ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/271

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/271

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανάκληση του Β.Δ. 263/22.3.73 «Περί παραχώρησης της εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Γιάννες Κιλκίς στο Νομαρχιακό Ταμείο Κιλκίς και παραχώρηση της εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών στην Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης Κιλκίς». ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50 «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 1624/51. . β. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2188/20 «περί Ιαματικών Πηγών». γ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4086/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί ιαματικών πηγών». δ. Το Β.Δ. 263/22.3.1973 «περί παραχωρήσεως των Ιαματικών Πηγών Γιάννες Κιλκίς εις το Νομαρχιακό Ταμείο Κιλκίς και ανακλήσεως της προς την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης». ε. Το με αριθ. 53/91 απόσπασμα πρακτικού του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεγ. Βρύσης «περί αιτήσεως ανάκλησης του Β.Δ. 263/ 22.3.1973 «περί παραχωρήσεως των Ιαματικών Πηγών Γιάννες εις το Νομαρχιακό Ταμείο Κιλκίς και παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως Ιαματικών Πηγών Γιάννες στην Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης». στ. Το έγγραφο της Νομαρχίας Κιλκίς αριθ. Ε.11091/18.9.1991, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του Νομάρχου για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των Ιαματικών Πηγών Γιάννες στην Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης. ζ. Το Π.Δ. 417/11.10.91 «περί κατάργησης του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας». η. Την με αριθ. 1687/17.2.92 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού». θ. Την με αριθ. 825/21.11.91 απόφαση του Διοικητικρύ Συμβουλίου του ΕΟΤ, με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη αυτού, με πρόταση του επί της Εθνικής Οικονομίας Υφυπουργού, αποφασίσαμε: Άρθρο 1 Ανακαλείται το Β.Δ. 263/22.3.73 «περί παραχώρησης της εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Γιάννες Κιλκίς στο Νομαρχιακό Ταμείο Κιλκίς και ανάκληση της προς την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης παραχώρησης». Άρθρο 2 Παραχωρείται η εκμετάλλευση των Ιαματικών Πηγών Γιάννες στην Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης Νομαρχίας Κιλκίς για είκοσι πέντε (25) χρόνια από τη δημοσίευση του Π.Δ/τος στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με τους παρακάτω όρους: 1.Η τυχόν εκμίσθωση των Ιαματικών Πηγών Γιάννες από την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης σε ανάδοχο θα γίνει είτε δι απ ευθείας ανάθεσης, είτε διά πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα στους ΟΤΑ, και βάσει όρων οι οποίοι θα συνταχθούν από την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης και θα εγκριθούν από τον ΕΟΤ. 2.Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι πηγές, δυο κρατήρες και τα νερά αυτών θα αναφέρονται με την επίσημη αυτών ονομασία και μόνο δηλ. «ΝΕΡΟ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΝΝΕΣ» χωρίς προσθήκη χαρακτηριστικών επιθέτων τα οποία θα προκαλέσουν σύγχιση με ονόματα άλλων ιαματικών πηγών. 3.Τα έργα που θα εκτελεσθούν από την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης ή από τον τυχόν ανάδοχο, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πλην των μεταφορικών μέσων και σκευών θα ανήκουν από την έναρξη της κατασκευής ή εγκατάστασης αυτών, στην κυριότητα του ΕΟΤ. Η Κοινότητα ή ο ανάδοχος θα περιορισθούν στη χρήση αυτών και κατά τη λήξη ή με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης θα περιέλθουν στην κατοχή αυτού του ΕΟΤ χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης προς οποιονδήποτε. 4.Η Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης ή ο ανάδοχος εκμετάλλευσης θα καταβάλλει εξ ιδίων το τίμημα της γύρω από τις Ιαματικές Πηγές έκτασης επτά (7) ή και περισσοτέρων στρεμμάτων, εφόσον επιβάλλεται,, κατά την κρίση του ΕΟΤ για να περιέλθει η έκταση αυτή στην κυριότητα του ΕΟΤ είτε δι απαλλοτριώσεως είτε δι αγοράς με τη φροντίδα της Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης. 5.Η οριοσήμανση με κτιστά ορόσημα, η περίφραξη και δενδροφύτευση της περιοχής θα γίνει από την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης ή του αναδόχου εκμετάλλευσης κατά τις υποδείξεις του ΕΟΤ. 6.Τα οποιαδήποτε έσοδα από την εκμετάλλευση των Ιαματικών Πηγών Γιάννες θα αποτελούν έσοδα της Κοινότητας, Μεγάλης Βρύσης. 7.Για την ανέγερση ή κατασκευή οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών Γιάννες, η Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης ή ο τυχόν ανάδοχος υποχρεούνται να ζητήσουν την έγκριση του ΕΟΤ. 8.Τα έργα που θα εκτελεσθούν για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Ιαματικών Πηγών Γιάννες θα παραληφθούν από επιτροπή που θα συστήσει ο ΕΟΤ. Η Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα τον ΕΟΤ για την περάτωση κάθε έργου για τη σύσταση της Επιτροπής. Στον επί της Εθν. Οικονομίας Υφυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1992/271
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία