Περί εγκρίσεως εισαγωγής εκ του εξωτερικού, αεροσκαφών και των εις αυτά προσηρτημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, από την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνουμε την εκ μέρους της εδρεύουσας στην Αθήνα Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.», εισαγωγή στην Ελλάδα, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, έξι (6) αεροσκαφών τύπου ΒΟΕΙΝG ΜΟDΕL 737-484 μαζί με τους εις αυτά προσαρτημένους κινητήρες και λοιπό αεροπορικό υλικό συνολικής αξίας δολλαρίων ΗΠΑ 222.838.709 με την μορφή χρηματοδοτικής μισθώσεως Ιαπωνικού Τύπου με δικαίωμα κτήσεως κυριότητας των αεροσκαφών από τις Ιαπωνικές Εταιρείες. α. ΑQUΑ LΕΑSΕ CΟ LΤD (για τρία αεροσκάφη) β. WΗΙΤΕ WΙΝG LΕΑSΕ CΟ LΤD (για ένα αεροσκάφος) γ. CLS CΟΜΕΤ LΕΑSΙΝG LΤD και δ. CLS VΕΝUS LΕΑSΙΝG LΤD (για ένα αεροσκάφος) ε. DΙΑ ΑΤΗΕΝS LΤD και στ. DΙΑ CRΕΤΕ LΤD και ζ. DΙΑ RΗΟDΕS LΤD και η. DΙΑ ΜΙLΟS LΤD (για ένα αεροσκάφος) καθώς και ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού συνολικής αξίας $ 14.427.561 με την μορφή χρηματοδοτικής μισθώσεως-αγοράς παρά της Αμερικανικής Εταιρείας ΑΡΟLLΟ LΕΑSΙΝG ΙΝC., οι οποίες στη συνέχεια του παρόντος αποκαλούνται και «Κυρίες» ή «Εκμισθώτριες» και παρά τρίτων για την εκτέλεση της Συμβάσεως περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε.
2.  
  Η αξία και ο χρόνος εισαγωγής των εν λόγω αεροσκαφών μετά των κινητήρων αυτών, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού θα πιστοποιείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η δε εισαγωγή θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί συγχρόνως με την νηολόγηση κάθε αεροσκάφους και κινητήρος. Ο χρόνος εισαγωγής των ανταλλακτικών και του λοιπού αεροπορικού υλικού θα βεβαιούται με βάση τον χρόνο εκτελωνισμού τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θα υποχρεούται εντός μηνός από την υποβολή σχετικής αιτήσεως να συντάσσει έκθεση η οποία θα κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη εταιρεία και η οποία θα πιστοποιεί την επένδυση. Σε περίπτωση διαφωνίας της ενδιαφερόμενης Εταιρείας, θα πιστοποιείται κατά την διαδικασία του άρθρου 3 παραγρ. 2 και του άρθρου 13 του παρόντος.
3.  
  Η εισαγωγή των αεροσκαφών με το των κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού που αναφέρονται στην προηγούμενη με αριθμό 1 παράγραφο, θα συντελεσθεί το αργότερο μέχρι της 28ης Φεβρουαρίου 19.92.
Άρθρο 2
1.  
  Εγκρίνουμε βάσει των άρθρων 5 και 14 του Ν.Δ. 2687/53. Α. Την μίσθωση-πώληση παρά των κυριών των παραπάνω αεροσκαφών μετά των προσαρτημένων κινητήρων, των ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού και την υπογραφή εκ μέρους των «κυριών» και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» συμβάσεων μισθώσεως και των σχετικών με τη μίσθωση συμβάσεων και συναφών προς αυτή συμφωνιών με τρίτους. Β. Την επιστροφή α) του μισθώματος- τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των 6 αεροσκαφών, των επ αυτών κινητήρων και λοιπού αεροπορικού υλικού συνολικού ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 222.838.709 σε είκοσι εξαμηνιαίες δόσεις σε δολλάρια ΗΠΑ και γιέν Ιαπωνίας ως εξής: ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΓΙΕΝ Η.Π.Α. ΙΑΠΩΝΙΑΣ 30.04.92 7.723.594,65 43.203.736 30.10.92 7.723.594,65 47.090.915 30.04.93 7.723.594,65 50.041.427 30.11.93 7.723.594,65 39.049.869 30.04.94 7.723.594,65 31.583.625 30.10.94 7.723.594,65 31.427.564 30.04.95 7.723.594,65 31.768.260 30.10.95 7.723.594,65 31.245.374 30.04.96 7.723.594,65 31.411.923 30.10.96 7.723.594,65 30.698.756 30.04.97 7.723.594,65 216.160.216 30.10.97 7.723.594,65 59.393.010 30.04.98 7.723.594,65 223.234.901 30.10.98 7.723.594,65 29.453.030 30.04.99 7.723.594,65 439.362.515 30.10.99 7.723.594,65 155.255.895 30.04.2000 7.723.594,65 83.722.149 30.10.2000 7.723.594,65 126.600.804 30.04.2001 7.723.594,65 214.464.194 30.10.2001 7.723.594,65 210.014.695.
 1. Την επιστροφή του μισθώματος-τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των ανταλλακτικών εντός 12 ετών σε είκοσι τέσσαρες εξαμηνιαίες δόσεις ως εξής:
 2. ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. 30.04.92 600.000 30.10.92 600.000 30.04.93 600.000 30.10.93 600.000 30.04.94 600.000 30.10.94 600.000 30.04.95 600.000 30.10.95 600.000 30.04.96 600.000 30.10.96 600.000 30.04.97 600.000 30.10.97 600.000 30.04.98 - 600.000 30.10.98 600.000 30.04.99 600.000 30.10.99 . 600.000 30.04.2000 606.890,45 30.10.2000 606,890,45 30.04.2001 606,890,45 30.10.2001. . 606,890,45.
 3. Το ποσό των κατά τα ανωτέρω α) και β) εξαμηνιαίων μισθωμάτων - δόσεων τιμήματος αγοράς θα προσαυξάνεται κατά το ποσό του αναλογούντος τόκου υπολογιζόμενου επί του υπολοίπου της αξίας των αεροσκαφών προσαρτημένων κινητήρων λοιπού αεροπορικού υλικού και ανταλλακτικών με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς του Λονδίνου προσαυξημένου κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (Libοr + 0,50%).
 4. Γ) Την καταβολή τελικής πληρωμής στο τέλος του δέκατου έτους για την κτήση της κυριότητας εκ ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 30.866.816 και Γιέν Ιαπωνίας 5.071.572.810.
 5. Δ) Τη δυνατότητα εξασφάλισης ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 30.866.816 για την απόκτηση της κυριότητας των αεροσκαφών στο τέλος του δέκατου έτους από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ με ισόποση χρηματοδότηση από τρίτους και αποπληρωμή σε τέσσαρες ίσες εξαμηνιαίες δόσεις πλέον τόκων υπολογιζομένων με βάση το παραπάνω αναφερόμενο επιτόκιο.
 6. Ε) Την εφάπαξ επιστροφή ολοκλήρου του ποσού της οφειλής σύμφωνα με τις μεταξύ της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ και των στο άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένων «κυριών» των αεροσκαφών σχετικών συμβάσεων μισθώσεως και συναφών συμβάσεων με τρίτους προβλεπόμενη περίπτωση παραβάσεως.
 7. 2) Η έναρξη καταβολής του μισθώματος-τιμήματος θα πραγματοποιείται βάσει οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς την Τράπεζα της Ελλάδος μετά την πλήρωση των σύμφωνα με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεων και διαδικασιών.
 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν λάβει τις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο οδηγίες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, υποχρεούται να χορηγεί το απαιτούμενο συνάλλαγμα σε δολλάρια ΗΠΑ για την καταβολή του μισθώματος-τιμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.Δ. 2687/53.
Άρθρο 3
1.  
  Η υπό του άρθρου 1 προβλεπόμενη επένδυση, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι της 28ης Φεβρουαρίου 1992
2.  
  Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Π.Α.) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή αιτήσεως εκ μέρους της ενδιαφερομένης Εταιρείας θα συντάσσει έκθεση που θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων Τμήμα Κεφαλαίων Εξωτερικού και Αλλοδαπών Εταιρειών καθώς και στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία και η οποία θα πιστοποιεί: α) την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 επένδυσης είτε για όλα τα αεροσκάφη μετά των κινητήρων αυτών μαζί είτε για το καθένα ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για τα ανταλλακτικά και το λοιπό αεροπορικό υλικό, και β) την πραγματοποίηση έργου το οποίο δύναται να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται τόσο ως προς τη φύση όσο και ως προς την αξία αυτού, στην επένδυση η οποία εγκρίθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Σε περίπτωση διαφωνίας της ενδιαφερόμενης Εταιρείας προς το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής η οποία θα ανακοινώνεται με αναφορά της προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εκθέσεως σε αυτή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας παραπέμπει τα παραπάνω προς πιστοποίηση θέματα σε τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του και θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και από έναν εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης Εταιρείας που θα υποδεικνύεται από αυτή. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τα θέματα που της παραπέμπονται προς εξέταση εντός 25ημέρου από τη συγκρότηση της. Η παραπάνω διαδικασία δεν αποκλείει την περαιτέρω προσφυγή στην κατά το άρθρο 13 του παρόντος προβλεπόμενη διαιτησία.
Άρθρο 4
1.  
  Εγκρίνουμε την εφαρμογή στην παρούσα επένδυση της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2687/53, η οποία θα κατισχύει σε όσα σημεία είναι ευμενέστερα για την Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ του Άρθρου 21 (περί επιτάξεως) της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ υπογραφείσης από 30.07.1956 Συμβάσεως, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής μιας ή περισσοτέρων υποθηκών επί των εισαχθησομένων βάσει του παρόντος Πρ. Διατάγματος αεροσκαφών μετά των κινητήρων αυτών εκ μέρους των «Κυριών» αυτών με σύμβαση υποθήκης, υπέρ ημεδαπών και ή αλλοδαπών Οίκων, σε ξένο νόμισμα και ατελώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος και στα άρθρα 18 και 19 της ισχύουσας συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ». Οποιαδήποτε, πέραν της διασφαλιστικής της χρηματοδοτήσεως αξίας των αεροσκαφών μετά των κινητήρων αυτών υποθήκης, αφ ενός δεν θα εξυπηρετείται δι εξαγωγής συναλλάγματος και αφ ετέρου δεν θα δημιουργεί αμέσως ή εμμέσως ανατρεπτικό καθεστώς, σχετικά με την μετά την δεκαετία περιέλευση της κυριότητας των αεροσκαφών μετά των κινητήρων αυτών στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ, εφόσον αυτή θα έχει εκπληρώσει όλες τις μέχρι τότε υποχρεώσεις της προς τις «κυρίες» των αεροσκαφών μετά των κινητήρων αυτών, καθώς και τις υποχρεώσεις της από πιθανή χρήση της δυνατότητας χρηματοδότησης της τελικής δόσης για την απόκτηση της κυριότητας.
Άρθρο 6
1.  
  Η Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.Δ. 3560/56 όπως τροποποιήθηκε, να διατηρεί σε συνάλλαγμα κατατεθειμένο στο εξωτερικό τα συναπτόμενα δάνεια στην αλλοδαπή, όλες τις εισπράξεις της σε συνάλλαγμα στην αλλοδαπή καθώς και ότι εισπράτεται από την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων στην αλλοδαπή ή από ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Τις εισπράξεις της σε συνάλλαγμα στην ημεδαπή από την άσκηση της επιχειρηματικής δράσης της, η Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ δικαιούται να εξάγει στην αλλοδαπή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 7
1.  
  Η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» δικαιούται με καταβολή δραχμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, να εξάγει στην αλλοδαπή το απαιτούμενο συνάλλαγμα για την πληρωμή εκάστου εξαμηνιαίου μισθώματος (δόσεως) τοκοχρεωλυσίου, ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων των σχετικών με το παρόν Πρ. Διάταγμα μισθώσεων.
2.  
  Η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα πέραν των υποχρεώσεων της στην Ελλάδα υφιστάμενα διαθέσιμα της σε δραχμές για την εκτέλεση του παρόντος Πρ. Διατάγματος, προμήθεια από το εξωτερικό του προαναφερθέντος εξοπλισμού ή για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της μετά του Δημοσίου συμβάσεως της, της Τράπεζας της Ελλάδος υποχρεούμενης βάσει του παρόντος Πρ.·Διατάγματος να χορηγεί το αντίστοιχο, συνάλλαγμα.
Άρθρο 8
1.  
  Εγκρίνουμε βάσει των άρθρων 4 και 8 του Ν.Δ. 2687/1953 και του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3560/56 όπως ισχύει, την απαλλαγή των συμβάσεων μισθώσεων την καταβολή των μισθωμάτων, των δανείων που θα συναφθούν, των πιστώσεων και των κατ εφαρμογή αυτών πιστωτικών τίτλων (ΝΟΤΕS) που θα εκδοθούν και των εξ αυτών παραγομένων παρεπομένων υποχρεώσεων των εκμισθωτριών και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ τις συμβάσεις υποθηκών και εκχωρήσεις δικαιωμάτων εκ του Ν.Δ. 2687/53 που θα καταρτισθούν από κάθε τέλος, τέλος χαρτοσήμου ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων ή προξενικών δικαιωμάτων κατά την κατάρτιση των ως άνω συμβάσεων μισθώσεων δανείων πιστώσεων υποθηκών πιστωτικών τίτλων κατά την υπό της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ ή των δανειστών ή των εκδοχέων τους καταβολή μισθωμάτων (δόσεων) δανείου ή πιστώσεων κατά τις εγγραφές περιορισμούς ή εξαλείψεις υποθηκών και κατά τις επιστροφές και εξοφλήσεις της οφειλής εκ κεφαλαίου τόκων και λοιπών, παρεπομένων υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση για τις συμβάσεις κ.λπ. του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) όπου επιβάλλεται. Η παρά της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ καταβαλλομένη φορολογία σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.Δ. 3560/56 επί του συνόλου των εισπράξεων της καλύπτει και κάθε οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και των αλλοδαπών εκμισθωτριών «κυριών» των αεροσκαφών και εγκατεστημένων κινητήρων και λοιπού υλικού οι οποίες δεν θεωρούνται ότι έχουν ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εκ του λόγου μισθώσεως από αυτές των αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρόντος αεροσκαφών κ.λπ. στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ.
Άρθρο 9
1.  
  Εγκρίνουμε βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2687/53 τη νηολόγηση των αεροσκαφών μετά των προσαρτημένων κινητήρων που εισάγονται σύμφωνα με το παρόν Πρ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 παραγρ. 7 του Ν.Δ. 3560/56 στο όνομα των «κυριών - εκμισθωτριών» είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 4536/66 και το Ν. 1815/88!.
2.  
  Παρέχεται δικαίωμα δυνάμει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2687/53 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές που ενεργούν νηολογήσεις (καταχωρήσεις) των παραπάνω Αεροσκαφών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 του Ν.Δ. 3560/56 του Ν.Δ. 4536/66 και του Ν. 1815/88 σύγχρονο εγγραφή απλών ή προτιμώμενων υποθηκών επί των εν λόγω αεροσκαφών και των προσαρτημένων κινητήρων. Η παραπάνω προσωρινή εγγραφή υποθήκης ισχύει για όλες τις συνέπειες της (χρονολογία εγγραφής, σειράπροτεραιότητας κ.λπ.) από την αρχική ημερομηνία και μετά την οριστική εγγραφή των ιδίων αεροσκαφών στα οικεία τηρούμενα υπό της ΥΠΑ στην Αθήνα Μητρώα Ξένων Αεροσκαφών και Βιβλία Υποθηκών που έγινε με τη φροντίδα της Προξενικής Αρχής που διενήργησε την προσωρινή υποθηκευτική εγγραφή.
Άρθρο 10
1.  
  Εγκρίνουμε βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2687/53 όπως η Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ ασφαλίζει σε Εταιρείες που δεν λειτουργούν στην Ελλάδα με ασφαλιστήρια που εκδίδονται στο εξωτερικό όλους απεριορίστως τους οποιουσδήποτε στο εσωτερικό και εξωτερικό κινδύνους προσώπων ή πραγμάτων και τις ευθύνες της και να καταβάλει ελεύθερα στο εξωτερικό τα ασφάλιστρα και να εισπράττει εκεί το ασφάλισμα. Δεν έχουν εφαρμογή, επί του παρόντος άρθρου 10 οι περιορισμοί του παρακάτω άρθρου 11 του παρόντος.
Άρθρο 11
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται αποκλειστικά στην παραπάνω επένδυση αποκτήσεως έξι (6) αεροσκαφών τύπου ΒΟΕΙΝG 737-484 κ.λπ. και δεν τροποποιεί ούτε αλλοιώνει την ισχύ όλων των διατάξεων της Σύμβασης που ισχύει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ (Ν.Δ. 3560/56 όπως τροποποιήθηκε) που δεν αναφέρονται ρητά ή δεν επαναλαμβάνονται. Το μίσθωμα-τίμημα και οι λοιποί όροι των χρηματοδοτικών συμβάσεων συνομολογούνται με αποκλειστική ευθύνη της Διοικήσεως της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Άρθρο 12
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν δύναται να καταργηθεί ή τροποποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και των «κυριών-εκμισθωτριών» των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος
Άρθρο 13
1.  
  Οι διαφορές που θα ανακύψουν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ ή των «κυριών-εκμισθωτριών» των αεροσκαφών σχετικές με την ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του παρόντος θα λύονται αποκλειστικά με διαιτησία από τρεις διαιτητές κατά την διαδικασία που ακολουθεί
2.  
  Ο αιτών την διαιτησία με αίτηση του που θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται προς τον αντισυμβαλλόμενο (προκειμένου δε περί του Δημοσίου η αίτηση περί διαιτησίας θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) πρέπει να καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο διαφοράς και να διορίζει το διαιτητή του καλώντας το άλλο μέρος να προβεί και αυτό σε διορισμό του διαιτητή του. Ο προσκαλούμενος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία (15) δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω αιτήσεως Διαιτησίας να διορίζει το διαιτητή του και να κοινοποιήσει προς εκείνον που ζητεί την. διαιτησία τον διορισμό. Όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή το δεύτερο διαιτητή διορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μετά από αίτηση του επισπεύδοντα την διαιτησία.
3.  
  Οι διαιτητές υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του διορισμού του δεύτερου διαιτητή να εκλέγουν με. κοινή συμφωνία τον τρίτο διαιτητή ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Όταν δεν συμφωνήσουν οι διαιτητές για το πρόσωπο του τρίτου διαιτητή ή περάσει άπρακτη η προθεσία για την επιλογή του, τρίτος διαιτητής θα είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του ο νόμιμος Αναπληρωτής του.
4.  
  Οι διαιτητές δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις ισχύουσες δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, ορίζουν αυτοί την διαιτητική διαδικασία, ιδία δικαιούνται να λαμβάνουν υπόψη κάθε κατά την κρίση τους αποδεικτικό στοιχείο, να εξετάζουν μάρτυρες, οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενο της διαφοράς, να ενεργούν αυτοψία, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη και να λαμβάνουν γενικά κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκρίνηση της υποθέσεως και ανεύρεση της αλήθειας. Οι διαιτητές αποφασίζουν σύμφωνα με το ίσο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Πρ. Διατάγματος, τις αρχές της καλής πίστης καθώς και τα συναλλαγματικά και χρηστά ήθη.
5.  
  Οι τρέις διαιτητές εξαιρούνται αν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον στην υπό κρίση διαφορά. Περί της εξαιρέσεως αποφασίζουν οι ίδιοι οι διαιτητές.
6.  
  Σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματος ενός των διαιτητών να αποδεχθεί ή να εξακολουθήσει την διαιτησία ή σε περίπτωση εξαιρέσεως του αυτός αντικαθίσταται, εάν μεν πρόκειται περί διαιτητού που ορίσθηκε από διάδικο μέρος από το ίδιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτό της άρνησης ή του κωλύματος ή της εξαιρέσεως διαιτητή, άλλως αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο διαιτητής διορίζεται μετά από αίτηση του άλλου διαδίκου μέρους από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εάν δε πρόκειται περί τρίτου διαιτητή αυτός αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από τη γνωστοποίηση στους διαιτητές της άρνησης, του κωλύματος ή της εξαιρέσεως.
7.  
  Οι διαιτητές οφείλουν να εκδόσουν την απόφαση τους μέσα σε προθεσμία (60) εξήντα ημερών από τη δικάσιμο που όρισε ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί είτε υπό των διαιτητών είτε με έγγραφη συμφωνία των μερών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 η προθεσμία για έκδοση της διαιτητικής απόφασης διακόπτεται και αρχίζει εκ νέου από την αντικατάσταση του διαιτητή που κωλύεται, αρνείται ή εξαιρέθηκε.
8.  
  Οι διαιτητές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Την διαιτητική απόφαση υπογράφει ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
9.  
  Οι διαιτητές με την απόφαση τους ορίζουν κατά την κρίση τους τα έξοδα της διαιτησίας και την αποζημίωση τους καθώς και τον υπόχρεο για την καταβολή τους, μπορούν δε και να διατάξουν τον επιμερισμό τους
10.  
  Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να απαιτείται η περιαφή τύπου εκτελέσεως ή κάποια άλλη διατύπωση και δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο μέσο και ούτε χωρεί κατ αυτής αγωγή ακυρώσεως ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων ή ανακοπή
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/53, «περί Επενδύσεως και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού».
 • Την μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» Σύμβαση περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών, που διέπεται από τα Ν. Διατάγματα 3560/56 και 4262/62, τα Βασ. Διατάγματα 88/66 και 862/66 και το Ν.Δ. 122/69.
 • Τις από 25ης Σεπτεμβρίου 1991 και 6ης Δεκεμβρίου 1991 αιτήσεις της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» για την έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 237.266.271 - υπό την μορφή μισθώσεως - αγοράς αεροσκαφών, των εις αυτά προσηρτημένων κινητήρων παρά διαφόρων Ιαπωνικών Εταιρειών, καθώς και ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού παρά της αμερικανικής εταιρείας ΑΡΟLLΟ LΕΑSΙΝG-ΙΝC.
 • Την υπ αριθ. 159/18.12.1991 (ΦΕΚ Α 200/91) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 14 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 2687/53, με την οποία η κατά την προηγουμένη παράγραφο επένδυση της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» κρίθηκε ως ιδιαζούσης σημασίας για την οικονομία της Χώρας.
 • Την από 19 Δεκεμβρίου 1991 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/53, μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1991/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/159 1991
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3560 1956
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4262 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/3560/56Ν.Δ.4536 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/3560_56Ν_Δ_4536 1966
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/122 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/862 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/862 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/88 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία