ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/275

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ΟΓΑ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο Κανονισμός «Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)» τροποποιείται ως εξής: Επί συνόλου 728 υπαρχουσών οργανικών θέσεων καταργούνται οι παρακάτω 73 κενές οργανικές θέσεις από διαφόρους Κλάδους Προσωπικού και από τον εισαγωγι [...]"
1.  
  Από τους βαθμούς Α7-Α4 Κλάδου Διοίκησης πέντε (5) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος Διοίκησης: βαθμοί Α3 - Α2: θέσεις 45 »Α7 - Α4: θέσεις 105 ΣΥΝΟΛΟ 150.
2.  
  Από τους βαθμούς Α6-Α4 Κλάδου Φαρμακοποιών δεκαπέντε (15) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος Φαρμακοποιών: βαθμοί Α3 - Α2: θέσεις 15 Α6 - Α4: θέσεις 37 ΣΥΝΟΛΟ 52.
3.  
  Από τους βαθμούς ΤΕ6-ΤΕ1 Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού δέκα (10) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός: βαθμοί ΤΕ6-ΤΕ1: θέσεις 54.
4.  
  Από τους βαθμούς Β6-Β1 Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων Β. Είκοσι (20) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος Διοικητικών Υπαλλήλων Β: βαθμός ΔΙ , θέσεις 14 » » » Δ2 » 12 » » βαθμοί Β6-Β1 » 168 ΣΥΝΟΛΟ 194 και 11 θέσεις προσωρινές του Ν. 1759/88 αρθ. 37.
5.  
  Από τους βαθμούς Β6-Β1 Κλάδου Δακτυλογράφων: δέκα (10) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος Δακτυλογράφων: βαθμός Δ1 θέση 1 »Δ2θέσεις 4 βαθμοί Β6-Β1 » 25 ΣΥΝΟΛΟ 30.
6.  
  Από τους βαθμούς Β8-Β3 Κλάδου Αρχειοθετών: έξι (6) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος Αρχειοθετών: βαθμός Β1 θέση 1 Β2θέσεις 6 βαθμοί Β8-Β3 » 31 ΣΥΝΟΛΟ 38.
7.  
  Από τους βαθμούς Β8-Β3 Κλάδου Κλητήρων πέντε (5) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος κλητήρων: βαθμός Β2 θέση 1 βαθμοί Β8-Β3 θέσεις 31 ΣΥΝΟΛΟ 32.
8.  
  Από τους βαθμούς Β8-Β4 Κλάδου Εργατών δύο (2) θέσεις. Οι υφιστάμενες θέσεις του Κλάδου αυτού διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος εργατών: βαθμός Β3 θέση 1 βαθμοί Β8-Β4 θέσεις 10 ΣΥΝΟΛΟ 11 και μία προσωρινή .του Ν. 1759/88 άρθρο 37. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85). β) Των άρθρων 14, παρ. 2 περ. α, 16 παρ. 4 και 19 παρ. 3 του Ν. 4169/61, όπως ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ 81/Α/1961). γ) Του εδαφ. β του άρθρου 12 του Ν. 1287/1982 (ΦΕΚ 123/Α/ 1982).
 • Την Υ 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/24.1.1992 τ.Β).
 • Την Υ.1540/18.9.91 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα» (ΦΕΚ 754/Β/19.9.91).
 • Τις αριθμ. 131/91, 152/91 και 13/92 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
 • Την αριθμ. 299/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1982/1287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1287 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία