ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/261

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος (Σ3) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας, έκδοση ΙV.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ το 3ο Συμπλήρωμα (Σ3) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοση ΙV που καταρτίστηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Άρθρο 2
1.  
  Τα κείμενα της κυρωθείσας με το Π.Δ. 106/74 ΦΕΚ 33 Α Ελληνικής Φαρμακοποιίας ΙΙΙ, που αναφέρονται στον πίνακα VΙΙΙ, Ε1 του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας ΙV παύουν να ισχύουν.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Π. Δ/γματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση αυτού.
 • Τις διατάξεις: α. Του Ν.Δ. 1011/71 «περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτής (ΦΕΚ 204 Α)». β. Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ.λπ.» (ΦΕΚ 3 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 περ. Α περ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Α) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 5 του ιδίου Νόμου. γ. Του Ν. 1425/84 «Κήρωση της σύμβασης για την Εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α).
 • Τα Π.Δ. α. 148/7.3.89 «Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 70 Α). β. 169/10.4.90 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 1ου Συμπληρώματος (ΣΙ) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 61 Α). γ. 252/21.6.91 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 2ου Συμπληρώματος (Σ2) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 94 Α).
 • Την απόφαση αρ. Α6/6381/84 του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «περί συνθέσεως, λειτουργίας κλπ. της Επιτροπής Φαρμακοποιίας και της Επιτροπής Ανεπιθύμητων Ενεργειών» (ΦΕΚ 644 Β).
 • Την πράξη του ΔΣ/ΕΟΦ αριθ. 0-25/1η/4.3.92 έγκριση 3ου συμπληρώματος (Σ3) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας ΙV.
 • Την γνωμοδότηση αριθ. 286/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Α6/6381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Α6_6381 1984
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1425 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1011 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/106 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/148 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία