ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/283

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/283

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.Σ) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ). Άρθρο 1 Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προκ/ού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ). Άρθρο 2 1.Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ. 2.Ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που με βάρη τις διατάξεις του Καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ. 3.Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου διέπεται από την συγχώνευση και μετά από τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου και του Καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ. Άρθρο 3 Μεταφέρονται οι ακόλουθες θέσεις του συγχωνευόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτό σε αντίστοιχους κλάδους του ΙΚΑ, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός Δύο (2) θέσεις Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Δύο (2) θέσεις Κλάδος ΤΕ Βοηθητικού Προσωπικού Μία (1) θέση. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 1992. Στον ΐφυπουργό Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Την 317/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Τπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Τφυπουργού Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. που έχει διατυπωθεί κατά την 6/ 12.3.92 συνεδρίαση του (απόφαση 63).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει διατυπωθεί κατά την 6η/15.4.92 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 997/1979 (Α 287), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν. 1140/81 (Α 68).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1358/83 (Α 64).
 • Την Β1/21/19/1820/5.7.83 απόφαση του ΐπουργού Τγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Β 433).
 • Την διάταξη του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231/88 (Α 97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/92 (Α 102).
 • Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 1735/87 (Α, 195).
 • Την Ϊ1540 (754/Β/19.9.1991) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΐπουργού Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.Σ της αρ. 34/4/ 18.3.91 συνεδρίασης του.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Προεδρικό Διάταγμα 1992/283
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540(754/Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540(754_Β 1991
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/231 1988
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία