ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/272

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Περί της εισαγωγής, μετεγγραφής κ.λπ. των μαθητών των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ). ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Άρθρο 1 Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων για εισαγωγή σε Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή (ΜΤΕΝΣ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού ο οποίος έχει εγκριθεί για τη Σχολή αυτή, γίνεται επιλογή από την αρμόδια για τούτο επιτροπή όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ Α 123) με βάση τα ακόλουθα προσόντα: α. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου - σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μεγαλύτερος και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α 217) - βαθμοί μέχρι 60. β. Εντοπιότητα βαθμοί 20. Ως εντοπιότητα λαμβάνεται υπόψη ο Νομός γεννήσεως του υποψηφίου μαθητού όπου λειτουργεί Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή. γ. Συνέντευξη, βαθμοί μέχρι 20. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον της αρμόδιας για την επιλογή επιτροπής, η οποία εκτιμά ελεύθερα την όλη προσωπικότητα και την έφεση του υποψηφίου για την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Άρθρο 2 Μετεγγραφή και διαγραφή μαθητών ΜΤΕΝΣ 1.Για την μετεγγραφή μαθητού από τη ΜΤΕΝΣ, που έχει πετύχει ή στην οποία φοιτά σε άλλη ΜΤΕΝΣ, αποφασίζει ο Σύλλογος διδασκόντων της Σχολής υποδοχής. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος δύναται ο υποψήφιος να κάνει ένσταση εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Επί της ενστάσεως αυτής αποφασίζει αιτιολογημένα ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός τριάντα (30) ημερών. 2.Μαθητής Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολής διαγράφεται της Σχολής εάν: · 1)Τιμωρηθεί τρεις (3) ή και περισσότερες φορές με τις ποινές της παρ. 1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 192/82 «περί σχολικού έτους, εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων αφορώντων εις τας Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολάς του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 30). 2)Εάν τιμωρηθεί έστω και με μία μόνο επανάληψη της ποινής των στοιχείων ,ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 192/82. 3)Σε περίπτωση αμετακλήτου καταδίκης του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών. Άρθρο 3 Επικύρωση πτυχίων Η επικύρωση των πτυχίων των αποφοίτων των ΜΤΕΝΣ γίνεται, από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Νόμου 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α 123).
  • Την υπ αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/τ.Β·/1992).
  • Τη γνωμοδότηση αριθ. 414/92 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1992/272
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992