Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ αριθμ. 90/364/ΕΟΚ, 90/366/ΕΟΚ και 90/365/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με σκοπό την προσαρμογή της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας, σχετικά με την είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα, προς τις διατάξεις: α. Της υπ αριθ. 64/221/Ε.Ο.Κ. Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25.2.1964 «Περί συντονισμού των ειδικών μέτρων για τη διακίνηση και τη διαμονή αλλοδαπών, τα οποία δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας» (Ειδική έκδοση στην Ελληνική: τεύχος 5, τόμος 001, σελ. 16). β. Της υπ αριθ. 68/360/Ε.Ο.Κ. Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.10.1968 «Περί καταργήσεως των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των εργαζομένων των Κρατών μελών και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας» (Ειδική έκδοση στην Ελληνική: τεύχος 05, τόμος 001, σελ. 43). γ. Της υπ αριθ. 90/364/Ε.Ο.Κ. Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28.6.1990 «σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των υπηκόων των Κρατών μελών της Ε.Ο.Κ., που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου». δ. Της υπ αριθ. 90/365/Ε.Ο.Κ. Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28.6.1990 «σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων, που έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα» (Ε.Ε.L. 180 της 13.7.90, σελ. 28). ε. Της υπ αριθ. 90/366/Ε.Ο.Κ. Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28.6.1990 «σχετικά με το δικαίωμα διαμονής των σπουδαστών» (Ε.Ε.L. 180 της 13.7.90, σελ. 30).
Άρθρο 2
1.  
  Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα έχει κάθε υπήκοος κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος έπαυσε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως μισθωτός ή μη μισθωτός εργαζόμενος στην Κοινότητα
2.  
  Το ίδιο δικαίωμα με τον κύριο κάτοχο του δικαιώματος έχουν, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια τους:
 1. Ο σύζυγος αυτού και οι συντηρούμενοι απ αυτόν κατιόντες του. β. Οι ανιόντες αυτού ή του συζύγου του, οι οποίοι συντηρούνται απ αυτόν.
3.  
  Τα αναφερόμενα στο εδάφ. α της προηγούμενης παραγράφου πρόσωπα έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών μελών της ΕΟΚ.
4.  
  Στα πρόσωπα που δικαιούνται διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, χορηγείται ειδικό έγγραφο, το οποίο καλείται «Δελτίο Διαμονής υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.», πενταετούς ισχύος, με δυνατότητα ανανέωσης. Το Δελτίο Διαμονής υπόκειται σε θεώρηση μετά την παρέλευση διετίας από της εκδόσεως.
5.  
  Εάν κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος πρόσωπα, δεν έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του χορηγείται έγγραφο διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1975/1991 (Α 184), της αυτής ισχύος με το έγγραφο, που χορηγείται στον κύριο κάτοχο του δικαιώματος.
6.  
  Το δελτίο ή το έγγραφο διαμονής εκδίδεται το αργότερο εντός 6μήνου από της υποβολής των δικαιολογητικών, από τον ενδιαφερόμενο, τα οποία υποβάλλονται εντός 3μήνου από την είσοδο του στην Ελλάδα
7.  
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου διαμονής των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος είναι:.
 1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο εν ισχύι
 2. Αποδεικτικά στοιχεία ότι εισπράττουν σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη ή γήρατος) ή πρόσοδο για εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, που να υπερβαίνει το ύψος της κατώτερης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων, που χορηγείται στην Ελλάδα, καθώς και ότι διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ελλάδα
 3. Ιατρικό πιστοποιητικό ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσο ή αναπηρία από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 499/1987 (Α 238), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 30/1990 (Α 11) και το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
8.  
  Για την έκδοση του δελτίου ή του εγγράφου διαμονής των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:.
 1. Τα αναφερόμενα στα εδάφ. α και γ της προηγουμένης παραγράφου έγγραφα.
 2. Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, που να αποδεικνύει το συγγενικό τους δεσμό με το δικαιούχο της παρ. 1 του παρόντος. ,.
9.  
  Το δικαίωμα διαμονής παύει να ισχύει όταν παύσει υφιστάμενος κάποιος από τους όρους που αναφέρονται στο εδάφ. β της παρ. 7 του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα έχει κάθε σπουδαστής υπήκοος κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος εισέρχεται στην Ελλάδα για επαγγελματική εκπαίδευση και δεν έχει το δικαίωμα διαμονής, βάσει άλλης διατάξεως του κοινοτικού δικαίου. Το δικαίωμα διαμονής περιορίζεται στη διάρκεια του παρακολουθούμενου κύκλου σπουδών.
2.  
  Το ίδιο δικαίωμα με τον κύριο κάτοχο του δικαιώματος έχουν, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια τους, ο σύζυγος αυτού και τα συντηρούμενα απ αυτόν τέκνα τους. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών μελών της Ε.Ο.Κ. 3. Στα πρόσωπα που δικαιούνται διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, χορηγείται ειδικό έγγραφο, το οποίο καλείται «Δελτίο Διαμονής υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.». Η ισχύς του δελτίου διαμονής είναι Ίση με τη διάρκεια του παρακολουθουμένου κύκλου σπουδών και αν αυτή υπερβαίνει το έτος ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.
4.  
  Για τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος, που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφαρμόζεται η παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.
5.  
  Για το χρόνο εκδόσεως του δελτίου ή εγγράφου διαμονής και υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων, όσον αφορά τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 6 και 8, αντίστοιχα, του προηγουμένου άρθρου.
6.  
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου διαμονής των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος είναι: s α. Τα αναφερόμενα στα εδάφια α και γ της παρ. 7 του προηγουμένου άρθρου έγγραφα.
 1. Βεβαίωση ανεγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σ αυτό, προκειμένου να παρακολουθήσει κατά κύρια απασχόληση κύκλο επαγγελματικής κατάρτισης
 2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι διαθέτει πόρους, ώστε τόσο ο ίδιος, όσο και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος πρόσωπα να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας και ότι διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση, η οποία καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ελλάδα.
Άρθρο 4 "Δικαίωμα διαμονής λοιπών προσώπων"
1.  
  Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα έχει κάθε υπήκοος κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος δεν έχει το εν λόγω δικαίωμα βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6, 8 και 9 του άρθρου 2 του παρόντος έχουν εφαρμογή και για τους δικαιούχους του παρόντος άρθρου και τα μέλη της οικογένειας αυτών
3.  
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου διαμονής των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος είναι:.
 1. Τα αναφερόμενα στα εδάφ. α΄ και γ της παρ. 7 του άρθρου 2 του παρόντος έγγραφα.
 2. Αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσον αυτοί, όσο και τα μέλη της οικογενείας τους, διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ελλάδα, καθώς και επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας.
 3. Επαρκείς πόροι θεωρούνται εκείνοι που υπερβαίνουν το ύψος της ελάχιστης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων, που χορηγείται στην Ελλάδα.
Άρθρο 5 "Διατυπώσεις εισόδου - εξόδου"
1.  
  Για την είσοδο στην Ελλάδα και την έξοδο απ αυτήν των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 499/ 1987. «Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α 238).
Άρθρο 6 "Τέλη εγγράφων διαμονής"
1.  
  Τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους υπηκόους- κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, εκδίδονται, ανανεώνονται και θεωρούνται με την καταβολή ποσού, ίσου με τα τέλη της έκδοσης ταυτότητας ημεδαπού
Άρθρο 7 "Περιορισμοί"
1.  
  Για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος δεν αποκλείεται η δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων που προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς, εφόσον δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 11, 12 παρ. 2 και 3, 13 και 14 του Π.Δ. 499/1987 (Α 238), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 30/1990 (Α 11).
Άρθρο 8 "Κυρώσεις"
1.  
  Στα πρόσωπα των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος διατάγματος, που παραμένουν στο ελληνικό έδαφος μετά την παρέλευση τριών μηνών από την είσοδό τους στη χώρα χωρίς να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έκδοση άδειας διαμονής τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 έως 100.000 για παράνομη παραμονή μέχρι ένα μήνα. Το ανωτέρω πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 1.000 δρχ. για κάθε επιπλέον του μηνός ημέρα παράνομης παραμονής τους στη Χώρα. Για τον τρόπο καταβολής και διαχείρισης του ανωτέρω προστίμου εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν. 1975/1991 (Α 184).
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/ 1988 (Α 101), καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 (Α 61) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης».
 • Την Υ 1687/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Β 104).
 • Την υπ αριθμ. 281/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου, της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Υγείας -Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίας Τάξεως και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/499 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/499 1987
(1) Τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων του 525/1983 «Έίσοδος και διαµονή αλλοδαπκών στην . Ελλάδα...» (Α΄ 203/ 31.12.1983) και του Π.Δ. 499/1087 «Διακίνηση χαι διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηχκοων των Κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [...]" 1990/30 1990