ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/252

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/252

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/14/ΕΟΚ/2.3.92 για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο άρθρο 3 του κεφ. Β του Π.Δ. 1178/1981 (ΦΕΚ 291/Α). Άρθρο 1 1.Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/14/ΕθΚ, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Μαρτίου 1992 (L76/23.3.92, σελ. 21). . 2. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στα αεροπλάνα που έχουν μέγιστο βάρος κατά την απογείωση μικρότερο των 34.000 ΚGR ή χωρητικότητα μέχρι δεκαεννέα (19) θέσεων επιβατών, εκτός από τις θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά για το πλήρωμα. Άρθρο 2 Πολιτικό υποηχητικό αεριωθούμενο αεροπλάνο με κινητήρες λόγου παράκαμψης μικρότερου του δύο (2) δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα μετά την 1η Απριλίου 1995, εάν δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό θορύβου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται: α. στο άρθρο 4 του Κεφ. Β του Π.Δ. 1178/1981 «περί μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών» (ΦΕΚ 291/Α) ή β. στο άρθρο 3 του Κεφ. Β του Π.Δ. 1178/1981 «περί μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών».εφόσον το υπόψη αεροπλάνο είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πλωϊμότητας που έχει εκδοθεί για πρώτη φορά πριν είκοσι πέντε (25) έτη το αργότερο. 2.Από την 1η Απριλίου 2002 όλα τα πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 (α) του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 Τα αεροπλάνα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος εξαιρούνται από τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγρ. 1 του άρθρου 2 εφόσον: 1.Τα υπόψη πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα διαθέτουν πιστοποιητικό θορύβου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1178/81 (ΦΕΚ 291/Α) και εκτελούσαν πτήσεις προς την Ελλάδα επί δωδεκάμηνο, την χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1986 και 1990 και 2.Τα αεροπλάνα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ήταν νηολογημένα στις αναπτυσσόμενες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κατά το δωδεκάμηνο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στις ανωτέρω χώρες. Άρθρο 4 Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνανται να εγκρίνονται παρεκκλίσεις από το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο β του παρόντος διατάγματος και για χρονική περίοδο μέχρι τριών (3) ετών για τα υποηχητικά πολιτικά αεριωθούμενα αεροπλάνα για τα οποία η Εταιρεία Εκμετάλλευσης τους ζητεί την εξαίρεση τους και για τα οποία αποδεικνύει ότι σε περίπτωση μη εγκρίσεως της παρέκκλισης, οι δραστηριότητες της εταιρείας θα διακυβεύονταν υπέρμετρα. . Άρθρο 5 1.Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, μπορεί να εγκρίνονται εξαιρέσεις από το άρθρο 2 παραγρ. 1 για αεροπλάνα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 1178/81, αλλά μπορούν να εξοπλισθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι κανόνες αυτοί, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υπάρχει για τον τύπο του συγκεκριμένου αεροπλάνου και είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός μετατροπής. 2)Τα αεροπλάνα που έχουν εξοπλισθεί με εξαρτήματα τέτοιας φύσης μπορούν να ανταποκρίνονται στους κανόνες και διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικού θορύβου του άρθρου 4 του Π.Δ. 1178/1981. 3)Η αεροπορική εταιρεία έχει παραγγείλει τον εξοπλισμό πριν από την 1η Απριλίου 1994. 4)Η αεροπορική εταιρεία έχει αποδεχθεί για την παράδοση των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού την πλησιέστερη δυνατή ημερομηνία. 2.Ο Διοικητής της ΥΠΑ μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις από το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος για αεροπλάνα ιστορικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 6 Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ μπορεί να χορηγούνται εξαιρέσεις από τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος, για αεροπλάνα τα οποία πρόκειται να αντικατασταθούν από άλλα που πληρούν τους κανόνες του άρθρου 4 του Π.Δ. 1178/81 και τα οποία έχουν παραγγελθεί πριν από την 1η Απριλίου 1994, εφόσον η εταιρεία έχει αποδεχθεί την πλησιέστερη ημερομηνία παράδοσης. Οι εξαιρέσεις χορηγούνται βάσει της αρχής, «μια εξαίρεση για κάθε αεροπλάνο που παραγγέλεται». Άρθρο 7 Με την επιφύλαξη σχετικής εγκρίσεως της ΥΠΑ, ο ρυθμός διαγραφής από τα Ελληνικά Μητρώα αεροπλάνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παραγρ. 1 του παρόντος, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 1178/1981, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος σε ετήσια βάση, του 10% του συνολικού αριθμού πολιτικών υποηχητικών αεριωθούμενων αεροπλάνων του στόλου της εταιρείας. Άρθρο 8 Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η ΥΠΑ μπορεί να εγκρίνει με απόφαση του Διοικητή της, την προσωρινή χρησιμοποίηση σε αεροδρόμια της Ελληνικής Επικράτειας αεροπλάνων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του διατάγματος αυτού. Οι χορηγούμενες εξαιρέσεις αφορούν: α. πτήσεις εκτάκτου ανάγκης β. αεροπλάνα που πραγματοποιούν για σκοπούς μετατροπής, επιδιόρθωσης ή συντήρησης, μη εμπορικές πτήσεις. Άρθρο 9 1.Η ΥΠΑ γνωστοποιεί τις χορηγούμενες εξαιρέσεις με πλήρη αιτιολόγηση, βάσει των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος διατάγματος, στις αρμόδιες αρχές των Κρατών - Μελών της ΕΟΚ και στην Επιτροπή της Κοινότητας. % 2.Η ΥΠΑ αναγνωρίζει τις χορηγούμενες εξαιρέσεις από άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΟΚ, για τα αεροπλάνα του Νηολογίου των. Αρθρο 10 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το παράρτημα της Οδηγίας 92/14/ΕΟΚ το οποίο έχει ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙσ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 3 ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ air algerie air algerie ΜΠΟΥΡΓΙΝΑ ΦΑΣΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑGΑΝGΑΝΝΙ ΧΙΛΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ fast air carrier s.f.. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-707-399c hi-442ct dοminicana de aνiaciοn ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-707-328c su-daa zas airline b-707-336C su-dac zas airline β-737-266 su-bbx egypt air su-ayl su-ayk su-ayi su-bbw su-ayο » ΓΚΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ f 28-2000 9g-abz ghana airways cοrpοratiοn ΚΕΝΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ DC-8-63 5υ-ζεβ african safari airways ltd ΛΙΒΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ β 727-2L5 5a-dic lybian arab airlines 5a-dib 5a-dia 5a-did 5a-die ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ f 28-4000 5t-clf air mauritanie 5t-clg ΜΑΡΟΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ β 727-2β6 cn-rmο rοyal air marοc cn-ccf cn-ccg cn-cch cn-ccw β 737-2b6 cn-rmi cn-rmj cn-rmk b 707-3510 cn-rmb cn-rmc ΝΙΓΗΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-707-351C · 5n-asy ε. α. s. cargο airlines b-707-338c 5Ν-ΑRQ das air cargο b-707-3f9c 5n-abk nigeria airways ltd ΟΥΑΝΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-707-328c 9xr-ja air rwanda. ΣΟΥΔΑΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-707-338c st-alp trans arabian air transpοrt ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ dc-8-63 zp-cch lineas aereas paraguayas (air paraguay) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ β-707-387β cx-bnu primeras lineas uruguayas de naνegaciοn aerea ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ dc-8f-54 3D-adν african internatiοnal airways (pty) ltd ΤΥΝΗΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-727-2h3 ts-jht tunis air ΖΑΪΡ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ b-707-329c 90-cbs scibe airlift ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ β-707-330Β z-wku air zimbabwe β-707-330Β z-wkν african. airlines internatiοnal_ Άρθρο 11 Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983-«περί εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο κ.λπ (ΦΕΚ 70/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/ 1988 «Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α) καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α).
  • Την υπ αριθ. Υ1687/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν. Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθν. Οικονομίας (ΦΕΚ 102/Β) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. Υ1723/1992 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 215/Β).
  • Την υπ αριθ. 277/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-17 Προεδρικό Διάταγμα 1992/252
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1687 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1723 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1723 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1178 1981