ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/26

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΝΑΥΤΙΚΟΥ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1. 1.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) αντικαθίστανται όπως παρακάτω:« 2.Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) έχει ως αποστολή την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή και τη γενική και ειδική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική), με βάση την τεχνολογική εξέλιξη και τις εκάστοτε απαιτήσεις του Ναυτικού, των σπουδαστών που εισέρχονται με σκοπό να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζεται ο Υπαξιωματικός του Π. Ναυτικού».« 3.Οι μαθητές της Σχολής από της κατάταξης τους μέχρι της αποφοίτησης τους ονομάζονται μαθητές ΣΜΥΝ». 2.Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του παραπάνω Π.Δ., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν αργότερα αντικαθίστανται με τα παρακάτω άρθρα: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιτελείο και Κατώτερο Προσωπικό της Σχολής Άρθρο 2. Γενικές Διατάξεις 1.Το ανώτερο και κατώτερο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή διέπεται αντίστοιχα από τις «Διατάξεις Ναυτικού, τις ειδικές διατάξεις του παρόντος Οργανισμού, τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της ΣΜΥΝ και από ισχύουσες ειδικές διατάξεις για το πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ. Άρθρο 3 1.Της ΣΜΥΝ προΐσταται ως Διοικητής Μάχιμος Αξιωματικός Ανωτέρου ή Ανωτάτου βαθμού. 2.Το Επιτελείο της Σχολής αποτελούν οι: 1)Υποδιοικητής: Ανώτερος Αξιωματικός Μάχιμος ή Μηχανικός, β. Διευθυντής Σπουδών: Ανώτερος Αξιωματικός Μάχιμος ή Μηχανικός. 2)Υποδιευθυντής Σπουδών: Ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός. 3)Ναυτικός Επιμελητής: Ανώτερος ή κατώτερος Οικονομικός Αξιωματικός. 4)Υγειονομικός Αξιωματικός Σχολής: Κατώτερος Αξιωματικός Ιατρός. 5)Αξιωματικός Θρησκευτικού και Ιερέας της Σχολής: Ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός Θρησκευτικού. 6)Ανάλογος αριθμός κατωτέρων Αξιωματικών Μαχίμων, Μηχανικών, Σωμάτων, ΠΥ και ΠΤ για καθήκοντα Εκπαιδευτών Επιτηρητών, Διευθυντών Επιστασιών και λοιπών καθηκόντων. Άρθρο 4 1.Ο Διοικητής έχει σε όλο το προσωπικό της Σχολής δικαιοδοσίες Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου. 2.Ο Διοικητής, εκτός από τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τις οποίες καθορίζουν οι «Διατάξεις Ναυτικού» για τον Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου, είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της αποστολής της Σχολής, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος. 3.Λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται από τη βελτίωση των όρων εκπαίδευσης στη Σχολή και στα εκπαιδευτικά ταξίδια. Παρακολουθεί ιδιαίτερα την υγεία και τη σωματική ανάπτυξη των μαθητών, τις συμθήκες διατροφής και ενδιαίτησής τους καθώς και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που καθορίζονται. 4.Ρυθμίζει το πρόγραμμα της εσωτερικής υπηρεσίας ώστε να υπάρχει κατάλληλος συνδυασμός ωρών για μαθήματα, μελέτη, ψηχαγώγία, αθλοπαιδιές και ανάπαυση. 5.Φροντίζει για την τήρηση και σωστή εφαρμογή του παρόντος Οργανισμού, του Κανονισμού Οργανώσεως και λειτουργίας καθώς και των Κανονισμών Εκπαιδεύσεως της Σχολής. 6.Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητού, όσον αφορά το Επιτελείο, το στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το πλήρωμα, είναι αυτή που προβλέπεται για τον Κυβερνήτη Πολεμικού πλοίου, ενώ όσον αφορά το πολιτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό και τους μαθητές, είναι αυτή που καθορίζεται στα οικεία άρθρα του παρόντος Οργανισμού. 7.Ο Διοικητής προεδρεύει: 1)Του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής και β. Του Συμβουλίου κατανομής σε Ειδικότητες και τέχνες των μαθητών που κατατάσσονται στη Σχολή. 8.Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό, τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας ΣΜΥΝ ή από άλλες διατάξεις. Άρθρο 5 1.Ο Υποδιοικητής έχει σε όλο το προσωπικό της Σχολής τη δικαιοδοσία που προβλέπουν, οι «Διατάξεις Ναυτικού» για τον Ύπαρχο Πολεμικού Πλοίου, καθώς και αυτή που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό και τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Σχολής. 2.Επιβλέπει και συντονίζει την ομαλή λειτουργία της Σχολής μέσα στα πλαίσια των διαταγών του Διοικητή. 3.Ειδικότερα βοηθά τον Διοικητή παρακολουθώντας προσωπικά την αγωγή, τη Στρατιωτική και Ναυτική κατάρτιση καθώς και τη διαβίωση γενικά των μαθητών ΣΜΥΝ εισηγούμενος τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την βελτίωση τους. 4.Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. 5.Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό και τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της ΣΜΥΝ. Άρθρο 6 1.Ο Διευθυντής Σπουδών (ΔΣ) προΐσταται της εκπαιδεύσεως των μαθητών ΣΜΥΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού και του κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας ΣΜΥΝ, εισηγούμενος στον Διοικητή και το εκπαιδευτικό Συμβούλιο τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της εκπαιδεύσεως. 2.Ρυθμίζει και επιβλέπει όλες γενικά τις λεπτομέρειες της εκπαιδεύσεως, επαγρυπνεί για την κανονική εφαρμογή του προγράμματος εκπαιδεύσεως και έχει την εποπτεία σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό. 3.Προεδρεύει της Επιτροπής εξετάσεων των μαθητών ΣΜΥΝ. Εφόσον Αξιωματικός καθηγητής κάποιου μαθήματος είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του Δ.Σ. αυτός τον αντικαθιστά στα καθήκοντα του Προέδρου των εξετάσεων για το μάθημα αυτό. 4.Ο Δ.Σ. λαμβάνει μέρος στα εκπαιδευτικά ταξίδια των μαθητών ΣΜΥΝ επιβλέποντας την εκπαίδευση τους και εφόσον κωλύεται αντικαθίσταται με κατάλληλο Αξιωματικό της Σχολής. 5.Τηρεί το μητρώο του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής και τα Πρωτόκολλα βαθμολογίας των μαθητών ΣΜΥΝ. 6.Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας ΣΜΥΝ. Άρθρο 7 Υποδιευθυντής Σπουδών 1.Ο Υποδιευθυντής Σπουδών βοηθά τον Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του και παρακολουθεί την τρέχουσα εργασία του Γραφείου Δ. Σπουδών στις αρμοδιότητες του. 2.Λαμβάνει μέρος στα εκπαιδευτικά ταξίδια. 3.Αντικαθιστά τον Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται, στα καθήκοντα του στη Σχολή. 4.Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας ΣΜΥΝ. Άρθρο 8 Αξιωματικοί Επιτηρητές 1.Οι Αξιωματικοί Επιτηρητές είναι οι βασικοί εκπαιδευτές των μαθητών ΣΜΥΝ. Σε κάθε Επιτηρητή ανατίθεται η επιτήρηση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων ΣΜΥΝ κάθε σειράς, τους οποίους παρακολουθούν συνέχεια σε όλη τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τους. Είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Διοικητή για την πρόοδο των μαθητών ΣΜΥΝ που επιτηρούν. Επίσης παρακολουθούν τους μαθητές συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις τους και μεριμνούν για τη διαπαιδαγώγηση τους από απόψεως χαρακτήρα, συμπεριφοράς και γενικά αγωγής κατάβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση τους. 2.Λαμβάνουν μέρος στα εκπαιδευτικά ταξίδια με τους μαθητές ΣΜΥΝ των τμημάτων τους και φροντίζουν για την άμεση παρακολούθηση της εκπαίδευσης τους. 3.Εκτελούν υπηρεσία Αξιωματικού Φυλακής μαθητών ΣΜΥΝ και τους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σύμφωνα με τις «Διατάξεις Ναυτικού» και τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας ΣΜΥΝ. 4.Ευθύνονται απέναντι στο Δ.Σ. για όλες τις αρμοδιότητες τους, που έχουν σχέση με τον τομέα της εκπαιδεύσεως. Άρθρο 9 Καθήκοντα των άλλων Αξιωματικών Επιτελείου ΣΜΥΝ 1. Τα καθήκοντα των άλλων Αξιωματικών του Επιτελείου της Σχολής, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόνρος Οργανισμού καθορίζονται από τις «Διατάξεις Ναυτικού» και τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας ΣΜΥΝ. Άρθρο 10 Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί - Ναύτες 1.Εκτός από τους Αξιωματικούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Οργανισμού, στη Σχολή υπηρετούν Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί και Ναύτες, στους οποίους παράλληλα με τα καθήκοντα που εκτελούν σύμφωνα με τις «Διατάξεις Ναυτικού» ανατίθενται και καθήκοντα εκπαιδευτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 και άλλα καθήκοντυα που προβλέπονται στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας· 2.Το από το στρατεύσιμο προσωπικό μόνιμο πλήρωμα της Σχολής έχει προορισμό να καλύπτει τις γενικές ανάγκες λειτουργίας της Σχολής, την φρούρηση της περιοχής, τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και την κίνηση των πλωτών και χερσαίων μέσων. Άρθρο 11 Πολιτικό Προσωπικό 1. Το πολιτικό προσωπικό της Σχολής που απαιτείται για τη λειτουργία των συνεργείων, των εκπαιδευτικών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών, αποτελείται απο ιδιώτες οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διατάξεις για Διδακτικό Προσωπικό Άρθρο 12 Διδακτικό Προσωπικό 1. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται: α. Από το στρατιωτικό προσωπικό που περιλαμβάνει: 1) Αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού ή άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ενέργεια ή σε αποστρατεία, ως καθηγητές. 2) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς Π.Ν. και Στρατευσίμους με πτυχία τουλάχιστον ΑΕΙ/ΤΕΙ ως εκπαιδευτές. β. Από ιδιώτες καθηγητές που προσλαμβάνονται για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με μισθό ή ωρομίσθιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία απαλλαγής τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος. 2.Το Στρατιωτικό Προσωπικό διορίζεται για την παροχή διδακτικού έργου ή απαλλάσσεται από αυτό. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 13. Μαθήματα - Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού 1.Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα ΓΕΝΙΚΑ που διδάσκονται σε όλους τους μαθητές ΣΜΥΝ κατά τα δύο έτη Σπουδών και τα ΕΙΔΙΚΑ που διδάσκονται χωριστά σε κάθε μία από τις Ειδικότητες και Τέχνες που κατανέμονται οι μαθητές ΣΜΥΝ ή κατά ομάδες Ειδικοτήτων/Τεχνών. 2.Τα ΓΕΝΙΚΑ μαθήματα και τα αντίστοιχα προσόντα του διδακτικού προσωπικού είναι: ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1)Ξένη Γλώσσα: Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πανεπιστημιακό Πτυχίο Φιλολογίας της Γλώσσας. 2)Ναυτικοί Κανονισμοί Αξιωματικός Π.Ν. 3)Γενικές Ναυτικές Γνώσεις: Αξιωματικός Π. Ν. 4)Ναυτική Ιστορία: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου (τμήμα Ιστορικό) ή Αξιωματικός Π. Ν. με.κατάλληλη διδακτική εμπειρία και συγγραφικό έργο. 5)Στοιχεία Η/Υ: Πτυχίο Αναλυτού - Προγραμματιστού ΑΕΙ/ΤΕΙ ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Αλλοδαπής. 6)Τεχνικό Σχέδιο: Ανάλογο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Αλλοδαπής. 7)Εφόλκια - Πρωρατικά Ναυτική Τέχνη: Αξιωματικός ή κατάλληλος Υπαξιωματικός Π.Ν. 8)Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 9)Πεζικές Ασκήσεις Φορητά Όπλα - Πυρά: Αξιωματικός ΣΞ ή ΠΝ 3.Τα ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα για κάθε Ειδικότητα/Τέχνη καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως, οι οποίοι εγκρίνονται με Απόφαση ΓΕΝ. Οι ομάδες των παραπάνω ΕΙΔΙΚΩΝ μαθημάτων και τα αντίστοιχα προσόντα του διδακτικού προσωπικού για κάθε Ειδικότητα και Τέχνη είναι: ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α. ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ (ΑΡΜ) (1) Ναυτιλία: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Ναυτική Τέχνη: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (3) Ναυτιλιακές Συσκευές: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π. Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. Β. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ (ΤΗΛ) (1) Συσκευές Ασυρμάτου: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Κανονισμοί Επικοινωνιών Εφαρμογές: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη ειδικότητα. (3) Ασφάλεια Επικοινωνιών - Εφαρμογές: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Επικοινωνίες Επιχειρήσεων Οργάνωση: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. Γ. ΣΗΜΑΤΩΡΩΝ (ΣΗΜ) (1) Επικοινωνίες Επιχειρήσεων - Οργάνωση: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Κανονισμοί Επικοινωνιών - Εφαρμογές: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (3) Ναυτιλία - Ναυτική Τέχνη: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Ασφάλεια Επικοινωνιών Εφαρμογές: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. . (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης γλώσσας. Δ. ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΩΝ (Ρ/Ε) (1)Ναυτικές Επιχειρήσεις: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Ναυτιλία - Ναυτική Τέχνη: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ. (4) Συσκευές Η/Ν: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Επικοινωνίες Επιχειρήσεων: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (7) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (Τ/ΠΒ) (1) Οπλικά Συστήματα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρισμός: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. (3) Ναυτική Μηχανολογία: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΔΙΑΧ) (1) Διαχειρίσεις: Αξιωματικός (Ο) ή (ΠΥ - ΔΙΑΧ) ή Υπαξιωματικός Διαχειριστής Π.Ν. (2) Νόμοι Διατάγματα Οργάνωση Π.Ν.: Αξιωματικός (Ο) ή (ΠΥ-ΔΙΑΧ) ή Υπαξιωματικός Διαχειριστής Π.Ν. (3) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ): Αξιωματικός (Ο) Π.Ν. με ανάλογη ειδίκευση ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Ναυτικός Εφοδιασμός: Αξιωματικός (Ο) Π.Ν. (5) Οικονομία - Στατιστική: Αξιωματικός (Ο) Π.Ν. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός (Ο) ή (ΠΥ - ΔΙΑΧ) ή Υπα ξιωματικός Διαχειριστής Π.Ν (7) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΧ/ΥΛ) (1) Ναυτικός Εφοδιασμός: Αξιωματικός (Ο) Π.Ν. (2) Νόμοι - Διατάγματα: Αξιωματικός (Ο) ή (ΠΥ - ΔΙΑΧ) ή Υπαξιωματικός Διαχειριστής Π.Ν. (3) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ): Αξιωματικός (Ο) Π.Ν. με ανάλογη ειδίκευση ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Οικονομία - Στατιστική: Αξιωματικός (Ο) Π.Ν. με ανάλογο Πτυχίο. (5) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (6) Πτακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. Η ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΝΟΣ) (1) Ανατομική; Αξιωματικός (Ι) Π.Ν. (2) Φυσιολογία: Αξιωματικός (Ι) Π.Ν. (3) Γενική Παθολογία: Αξιωματικός (Ι) Π.Ν. (4) Αρχές Νοσηλευτικής: Αξιωματικός (Υγ) Π.Ν. (5) Ιατρική Ξένη Ορολογία: Αξιωματικός (Υγ) Π.Ν. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός (Υγ) Π.Ν. 1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛ/ΗΤ) (1) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. » (4) Ηλεκτρικές Συσκευές - Εγκαταστάσεις: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με .αντίστοιχη Ειδικότητα. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΒΟΛΗΣ (ΗΝ/ΔΒ) (1) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Συστήματα Διευθύνσεως Βολής - Οπλικά Συστήματα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος, φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΗΝ/ ΑΣ) (1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές - Συσκευές: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΒ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ (ΗΝ/ΣΝ) (1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Συσκευές Συνεννοήσεως Οργάνωση Επιστασίας «ΣΝ»: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΩΝ ΗΝ/ΡΕ) (1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Συσκευές Ρ/Ε: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Γενική Ναυτιλία - Οργάνωση ΚΠΜ - Ηλεκτρονικός Πόλεμος: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (7) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΗΝ/ΑΥ) (1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Θεωρία διάδοσης ήχου στη Θάλασσα: Πτυχιούχος Ωκεανογραφίας. (5) Συσκευές - Συστήματα Α/Υ Τεχνική Α/Υ Πολέμου: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (7) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΕ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΗΝ/ΥΟ) (1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Κανονισμός Πυρομαχικών -Εκρηκτικές Υλες -Υπονομεύσεις: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Τορπίλλες - Τορπιλλοσωλήνες: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Σύστημα Συντήρησης (ΡΜS): Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (7) Νάρκες - Ύφαλα Όπλα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (8) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (9) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος γιλολογΐας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΣΤ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΡΠΙΛΩΝ (Τ/Τ) 1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. 2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. 3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. 4) Κανονισμός Πυρομαχικών-Εκρηκτικές Ύλες Υπονομεύσεις: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. 5) Τορπίλλες - Τορπιλλοσωλήνες: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. 6) Ύφαλα Οπλα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. 7) Συστήματα Συντήρησης (ΡΜS): Α: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. 8) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. 9) Τεχνική Ορολογία: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΖ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ (Τ/Ν) (1) Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Πτυχιούχος Μαθηματικός. (2) Ηλεκτρισμός: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Ηλεκτρονικά: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (4) Κανονισμός Πυρομαχικών - Εκρηκτικές Ύλες Υπονομεύσεις: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Σύστημα Συντήρησης (ΡΜS): Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Διακίνηση Υλικών - Οργάνωση Συνεργείου - Φράγματα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (7) Νάρκες - Ύφαλα Όπλα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (8) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (9) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. ΙΗ. ΔΥΤΩΝ (ΔΥΤ) (1) Καταδύσεις: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Ναυτική Τέχνη - Ναυτιλία: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (3) Κοπή και Συγκόλληση Ελασμάτων: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Αντιναρκικά Μέτρα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. Ιθ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧ) (1) Ναυτικές Μηχανές: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (2) Ναυτική Μηχανολογία: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Φυσική - Πυρηνική Φυσική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός Π.Ν. (4) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ ΤΕΙ (5) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. Κ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ (Τ/ΕΦ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (Τ/ΕΦ - ΜΕΚ) ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΕΔΔΣ) ΧΥΤΩΝ (Τ/ΧΥΤ) - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΣΙΔ) - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (Τ/ΣΥΓΚ) (1) Ναυτικές Μηχανές: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (2) Ναυτική Μηχανολογία: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (3) Φυσική - Πυρηνική Φυσική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ιοσοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός Π.Ν. (4) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. (5) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης γλώσσας. (6) Εφηρμοσμένη Μηχανική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (7) Πρακηκή Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΑ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (Τ/ΨΥΚ) - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ (Τ/ ΜΗΧΝ)- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΣΩΛΝ) (1) Ναυτική Μηχανολογία: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (2) Φυσική - Πυρηνική Φυσική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός Π.Ν. (3) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ (4) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξ/τικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (5) Εφηρμοσμένη Μηχανική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΒ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΞΥΛ) (1) Τεχνολογία - Μηχανολογία Ξύλου: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. (2) Εφηρμοσμένη Μηχανική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (3) Ρυθμολογία - Ιστορία Τέχνης: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. (4) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΓ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΛΕΜΒΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΛΕΜΒ) (1) Ναυτική Μηχανολογία: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. (2) Τεχνολογία - Μηχανολογία Ξύλου: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π. Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. (3) Φυσική - Πυρηνική Φυσική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός Π.Ν. (4) Εφηρμοσμένη Μηχανική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (5) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (6) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΔ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΩΝ (Τ/ΠΡΟΤ) (1) Τεχνολογία - Μηχανολογία Ξύλου: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη ΕΙδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. (2) Εφηρμοσμένη Μηχανική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (3) Μαθηματικά - Γεωμετρία:- Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. (4) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξ/τικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΕ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (Τ/ΠΜ) (1) Πυροβολική - Ναυτικά Όπλα: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. (2) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. (3) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (4) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΣΤ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τ/Ο.Ο) (1) Φυσική - Πυρηνική Φυσική: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός Π.Ν. (2) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ (3) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. (4) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. ΚΖ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ (Τ/ΣΧΕΔ) 1) Ναυτική Μηχανολογία: Πτυχιούχος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα ή Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αντίστοιχη Ειδικότητα. 2) Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με αμάλογη Ειδικότητα ή πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ. 3) Μαθηματικά - Γεωμετρία: Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με ανάλογη Ειδικότητα. 4) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογες γνώσεις ή πτυχιούχος φιλολογίας αντίστοιχης Γλώσσας. 5) Πρακτική Εφαρμογή: Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Π.Ν. με ανάλογη Ειδικότητα. 4) Για την καλύτερη και αποδοτικώτερη εκπαίδευση οι μαθητές ΣΜΥΝ κάθε τάξεως και κάθε Ειδικότητας/Τέχνης χωρίζονται σε τμήματα ένα από τα οποία αποτελείται από τριάντα (30) μαθητές περίπου για τα Θεωρητικά και τα Πρακτικά μαθήματα υπαίθρου και από δέκα πέντε (15) μαθητές περίπου για τα Πρακτικά αιθουσών και συνεργείων. Άρθρο 14 Υποχρεώσεις Διδακτικού Προσωπικού 1.Όσοι ανήκουν στο Διδακτικό Προσωπικό οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαιδεύσεως των μαθητών ΣΜΥΝ, εισηγούμενοι αρμοδίως τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται γι αυτό το σκοπό. 2.Οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οικείες διατάξεις του παρόντος Οργανισμού και του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως, καθώς και προς τις σχετικές διατάξεις της Διοικήσεως. 3.Εκτελούν τη διδασκαλία με βάση τα κείμενα που έχουν εγκριθεί από τη Σχολή. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια ή όσα υπάρχουν και χρειάζεται να αντικατασταθούν, εισηγούνται ανάλογα στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μέσω του Διευθυντή Σπουδών, τον εφοδιασμό της Σχολής με τα κατάλληλα, κατά την κρίση τους, βοηθήματα για διδασκαλία του μαθήματος της αρμοδιότητας τους. Μέχρι την προμήθεια των παραπάνω, υποχρεώνονται να εκδίδουν σημειώσεις, με τα μέσα που διατίθενται από τη Σχολή, τις οποίες χρησιμοποιούν ως βοηθήματα οι μαθητές. 4.Οφείλουν να προσέρχονται ανελλιπώς και εγκαίρως στις παραδόσεις των μαθημάτων, να συμορφώνονται με τις ώρες του προγράμματος εκπαιδεύσεως, να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο των μαθητών ΣΜΥΝ και να τους εξετάζουν τακτικά, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν στο Διοικητή και το Διευθυντή Σπουδών ακριβείς πληροφορίες για την απόδοση του καθενός. 5.Σε περίπτωση απροόπτου κωλύμματος που δεν επιτρέπει την έγκαιρη προσέλευση τους στη Σχολή, κατά τις ώρες διδασκαλίας των Μαθητών ΣΜΥΝ, οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τη Διεύθυνση Σπουδών. 6.Η παρά τις υποδείξεις του Διοικητή, μη συμμόρφωση του Διδακτικού προσωπικού προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί αιτία που παρέχει στο Διοικητή το δικαίωμα για την ενάσκηση του πειθαρχικού ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν ή να ζητήσει απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Άρθρο 15 Απαλλαγή Καθηκόντων Διδακτικού Προσωπικού 1.Το πολιτικό Διδακτικό Προσωπικό τη Σχολής απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος ή και των διατάξεων που ισχύουν σχετικά με το πολιτικό προσωπικό. 2.Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί σε ενέργεια απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, κατόπιν προτάσεως Διοικητή ΣΜΥΝ, οι μεν Αξιωματικοί με Υπουργική Απόφαση κατόπιν προτάσεως του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), οι δε Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με Διαταγή του Διοικητή Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Εισαγωγή - Κατάταξη Μαθητών στη ΣΜΥΝ Άρθρο Άρθρο 16 Γενικές Διατάξεις 1.Η εισαγωγή μαθητών στη ΣΜΥΝ γίνεται ύστερα απο επιτυχία στις διαδικασίες επιλογής που περιλαμβάνουν: 1)Τις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις» οι οποίες είναι η Υγειονομική εξέταση, η Αθλητική Δοκιμασία και η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία. 2)Την «επιλογή μέσω των γενικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως ορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία. 2.Οι «Προκαταρκτικές Εξετάσεις» γίνονται με μέριμνα της ΣΜΥΝ και όπως προβλέπεται στον Οργανισμό αυτό. Η επιτυχία των υποψηφίων σε κάθε μία από τις προκαταρκτικές εξετάσεις αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στη συνέχεια από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. των υποψηφίων που θα εισάγονται στη Σχολή. 3.Οι παραπάνω προκαταρκτικές εξετάσεις αφορούν, τόσο τους αποκλειστικούς υποψηφίους της ΣΜΥΝ, όσο και τους κοινούς υποψηφίους των άλλων στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών που δηλώνουν συμμετοχή στη ΣΜΥΝ σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών. Άρθρο 17 Ομάδες Ειδικοτήτων και Τεχνών 1. Οι Ειδικότητες και Τέχνες του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού που προβλέπονται από το Π.Δ. 79/85 (Α 29) κατανέμονται σε τρεις ομάδες, Πρώτη (Α) Δεύτερη (Β), Τρίτη (Γ) και καθεμία περιλαμβάνει τις παρακάτω: α. Ομάδα Α: Αρμενιστού - Τηλεγραφητού - Σηματωρού - Ραδιοεντοπιστού - Τεχνίτου Πυροβόλων Διαχειριστού Διαχειριστού Υλικών Νοσοκόμου, β. Ομάδα Β: Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτροτεχνίτου - Ηλεκτρονικού Διευθύνσεως Βολής - Ηλεκτρονικού Αυτομάτων Συστημάτων - Ηλεκτρονικού Συνεννοήσεως - Ηλεκτρονικού ραδιοεντοπιστού - Ηλεκτρονικών Ανθυποβρυχιακών Συσκευών - Ηλεκτρονικού Υφάλων Όπλων - Τεχνίτου Τορπιλλών - Τεχνίτου Ναρκών και Δύτου. γ. Ομάδα Γ: Μηχανικού - Τεχνίτου Πυρομαχικών - Προτυποποιού - Ελασματουργού - Συγκολλητή - Σιδηρουργού - Εφαρμοστού Μηχανών Εσωτερικής καύσεως - Μηχανουργού - Ψυκτικού - Σωληνουργού - Χύτου - Ξυλουργού - Λεμβουργού - Σχεδιαστού - Τεχνίτου Οπτικών Οργάνων - και Εφαρμοστού. Άρθρο 18 1.Ο αριθμός των Μαθητών ΣΜΥΝ που εισάγονται κάθε χρόνο στη Σχολή, κατά ομάδες Α, Β, Γ, καθορίζεται με την Προκύρηξη που εκδίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με μέριμνα ΓΕΝ. 2.Οι προκηρυχθείσες θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξάγει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά σειρά από υποψηφίους που επιλέγονται βάσει δηλώσεως επιθυμίας, επιτυχίας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και της βαθμολογίας του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τη σχετική Νομοθεσία. Άρθρο 19 α. Ο αριθμός των Μαθητών ΣΜΥΝ κατά Ομάδες Α. Β, Γ, που εισάγονται στη Σχολή καθώς και οι ειδικότητες και Τέχνες που κατανέμονται σε κάθε Ομάδα. β· Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Διαδικασίες Εισαγωγής. γ. Η προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών. δ. Ο τόπος και η ημερομηνία έναρξης των Προκαταρκτιτών Εξετάσεων. ε. Οι διατάξεις που ισχύουν με βάση τις οποίες γίνεται η Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων. Γίνεται ειδική μνεία για το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος, την ελάχιστη επιτρεπόμενη οπτική και ακουστική οξύτητα καθώς και τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από απόψεως υγείας. στ. Τα αθλήματα της Αθλητικής Δοκιμασίας, ο τρόπος δοκιμασίας τους και τα απαιτούμενα όρια επιδόσεως σ αυτά. ζ. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Οργανισμού περί του αποκλεισμού των υποψηφίων που δεν προσέρχονται ή διακόπτουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις. η. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, ή εάν είναι ανήλικοι, αυτοί που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, όταν εισαχθούν στη Σχολή και οι συνέπειες που απορρέουν από τη μη εκπλήρωση τους. θ. Η υποχρέωση που αναλαμβάνουν, όσοι καταταχθούν στη Σχολή, για παραμονή στις τάξεις του Π.Ν. t. Η υποχρέωση του υποψηφίου να φέρει μαζί του, κατά την περίοδο των εξετάσεων, το δελτίο Αστυν. Ταυτ. ή αλλο αποδεικτικό στοιχείο. 2) Περίληψη της Προκηρύξεως του Διαγωνισμού Επιλογής δημοσιεύεται στον Ημερήσιο Τύπο και γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ενώ αντίτυπα της αποστέλλονται: α. Στα γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΕΘΑ και ΓΕΝ. β. Στις Ναυτικές Διοικήσεις, Κλιμάκια και Πολεμικά Πλοία. γ. Στις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές. δ. Στις Νομαρχίες - Δήμους και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο. 3.Το άρθρο 18 του παραπάνω Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα αναριθμίζεται σε «άρθρο 20» και επέρχονται σ αυτό οι παρακάτω τροποποιήσεις: 1)Η επικεφαλίδα του άρθρου τροποποιείται σε «Προσόντα Υποψηφίων». 2)Οι υποπαράγραφοι 1β και 1γ αντικαθίστανται με τις παρακάτω: «1β. Να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις».« 1γ.Να είναι κάτοχοι Τίτλου Σπουδών που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΥΠ. Ε.Π.Θ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με διαγωγή τουλάχιστον Β (ΚΟΣΜΙΑ). 1)Προστίθενται υποπαράγραφοι 1θ και 1ι όπως παρακάτω: «1θ να μην έχουν καταδικαστεί ή διώκονται για ανυποταξία ή λιποταξία».« 1ι.Να μην έχουν απολυθεί στο παρελθόν από τη ΣΜΥΝ για οποιοδήποτε λόγο». 4.Το άρθρο 19 του παραπάνω Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα αναριθμίζεται σε «άρθρο 21» και επέρχονται σ αυτό οι παρακάτω τροποποιήσεις: 1)Στην παράγραφο 1 προστίθενται υποπαράγραφοι (στ) και (ζ) όπως παρακάτω: «Ιστ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής καταστάσεως Τύπου Α ή Βεβαίωσης Στρατολογικού Γραφείου για τη νόμιμη αδυναμία εκδόσεως τέτοιου Πιστοποιητικού:.« 1ζ.Δύο (2) Φωτογραφίες κεφαλής εμπρόσθιας όψεως, διαστάσεων 3χ4 εκατοστόμετρα. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου». 1)Στην παράγραφο 2διαγράφονται οι λέξεις «εις άρθρο 16 παρ. 2». 2)Στην υποπαράγραφο 3ε η λέξη «στις» αντικαθίσταται με τις λέξεις «σε ειδικές» και διαγράφεται η φράση «της παραγράφου 2 του άρθρου 16». 3)προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 όπως παρακάτω:« 5.Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση των κοινών υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να είναι πρωτότυπη και με κανονική χαρτοσήμανση και υπογραφή για τη ΣΜΥΝ».« 6.Οι υποψήφιοι που δεν εισάγονται στη ΣΜΥΝ μπορούν με Αίτηση τους να παραλάβουν τα δικαιολογητικά των Ειδικών Κατηγοριών που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, μέσα σε δύο μήνες μετά την κοινοποίηση των Αποτελεσμάτων. Μετά το δίμηνο όλα τα δικαιολογητικά των μη καταταγέντων καταστρέφονται». 5.τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 και 54 του παραπάνω Π.Δ., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν αργότερα αντικαθίστανται με τα παρακάτω άρθρα: «Άρθρο 22. Έλεγχος Δικαιολογητικών 1.Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή Αξιωματικών η οποία συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητικού της ΣΜΥΝ. 2.Η επιτροπή συνέρχεται στις ημερομηνίες που καθορίζονται από την Προκήρυξη και προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Μετά τον έλεγχο, αυτή καταρτίζει και αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ και της ΣΜΥΝ κατάλογο των ονομάτων των υποψηφίων, στα δικαιολογητικά των οποίων διαπίστωσε ανωμαλίες ή τυπικές παραλείψεις, και καλεί αυτούς όπως το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην Προκήρυξη και πριν από την έναρξη των Προκαταρκτικών Εξετάσεων να τα συμπληρώνουν και να τα υποβάλλουν στη Σχολή. 3.Όταν περάσει η παραπάνω προθεσμία η επιτροπή αφού ελέγξει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει: 1)Ονομαστικό Πίνακα των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν εντάξει. 2)Ονομαστικό Πίνακα των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν αντικανονικά και οι οποίοι κρίθηκαν ως οριστικά αποκλειόμενοι, με σύντομο αιτιολογικό. 4.Το παραπάνω Πρακτικό, μετά την κύρωση του από το Διοικητή της Σχολής και σε ημερομηνία που ορίζεται στην Προκήρυξη αναρτάται για ενημέρωση των υποψηφίων στους πίνακες Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ και της ΣΜΥΝ, υποβάλλεται στο ΓΕΝ, ΔΝΕ και κοινοποιείται στην ΑΝΥΕ. 5.Η επιτροπή της παραπάνω παραγράφου 1 ή σε αδυναμία αυτής, νέα επιτροπή, συμπληρούμενη με ένα Αξιωματικό ειδικό σε Στρατολογικά θέματα, που διατίθεται από ΔΝΕ, εκτελεί και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι εισαγόμενοι στη Σχολή κατά την κατάταξη τους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο κανονικότητας ή μη των δικαιολογητικών και το υποβάλλει στο Διοικητή ΣΜΥΝ για θεώρηση και υποβολή από αυτόν προτάσεως απομακρύνσεως από τη Σχολή εκείνων που τα δικαιολογητικά τους δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και της προκήρυξης του Διαγωνισμού επιλογής. 6.Τα δικαιολογητικά αυτών που τελικά εισάγονται στη ΣΜΥΝ μαζί με το Πρακτικό Ελέγχου φυλάσσονται στη Σχολή. 7.Η Σχολή έχει δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών αυτών που εισάγονται και εφόσον αποκαλυφθεί ότι κάποιος εισήλθε με πλαστά, ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά θα απολύεται από τη Σχολή και κινείται η διαδικασία για την επιβολή των νομίμων κυρώσεων. Άρθρο 23. Πρόσκληση Υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις 1.Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Δοικητής της Σχολής καλεί τους υποψηφίους που τα δικαιολογητικά τους βρέθηκαν εντάξει με Ανακοίνωση που αναρτάται στους πίνακες Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ και της ΣΜΥΝ για να προσέλθουν για Προκαταρκτγικές Εξετάσεις, ορίζοντας τον τόπο τον χρόνο και τη σειρά των εξετάσεων. 2.Η σειρά διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι: Υγειονομικές εξετάσεις, Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, εκτός εάν καθορίζεται με διαφορετικό τρόπο στη σχετική Προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής. 3.Στους υποψηφίους κατά την περίοδο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, είναι δυνατό να παρέχεται από την υπηρεσία φαγητό και ενδιαίτηση όπως καθορίζεται στην Προκήρυξη της επιλογής. 4.Εφ όσον οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις δεν διεξάγονται στη ΣΜΥΝ αλλά σε άλλη υπηρεσία του Π.Ν. ο Διοικητής της Σχολής με επιτελείς του μετακινείται στον τόπο των εξετάσεων,-όταν απαιτείται, και διενεργεί ή εποπτεύει και παρακολουθεί αυτές επιλύοντας προβλήματα που παρουσιάζονται. Άρθρο 24 1.Οι υποψήφιοι που καλούνται, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, προσέρχονται στον τόπο και χρόνο που αναγράφεται στην Ανακοίνωση -Πρόσκληση για να υποστούν τις Υγειονομικές Εξετάσεις. 2.Αυτά που αφορούν τη συγκρότηση της Υγειονομικής Επιτροπής, την Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων και γενικά κάθε σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Κρίσεως της Σωματικής Ικανότητος των Στρατευσίμων, των κατατασσόμένων στο Στράτευμα, ως και του Στρατιωτικού Προσωπικού εν γένει». 3.Στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού επιλογής καθορίζεται πως εξετάζονται οι κοινοί υποψήφιοι από τις επιμέρους και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές και ποιοι υποψήφιοι, που υγειονομικά κρίνονται κατάλληλοι για άλλες Στρατιωτικές Σχολές, δεν επανεξετάζονται. 4.Μετά το τέλος της Υγειονομικής εξετάσεως η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) συντάσσει πρακτικό γνωματεύσεως το οποίο αποστέλλει στη Σχολή. Το πρακτικό αυτό περιλαμβάνει: 1)Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι. 2)Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν ακατάλληλλοι μαζί με την αιτιολογία ακαταλληλότητας για καθένα από αυτούς. Οι πίνακες αυτοί είναι εμπιστευτικοί και δεν ανακοινώνονται. Αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον κρινόμενο ως ακατάλληλο ανακοινώνεται το αιτιολογικό της ακαταλληλότητας. 5·. Με βάση το παραπάνω Πρακτικό συντάσσεται με μέριμνα της ΑΝΥΕ, Πίνακας Αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων με το χαρακτηρισμό «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» ή «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ». Ο Πίνακας αυτός, αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από την ΑΝΥΕ, αναρτάται με φροντίδα της ΣΜΥΝ στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ και στην Εξωτερική θύρα της Υπηρεσίας που διενεργούνται οι εξετάσεις, για ενημέρωση των υποψηφίων. Η ανακοίνωση του Πίνακα των Αποτελεσμάτων μπορεί να γίνεται και τμηματικά για κάθε ομάδα ή για κάθε τμήμα υποψηφίων που ολοκληρώνουν τις Υγειονομικές Εξετάσεις. 3)Ενστάσεις στη γνωμάτευση της ΑΝΥΕ δεν γίνονται δεκτές. 7.Υποψήφιοι που κρίνονται Ακατάλληλοι από την ΑΝΥΕ, αποκλείονται από τις περαιτέρω εξετάσεις και από την. εισαγωγή τους στη Σχολή. Άρθρο 25 1.Ο Διοικητής της Σχολής μετά την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων της ΑΝΥΕ καλεί, με ανακοίνωση του, αυτούς που κρίθηκαν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ να προσέλθουν σε τόπο και χρόνο που ορίζεται σ αυτή για να υποβληθούν στην Αθλητική Δοκιμασία. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και στην ΕΞωτερική θύρα της Υπηρεσίας που διενεργούνται οι Εξετάσεις. 2.Η Αθλητική Δοκιμασία διεξάγεται από τετραμελή επιτροπή που συγκροτείται με Διαταγή ΔΝΕ και αποτελείται από ένα (1) Ανώτερο Αξιωματικό ως Πρόεδρο, δύο (2) άλλους Αξιωματικούς και ένα (1) καθηγητή Σωματικής Αγωγής, από αυτούς που υπηρετούν στη ΣΜΥΝ ή σε άλλη Υπηρεσία του Π. Ναυτικού ως μέλη. 3.Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται κατά την Αθλητική Δοκιμασία στα παρακάτω αθλήματα και μέ τα απέναντι από το καθένα αναγραφόμενα όρια επιδόσεως: 1)Δρόμος 100 μ. 16 2)Δρόμος 1000 μ. 4 20 3)Αλμα σε ύψος με φόρα 1 μ. 4)Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μ. 5)Ρίψη σφαίρας βάρους 7,275 χιλιόγραμμων και με τα δύο χέρια, Μέσος Όρος (με το δεξί και το αριστερό χέρι) 4,50 μ. στ. Κολύμβηση 50 μ. χωρίς χρονικό όριο. 4.Η δοκιμασία για τους δρόμους γίνεται μία φορά και για τα άλματα και τις ρίψεις μέχρι τρεις φορές. 5.Υποψήφιος που δεν πέτυχε τα παραπάνω ελάχιστα όρια επιδόσεως σε κάθε ένα από τα αθλήματα θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από τις περαιτέρω Δοκιμασίες και την εισαγωγή του στη Σχολή. 6.Μετά το τέλος της Αθλητικής Δοκιμασίας όλων των υποψηφίων ή τμήματος αυτών η παραπάνω Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τους «ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ» και «ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ». Στους Αποτυχόντες σημειώνονται και αυτοί που διέκοψαν ή δεν προσήλθαν. Το Πρακτικό υποβάλλεται στη ΔΝΕ και τη Σχολή με μέριμνα της οποίας αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και στην Εξωτερική θύρα της Υπηρεσίας στην οποία διενεργούνται οι εξετάσεις, για ενημέρωση των υποψηφίων. 7.Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές. 8.Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος και προκειμένου να συντομευθεί ο χρόνος των Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι δυνατό να συγκροτείται και δεύτερη επιτροπή Αθλητικής Δοκιμασίας για να εξετάσει μέρος των υποψηφίων. 9.Στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού επιλογής καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εξετάζονται οι κοινοί υποψήφιοι. Άρθρο 26 1.Ο Διοικητής της Σχολής μετά την κοινοποίηση των Αποτελεσμάτων της Αθλητικής Δοκιμασίας καλεί, με Ανακοίνωση του, αυτούς που κρίθηκαν «ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ» να προσέλθουν σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται σ αυτή για να υποβληθούν σε Ψυχοτεχνική Δοκιμασία. Η Ανακοίνωση αυτή θα αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της Εξωτερικής θύρας της Υπηρεσίας που διενεργούνται οι εξετάσεις. 2.Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία διεξάγεται από τετραμελή επιτροπή που συγκροτείται με Διαταγή ΔΝΕ και αποτελείται από Ανώτατο ή Ανώτερο Αξιωματικό ως Πρόεδρο, ένα Ανώτερο Αξιωματικό, ένα Αξιωματικό Ιατρό με Ειδικότητα Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου και ένα Αξιωματικό που είναι ειδικευμένος σε θέματα επιλογής προσωπικού. 3.Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαταγές του ΓΕΝ και του ΓΕΕΘΑ «Περί Ψυχοτεχνικής Επιλογής» των Υποψηφίων Μαθητών Παραγωγικών Σχολών του Π.Ν.». Εφόσον στην Ψυχοτεχνική Δοκιμασία διεξάγεται και γραπτή εξέταση απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων, ή έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν να παραδώσουν το γραπτό και γενικά κάθε αντιγραφή. Επίσης απαγορεύεται κάθε ερώτηση προς την επιτροπή μετά την επεξήγηση των θεμάτων. Κάθε παράβαση, με σκοπό τη δολίευση των εξετάσεων, που.διαπιστώνει η επιτροπή Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και το χαρακτηρισμό του ώς ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΟΣ. Τα παραπάνω γνωρίζονται •στους υποψηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτής Δοκιμασίας. 4.Υποψήφιος που κρίθηκε ΑΠΟΤΥΧΩΝ στην Ψυχοτεχνική Δοκιμασία αποκλείεται από την εισαγωγή του στη Σχολή. 5.Μετά το τέλος της Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας όλων των υποψηφίων ή τμήματος αυτών, η παραπάνω επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τους «ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ» και «ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ». Στους Αποτυχόντες σημειώνονται και αυτοί που διέκοψαν ή δεν προσήλθαν. Το Πρακτικό υποβάλλεται στη ΔΝΕ και στη Σχολή, με μέριμνα της οποίας αναρτάται στους συνημμένους Πίνακες Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της Εξωτερικής θύρας της Υπηρεσίας στην οποία διενεργούνται οι εξετάσεις, για ενημέρωση των υποψηφίων. 6.Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές. 7.Τα Έντυπα της Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους υποψηφίους καταστρέφονται μετά τη διόρθωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό Πρωτόκολλο. 8.Στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού Επιλογής καθορίζονται: α. Ο τρόπος εξετάσεων των κοινών υποψηφίων. 1)Ποιοι υποψήφιοι που έχουν κριθεί Επιτυχόντες στις Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες άλλων Στρατιωτικών Σχολών δεν εξετάζονται εκ νέου. Άρθρο 27. Υποψήφιοι που Αποκλείονται από την Εισαγωγή τους στη Σχολή 1.Εκτός από τους υποψηφίους που αποκλείονται να εισαχθούν στη Σχολή σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Οργανισμού αυτού αποκλείονται επίσης και δεν μπορούν να εξεταστούν ιδιαίτερα οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται κατά τις ορισμένες ημέρες και ώρες για να υποστούν τις Υγειονομικές εξετάσεις, την Αθλητική και Ψυχοτεχνική Δοκιμασία, είτε λόγω ασθενείας, είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και εκείνοι που τις διακόπτουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν δεν έχουν τελειώσει οι Προκαταρκτικές εξετάσεις. 2.Οι παραπάνω δεν μπορούν να εξετασθούν ή δοκιμασθούν ιδιαίτερα εκτός μόνο εάν η ομαδική εξέταση ή δοκιμασία εκτελεσθεί ή επαναληφθεί άλλη μερα για άλλη ομάδα ή το σύνολο των υποψηφίων και αυτό μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκρθεί προηγουμένως από το Διοικητή ΣΜΥΝ. Λοιπές λεπτομέρειες δύναται να καθορίζονται στην Απόφαση ΥΕΘΑ περί Προκηρύξεως του Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών. Άρθρο 28. Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικών Εξετάσεων 1.Μετά την έκδοση και ανακοίνωση όλων των Αποτελεσμάτων των Προκαταρκτικών Εξετάσεων συντάσσεται με μέριμνα της ΣΜΥΝ ένας τελικός Πίνακας, στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων που κρίνονται Κατάλληλοι από τις εξετάσεις αυτές ως και των Καταλλήλων που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες. Αντίγραφο του Πίνακα αυτού υποβάλλεται στο ΥΠΕΠΘ προκειμένου αυτό να επιλέξει αυτούς που εισάγονται τελικά στη Σχολή, σύμφωνα με το σύστημα επιλογής των Πανελληνίων Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κοινοποιείται στο ΓΕΝ και στη ΔΝΕ. 2.Οι Πίνακες του ΥΠΕΠΘ αναγράφουν τους Επιτυχόντες/Επιλαχόντες στη ΣΜΥΝ και καθορίζουν την προτεραιότητα επιτυχίας των ισοβαθμούντων ώστε να εξασφαλίζεται: 1)Η εισαγωγή του ορισμένου αριθμού υποψηφίων που καθορίζει η Εγκύκλιος ΥΕΘΕ/ΓΕΝ περί Προκηρύξεως Διαγωνισμού Εισαγωγής στη ΣΜΥΝ. 2)Η σειρά επιτυχίας των Επιλαχόντων. Άρθρο 29 1.Μετά την αποστολή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. των Ονομαστικών Πινάκων των υποψηφίων που εισάγονται στη Σχολή, όπως αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, η ΔΝΕ με εισήγηση της Σχολής εκδίδει Απόφαση για την κατάταξη τους στη Σχολή, στην οποία αναγράφεται και η ομάδα Ειδικοτήτων - Τεχνών που ανήκει κάθε Επιτυχών σύμφωνα με τις Δηλώσεις Επιθυμιών κατά το πρότυπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τρόπο που λεπτομερώς περιγράφεται σε Μόνιμη Διαταγή ΔΝΕ. 2.Ο Διοικητής της Σχολής καλεί, με Ανακοίνωση του, τους Επιτυχόντες να παρουσιαστούν στη Σχολή για κατάταξη σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην Ανακοίνωση. Η Ανακοίνωση αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Γραφείου Ενημερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της Σχολής, γνωστοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δημοσιεύεται στον Ημερήσιο Τύπο με μέριμνα του ΓΕΝ. 3.Όσοι δεν παρουσιάζονται για κατάταξη την ημέρα που ορίζεται στην Ανακοίνωση, ή μέσα στις δέκα επόμενες ημέρες εφόσον υπάρχει βάσιμη δικαιολογία, και όσοι απολύονται για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή κατά τη διάρκεια της Προπαιδεύσεως, αναπληρώνονται από τον Πίνακα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά σειρά επιτυχίας. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται συμπληρωματική Απόφαση Κατατάξεως από ΔΝΕ ύστερα από Εισήγηση - Πρόταση της Σχολής. 4.Η σειρά επιτυχίας αυτών που κατατάσσονται στη Σχολή (συνολική βαθμολογία ΥΠ.Ε.Π.θ.) ορίζει και τη μεταξύ τους αρχαιότητα. Ο Αρχαιότερος Μαθητής ΣΜΥΝ ονομάζεται «Αρχηγός Σειράς». Οι Μαθητές που παρέμειναν σε Τάξη της Σχολής κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικόν έτος είναι νεότεροι από τους Μαθητές της αντίστοιχης Τάξης της νέας Σειράς. 5.Αυτοί που κατατάσσονται στη Σχολή υπόκεινται στους κανονισμούς της και παρακολουθούν Προπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός. Άρθρο 30 1.Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου της Προπαιδεύσεως οι Μαθητές ΣΜΥΝ παραπέμπονται σε Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων και Τεχνών που συγκροτείται με Διαταγή ΔΝΕ. Του Συμβουλίου αυτού προεδρεύει ο Διοικητής ΣΜΥΝ και μετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Σχεδιάσεως και Οργανώσεως Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ-Β1), ο Διευθυντής Κλάδου Β της ΔΝΕ, ο Υποδιοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της Σμυν. Εφόσον κάποιος από τους παραπάνω Αξιωματικούς είναι αρχαιότερος από το Διοικητή ΣΜΥΝ αναπληρώνεται από άλλον Αξιωματικό της Υπηρεσίας του ή της Διευθύνσεως του. 2.Το Συμβούλιο συνέρχεται στη ΣΜΥΝ και προβαίνει στην κατανομή σε Ειδικότητες και Τέχνες με τρόπο που περιγράφεται σε Μόνιμη Διαταγή ΔΝΕ. 3.Η κατανομή γίνεται πάντα στις Ειδικότητες και Τέχνες για κάθε Ομάδα που προβλέπονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού επιλογής και οι θέσεις της κάθε Ειδικότητας και Τέχνης καθορίζονται απο το ΓΕΝ σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 4.Το Συμβούλιο συντάσσει σχετικό Πρακτικό Κατανομής που κυρώνεται από το ΔΝΕ και φυλάσσεται στο Αρχείο της Σχολής. 5.Μετάταξη Μαθητών ΣΜΥΝ από μία Ομάδα Ειδικοτήτων/ Τεχνών σε άλλη απαγορεύεται. 6.Επιλαχών υποψήφιος που καλείται να αναπληρώσει επιτυχόντα και διαγραφέντα σύμφωνα με το άρθρο 29 του Οργανισμού αυτού, και κατατάσσεται στη Σχολή μετά την Κατανομή των Μαθητών ΣΜΥΝ σε Ειδικότητες και Τέχνες από το παραπάνω Συμβούλιο λαμβάνει την Ειδικότητα ή Τέχνη που είχε ο Μαθητής ΣΜΥΝ τον οποίο καλείται να αναπληρώσει ή αυτή που δεν έχει δοθεί στην Ομάδα του με νέα Κατανομή σύμφωνα με τη Μ.Δ. που ισχύει και από Συμβούλιο που αποτελείται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή και το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής. Αλλαγή Ειδικότητας ή Τέχνης μετά την παραπάνω Κατανομή απαγορεύεται. Μαθητές που απορρίπτονται στη πρώτη Τάξη της Σχολής και ακολουθούν την επόμενη Σειρά διατηρούν την Ειδικότητα ή Τέχνη που είχαν, εκτός εάν δεν το επιτρέπει η κατάσαση Υγείας του ή στην Ειδικότητα/Τέχνη που έχουν δεν θα κατανεμηθούν Μαθητές της επόμενης Σειράς που ακολουθούν, οπότε επιλέγονται εκ νέου μαζί με τους νέους συμμαθητές τους και πάντοτε στην ίδια Ομάδα που ανήκουν. Άρθρο 31 1.Μετά το τέλος της Προπαιδεύσεως οι Μαθητές ΣΜΥΝ που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους δίνουν τον καθορισμένο Όρκο σε επίσημη τελετή που γίνεται στη Σχολή. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος μέχρι το τέλος της Προπαιδεύσεως, ορκίζονται ξεχωριστά αμέσως μόλις το συμπληρώσουν. 2.Μετά την Ορκωμασία συντάσσεται κοινό Πρωτόκολλο για όλους όσους ορκίσθηκαν και υπογράφεται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή, τον Ιερέα που τους όρκισε και αυτούς που ορκίσθηκαν. Το Πρωτόκολλο αυτό τηρείται στο Αρχείο της Σχολής και υποβάλλεται/διαβιβάζεται στη ΔΝΕ και το ΣΓΝ. 3.Από τη στιγμή που ορκίζονται- οι Μαθητές ΣΜΥΝ υπάγονται σε όλες γενικά τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Σ.Π.Κ.) και θεωρούνται Στρατιωτικοί. 4.Αρνηση Μαθητού ΣΜΥΝ να ορκιστεί ισοδυναμεί με παραίτηση του από τη Σχολή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Εκπαίδευση Άρθρο Άρθρο 32 Εκπαιδευτικές Περίοδοι Μαθητών ΣΜΥΝ 1.Η φοίτηση των Μαθητών στη Σχολή είναι διετής και αντιστοιχεί σε δύο Τάξεις με διάρκεια ένα έτος η κάθε μία (Τάξη Α και στη συνέχεια Τάξη Β). 2.Κάθε έτος διαιρείται σε δύο περιόδους τη Χειμερινή και τη θερινή. 3.Η Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος άρχεται το Σεπτέμβριο και λήγει τον Ιούνιο. Κατά την περίοδο αυτή οι Μαθητές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται σε θεωρητικά και Πρακτικά Μαθήματα και λαμβάνουν μέρος σε ολιγοήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια. 4.Η Θερινή εκπαιδευτική περίοδος άρχεται τον Ιούνιο και λήγει τον Σεπτέμβριο. Κατά την περίοδο αυτή οι Μαθητές ΣΜΥΝ επιβαίνουν σε πλοίο ή πλοία του Π.Ν. για Πρακτική Εκπαίδευση ή σε Υπηρεσίες Ξηράς για Πρακτική Εκπαίδευση στα οικεία Συνεργεία. 5.Οι Μαθητές της Α Τάξεως μετά την Προπαίδευση αρχίζουν τη Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο. 6.Οι οριζόμενοι παραπάνω χρόνοι εκπαιδευτικών περιόδων δύνανται να τροποποιούνται, όταν υπάρχουν Υπηρεσιακές ανάγκες με Απόφαση ΓΕΝ. 7.Με Διαταγή Διοικητού Ναυτικής Εκπαιδεύσεως είναι δυνατή μετά τη Προπαίδευση και την Ορκωμοσία η ματάθεση ή η απόσπαση Μαθητών ορισμένων Ειδικοτήτων και Τεχνών σε Σχολές ή Κ. Εκπαιδεύσεως του Π.Ν. για συνέχιση μέρους ή και ολοκλήρου της υπολοίπου εκπαιδεύσεως τους, σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό και τους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως. Στο Διοικητή και το Επιτελείο της Υπηρεσίας που τοποθετούνται οι Μαθητές ΣΜΥΝ εκχωρούνται με μέριμνα ΔΝΕ δικαιοδοσίες και καθήκοντα Διοικητού .και Επιτελείου Σχολής, όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 33 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι το επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή και αποτελείται από το Διοικητή ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, το Διευθυντή Σπουδών και τον Υποδιευθυντή Σπουδών. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο είναι δυνατό να συμμετέχει σ αυτό οποιοσδήποτε από τους Καθηγητές ή τους Επιτηρητές, κατά την κρίση του Διοικητή. 2.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο: 1)Ορίζει τα εκπαιδευτικά κείμενα των μαθημάτων και αποφασίζει για τις τροποποιήσεις τους. 2)Συντάσσει τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως και τον υποβάλλει για έγκριση. 3)Αποφασίζει για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως καθώς και για κάθε εκπαιδευτικό ζήτημα, το οποίο, μετά από πρόταση ενός από τα μέλη πρόκειται να εισαχθεί στο Συμβούλιο για συζήτηση. 4)Αποφασίζει για την πρόσληψη και το διορισμό των Καθηγητών. 3.Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εργασίας, την περιοδικότητα των συνεδριάσεων κ.λ.π. του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αναγράφονται στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της ΣΜΥΝ. Άρθρο 34 1.Τα μαθήματα που διδάσκονται στη ΣΜΥΝ κατά την Προπαίδευση, τη Χειμερινή και Θερινή εκπαίδευσης Α και Β Τάξεως, φαίνονται αναλυτικά στους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως. Ειδικά για τη Χειμερινή περίοδο τα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, όσον αφορά τη βαθμολογία τους: 1)Θεωρητικά Βασικά (Α.Ο.Β. 200) 2)θεωρητικά μη Βασικά και Εργαστηριακά (Α.Ο.Β. 160) 3)Πρακτικά (Α.Ο.Β. 120) Άρθρο 35. Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος και Βαθμολογίες 1.Η Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος διαιρείται σε δύο ίσες εκπαιδευτικές ημιπεριόδους. Κάθε εργάσιμη ημέρα περιλαμβάνει 7 ώρες διδασκαλίας και δύο τουλάχιστον πλήρεις ώρες μελέτης. 2.Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ημιπεριόδου ο διδάσκων οφείλει με γραπτές και προφορικές εξετάσεις να σχηματίζει γνώμη για την επίδοση κάθε Μαθητού και να παραδίδει στη Διεύθυνση Σπουδών σχετική βαθμολογία, η οποία ανακοινώνεται στους Μαθητές ΣΜΥΝ. 3.Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας των δύο ημιπεριόδων αποτελεί την προφορική βαθμολογία της Χειμερινής περιόδου η οποία ανακοινώνεται στους Μαθητές ΣΜΥΝ πριν από την έναρξη των Τελικών γραπτών εξετάσεων. 4.Μετά το τέλος της δεύτερης ημιπεριόδου διενεργούνται Τελικές Γραπτές, Προφορικές ή Πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως στην ύλη που διδάχθηκε σε κάθε μάθημα. 5.Για τη βαθμολογία των εξετάσεων χρησιμοποιούνται πάντοτε ακέραιοι αριθμοί. 6.Η Τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα εξάγεται από τον τύπο: Β1 = ΗΙ + Η2 + 2Πόπου: Β = Τελική βαθμολογία μαθήματος ΗΙ = Προφορική βαθμολογία Α ημιπεριόδου Η2 = Προφορική βαθμολογία Β ημιπεριόδου Π = Βαθμολογία Τελικών εξετάσεων Χειμερινής περιόδου Άρθρο 36 Διενέργειες Εξετάσεων 1.Κατά την περίοδο των Τελικών εξετάσεων διατίθεται στους Μαθητές ΣΜΥΝ αριθμός ημερών για μελέτη. 2.Το Πρόγραμμα των Τελικών εξετάσεων, που καταρτίζεται από τον Διευθυντή Σπουδών και εγκρίνεται από τον Διοικητή, κοινοποιείται στους Καθηγητές - Εκπαιδευτές και Μαθητές ΣΜΥΝ πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη τους. 3.Οι Τελικές εξετάσεις διεξάγονται Γραπτά, Πρακτικά ή Προφορικά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως. Τα θέματα των εξετάσεων, (τα οποία πρέπει να είναι σαφή, να περιέχουν αποκλειστικά και μόνο αντικείμενα που έχουν διδαχθεί στους μαθητές και να περιέχονται στα βιβλία ή τις Σπουδές με τα οποία έχουν εφοδιαστεί οι μαθητές), είναι δυνατόν να έχουν διάφορες μορφές ή συνδυασμό αυτών, όπως αναλύονται παρακάτω κατά σειρά προτιμήσεως: 1)Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης β. Επίλυση προβλημάτων γ. Ανάπτυξη θεμάτων 2)Ερωτήσεις - Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής ε. Αναγραφή σωστό ή λάθος 4.Τις Τελικές εξετάσεις διενεργεί επιτροπή που αποτελείται από: 1)Το Διευθυντή Σπουδών, ως Πρόεδρο. Εφόσον αυτός κωλύεται αντικαθίσταται από τον Υποδιευθυντή Σπουδών. Εάν ο Διευθυντής Σπουδών συμπίπτει να είναι ο Καθηγητής κάποιου μαθήματος, τότε η Επιτροπή συμπληρώνεται με έναν Αξιωματικό της Σχολής, που καθορίζεται, με Διαταγή του Διοικητή. 2)Τον Καθηγητή ή Εκπαιδευτή που δίδαξε το μάθημα γ. Τον Αξιωματικό- Επιτηρητή του οικείου Τμήματος της Τάξεως. Σε περίπτωση που αυτός συμπίπτει να είναι ο καθηγητής του εξεταστέου μαθήματος ή νομίμως κωλύεται, αντικαθίσταται με άλλον Αξιωματικό της Σχολής, που ορίζεται με Διαταγή του Διοικητή. 5.Εάν ο Καθηγητής κάποιου μαθήματος νομίμως κωλύεται ο Διοικητής μπορεί να αναβάλει τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος αυτού. Εφόσον το κώλυμα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το πέρας των εξετάσεων ορίζει άλλον Καθηγητή του ιδίου ή συναφούς μαθήματος προς αντικατάσταση εκείνου που κωλύεται. 6.Πριν από την έναρξη των Τελικών εξετάσεων, οι Καθηγητές διαιρούν όλη τη διδαχθείσα ύλη σε τρεις ομάδες ζητημάτων που έχουν διαφορετική βαθμολογική αξία και τέτοια που να ισοδυναμεί με τα 5/10, 3/10 και 2/10 του ΑΟΒ κάθε μαθήματος αντίστοιχα. Τα ζητήματα της κάθε ομάδας επικυρώνονται από τον Διευθυντή Σπουδών. 7.Σε όσα μαθήματα είναι αυτό δυνατό, κάθε ομάδα ζητημάτων περιέχει πολλά ερωτήματα, σε ευρείας έκτασης ύλη, για την πληρέστερη εξακρίβωση των γνώσεων των Μαθητών ΣΜΥΝ. 8.Κατά την ημέρα κάθε Τελικής εξέτασης ο Διοικητής συγκαλεί την επιτροπή και εξάγει με κλήρο ένα ζήτημα από κάθε ομάδα. Η λύση των τριών ζητημάτων πρέπει να είναι δυνατή μέσα σε δύο ώρες. Τον Διοικητή, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 9.Κατά τις Τελικές εξετάσεις διανέμεται στους Μαθητές ΣΜΥΝ για γράψιμο τετρασέλιδο χαρτί διαγωνισμού, που φέρει στην επάνω δεξιά γωνία του διπλό αδιαφανές επικάλυμμα, στον καλυπτέο χώρο του οποίου, ο εξεταζόμενος υποχρεώνεται να γράψει ευανάγνωστα και να καλύψει το ονοματεπώνυμο του. Ο αντίστοιχος στο επικάλυμμα χώρος, στο επάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας, σφαγίζεται με τη σφραγίδα της Σχολής και μονογράφεται από τον Διευθυντή Σπουδών, ενώ κάτω από αυτήν τοποθετείται ειδική σφραγίδα προς αναγραφή της βαθμολογίας του Καθηγητή και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής. Αμέσως κάτω από τον παραπάνω χώρο, οι μαθητές ΣΜΥΝ αναγράφουν το εξεταζόμενο μάθημα, την Ημερομηνία και τα θέματα που δίνονται. Η τελευταία σελίδα κάθε φύλλου χαρτιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. 10.Οι απαγορευτικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος Οργανισμού ισχύουν και για τους Μαθητές ΣΜΥΝ και έχουν σαν συνέπεια τη βαθμολογία στο μάθημα αυτό με μηδέν. 11.Η διόρθωση των γραπτών διενεργείται από τον Καθηγητή που διδάξε το μάθημα, ο οποίος αναγράφει την επιμέρους καθώς και την συνολική βαθμολογία με κόκκινο μελάνι πάνω στο Ίδιο το γραπτό και στις στήλες της ειδικής σφραγίδας που έχουν αυτό το σκοπό. Στην συνέχεια βαθμολογούν με τον Ίδιο τρόπο, κατά σειρά, το άλλο μέλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι παραπάνω αναγράφουν τη βαθμολογία τους και μονογράφουν στις στήλες της σφραγίδας που έχουν αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεριμνά για την αναγραφή, στην κατάλληλη θέση πάνω στη σφραγίδα, του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) της βαθμολογίας κάθε γραπτού, ο οποίος είναι το πηλίκο του αθροίσματος των βαθμολογιών των τριών μελών της Επιτροπής δια του τρία. Ο βαθμός αυτός (Μ.Ο.) αποτελεί βαθμολογία των Γραπτών. Τυχόν διόρθωση λάθους που έγινε εκ παραδρομής, πρέπει να επικυρώνεται με επεξηγηματική παραπομπή, η οποία μονογράφεται και από τα μέλη της Επιτροπής. 12.Σε περίπτωση διαφοράς στη βαθμολογία πάνω από δέκα (10) βαθμούς μεταξύ του διδάσκοντος και μέλους της Επιτροπής συγκροτείται με Διαταγή Διοικητού ΣΜΥΝ νέα Επιτροπή για να καθορίσει την τελική βαθμολογία. Η Επιτροπή συγκροτείται από τους: α Διοικητή ΣΜΥΝ 1)Έναν (i) Αξιωματικό της Σχολής και 2)Έναν (1) Καθηγητή ή Εκπαιδευτή αντίστοιχου ή αναλόγου μαθήματος. Τα μέλη της νέας Επιτροπής βαθμολογούν χωρίς κανένα περιορισμό ή δέσμευση από την προηγούμενη βαθμολογία. 13.Μετά τη βαθμολογία τα γραπτά παραδίδονται από τον Διευθυντή Σπουδών στο Διοικητή για θεώρηση και στη συνέχεια αποσφραγίζονται και συντάσσεται Πρωτόκολλο βαθμολογίας, το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή και θεωρείται από τον Διοικητή. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου αυτού αναρτάται σε Πίνακα Διαταγών για να ενημερωθούν οι Μαθητές ΣΜΥΝ. 14.Ο Διοικητής μπορεί να διατάξει την ακύρωση και επανάληψη εξετάσεως κάποιου μαθήματος, μόνον εφόσον πεισθεί ότι έχει διενεργηθεί αυτή κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό. 15.Τα γραπτά φυλάσσονται στο Αρχείο της Διευθύνσεως Σπουδών για ένα έτος, μετά την παρέλευση του οποίου καταστέφονται. Άρθρο 37 1.Κατά τη διάρκεια της Χειμερινής περιόδου εκτελούνται Εκπαιδευτικά Ταξίδια, διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, κατά κανόνα τις μη εργάσιμες ημέρες, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι Μαθητές ΣΜΥΝ Α και Β Τάξεως εφόσον το διατιθέμενο πλοίο ή τα διατιθέμενα πλοία επαρκούν. 2.Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως κατά τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια καθορίζεται από το Διοικητή και οι Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων υποχρεώνονται να συμμορφώνονται προς αυτό, εφόσον τα πλοία διατίθενται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Ταξιδιού. 3.Τους Μαθητές συνοδεύουν στα ταξίδια οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Σχολής που ορίζονται από το Διοικητή. Άρθρο 38 Μη Απόκτηση Προφορικής Βαθμολογίας και Απουσία από τις Τελικές Εξετάσεις 1.Μαθητές ΣΜΥΝ που δεν απέκτησε προφορική βαθμολογία δεν μπορεί να προσέλθει στις Τελικές Εξετάσεις εάν προηγουμένως δεν αποκτήσει προφορική βαθμολογία όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές του, οπότε βαθμολογείται με μηδέν στα μαθήματα αυτά. 2.Μαθητής ΣΜΥΝ που δεν μετείχε δικαιολογημένα στις Τελικές Εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, εξετάζεται σ αυτά μεμονωμένα, μετά την άρση του κωλύματος, παρουσιαζόμενος για εξέταση, οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους, διαφορετικά βαθμολογείται με μηδέν στα μαθήματα που δεν εξετάστηκε. 3.Κατά την εξέταση με τον παραπάνω τρόπο, η οποία διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ζητήματα που κληρώθηκαν κατά τις κανονικές εξετάσεις των συμμαθητών του. 4.Για το βάσιμο της δικαιολογίας της μη συμμετοχής στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις αποφαίνεται ο Διοικητής της Σχολής. Άρθρο 39 1.Μετά το τέλος της Χειμερινής Περιόδου όλοι οι Μαθητές ΣΜΥΝ της Α Τάξεως επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία που διατίθενται για να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικό πλου διάρκειας ενός ή δύο μηνών περίπου. Οι μαθητές ΣΜΥΝ της Β Τάξεως επιβαίνουν στο Πλοίο ή παραμένουν στη Σχολή ή τοποθετούνται σε άλλη Υπηρεσία για Πρακτική εκπαίδευση με Απόφαση ΔΝΕ, ανάλογα με την Ειδικότητα/ Τέχνη τους. 2.Το πρόγραμμα του Πλου συντάσσεται από τη Σχολή και υποβάλλεται ιεραρχικά για έγκριση. 3.Ο Κυβερνήτης του Πλοίου ή ο αρχαιότερος Κυβερνήτης από τα Πλοία που διατίθενται για τον Θερινό Πλου των Μαθητών ΣΜΥΝ έχει, κατά τη διάρκεια του Πλου, δικαιοδοσία και καθήκοντα Διοικητού της Σχολής, όπως αυτά καθορίζονται στον Οργανισμό αυτό. 4.Οι αναφορές που υποβάλλονται από το Πλοίο που εκτελεί Εκπαιδευτικό Πλου και αφορούν τους Μαθητές ΣΜΥΝ καθώς και την εξέλιξη του Ταξιδιού κοινοποιούνται και στη ΣΜΥΝ. 5.Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, εφόσον συμμετέχει στον Εκπαιδευτικό Πλου και δεν συμμετέχει ο Υποδιοικητής, πέρα από τα καθήκοντα του εκτελεί και καθήκοντα Υποδιοικητή, όπως αυτά καθορίζονται στον Οργανισμό αυτό. 6.Εφόσον δεν γίνει δυνατή η συμμετοχή του Υποδιοικητή και του Διευθυντή Σπουδών στον Εκπαιδευτικό Πλού καθήκοντα Υποδιοικητή και Διευθυντή Σπουδών ανατίθενται, με Διαταγή Διοικητού ΣΜΥΝ, στον αρχαιότερο Αξιωματικό της ΣΜΥΝ που συμμετέχει στον Πλου. 7.Ύστερα από συνεννόηση Διοικητού Σχολής και Κυβερνήτη, καθορίζεται τό προσωπικό της Σχολής και του Πλοίου, το οποίο θα προταθεί για διδασκαλία των μαθημάτων του Πλου. 8.Κατά την εκπαίδευση στο Πλοίο ή τις Υπηρεσίες οι Μαθητές ΣΜΥΝ αποκτούν γνώσεις με την Πρακτική κυρίως διδασκαλία και τις εφαρμογές. Στο τέλος της εκπαιδεύσεως οι Μαθητές ΣΜΥΝ υποβάλλονται σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως. 9.Μαθητής ΣΜΥΝ που απουσίασε από την παραπάνω εκπαίδευση για οποιοδήποτε αιτία, περισσότερο από τη μισή της διάρκεια, απορρίπτεται. Άρθρο 40 Βαθμολογία Μαθημάτων Θερινής Περιόδου 1.Η Τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα της Θερινής Περιόδου λαμβάνεται από τον Μέσο Όρο της Προφορικής βαθμολογίας και εκείνης των Τελικών Εξετάσεων. 2.Όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 για τον τρόπο που διενεργούνται οι Τελικές Εξετάσεις, την Επιτροπή που τις διεξάγει, τον τρόπο βαθμολογίας κ.λ.π., εφαρμόζονται αναλογικά και στις εξετάσεις των μαθημάτων της Θερινής Περιόδου. 3.Επίσης για τη μη απόκτηση Προφορικής βαθμολογίας ή για απουσία από τις Τελικές Εξετάσεις της θερινής Περιόδου ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 38. 4.Το σύνολο της βαθμολογίας των μαθημάτων της θερινής Περιόδου προστίθεται στην Τελική βαθμολογία των μαθημάτων της Χειμερινής περιόδου. Άρθρο 41 Στρατιωτικά και Ναυτικά Προσόντα-Βαθμολογία αυτών 1.Τα Προσόντα των Μαθητών ΣΜΥΝ, που βαθμολογούνται με Α.Ο.Β. 200, διακρίνονται σε Στρατιωτικά και Ναυτικά και το κατώτερο για επιτυχία όριο σε καθένα από αυτά είναι 100 (Κ.Ο.Β. 5/10). 2.Για να εκτιμηθούν τα Στρατιωτικά Προσόντα λαμβάνονται υπόψη: α. Σωματικά Προσόντα: Υγεία, αρτιμέλεια, αντοχή σε παρατεταμένη προσπάθεια και παράστημα. 1)Διανοητικά Προσόντα: Νοημοσύνη, κρίση, αντίληψη της πραγματικότητας, επινοητικότητα, δημιουργικότητα. 2)Ηθικά Προσόντα που προσδιορίζουν το ήθος και τον χαρακτήρα: Ειλικρίνεια, ευθύτητα, συνέπεια, αξιοπρέπεια, ευσυνειδησία, πειθαρχικότητα, εχεμύθεια, τιμιότητα, σεμνότητα, αίσθημα ευθύνης, ανάληψη ευθυνών, αμεροληψία και δικαιοσύνη. 3)Ψυχικά Προσόντα: Ευψυχία, σθεναρότητα, συναισθηματική σταθερότητα, εμμονή στο σκοπό, υπομονή, δύναμη θελήσεως, θάρρος στους φυσικούς κινδύνους, θάρρος της γνώμης, πνεύμα συνεργασίας, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα στις γνώμες και αποφάσεις. 4)Επαγγελματικά Προσόντα που προσδιορίζουν την επαγγελματική ικανότητα και αξία: Ικανότητα αφομοιώσεως νέων εξελίξεων, μεθοδικότητα, ζήλος, ενδιαφέρον και πνεύμα ανησυχίας για την Υπηρεσία, ενδιαφέρον για τη συντήρηση και διασφάλιση του δημοσίου πλούτου και γενικά το στρατιωτικό πνεύμα, δηλαδή αγάπη προς το στρατιωτικό επάγγελμα και τις στρατιωτικές παραδόσεις και τέλος το αίσθημα συναδελφότητας και αλληλεγγύης. 3.Τα Στρατιωτικά Προσόντα βαθμολογούνται στο τέλος της πρώτης (Α) και της δευτέρας (Β) ημιπεριόδου της Χειμερινής περιόδου από Επιτροπή που αποτελείται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή της Σχολής και τον Επιτηρητή του Μαθητή, ο οποίος κρίνεται και στο τέλος της θερινής περιόδου από το Διοικητή της Σχολής, τον Κυβερνήτη του Πλοίου στο οποίο επέβαινε ο Μαθητής ΣΜΥΝ ή τον Διοικητή/Διευθυντή Υπηρεσίας στην οποία τοποθετήθηκε για πρακτική εκπαίδευση και από αυτόν που άσκησε τα καθήκοντα Υποδιοικητή και Επιτηρητή του στο Εκπαιδευτικό Ταξίδι ή στην Υπηρεσία που εκπαιδεύτηκε. 4.Η Τελική βαθμολογία των Στρατιωτικών Προσόντων εξάγεται από τον τύπο: Η1 + Η2 + Θ Σ =όπου: Η1 = Βαθμολογία Πρώτης Ημιπεριόδου Η2 = Βαθμολογία δεύτερης Ημιπεριόδου Θ = Βαθμολογία Θερινής Περιόδου. 5.Για να εκτιμηθούν τα (Ν) Ναυτικά Προσόντα λαμβάνονται υπόψη: α. Η ναυτική αντίληψη 1)Η οξυδέρκεια για την εκτίμηση των ναυτικών φαινομένων 2)Η αντοχή στη ναυτία 3)Η ψυχραιμία 4)Η ταχύτητα ενέργειας 5)Η ικανότητα στη χρησιμοποίηση ναυτικών οργάνων ζ. Η δεξιότητα στο χειρισμό εφολκίων η. Η ικανότητα στη κολύμβηση. 6.Τα Ναυτικά Προσόντα (Ν) βαθμολογούνται στο τέλος της Χειμερινής Περιόδου και στο τέλος της θερινής από τις επιτροπές της παραπάνω παραγράφου 3 αντίστοιχα ειδικά για όσους δεν επιβαίνουν στον Εκπαιδευτικό Πλου δεν τίθεται βαθμολογία Ναυτικών Προσόντων για τη Θερινή Περίοδο. 7.Η Τελική βαθμολογία των Ναυτικών Προσόντων (Ν) εξάγεται από τον τύπο: Ν= ΧΠ + ΘΠ (για όσους μετέχουν στον Πλου) 2 ή Ν = ΧΠ (για όσους δεν μετέχουν στον Πλου) όπου: ΧΠ = Βαθμολογία Χειμερινής Περιόδου ΘΠ = Βαθμολογία Θερινής Περιόδου. Άρθρο 42 1.Μαθητής ΣΜΥΝ για να θεωρηθεί ότι κρίθηκε επιτυχών για προαγωγή στη Β Τάξη ή για αποφοίτηση από τη Σχολή πρέπει: 1)Να μην έχει απουσιάσει κατά τη διάρκεια της Χειμερινής Περιόδου περισσότερο από τα 3/10 του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας. 2)Να λάβει τουλάχιστον κατά τη Χειμερινή Περίοδο: (1) Τα 5/10 του ΑΟΒ. του συνόλου των Βασικών μαθημάτων (2) Τα 5/10 του ΑΟΒ του συνόλου των μαθημάτων (3) Τα 4/10 του ΑΟΒ σε κάθε ένα από τα Βασικά μαθήματα. 3)Να μην έχει απουσιάσει περισσότερο από τη μισή διάρκεια του Εκπαιδευτικού Πλου ή της Θερινής Περιόδου για όσους Μαθητές της Β Τάξεως δεν συμμετέχουν στον θερινό Πλου. (1) Τα 5/10 του ΑΟΒ σε κάθε ένα από τα Στρατιωτικά και Ναυτικά Προσόντα. (2) Τα 5/10 του ΑΟΒ του συνόλου των μαθημάτων που διδάσκονται στη Θερινή Περίοδο. 2.Μαθητής ΣΜΥΝ κρίνεται επανεξεταστέος εάν αποτύχει σε δύο το πολύ Βασικά μαθήματα, μόνο όμως εφόσον λάβει κατά τη Χειμερινή Περίοδο τουλάχιστον: 1)Τα 4/10 του ΑΟΒ του συνόλου των Βασικών μαθημάτων α. Τα 4/10 του ΑΟΒ του συνόλου των μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή επανεξετάζεται στα μαθήματα που απέτυχε μεσα σε πέντα (5) ημέρες από το πέρας των εξετάσεων. Η εξέταση διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρόντος και δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ζητήματα που κληρώθηκαν στις κανονικές εξετάσεις. 3.Οι Μαθητές ΣΜΥΝ που κρίνονται επιτυχόντες μετά την επανεξέταση τοποθετούνται από πλευράς αρχαιότητας στο τέλος της τάξεως τους και η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που πέτυχαν μετά την επανεξέταση. 4.Μαθητής ΣΜΥΝ που για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους δεν κρίνεται επιτυχών, παραμένει στην ίδια τάξη και παρακολουθεί τα μαθήματα με τους μαθητές της επόμενης Σειράς, τασσόμενος στο αριστερό αυτής. Εφόσον η συνολική βαθμολογία των Βασικών μαθημάτων της Χειμερινής Περιόδου της Α Τάξεως, είναι κάτω από το 30%, απολύεται απο τη Σχολή. Άρθρο 43 1.Η Τελική βαθμολογία των Μαθητών ΣΜΥΝ κατά την Α και Β Τάξη της εκπαίδευσης τους στη ΣΜΥΝ προέρχεται από το άθροισμα των Τελικών βαθμολογιών της Χειμερινής και της Θερινής Περιόδου και των Στρατιωτικών και Ναυτικών Προσόντων: ΤΒ = Χ + Θ + Σ + Ν όπου: ΤΒ = Τελική Βαθμολογία εκπαιδευτικού έτους Χ = Βαθμολογία Χειμερινής Περιόδου θ = Βαθμολογία θερινής Περιόδου Σ = Βαθμολογία Στρατιωτικών Προσόντων Ν = Βαθμολογία Ναυτικών Προσόντων. 2.Η παραπάνω βαθμολογία ρυθμίζει και την αρχαιότητα μεταξύ τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αρχαιότερος λογίζεται ο Μαθητής ΣΜΥΝ που συγκέντρωσε μεγαλύτερη βαθμολογία κατά σειρά στη Χειμερινή Περίοδο, στα Στρατιωτικά και Ναυτικά Προσόντα. 3.Οι παραπάνω βαθμολογίες καταχωρούνται αναλυτικά σε Ειδικά Έντυπα, τα οποία υποβάλλονται στη ΔΝΕ για κύρωση και επιστρέφουν στη Σχολή για φύλαξη. 4.Η ΔΝΕ μετά την κύρωση των Αποτελεσμάτων εκδίδει Διαταγή Ονομασίας σε Κελευστές όσων Μαθητών ΣΜΥΝ αποφοίτησαν επιτυχώς της Σχολής και διατάζει τη μετάθεση τους στα Πλοία και Υπηρεσίες του Π.Ν. Άρθρο 44 Απονομή Πτυχίου - Ονομασία Κελευστών 1.Σε ημερομηνία που ορίζεται από ΔΝΕ ή ΓΕΝ ύστερα από πρόταση της Σχολής, πραγματοποιείται ειδική Τελετή, στην οποία: 1)Αναγιγνώσκεται η Διαταγή ΔΝΕ με την οποία ονομάζονται Κελευστές όσοι Μαθητές ΣΜΥΝ αποφοίτησαν επιτυχώς από τη ΣΜΥΝ. 2)Απονέμεται στους Κελευστές Πτυχίο Ειδικότητας όπως το παρακάτω Υπόδειγμα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΘΥΡΕΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Μαθητής ΣΜΥΝ.......................................................................... του ..................και της..................(Α.Μ.)..................................... αφού παρακολούθησε με επιτυχία τα θεωρητικά και Πρακτικά μαθήματα που προβλέπονται στους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού κατά τα εκπαιδευτικά έτη 19 ..-19 και αφού έλαβε μέρος στις Εξετάσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της κρίθηκε άξιος για Κελευστής Ειδικότητας με βαθμό (.....................%) ΣΜΥΝ ..................... Ο Διευθυντής Σπουδών Θεωρήθηκε Ο Διοικητής Άρθρο 45 1.Η σειρά αρχαιότητος των Μαθητών ΣΜΥΝ που εισάγονται και κατατάσσονται στην Αη Τάξη της Σχολής, ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος. 2.Η σειρά αρχαιότητος των Μαθητών ΣΜΥΝ της Βας Τάξεως ρυθμίζεται από την τελική βαθμολογία της Αης Τάξεως. 3.Ο αρχαιότερος Μαθητής ΣΜΥΝ της Βας Τάξεως φέρει τον τίτλο του Αρχηγού της Σχολής. 4.Τα Στρατιωτικά και Ναυτικά Προσόντα απονέμονται με Διαταγή Διοικητικού στους Μαθητές ΣΜΥΝ που πέτυχαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σ αυτά κατά τη φοίτηση στην Αη Τάξη. 5.Η σειρά αρχαιότητας των Μαθητών ΣΜΥΝ που αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές ρυθμίζεται από την τελική βαθμολογία του εκπαιδευτικού έτους της Βας Τάξεως ως άρθρο 43. Άρθρο 46 1.Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή Γενικής Επιστράτευσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με Απόφαση του μπορεί να διακόψει την εκπαίδευση των Μαθητών ΣΜΥΝ ή να τη συντομεύσει. Επίσης μπορεί να αποφασίζει την επανάληψη της εκπαιδεύσεως ενώ θα διαρκεί η Επιστράτευση. 2.Όταν διακόπτεται η εκπαίδευση, οι Μαθητές ΣΜΥΝ της Σχολής εντάσσονται προσωρινά στα μόνιμα στελέχη του Π. Ναυτικού ως εξής: 1)Οι Μαθητές ΣΜΥΝ της Βας Τάξεως εντάσσονται με το βαθμό του Κελευστού. Σειρά αρχαιότητας λαμβάνουν αυτή που πέτυχαν κατά την προαγωγή τους από την Αη στη Βα Τάξη εφόσον στην Βα Τάξη δεν έχουν ολοκληρώσει την πρώτη ημιπερίοδο της Χειμερινής Περιόδου. Διαφορετικά η αρχαιότητα τους προκύπτει από τη βαθμολογία της ημιπεριόδου που τελείωσε μαζί με τις βαθμολογίες των Στρατιωτικών και Ναυτικών Προσόντων. 2)Οι Μαθητές ΣΜΥΝ της Αης Τάξεως εντάσσονται με το βαθμό του Διόπου και σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει την πρώτη ημεπερίοδο της Χειμερινής Περιόδου. Διαφορετικά η αρχαιότητα τους θα προκύπτει από τη βαθμολογία της ημιπεριόδου που τελείωσε στην Αη Τάξη και τις βαθμολογίες των Στρατιωτικών και Ναυτικών Προσόντων. 3.Μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή της Γενικής Επιστράτευσης ή όταν αποφασιστεί η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των ανωτέρω καταστάσεων, οι λεπτομέρειες της συνεχίσεως της εκπαιδεύσεως και ο τρόπος καθορισμού της οριστικής αρχαιότητας των Μαθητών ΣΜΥΝ που συνεχίζουν την εκπαίδευση καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ποινές Άρθρο Αρθρο 47 Είδη Ποινών 1.Το είδος και το μέγεθος των Ποινών που επιβάλλονται εξαρτώνται από το αιτιολογικό τους το οποίο είναι ανάλογο προς το παράπτωμα που συντελέσθηκε και επιδρούν στη βαθμολογία των Στρατιωτικών Προσόντων. 2.Τα είδη των Ποινών που επιβάλλονται περιγράφονται παρακάτω: α. Ποινή 1: Επίπληξη 1)Ποινή 2: Στέρηση Εξόδου 2)Ποινή 3: Φυλάκιση 3)Ποινή 4: Αυστηρή Φυλάκιση 3.Σε σοβαρές περιπτώσεις που επιβάλλουν τη λήψη άμεσων μέτρων, ο Αξιωματικός Φυλακής μπορεί να διατάξει την άμεση κράτηση αυτού που διέπραξε παράπτωμα και στη συνέχεια να αναφέρει το συμβάν στο Διοικητή προς επιβολή της Ποινής. 4.Ο τρόπος εκτελέσεως των Ποινών καθώς και η κατάταξη των Μαθητών ΣΜΥΝ σε κατηγορίες Διαγωγής ρυθμίζεται στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Σχολής. Αρθριο 48 Δικαιοδοσία Επιβολής Ποινών 1.Δικαίωμα επιβολής Ποινών στους Μαθητές ΣΜΥΝ έχει ο Διοικητής της Σχολής και οι Προϊσταμένες του Αρχές, όπως παρακάτω: 1)Διοικητής: (1) Ποινή 2 μέχρι 4 στερήσεις (2) Ποινή 3 μέχρι 30 ημέρες (3) Ποινή 4 μέχρι 10 ημέρες 2)Διοικητής Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (1) Ποινή 3 μέχρι 45 ημέρες (2) Ποινή 4 μέχρι 20 ημέρες 3)Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού: (1) Ποινή 3 μέχρι 50 ημέρες (2) Ποινή 4 μέχρι 25 ημέρες 2.Η Ποινή της Επίπληξης μπορεί να επιβάλλεται στους Μαθητές ΣΜΥΝ από κάθε ανώτερο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού «Περί Πειθαρχικών Ποινών» (ΒΔ 23-1-39 ΦΕΚ 88 Α, άρθρο 14 Παράγραφος 8). Άρθρο 49 Λόγοι απολύσεως από τη Σχολή 1.Οι Μαθητές ΣΜΥΝ απολύονται από τη Σχολή για τις παρακάτω αιτίες: 1)Λόγω Υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2)Λόγω επανειλημμένης υπερβάσεως Αδειας Εξόδου. 3)Λόγω υπερβάσεως Αδειας περισσότερο από 24 ώρες στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό, εάν δεν δικαιολογείται αυτή από ασθένεια, που επιβεβαιώνεται με ένδειξη Υγειονομικού Αξιωματικού της φρουράς ή ελλείψει αυτής με Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Εσωτερικού ή Προξενικής Αρχής του Εξωτερικού. 4)Λόγω φυγής από τη Σχολή, όταν αυτή παρατείνεται πέρα άπό 24 ώρες. 5)Λόγω φυγής από τη Σχολή κατ επανάληψη, στ) Για ένα από τους παρακάτω λόγους που είναι ασυμβίβαστοι προς το Στρατιωτικό Αξίωμα:: (1) Για ροπή σε κακές και φαύλες πράξεις, όταν η διαπίστωση της στηρίζεται σε αποδείξεις. (2) Για ασέβεια προς τους ανωτέρους, οταν εκδηλώνεται με έργα ή λόγια. (3) Για επίμονη ανυπακοή στις Διαταγές των ανωτέρων, όταν βεβαιώνεται με επανειλημμένες Ποινές, καθώς και για κακή ή αντιπειθαρχική συμπεριφορά που δεν επιδέχεται βελτίωση. (4) Για ευτελή και αναξιοπρεπή συμπεριφορά. (5) Για δειλία που πιστοποιείται από οποιοδήποτε περιστατικό και γενικά για κάθε ηθικό ή ψυχικό ελάττωμα ασυμβίβαστο προς τη Ναυτική Υπηρεσία. (6) Για κάθε άλλη πράξη ή συμπεριφορά που δεν υπάγεται στις παραπάνω περιπτώσεις αλλά κρίνεται κατ εκτίμηση του Διοικητή ως ασυμβίβαστη προς το Στρατιωτικό Αξίωμα. (7) Για έλλειψη Στρατιωτικών Προσόντων (κάτω του 5/10 του Α.Ο.Β.). 6)Λόγω αρνήσεως του να Ορκισθεί ως Μαθητής, ως άρθρο 31 παρόντος Οργανισμού. 7)Λόγω καταδίκης για αδίκημα που συνεπάγεται τις στερήσεις των άρθρων 59 και επομένων του Ποινικού Κώδικα. 8)Αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 22 του παρόντος Οργανισμού. 2.Επίσης οι Μαθητές ΣΜΥΝ απολύονται από τη Σχολή εάν: 1)Λάβουν συνολική βαθμολογία των Βασικών μαθημάτων της Χειμερινής Περιόδου της Αης Τάξεως κάτω του 30%. 2)Απορριφθούν για δεύτερη φορά κατά τη φοίτηση τους στη Σχολή. 3)Δεν έχουν τα απαιτούμενα Ναυτικά Προσόντα (κάτω των 5/10 του Α.Ο.Β.). 3.Η απόλυση των Μαθητών ΣΜΥΝ ενεργείται με Απόφαση ΔΝΕ που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής. 4.Η εκτέλεση των αποφάσεων απολύσεως Μαθητών ΣΜΥΝ διενεργείται από τη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Άρθρο 50 1.Παραίτηση μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς οι ίδιοι οι Μαθητές ΣΜΥΝ, εφόσον είναι ενήλικοι, ή αυτός που ασκεί τη Γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εφόσον είναι ανήλικοι. 2.Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητή της Σχολής ο οποίος μέσα σε τρεις ημέρες την υποβάλλει στη ΔΝΕ. 3.Η αποδοχή της παραιτήσεως ενεργείται με απόφαση ΔΝΕ που εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της. 4.Μαθητές ΣΜΥΝ που παραιτήθηκαν μπορούν κατα την κρίση τού Διοικητή να αποσταλούν σε Αδεια στις εστίες τους, μέχρι να εκδοθεί η Απόφαση Απολύσεως τους. Άρθρο 51 Συνέπειες Απολυομένων - Παραιτουμένων 1.Όσοι Μαθητές ΣΜΥΝ απολύονται ή παραιτούνται για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να επανέλθουν στη Σχολή ή να καταταχθούν και πάλι σ αυτήν. 2.Μαθητές ΣΜΥΝ που απολύονται επειδή εμπίμπουν στις παραγράφους 1β έως 1θ και 2γ του άρθρου 49 του παρόντος, δεν μπορούν μελλοντικά να εισαχθούν σε οποιαδήποτε Σχολή του Πολεμικού Ναυτικού ή να υπηρετήσουν σ αυτό. 3.Ο μετά την Ορκωμοσία χρόνος φοίτησης στη Σχολή των Μαθητών που απολύονται ή παραιτούνται για οποιοδήποτε λόγο, υπολογίζεται ως χρόνος Στρατιωτικής υπηρεσίας. 4.Οι οικονομικές υποχρεώσεις και οι διαδικασίες εκπληρώσεως τους για τους παραιτούμενους ή απολυόμενους Μαθητές ΣΜΥΝ ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις οι οποίες εκάστοτε ισχύουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ Αδειες Μαθητών ΣΜΥΝ Άρθρο 52 1.Αδειες Εξόδου παρέχονται στους Μαθητές ΣΜΥΝ: 1)Από Παρασκευή, μετά το πέρας των μαθημάτων, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, εφόσον δεν εκτελείται Εκπαιδευτικό Ταξίδι. 2)Κάθε Κυριακή αυθημερόν, μετά το πέρας του Εκπαιδευτικού Ταξιδιού. 3)Κατά τις επίσημες γενικές ή τοπικές Αργίες. 4)Το απόγευμα της Τετάρτης για όσους είναι Εξαιρερικής Διαγωγής και έχουν επίδοση στα Βασικά μαθήματα πάνω από 80% κατά κρίση Διοικητού. 2.Πολυήμερες Αδειες χορηγούνται: 1)Από 23 Δεκεμβρίου, μετά το πέρας των μαθημάτων, μέχρι το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου. 2)Από τη Μεγάλη Τρίτη μετά το πέρας των μαθημάτων μέχρι το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα. 3)Από της λήξεως των εξετάσεων της Χειμερινής περιόδου μέχρι της προπαραμονής της αναχωρήσεως τους για Θερινό Ταξίδι ή έναρξη των μαθημάτων Θερινής περιόδου. 4)Από το πέρας της Θερινής περιόδου μέχρι της προπαραμονής, της ενάρξεως των μαθημάτων της Χειμερινής Περιόδου για τους μαθητές της Αης Τάξεως, και της αποφοιτήσεως και ονομασίας σε Κελευστές για τους μαθητές της Βας Τάξεως. 3.Εκτός από τις παραπάνω τακτικές Αδειες ο Διοικητής της ΣΜΥΝ μπορεί να χορηγεί Αδεια Εξόδου και σε όσους Εορτάζουν. Επίσης είναι δυνατόν να χορηγηθεί Αδεια και σε περίπτωση σοβαρού και βάσιμου οικογενειακού λόγου. 4.Μαθητές ΣΜΥΝ που έχουν τιμωρηθεί με Ποινές υπ αριθμόν 2, 3 και 4 ή ανήκουν στην Κακή Διαγωγή, δεν δικαιούνται οποιαδήποτε άδεια μέχρι να εκτίσουν τις ποινές τους ή να μεταταχθούν σε άλλη κατηγορία Διαγωγής, εκτός εάν εκδοθεί διαφορετική έγγραφη Διαταγή από το Διοικητή. 5.Ο καθορισμός μικρότερου ορίου στην τακτική ή έκτακτη Αδεια που χορηγήθηκε, βάσει της κατάταξης σε διάφορες κατηγορίες Διαγωγής Μαθητών ΣΜΥΝ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητή. 6.Κατά τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια δύναται να χορηγούνται Αδειες Εξόδου κατά την κρίση των Κυβερνητών. 7.Σε κάθε Αδεια ορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία Διαγωγής έναρξη και λήξη της. 8.Για τη χορήγηση Αδειών με διανυκτέρευση στους ανήλικους Μαθητές ΣΜΥΝ απαιτείται σχετική Αίτηση εκείνου που ασκεί τη Γονική μέριμνα ή επιτροπεία. 9.Αδειες για την αλλοδαπή δύναται να παρέχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μετά από έγγραφη Αίτηση του Γονέα ή του Επιτρόπου προς τη Σχολή για τους ανήλικους ή από τους ίδιους αν είναι ενήλικες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Ιματισμός - Τροφοδοσία Άρθρο 53. Στολές και Εξαρτήματα 1.Οι Στολές των Μαθητών ΣΜΥΝ, τα Εξαρτήματα αυτών και τα Διακριτικά τους καθορίζονται από τον «Κανονισμό Στολών Π.Ν.» Άρθρο 54. Χορηγία και Εφοδιασμός Ειδών Ιματισμού και Καθαριότητας 1.Στους Μαθητές ΣΜΥΝ που κατατάσσονται χορηγείται κατά την κατάταξη τους Ιματισμός, του οποίου τα είδη και ο αριθμός από κάθε είδος καθορίζονται με Απόφαση του ΓΕΝ. 2.Με την ίδια παραπάνω Απόφαση καθορίζονται επίσης τα είδη ατομικής καθαριότητας που χορηγούνται περιοδικά καθώς και ο συμπληρωματικός Ιματισμός για τους Μαθητές ΣΜΥΝ της Βας Τάξεως και αυτούς που παραμένουν για δεύτερο εκπαιδευτικό έτος στην ίδια Τάξη λόγω απορρίψεως τους. Άρθρο 55. Διαχείριση Ιματισμού Επιστρεφόμενος Ιματισμός 1.Για τη διαχείριση του Ιματισμού και των Ειδών Καθαριότητας τηρούνται τα βιβλία και παραστατικά που προβλέπονται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την Οικονομική Υπηρεσία του Π.Ν. 2.Οι Μαθητές ΣΜΥΝ μετά την ονομασία τους σε Κελευστές επιστρέφουν τον Ιματισμό που καθορίζεται στη σχετική Απόφαση ΓΕΝ. 3.Όσοι Μαθητές ΣΜΥΝ απολύονται από τη Σχολή, για οποιοδήποτε λόγο, και όσοι παραιτούνται, επιστρέφουν όλα τα Είδη Ιματισμού τους, εκτός από αυτά που καθορίζονται στη σχετική Απόφαση ΓΕΝ, τα οποία χρεώνονται στο 1/3 της αξίας τους ως καινούργιων. Άρθρο 56 Ι.Τα Είδη Τροφίμων κλίμακας και το χρηματικό εφόδιο βελτίωσης της τροφοδοσίας των Μαθητών ΣΜΥΝ, καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας Ανδρών Ενόπλων Δυνάμεων και από την εκάστοτε κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών, αντίστοιχα. 2.Κάθε φορά που οι Μαθητές ΣΜΥΝ επιβαίνουν σε Πολεμικά Πλοία για Εκπαιδευτικά Ταξίδια, τα τρόφιμα που δικαιούνται αυτοί καθώς και το χρηματικό εφόδιο βελτίωσης τροφοδοσίας, διατίθενται από τα Πλοία. 3.Για την τροφοδοσία όσων νοσηλεύονται στο Θεραπευτήριο της Σχολής εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραπάνω Κανονισμού που αφορούν τους νοσηλευόμενους στα Ναυτικά Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια. Άρθρο 56. Η ισχύς του παρόντος Π. Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Στον Υπουργό της Εθνικής Αμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
  • Τα άρθρα 1, 2, 3. 4 και 6 του Α.Ν. 428/1937 «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α 15).
  • Την πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 17.10.91.
  • Το άρθρο 11 του Ν. 1911/90 «Περί εισαγωγής γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 166).
  • Την παράγραφο 1ι του άρθρου 18 του Ν. 660/1977 «Περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 218).
  • Το άρθρο 50 του Ν. 1946/1991(Α 69).
  • Τη γνώμη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμ. 25/19.4.91).
  • Τη γνωμοδότηση 740/91 από 24.12.91 του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1 ) Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 26/92 (Α 7). 1995/41 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/81 Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α 334). 2003/248 2003
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. 2017/66 2017