ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/282

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Δ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ -ΤΕΑΜ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ).
Άρθρο 2
1.  
  Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ ΤΕΑΜ
2.  
  Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που με βάρη τις διατάξεις του Καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ως χρόνος, ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
3.  
  Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου διέπεται από την συγχώνευση και μετά από τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου και του Καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
Άρθρο 3
1.  
  Μεταφέρονται οι πιο κάτω θέσεις του συγχωνευόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος με το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτό σε αντίστοιχους κλάδους τοι .ΙΚΑ, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός δεκαεπτά (17) θέσεις. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις, (ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός- Λογιστικός, δεκαέξι (16) θέσεις. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, τριάντα (30) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Τ, δέκα (10) θέσεις εκ των οποίων επτά (7) θέσεις διατρητριών (εισαγωγής στοιχείων) και τρεις (3) θέσεις χειριστών Ηλεκτρονικού Τπολογιστού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Επιμελητών, δυο (2) θέσεις. Κλάδος ΤΕ Προσωπικού καθαριότητας, δύο· (2) θέσεις και μία (1) ποσωρινή οργανική θέση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136/Α/1984). Τρεις (3) θέσεις προσωπικού καθαριότητας μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με 4ωρη απασχόληση 2 φορές την εβδομάδα. ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΝΤΟΛΗ Μία (1) θέση δικηγόρου μέ άδεια δικηγορίας στον Αρειο Πάγο.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 1992. Στον ΐφυπουργό Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 997/1979 (Α, 287), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν. 1140/81 (Α, 68).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1358/83 (Α 64).
 • Την Β1/21/19/1820/5.7.83 Υπουργική απόφαση (Β 433).
 • Την διάταξη του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231/88 (Α 97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/92 (Α 102). 6. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 1735/87 (Α 195).
 • Την Υ1540/18.9.1991 κοινή Απόφαση τού Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 754).
 • Την πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Δ.Ε. της αρ. 2584/2.8.91 συνεδρίασης του. 1
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. που έχει διατυπωθεί κατά την αρ. 10/21.4.92 συνεδρίαση του (απόφαση 120).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει διατυπωθεί κατά την 9η/27.5.92 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου. . 11. Την 355/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/Β1/21/19/1820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/Β1_21_19_1820 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Υ1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Υ1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/231 1988
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992