ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/284

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης Κρεοπωλών και Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης κρεοπωλών και Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ) συγχωνεύεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ)
Άρθρο 2
1.  
  Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Ταμείου γίνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
2.  
  Ό χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
3.  
  Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Ταμείου, διέπεται από την συγχώνευση και μετά, από τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου και του Καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
Άρθρο 3
1.  
  Μεταφέρονται οι πιο κάτω θέσεις του συγχωνευόμενου Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης Κρεοπωλών και Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος με το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτό στο ΙΚΑ ως εξής:
 1. Έξι θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό του ΙΚΑ
 2. Μία (1) θέση (προσωρινή) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΤΕ Διοικητικό - Λογιστικό του ΙΚΑ
 3. Έξι (6) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και οκτώ (8) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Βεβαιωτών στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λογιστικό του ΙΚΑ
2.  
  Επίσης μεταφέρονται στο ΙΚΑ οι θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτές του επί συμβάσει προσωπικού του ΕΤΑΚΕΚ, ως εξής:
 1. Μία (1) θέση (προσωρινή) ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου
 2. Πέντε (5) θέσεις (προσωρινές) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. * γ) Έξι (6) θέσεις (προσωρινές)ειδικότητας Εισπρακτόρων Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Μία θέση προσωπικού καθαριότητας, μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 1992. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Την 269/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του ΐπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Τφυπουργού ΐγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. που έχει διατυπωθεί κατά την 6/ 12.3.92 συνεδρίαση του (απόφαση 60).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει διατυπωθεί κατά την 6η/15.4.92 συνεδρίαση του της ΚΖ περιό-,δου.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 997/1979 (Α 287), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν. 1140/81 (Α68).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1358/83 (Α 64).
 • Την Β1/21/19/1820/5.7.83 Τπουργική απόφαση (Β 433).
 • Την διάταξη του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231/88 (Α 97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/92 (Α 102).
 • Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 1735/87 (Α 195).
 • Την Τ1540/91 (754/Β/19.9.91) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Τπουργού ΐγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Κ. της αρ. 38/8.10.91 συνεδρίασης του.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Τ1540/91(754/Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Τ1540_91(754_Β 1991
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/231 1988
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία