Ίδρυση» Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γρεβενών και έγκριση του οργανισμού αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσ/μείο Γρεβενών Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή διετούς φοίτησης, χωρίς οικοτροφείο, αποτελούσα Παράρτημα του Νοσοκομείου αυτού, που τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 683/ 1948 (ΦΕΚ 124 Α) του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α) και του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Α), από τις οποίες διέπεται. 2. Η Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή εκπροσωπείται ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής ως και στις συναλλαγές αυτής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και τούτου απόντος ή κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου προς τούτο από αυτό.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδος ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος
Άρθρο 3 "Αριθμός Μαθητών"
1.  
  Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα της Σχολής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τριάντα πέντε (35). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τριάντα πέντε (35) διαιρούνται σε τμήματα (άρθρα 9 παρ. 8 και 5 παρ. 10 του Ν. 1566/85).
Άρθρο 4 "Όργανα διοικήσεως της Σχολής."
1.  
  Η Σχολή διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Γρεβενών
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής
 1. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση τον κανονισμό της Σχολής, όπως και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
 2. Αντίγραφο του απολογισμού μαζί με όλα τα σχετικά λογιστικά στοιχεία διαβιβάζει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 3. Εισηγείται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στη Σχολή, κάθε σχολικό έτος
 4. Διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία και τους πόρους της Σχολής δια των αρμοδίων της οργάνων
 5. Εγκρίνει κατ αρχή το αφορών στη Σχολή κονδύλιο τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και υποβάλλει αυτό μαζί με τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου στην οικεία Νομαρχία για έγκριση
 6. α) Εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του λήξαντος έτους για το κονδύλιο του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου που αφορά τη Σχολή και υποβάλλει αυτούς μαζί με τα λοιπά σχοιχεία του Νοσοκομείου στη Νομαρχία μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους που αναφέρεται ο απολογισμός
 7. Αποφασίζει τα περί της αποδοχής ή μη των υπέρ της Σχολής αφιερωμένων κληρονομιών, δωρεών, κληροδοσιών και εισφορών
 8. Αποφασίζει κατά τις κείμενες διατάξεις περί ανεγέρσεως ή κατεδαφίσεως οικοδομών, περί αγορά και πωλήσεως κινητών, ακινήτων και χρεωγράφων, περί τοποθετήσεως κεφαλαίων, περί συνάψεως δανείων πάσης φύσεως, δικαιούμενο να παρέχει προς ασφάλεια αυτών υποθήκη επί ακινήτων της Σχολής όπως και περί διαθέσεως της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Σχολής.
 9. Η περί υποθήκης ακινήτων και η περί διαθέσεως περιουσίας της Σχολής απόφαση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των (2/3) του συνόλου των μελών των.
3.  
  Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ο Διευθυντής της Σχολής άνευ ψήφου και εισηγείται για τα θέματα που αφορούν τη Σχολή
4.  
  Οι περί της Σχολής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνονται στο Διευθυντή της Σχολής δια κοινοποιήσεως αποσπάσματος των σχετικών πρακτικών και είναι αμέσως εκτελεστές
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έχει τις εξής αρμοδιότητες, σε σχέση με τη λειτουργία της Σχολής:"
1.  
  Εκπροσωπεί τη Σχολή στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της, διορίζει τους δικαστικούς πληρεξούσιους
2.  
  Καταρτίζει με τον Διευθυντή την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που είναι για συζήτηση. Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.  
  Υπογράφει με τον Διευθυντή τις σχετικές επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί γι αυτό ο Διευθυντής ή οι προϊστάμενοι των τμημάτων
4.  
  Ασκεί στο προσωπικό της Σχολής τις αρμοδιότητες που του παρέχουν οι νόμοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Διευθυντή της Σχολής
Άρθρο 6 "Όργανα Διεύθυνσης της Σχολής είναι ο Διευθυντής, Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος των διδασκόντων (παρ. 1 άρθρο 11 Ν. 1566/85)."
1.  
  Διευθυντής και Υποδιευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ14 εκπαιδευτικός ή ΠΕ17 εκπαιδευτικός ή ΠΕ18 εκπαιδευτικός
2.  
  Σύλλογος διδασκόντων
 1. Ο Σύλλογος διδασκόντων της Σχολής αποτελείται από όλους τους με πλήρη διδακτική απασχόληση, διδάσκοντες στην Σχολή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως Πρόεδρο το Διευθυντή της Σχολής.
 2. Το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας μετέχει στο Σύλλογο όταν στις συνεδριάσεις του εξετάζονται θέματα της αρμοδιότητας του. Οταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.
 3. Ο Σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων ή μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστο το ένα τρίτο των μελών του.
 4. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασία και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
 5. Ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για την χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαίδευσης και την καλύτερη λειτουργία της Σχολής.
 6. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού Προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής.
 7. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους.
 8. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου (άρθρο 11 ΣΤ του Ν. 1566/85).
 9. Ο Διευθυντής, Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα
3.  
  Ώρες εργασίας μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού
 1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, ορίζονταιως εξής:
  • Διευθυντής, ώρες δέκα (10.) όταν η Σχολή λειτουργεί με 1 ή 2 τμήματα, 8 από 3-5, 7 από 6-9, 5 από 10-12 και 3 όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων.
  • Υποδιευθυντής, ώρες δεκατέσσερις (14)
  • Καθηγητές, ώρες είκοσι μια (21), αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες δέκα εννέα (19), αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες δέκα οκτώ (18), αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας
 2. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωση του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή οπότε τούτο θα συμπληρωθεί με διοικητική εργασία
 3. Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής παραμένει υποχρεωτικά στη Σχολή στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για τη προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων της Σχολής και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
 4. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στη Σχολή, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
 5. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.
 6. Οι παραπάνω διατάξεις της περίπτωσης γ εφαρμόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι απεσπασμένο στη Σχολή ή υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 7 "Αλληλογραφία της Σχολής"
1.  
  Η Σχολή τηρεί δικό της πρωτόκολλο και αλληλογραφεί απ ευθείας με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
Άρθρο 8 "β. Έσοδα από τόκους, τοκομερίδια, μερίσματα, μισθώματα, εκποίηση ακινήτων ή κινητών της περιουσίας αυτής, γ. Κάθε άλλο έσοδο. . Ως προς τα υπέρ της Σχολής δωρούμενα ή καταλειπόμενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος."
2.  
  Σε περίπτωση καταργήσεως της Σχολής το τυχόν κεφάλαιο που θα βρεθεί περιέρχεται, στο Νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί η Σχολή
3.  
  Όλες οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως της Σχολής όπως και η μισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού αυτής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο για τον σκοπό αυτό πιστώσεις σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθμούς
Άρθρο 9 "Βασική διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες της Σχολής αποτελούν Διεύθυνση συγκροτούμενη όπως παρακάτω:"
1.  
  α. Τμήμα Σπουδών β. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.
Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης"
1.  
  Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αναφέρεται στα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων όπως παρακάτω: α. Τμήμα Σπουδών: Κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκπαίδευση των Μαθητών και την εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαιδεύσεως και πρακτικής άσκησης. β. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων: Θέματα οικονομικά, διαχειριστικά, διαδικασίες προμηθειών, γραμματειακές ανάγκες, ανάγκες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου, ανάγκες λειτουργίας Βιβλιοθήκης της Σχολής, καθώς και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εν γένει μέριμνα των μαθητών της Σχολής. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντιγράφων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1599/86.
Άρθρο 11
1.  
  Κλάδος ΠΕΙ4 Εκπαιδευτικός, θέσεις τέσσερις (4)
2.  
  Κλάδος ΠΕΙ7 Εκπαιδευτικός, θέσεις πέντε (5)
3.  
  Κλάδος ΠΕ18 Εκπαιδευτικός, θέσεις πέντε (5). Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ 14 Εκπαιδευτικού σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης τους από πτυχιούχους Α.Ε.Ι. πληρούνται από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα των κλάδων ΠΕ17 Εκπαιδευτικού ή ΠΕ18 Εκπαιδευτικού. Όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωμένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα των κλάδων ΠΕ17 Εκπαιδευτικού ή ΠΕ18 Εκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανήκουν στους κλάδους ΠΕΙ7 Εκπαιδευτικό ή ΠΕΙ8 Εκπαιδευτικό. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ17 Εκπαιδευτικού, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης τους από πτυχιούχους 4ετούς φοίτησης πληρούνται από • υποψηφίους που έχουν τα προσόντα του κλάδου ΠΕΙ8 Εκπαιδευτικού. Όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωμένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα του κλάδου ΠΕΙ 8 Εκπαιδευτικούοι θέσεις αυτές ανήκουν στον κλάδο ΠΕΙ8 Εκπαιδευτικού. Στο σύνολο των πιο πάνω οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και μία θέση Διευθυντή και μία Υποδιευθυντή. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Επιμελητών, θέση μία (1). Οι λοιπές ανάγκες της Σχολής σε Διοικητικό-Λογιστικό, Τεχνικό, Βοηθητικό κ.λπ. προσωπικό· και μέχρι της σύστασης αντιστοίχων θέσεων στη Σχολή καλύπτονται από προσωπικό του Νοσοκομείου στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η Σχολή ανάλογα με τις δυνατότητες του.
Άρθρο 12 "Υπαλληλική κατάσταση προσωπικού"
1.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1566/85 εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν.
2.  
  Το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής εξομοιώνεται για την εν γένει υπαλληλική του κατάσταση με το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος στο οποίο λειτουργεί η Σχολή και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα
Άρθρο 13
1.  
  Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού για τους παρακάτω κλάδους που δεν καλύπτονται από το Π.Δ/γμα 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/6.5.88) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», ορίζονται ως εξής:.
 1. Κλάδος ΠΕ14 Εκπαιδευτικός, πτυχίο Α.Ε.Ι. σχολής Επιστημών Υγείας τμήματος νοσηλευτικής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής προτιμώμενων εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέματα τεχνικής της εκπαίδευσης, σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους, με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 16ο και καταληκτικό το 1ο.
 2. Κλάδος ΠΕ17 Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρώην ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών 4ετούς φοίτησης αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής προτιμώμενων εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέματα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους, με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 17ο και καταληκτικό το 2ο
 3. Κλάδος ΠΕΙ8 Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρώην ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόμων 3ετούς φοίτησης αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ τμήματος νοσηλευτικής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής προτιμώμενων εκείνων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέματα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 17ο και καταληκτικό το 2ο
2.  
  Οι βαθμοί του Εκπαιδευτικού προσωπικού του παρόντος διακρίνονται σε Α, Β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίου με βαθμό Γ. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στο βαθμό Β, απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β.
3.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Για τον κλάδο ΤΕ Επιμελητών εφαρμόζονται τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 194/88 για την ειδικότητα νοσηλευτικής ή επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας.
Άρθρο 14
1.  
  Της Σχολής προΐσταται ο Διευθυντής. Ο Διευθυντής εισηγείται στο σύλλογο διδασκόντων της Σχολής κάθε θέμα αναφερόμενο στη λειτουργία της Σχολής, πλην των θεμάτων της καταστάσεως του προσωπικού της Σχολής.
2.  
  Του τμήματος σπουδών προΐσταται ο Υποδιευθυντής της Σχολής ή αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς της Σχολής των Κλάδων ΠΕΙ4, ΠΕΙ7, ΠΕΙ8 ή αν υπάρχουν, ομοιόβαθμοι, εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
3.  
  Του τμήματος Διοικητικού και Οικονομικών υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού σύμφωνα με τον Νόμο 1586/86
4.  
  Για την επιλογή του Διευθυντή και Υποδιευθυντή της Σχολής το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της Σχολής που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις, καθώς και 2ετία στο βαθμό Α έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους
Άρθρο 15 "Τροφή - Ιματισμός Μαθητών - Προσωπικού"
1.  
  Στους μαθητές της Σχολής παρέχονται οι διευκολύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 192/82 (ΦΕΚ 30/3.3.82 τ.Α).
2.  
  Στο προσωπικό της Σχολής παρέχεται πρωινό, πρόγευμα και γεύμα, εφόσον η εργασία του παρατείνεται πέρα της 1ης μ.μ., δείπνο δικαιούται μόνο αν η εργασία του στη Σχολή παρατείνεται πέρα της 6ης μ·μ·.
3.  
  Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό δικαιούται τέσσερις (4) υπηρεσιακές στολές αμέσως μετά τη πρόσληψη του, δύο (2) ζευγάρια παπούτσια υπηρεσίας, μία (1) ζακέττα, δέκα (10) καλσόν (ετησίως), μία (1) μπέρτα όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις με δυνατότητα ανανέωσης μιας στολής κάθε χρόνο. Τα Ίδια δικαιούται και το Νοσηλευτικό Προσωπικό της Σχολής. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό επί πλέον δικαιούται μια στολή εξόδου πλήρη (χειμωνιάτικη και καλοκαιρινή), που ανανεώνεται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή.
4.  
  Το Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό δικαιούται στολές κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (3) του ίδιου άρθρου
5.  
  Η κατά το παρόν άρθρο χορηγούμενη τροφή και στολή στο πιο πάνω προσωπικό της Σχολής παρέχεται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και δεν αποτελεί μισθό ή άλλου είδους παροχή
Άρθρο 16
1.  
  Τα στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως προβλεπόμενα μαθήματα διδάσκουν:
 1. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής
 2. Επιτρέπεται η με ωριαία αντιμισθία ανάθεση θεωρητικής διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων σε πρόσωπα που έχουν τα προβλεπόμενα από το Ν. 1566/85 προσόντα, άρθρα 14, παραγρ. 1,17,18 και 19 στις πιο κάτω περιπτώσεις:.
  • Όταν οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και
  • Όταν οt κατά πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή
 3. Επίσης επιτρέπεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου η ανάθεση θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως, με ωριαία αντιμισθία
2.  
  Το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό της Σχολής ορίζεται για κάθε σχολικό έτος μετά απ εισήγηση της Διεύθυνσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3.  
  Το πιο πάνω οριζόμενο διδακτικό προσωπικό πρέπει να ακολουθεί το υπό των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, ολοκληρώνοντας τις παραδόσεις των σχετικών μαθημάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες
4.  
  Στα υπό στοιχεία (β) και (γ) της πρώτης παραγράφου διδακτικό προσωπικό παρέχεται αντιμισθία κατά ώρα διδασκαλίας ή διενεργουμένων εξετάσεων ίση προς το 1/70 των πάσης φύσεως αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου ,του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 1505/1984, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223).
5.  
  Το προσωπικό των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕΙ 8 δικαιούται κανονικής άδειας κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών εφαρμοζομένων των περί απουσίας των Εκπαιδευτικών κειμένων διατάξεων. Για το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής ισχύουν οι περί κανονικών αναρρωτικών κ.λπ. αδειών διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 17
1.  
  Για τη μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167).
2.  
  Για το υπόλοιπο προσωπικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για μετεκπαίδευση των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων;
Άρθρο 18
1.  
  Οι απόφοιτοι της Σχολής υποχρεούνται να φέρουν σε ώρα υπηρεσία επί του στήθους, αριστερά το διακριτικό σήμα της Σχολής τους, το οποίο απονέμεται σ αυτούς μαζί με το πτυχίο τους. 1.
2.  
  Το διακριτικό σήμα της Σχολής είναι μεταλλική πλάκα της οποίας το μέγεθος, σχήμα και απεικόνιση καθορίζονται μία φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και με προηγούμενη εισήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής
3.  
  Στο πίσω μέρος του σήματος αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου της Σχολής
Άρθρο 19
1.  
  Ξεχωριστός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος
2.  
  Ο κανονισμός αυτός συντάσσεται από το Διοικητικού Συμβούλιο του Νοσοκομείου
Άρθρο 20
1.  
  Η στολή είναι χρώματος λευκού
2.  
  Το σχέδιο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής
3.  
  Κάθε μαθητής φέρει στο αριστερό άνω τμήμα του θώρακα πινακίδα στην οποία αναγράφεται με τα αρχικά η Σχολή και το ονοματεπώνυμο του μαθητού
Άρθρο 21 "Πτυχίο"
1.  
  Οι απόφοιτοι των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών λαμβάνουν πτυχίο (άρθρο 64 Ν. 1566/85).
Άρθρο 22 "Απονομή Βραβείων"
1.  
  Καθιερώνεται η απονομή βραβείων στους τελειόφοιτους της Σχολής κατά την λήψη του πτυχίου
2.  
  Κάθε χρόνο με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και της Διεύθυνσης ορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων της Σχολής στους οποίους απονέμεται χρηματικό βραβείο καθώς και το ύψος σε δραχμές του κάθε βραβείου. Τα χρηματικά βραβεία απονέμονται δι αποφάσεως της Διεύθυνσης της Σχολής λαμβανομένης με βάση την τελική γενική βαθμολογία και το επίπεδο της διαγωγής του μαθητού.
3.  
  Έπαινος. Θα ακολουθείται η διαδικασία της παραγρ. 2 του παρόντος. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.Δ. 683/48 (ΑΊ24) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. α και παρ. 3 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΈΚ 217 Α). β) του άρθρου 86 παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α). .
 • Την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που διατυπώθηκε στο πρακτικό 10/7.5.1991 και χωρίς της γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας (ΠΕ.Σ.Υ.) εφ όσον αυτό δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί (Π.Ε. 503/1986, 404/1990). 3; Το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί. ΠΕ.Σ.Υ.
 • Την Υ 1660/1007556/116/0006/23.1.92 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την Η. 2871/30.4.90 (ΦΕΚ 296/Β/4.5.90) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Την υπ αριθμ. 328/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2871 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/683 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/192 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία