Ίδρυση κλινικής και εργαστηρίου στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: α) Β Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ορθοπεδικής. Η υφιστάμενη Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική ορίζεται ως Α Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική. β) Εργαστήριο με τον τίτλο «Έρευνας των Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος - Θ. Γαροφαλίδης», το οποίο ασχολείται με την πειραματική μελέτη των παθογενετικών μηχανισμών και των θεραπευτικών μέσων των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς επίσης και με την κλινικο-εργαστηριακή μελέτη των μεταβολικών παθήσεων των οστών, των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και της επιδημιολογίας των ορθοπεδικών νοσημάτων. Το εργαστήριο απαρτίζεται από τις ειδικές μονάδες: - Μεταβολικών νοσημάτων των οστών, η οποία ασχολείται με την πειραματική και κλινικοεργαστηριακή μελέτη των μεταβολή κών παθήσεων του σκελετού. - Γενετικά Μεταβιβαζόμενων Παθήσεων του Σκελετού, η οποία ασχολείται με την κλινική μελέτη ενηλίκων ασθενών με γενικά μεταβιβαζόμενα νοσήματα του σκελετού. - Εμβιομηχανικής των Οστών και Αρθρώσεων και Κινησιολογίας του Σκελετού, η οποία ασχολείται με την εκτέλεση πειραματικών εργασιών σχετικών με την εμβιομηχανική των οστών, του αρθρικού χόνδρου και των βιοϋλικών που χρησιμοποιούνται στις ορθοπεδικές παθήσεις. - Πειραματικής Έρευνας Ορθοπεδικών παθήσεων και παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης, η οποία ασχολείται με την εκτέλεση πειραματικών εργασιών, οι οποίες αφορούν στην παθογένεια και θεραπεία των ορθοπεδικών παθήσεων. - Εσωτερικά Εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν όλες τις μονάδες του Εργαστηρίου: i) Βιοχημικό και Ραδιοϊσοτόπων (R.Ι.Α.), στο οποίο εκτελούνται όλες οι Βιοχημικές και R.Ι.Α. εξετάσεις που ζητούνται, ii) Οστικής Πυκνομετρίας, στο οποίο εκτελούνται οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας από συμβατικές μεθόδους και αναπτύσσονται νέες μέθοδοι μη παρεμβατικής μελέτης των οστών, iii) Ιστομορφομετρίας των οστών, στο οποίο εκτελείται οστική ιστομορφομετρία με μεθόδους μη αφαλατωμένων τομών, τόσο στατικές όσο και δυναμικές, iν) Μικροαγγειακής Χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές και οι ορθοπεδικοί με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου στις τεχνικές της μικροαγγειακής χειρουργικής, ν) Ιατρικής πληροφορικής και Στατιστικής Ανάλυσης, στο οποίο διεξάγονται πειραματικά μελέτες κατασκευής συσκευών (ΗΑRDWΑRΕ) και καταρτίζονται προγράμματα (SΟFΤWΑRΕ) απαραίτητα στις πειραματικές και κλινικές εργασίες. Στο εργαστήριο γίνονται ακόμη και οι στατιστικές αναλύσεις των στοιχείων όλων των άλλων μονάδων του εργαστηρίου, νί) Πειραματικό Χειρουργείο, στο οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές και οι ιατροί - ορθοπεδικοί στις τεχνικές και στην εκτέλεση ερευνητικών - πειραματικών εργασιών, νii) Εκτροφείο Πειραματόζωων, στο οποίο εκτρέφονται τα διάφορα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των πειραματικών εργασιών. Για την λειτουργία του εκτροφείου και την προστασία των πειραματόζωων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1197/ 1981 «Περί προστασίας των ζώων» (Α 240), καθώς και του Π.Δ. 160/1991 (Α 64), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 2
1.  
  Εσωτερικός κανονισμός Η λειτουργία της κλινικής και του εργαστηρίου που ιδρύονται με το προηγούμενο άρθρο διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική και το εργαστήριο έχουν ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική ή το εργαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 1. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική ή το εργαστήριο. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα. ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής ή του εργαστηρίου αντίστοιχα. η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της κλινικής και του εργαστηρίου απαρτίζεται από: α) Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της κλινικής ή του εργαστηρίου, αντίστοιχα, β) Ειδικευμένους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες, γ) Μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και δ) Υγειονομικό και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην κλινική ή το εργαστήριο, σύμφωνα με τις, εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική και το εργαστήριο διευθύνεται αντίστοιχα από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, που εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 46/1989 (Α 21), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής, ή του εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση του
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική ή το εργαστήριο για την παροχή του νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην κλινική ή στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της κλινικής ή του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
3.  
  Ειδικώς για κάθε μονάδα του Εργαστηρίου Έρευνας των Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος - Θ. Γαρουφαλίδης, μπορεί να ορίζεται υπεύθυνος από τη Γενική Συνέελευση του Τομέα ή του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Τα κριτήρια επιλογής, αφορούν κυρίως την επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη μονάδα. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί συμβουλευτικά σε συνεδριάσεις τους υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους, να αναθέτει τη σύνταξη εισηγήσεων σε ένα ή περισσότερους από αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές μελέτης ειδικών προβλημάτων.
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Χώροι εγκατάστασης της κλινικής ή του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του διδακτικού -ερευνητικού και νοσηλευτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής ή του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής ή του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας. Για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή του εργαστηρίου ή ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου
Άρθρο 7 "Κανονισμός εκτέλεσης πειραματικών εργασιών και κλινικοεργαστηριακών μελετών στο εργαστήριο"
1.  
  Δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών έχουν μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου, μέλη Δ.Ε.Π. των χειρουργικών ορθοπεδικών κλινικών, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων ειδικοτήτων ή ερευνητές εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τους σκοπούς του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές που δεν είναι μέλη του εργαστηρίου χορηγείται άδεια μετά από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και οι χειρουργικές τεχνικές, που θα χρησιμοποιηθούν, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων, που δεν διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που θα απαιτηθεί.
2.  
  Κλινικοεργαστηριακές μελέτες εκτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου, αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς. Για τη διενέργεια κλινικοεργαστηριακής μελέτης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της τήρησης των όρων που ισχύουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης του ΕΛΣΙΝΚΙ (ΗΕLSΙΝΚΥ) καθώς και η χορήγηση άδειας από τον αρμόδιο φορέα (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) για την ενδεχόμενη χρήση μη εγκεκριμμένων φαρμακευτικών ουσιών. Για αυτό απαιτείται έγγραφη δήλωση των ιδίων ότι αποδέχονται τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί και γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους πιθανόν εκτίθενται. Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μελέτης διαπιστώνεται ότι επιφέρεται βλάβη στην υγεία του ασθενούς διακόπτεται αμέσως η εκτέλεση της. Για τις μελέτες κατά τις οποίες γίνεται επιδημιολογικός έλεγχος δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση του ασθενούς εφόσον χρησιμοποιούνται μη παρεμβατικές μέθοδοι. Προϋπόθεση όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι η μελέτη γίνεται ανώνυμα και δεν θα προσβάλλει την προσωπικότητα του εξεταζόμενου ατόμου. Τα αποτελέσματα των κλινικοεργαστηριακών μελετών δημοσιεύονται ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή μη με τις αρχικές εκτιμήσεις των ερευνητών.
Άρθρο 8 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της κλινικής και του εργαστηρίου είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας. ιι) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την κλινική ή το εργαστήριο εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της κλινικής ή του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 9
1.  
  Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες της κλινικής και του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 2.7.1991).
 • Την 716/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1197 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/46 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/160 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία