο (8.242) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μια. Άρθρο 2 Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 25 Ιουλίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (5) Πράξη Διοικητή Αριθ. 2098/7.7.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απελευθέρωση των τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Τις ΠΔ/ΤΕ 2022/28.1.92, 2024/28.1.92 και ΠΔ/ΤΕ 2037/ 5.2.92, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Οι τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΙΜF Αrticles οf Αgreement) και εμφαίνονται στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πράξης, διενεργούνται ελεύθερα και κατά συνέπεια επιτρέπεται στις εξουσιοδοτημένες τράπεζες να χορηγούν συνάλλαγμα για όλες τις πληρωμές των συναλλαγών αυτών. 2.Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ΠΔ/ΤΕ 2022/28.1.92 και 2024/28.1.92 ως εξής: 1)Οι εξουσιοδοτημένες τράπεζες χορηγούν συνάλλαγμα για μεταφορά κερδών, μερισμάτων και μισθωμάτων που πηγάζουν από επενδύσεις που έγιναν από κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας νόμιμα, ανεξάρτητα από την εισαγωγή συναλλάγματος ή την έκδοση εγκριτικής απόφασης αρμόδιας αρχής για τις εν λόγω επενδύσεις. 2)Η εξαγωγή των κερδών, μερισμάτων και μισθωμάτων παρελθουσών χρήσεων γίνεται άμεσα (δηλαδή χωρίς τις τρεις δόσεις) εφόσον αποδεικνύεται ότι τα κέρδη, μερίσματα και μισθώματα διεκρατούντο συνεχώς με μορφή τραπεζικής κατάθεσης ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, διάρκειας μέχρι έξι μηνών. 3.Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό από μη κατοίκους Ελλάδος όλων των υπολοίπων δεσμευμένων λογαριασμών που προέρχονται από τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές (π.χ. μισθώματα, συντάξεις) περιλαμβανομένων των τόκων επί των υπολοίπων αυτών των λογαριασμών. 4.Η χορήγηση του συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες γίνεται με βάση δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η αυθεντικότητα των συναλλαγών. 5.Η Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται στη διενέργεια κατασταλτικών συναλλαγματικών ελέγχων. 6.Η ΠΔ/ΤΕ 2037/5.2.92 καταργείται. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992 Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Οι τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές, εκτός από το διεθνές εμπόριο των αγαθών (εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών), περιλαμβάνουν τις άδηλες συναλλαγές, που περιγράφονται στην κατάσταση που ακολουθεί. Διευκρινίζεται ότι οι συναλλαγές αυτές καλύπτουν το σύνολο των τρεχουσών πληρωμών μεταξύ Ελλάδος και χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και των εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χωρών. Ο κατάλογος των Άδηλων Συναλλαγών που περιλαμβάνεται στην τελευταία έκδοση (Μάρτιος 1992) του Κώδικα ΟΟΣΑ για τη Φιλελευθεροποίηση των Τρεχουσών Άδηλων Συναλλαγών χρησιμοποιήθηκε σαν βάση για την κατάρτιση αυτής της κατάστασης. (Α) Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιομηχανία: 1.Επισκευές και συναρμολόγηση. 2.Επεξεργασία, τελειοποίηση, εργασίες facοn κ.λπ. Σε περίπτωση που στις παραπάνω συναλλαγές περιλαμβάνεται και η διακίνηση προϊόντων, η φιλελευθεροποίηση εφαρμόζεται μόνο αν η εισαγωγή των σχετικών προϊόντων επιτρέπεται. 3.Τεχνική βοήθεια που συσχετίζεται με την παραγωγή και διανομή αγαθών και υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, και παρέχεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον ειδικό σκοπό αυτής της βοήθειας. Περιλαμβάνει πχ. παροχή συμβουλών ή επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, κατάρτιση προγραμμάτων και σχεδίων, επίβλεψη της διαδικασίας μεταποίηση, έρευνα αγοράς, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. 4.Εργολαβικές εργασίες (κατασκευή και συντήρηση κτιρίων, δρόμων, γεφυρών, λιμένων κ.λπ. που γίνεται από εξειδικευμένες επιχειρήσεις και συνήθως με προκαθορισμένες τιμές μετά από ανοικτό διαγωνισμό. 5.Συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και εφευρέσεων (ανεξάρτητα από το άν έχουν ή όχι νομική προστασία). Η ανάθεση και η παροχή άδειας χρήσης, και, οι μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών που πηγάζουν από τις πράξεις αυτές. 6.Μισθοί και ημερομίσθια (εποχικών, παραμεθορίων, και άλλων μη κατοίκων). Η υποχρέωση περιλαμβάνει την ελεύθερη μεταφορά στη χώρα των καθαρών αποδοχών που προκύπτεουν μετά την αφαίρεση των εξόδων διαβίωσης, φόρων, εισφορών ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. 7.Συμμετοχή θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στα γενικά έξοδα των μητρικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό (και αντίστροφα), εκτός από τις περιπτώσεις (3) και (5) που μνημονεύονται παραπάνω. (Β) Διεθνές Εμπόριο 1.Προμήθειες και μεσιτείες Κέρδη που προέρχονται από εργασίες διαμετακόμισης και μεταφόρτωσης, δαπάνες αντιπροσώπων. 2.Διάφορα χρηματικά ποσά (πχ. διαφορές, περιθώρια, προκαταβολές) που αφορούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων (CΟΜΜΟDΙΤΥ ΜΑRΚΕΤS) και καταβάλλονται σύμφωνα με την εμπορική πρακτική. 3.Δαπάνες διαπραγματευτών συναλλάγματος για την έκδοση δικαιολογητικών και γενικά έντυπου υλικού πάσης μορφής. 4.Έξοδα αποθήκευσης και εκτελωνισμού. 5.Τέλη διαμετακόμισης. 6.Δασμοί και άλλα τέλη. (Γ) Μεταφορές 1.θαλάσσιοι ναύλοι (περιλαμβάνει ναυλώσεις, λιμενικά τέλη, δαπάνες αλιευτικών σκαφών κ.λπ.). 2.Ναύλοι εσωτερικής ναυσιπλοοίας, ναυλώσεις. 3.Οδική μεταφορά: επιβάτες και ναύλοι, ναυλώσεις. 4.Αεροπορική μεταφορά: επιβάτες και ναύλοι, ναυλώσεις. Πληρωμές ταξιδιωτών για αεροπορικά εισιτήρια και τέλη υπέρβαρους, πληρωμές ναύλων για μεταφορά αγαθών, ναυλωμένες πτήσεις. Εισπράξεις από τις παραπάνω συναλλαγές. Η μεταφορά αυτών των εισπράξεων στην έδρα της αεροπορικής εταιρείας είναι ελεύθερη. 5.Για όλα τα μέσα θαλάσσιων μεταφορών και εσωτερικής ναυσιπλοοίας: λιμενικές υπηρεσίες (εφοδιασμό με καύσιμα και εφόδια, συντήρηση, τρέχουσες επισκευές, δαπάνες πληρωμάτων κ.λπ.). Για όλες τις μορφές εμπορικών οδικών μεταφορών (καύσιμα, λιπαντικά, μικροεπισκευές, έξοδα στάθμευσης, έξοδα οδηγών/πληρωμάτων κ.λπ). Αεροπορικές μεταφορές: έξοδα λειτουργίας, γενικά έξοδα, περιλαμβάνει δαπάνες επισκευής, εφοδιασμού με καύσιμα, λίπανσης. 6.Επισκευές πλοίων και άλλων μεταφορικών μέσων, π.χ. κατάταξη σε κλάση νηογνώμονα, μετατροπές - μετασκευές καθώς και άλλες βασικές επισκευές. (Δ) Ασφάλιση: 1.Κοινωνική ασφάλιση. Περιλαμβάνει τα εξής: την ελεύθερη μεταφορά των εισφορών (ασφαλίστρων) για κοινωνική ασφάλιση που πρέπει να καταβληθούν σε μια άλλη χώρα. την ελεύθερη μεταφορά τω παροχών κοινωνικής ασφάλισης που πρέπει να καταβληθούν σε μια άλλη χώρα. 2.Λοιπές μορφές ασφάλισης: Η μεταφορά χρηματικών ποσών που η εθνική νομοθεσία περί ασφαλίσεων δεν υποχρεώνει την παραμονή τους στη χώρα που είναι ελεύθερη: οι συναλαλγές και οι μεταβιβάσεις πού συσχετίζονται με την πρωτασφάλιση, οι πληρωμές μεταξύ υποκαταστημάτων/πρακτορείων και την έδρα της επιχείρησης στο εξωτερικό. Ασφάλιση αγαθών που διακινούνται ως διεθνές εμπόριο. Ασφάλιση ζωής. Όλες οι άλλες μορφές αφάλισης. Συναλλαγές που συσχετίζονται με την αντασφάλιση και την επανεκχώρηση. (Β) Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 1.Υπηρεσίες που αφορούν την διενέργεια πληρωμών - έκδοση και χρήση επιταγών, ταξιδιωτικών επιταγών, πιστωτικών καρτών. Υπηρεσίες για την μεταβίβαση εμβασμάτων (ταχυδρομικώς, τηλεγραφικώς, με fax, ηλεκτρονική μεταβίβαση κλπ). 2.Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες: πράξεις που αφορούν μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι άλλης μορφής, δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις, διασφαλίσεις, ρευστά διαθέσιμα, πράξεις επί ξένου συναλλάγματος κ.λ.π. Υπηρεσίες χρηματομεσιτών: - διαμεσολάβηση, πώληση, αγορά, ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων, ρευστών διαθεσίμων και ξένου συναλλάγματος. - Πληροφορίες που αφορούν την αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συστήματα επικοινωνιών κλπ. 3.Διανακονισμός, συμψηφισμός και υπηρεσίες αποθετηρίου και παρακαταθήκης. - Συστήματα διακανονισμού και συμψηφισμού, υπηρεσίες αποθετηρίου και παρακαταθήκης. 4.Διαχείριση απαιτήσεων (asset management): Διαχείριση μετρητών Διαχείριση χαρτοφυλακίου (pοrtοfοliο managements) Διαχείριση ταμείων συντάξεων (pensiοn fund management) Φύλαξη απαιτήσεων Καταπιστεύματα (Τrust serνises). 5.Παροχή συμβουλών: Πιστωτική ανάλυση και παροχή εμπορικών πληροφοριών. Έρευνα επενδύσεων και παροχή σχετικών συμβουλών. Συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιαρθρώσεις, κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. 6.Προμήθειες και άλλα τραπεζικά έξοδα: Ελεύθερη μεταφορά των σχετικών ποσών με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής να μη χρειάζεται έγκριση, ή να έχει εγκριθεί από τις αρχές της χώρας. (ΣΤ) Εισόδημα από κεφάλαια: 1.Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. 2.Μερίσματα και άλλες μορφές συμμετοχής σε κέρδη. 3.Τόκοι (περιλαμβάνονται τόκοι ομολογιών, ενυπόθηκων δανείων κλπ), και τόκοι όλων των μορφών καταθέσεων (π.χ. δεσμευμένων). 4.Ενοίκια. (Ζ) Ταξίδια και Τουρισμός: Η απελευθέρωση αφορά τα διεθνή ταξίδια και την παραμονή στο εξωτερικό για όλους τους λόγους. (Η) Ταινίες (Films) Η εξαγωγή, εισαγωγή, διανομή και χρήση ταινιών και άλλων ηχογραφήσεων ανεξάρτητα από τον τρόπο αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, για προβολή σε αίθουσες και τηλεοπτικά δίκτυα. (Θ) Ιδιωτικό εισόδημα και δαπάνη: 1.Συντάξεις και άλλο παρεμφερές εισόδημα. 2.Έξοδα διατροφής που πηγάζουν από κάποια νομική υποχρέωση ή δικαστική απόφαση, χρηματική βοήθεια. 3.Εμβάσματα μεταναστών. 4.Έξοδα συντήρησης και επισκευών ιδιωτικών ακινήτων στο εξωτερικό. 5.Μεταβίβαση μικροποσών. 6.Δαπάνη αγοράς ή συνδρομές εφημερίδων, περιοδικών βιβλίων και μουσικολογικών εκδόσεων, δίσκων γραμμοφώνου. 7.Αθλητικά βραβεία και κέρδη από ιπποδρομίες κλπ, (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία). 1)Δημόσιο εισόδημα και δαπάνη: 1.Φόροι 2.Κυβερνητικές δαπάνες (μεταβίβαση χρηματικών ποσών που οφείλονται από κυβερνήσεις σε μη κατοίκους και αφορούν τηνε πίσημη εκπροσώπηση στο εξωτερικό και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς). 3.Διακανονισμοί πληρωμών που αφορούν τις δημόσιες μεταφορές, ταχυδρομικές, τηλεγραφικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες. 4.Προξενικά τέλη. (ΙΑ) Γενικά 1.Δαπάνη διαφήμισης σε όλα τα μέσα επικοινωνίας. 2.Δικαστικά έξοδα. 3.Δαπάνη για αποκατάσταση ζημιών 4.Πρόστιμα 5.Συνδρομές σε συλλόγους, λέσχες ή άλλες οργανώσεις κλπ. 6.Διάφορες υπηρεσίες, π.χ. λογιστών, καλλιτεχνών, συμβούλων, γιατρών, μηχανικών εμπειρογνωμόνων, δικηγόρων κλπ. 7.Επιστροφές χρηματικών ποσών λόγω ακύρωσης συμβολαίων ή άλλων αιτιών. 8.Καταχώρηση ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων. Αθήνα, 14 Ιουλίου 1992 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) Ανακοίνωση για την υπογραφή στη Μόσχα Κοινού ανακοινωθέντος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Κιργκιστάν για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι τις 12 Ιουνίου 1992 υπεγράφη στη Μόσχα Κοινό Ανακοινωθέν μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Κιργκιστάν για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο Χωρών, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων διά την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ΦΕΚ 191/23.8.1980 τ. Α.
  • Το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Π.Δ. 323/1989 (Α 146).
  • Την 25027/84 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244/19.4.1984 τ. Β).
  • Τις 45/91 και 10/92 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ζαχάρως.
  • Τις με αριθ. 745 της 18.12.1991 και 245/14.5.1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027 1984
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία