ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/273

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/273

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, ως και ασφάλιση μετατασσόμενου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Άρθρο 1 Κατάταξη θέσης Η ειδική προσωρινή θέση, που συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Β1/269/4.6.1992 (ΦΕΚ 393/Β/16.6.92) στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την μετάταξη του Επιστημονικού Συνεργάτη του Πανεπιστημίου Πατρών Γεωργίου Κώττη, κατατάσσεται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, με βαθμούς Γ-Α. Άρθρο 2 Βαθμολογική - Μισθολογική εξέλιξη 1.Η βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη του μετατασσομένου, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. . 2. Η μισθολογική εξέλιξη ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194/τ.Α/1984), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223/τ.Α/1988). Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του Νόμου αυτού γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του μετατασσόμενου, στην οποία προσμετράται και η κατά το άρθρο 16 του ίδιου Νόμου προϋπηρεσία. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ καταβαλλομένων και αποδοχών που δικαιούται κατά την ημέρα της μετάταξης διατηρείται ως προσωπική διαφορά στο μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης και μειώνεται κάθε φορά κατά το ποσό της αύξησης που θα παίρνει ο μετατασσόμενος μετά την κατάταξη του σε μισθολογικό κλιμάκιο, από χορήγηση επομένων μισθολογικών κλιμακίων ή χρονοεπιδόματος μέχρι την εξαφάνιση της. Άρθρο 3 . Κύρια και επικουρική ασφάλιση Για τα θέματα κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και εφάπαξ παροχών του μετατασσομένου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 35 και 37 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 87/Α/1982), β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση ε του Π.Δ. 130/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (ΦΕΚ 65 Α/1992).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/1992 (ΦΕΚ 72/Α/1992) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
  • Την με αριθμό 1540/18.9.1991 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Σιούφα» (ΦΕΚ 754/Β/1991).
  • Την με αριθμό 385/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1992/273
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1992/149 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία