ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), συνιστώνται δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις, που συγκροτούνται από τις κατωτέρω αναγραφόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες (Κλάδοι και Υπηρεσίες), ως εξής:"
1.  
  Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης, που συγκροτείται από τους Κλάδους:
 1. Συντάξεων, β) Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, γ) Υγείας, δ) Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων, ε) Φαρμακευτικής Περίθαλψης και στ) Οικογενειακών Επιδομάτων.
 2. Σκοπός της Γενικής αυτής Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται, για τη μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην Κοινωνική Ασφάλιση των αγροτών σε θέματα Συντάξεων Οικογενειακών επιδομάτων, Υγείας και Φαρμακευτικής Περίθαλψης ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
2.  
  Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, που συγκροτείται από τις Υπηρεσιακές Μονάδες:
 1. Υπηρεσία Διοικητικού, β) Υπηρεσία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, γ) Κλάδο Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Υπηρεσία Στατιστικής και Μελετών, ε) Υπηρεσία προληπτικού ελέγχου Δαπανών, στ) Υπηρεσία Υγειονομική, ζ) Κλάδο Μηχανογράφησης και η) Κλάδο Επιθεώρησης.
 2. Σκοπός της Γενικής αυτής Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται και η υποστήριξη όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγησης θέσεων, αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, Οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών, βελτίωσης σχέσεων κράτους - πολίτη, ανάπτυξης της πληροφορικής, οικονομικού προγράμματος μελετών, προγραμματισμού και διενέργειας διοικητικών και οικονομικών ελέγχων.
 3. Β. Των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ανώτατοι υπάλληλοι του ΟΓΑ με βαθμό Α1 του Κλάδου Γενικών θέσεων, προερχόμενοι από τον Κλάδο Διοίκησης, που επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 4. Γ. Έργο των παραπάνω Γενικών Διευθυντών είναι αυτό που καθορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του Ν. 1892/1990.
 5. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/1990). β) Την Τ 1540/18.9.91 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα» (ΦΕΚ 754/Β/19.9.91).
 • Την αριθμ. 291/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/144
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990