ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/287

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου γενικού λυκείου ή εκκλησιαστικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή εξαταξίων ή επταταξίων εκκλησιαστικών ή ιερατικών σχολών ή ισοτίμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Άρθρο 2 Επιλογή, καθορισμός θέσεων εισαγομένων Η επιλογή των εισαγομένων στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές γίνεται με βάση την αίτηση - δήλωση προτίμησης σχολών και το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου. 1.Με την αίτηση - δήλωση προτίμησης ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποια ή ποιες σχολές επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του, η οποία είναι οριστική και σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της, όπως διεξοδικά ρυθμίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος. 2.Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη και γραπτή εξέταση σε τρία μαθήματα, όπως διεξοδικά ρυθμίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 3.Η προφορική συνέντευξη, η οποία προηγείται της γραπτής εξέτασης, διεξάγεται στην έδρα κάθε ανώτερης εκκλησιαστικής σχολής, στην οποία ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση - δήλωση προτίμησης. Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει στην προφορική συνέντευξη, βαθμολογία μικρότερη του δέκα (10), σε βαθμολογική κλίμακα από 0 - 20, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις. 4.Βαθμός επίδοσης του υποψηφίου είναι το άθροισμα που προκύπτει από τους βαθμούς των τριών γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και το διπλάσιο βαθμό της προφορικής συνέντευξης. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών ή το διπλάσιο του βαθμού του αναβαθμολογητή σε περίπτωση αναβαθμολογήσεως, όπως διεξοδικά ρυθμίζεται στις παρ. 5 και 7 του άρθρου 10. 5.Κανένας δεν μπορεί να κριθεί για την επιλογή εφόσον δεν έχει συγκεντρώσει βαθμό επίδοσης τουλάχιστον (80) μονάδες με άριστα το εκατόν εξήντα (160). Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα σε κάθε σχολή εισάγονται, ως υπεράριθμοι, εφόσον η σχολή αυτή έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμησης σχολών. Για τη σειρά επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη: 1)ο βαθμός επίδοσης 2)ο βαθμός στο μάθημα των θρησκευτικών 3)ο ακριβής γενικός βαθμός του απολυτηρίου τίτλου 6.Ο αριθμός των θέσεων των σπουδαστών που εισάγονται σε κάθε ανώτερη εκκλησιαστική σχολή καθορίζεται μία φορά το χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδίδεται μέχρι το τέλος Ιουνίου ύστερα από πρόταση της σχολικής εφορείας κάθε σχολής, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωστοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος η παραπάνω απόφαση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής 1.0 υποψήφιος, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, υποχρεούται να υποβάλει ο ίδιος ή με πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από αυτόν στη γραμματεία της σχολής, στην οποία επιθυμεί να υποβληθεί στην προφορική συνέντευξη τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση β) Τίτλο σπουδών γ) Συστατικό γράμμα του οικείου Αρχιερέα, το οποίο θα μαρτυρεί το ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα και την ιερατική κλίση του υποψηφίου. δ) Ιατρική βεβαίωση Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής πρόσφατη ε) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως ζ) Έξι (6) φωτογραφίες 2.Σε κάθε υποψήφιο, παραδίνεται από τη Γραμματεία της σχολής, στην οποία υπέβαλε τα δικαιολογητικά, πριν από τις εξετάσεις, δελτίο ταυτότητος υποψηφίου που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία και αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις. 4.Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση προτίμησης. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας, λαμβάνεται υπόψη εκείνη που υποβλήθηκε χρονολογικά προγενέστερα. Άρθρο 4 1.Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση 1, 2, 3, 4 των σχολών που επιθυμεί να εισαχθεί, όπου οι αριθμητικές ενδείξεις 1, 2, 3, 4 που σημειώνει κάθε υποψήφιος δίπλα σε κάθε σχολή εκφράζουν το βαθμό προτίμησης τους για κάθε σχολή και ο μεγαλύτερος βαθμός ,προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω το καθεξής. 2.Συγχρόνως αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους, αν μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές θα εισαχθεί σε εκείνη τη σχολή που προσδιόρισε στη δήλωση του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου βαθμού. 3.Σε περίπτωση που υπάρχουν όμοιες αριθμητικές ενδείξεις στη δήλωση προτίμησης σχολών, γίνεται διόρθωση από την αρμόδια υπηρεσία ούτως ώστε όλες οι προτιμήσεις να έχουν συνεχόμενη αύξουσα διαδοχική σειρά. Αυτό γίνεται με την αύξηση της δεύτερης από τις όμοιες ενδείξεις (από πάνω προς τα κάτω). Το ίδιο γίνεται με τις επόμενες όμοιες προτιμήσεις ώστε όλες οι ενδείξεις προτίμησης να γίνουν συνεχείς. 4.Στην περίπτωση που οι προτιμήσεις δεν έχουν συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση λόγω παραλείψεως ενδιαμέσων αριθμών, λαμβάνουν διαδοχική αύξουσα σειρά με αντίστοιχη μείωση των ενδείξεων που ακολουθούν, ούτως ώστε να γίνουν συνεχόμενες. Άρθρο 5 Πρόγραμμα εισιτήριων εξετάσεων, εξεταζόμενα μαθήματα, τρόπος εξέτασης, εξεταστέα ύλή 1. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠθ) και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων, η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων. 2.Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής τρία μαθήματα: αρχαία ελληνικά, θρησκευτικά, έκθεση ιδεών. 3.κατά την προφορική συνέντευξη η οποία δίνεται πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, διαπιστώνεται το ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, η ιερατική κλίση, η μουσική ευαισθησία κια η ορθοφωνία του υποψηφίου. 4.κατά την εξέταση στο μάθημα της έκθεσης δίνεται στους υποψηφίους θέμα για ανάπτυξη. Με την εξέταση αυτή ελέγχονται η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα στην έκθεση του περιεχομένου και η γενική πνευματική συγκρότηση των υποψηφίων. 5.κατά την εξέταση στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών: α) Αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται στους υποψηφίους φωτοτυπημένο ή πολυγραφημένο κείμενο 10-12 στίχων, προερχόμενο από το διδαγμένο έργο «επιτάφιος» του Θουκιδίδη και ζητείται η μετάφραση του. 1)Αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται στους υποψηφίους φωτοτυπημένο ή πολυγραφημένο κείμενο ι) 8 - 10 στίχων προερχόμενο από το αδίδακτο έργο του Ισοκράτη και ιι) 8 - 10 στίχων των πράξεων των Αποστόλων. 2)Δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερις (4) παρατηρήσεις δύο (2) γραμματικές, μία (1) συντακτική από το αδίδακτο κείμενο και μία (1) πραγματική. Η μετάφραση του κάθε κειμένου καθώς και το σύνολο των παρατηρήσεων βαθμολογείται με άριστα το είκοσι (20). Το άθροισμα των τεσσάρων αυτών παραπάνω βαθμών διαιρείται δια του τέσσερα (4) και το πηλίκον που προκύπτει αποτελεί το βαθμό του μαθήματος ενός εκάστου βαθμολογητή. 6.Κατά την εξέταση στο μάθημα των θρησκευτικών οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε πέντε (5) ερωτήσεις λαμβανόμενες από τα τρία βιβλία των τριών τάξεων του γενικού λυκείου και βαθμολογούμενες ισοδύναμα. 7.Η Κεντρική Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.) μεταβιβάζει τα θέματα των εισιτηρίων εξετάσεων στις επιτροπές εξεταστικών κέντρων με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο και με σύστημα που να εξασφαλίζει, οπωσδήποτε, το απόρρητο της μεταβίβασης τους. 8.Κάθε επιτροπή εξεταστικού κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωση τους στους υποψηφίους σ όλες τις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου. 9.Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε όλα τα ζητήματα, που τους έχουν δοθεί για διαπραγμάτευση. Άρθρο 6 Εξεταστικά κέντρα εισιτηρίων εξετάσεων 1. Οι εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές γίνονται σε εξεταστικά κέντρα. Ως εξεταστικό κέντρο κάθε υποψηφίου ορίζεται η έδρα κάθε ανώτερης εκκλησιαστικής σχολής, στην όποια υποβάλλει την αίτηση του και στο οποίο προσέρχεται για την προφορική συνέντευξη και τη γραπτή εξέταση. Άρθρο 7 Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες και έλεγχος της ταυτότητας τους 1.Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε υποψήφιος καταλαμβάνει συγκεκριμένη θέση, που ορίζεται από την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρεται γραμμένος στον κατάλογο των υποψηφίων, που ανήκουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. 2.Η επιτροπή εξεταστικού κέντρου με βάση τον αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, τηρώντας την αλφαβητική σειρά, καταρτίζει κατά αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις, τις οποίες, μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, αναρτά στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου σημειώνοντας κατάλληλες ενδείξεις, από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να διαπιστώνει εύκολα σε ποια συγκεκριμένη αίθουσα υπάρχει η προορισμένη γι αυτόν θέση. Όμοιες καταστάσεις αναρτώνται και στην είσοδο κάθε αίθουσας. 3.Σύμφωνα με την κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητας τους και καταγράφονται όσοι απουσιάζουν σε κάθε μάθημα. Για τους απόντες υποβάλλεται από τους επιτηρητές υπηρεσιακό σημείωμα στην επιτροπή εξεταστικού κέντρου. 4.Ο υποψήφιος που δηλώνει ότι θα εξεταστεί σε κάποιο μάθημα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης απουσιάζει, θεωρείται απών και δεν βαθμολογείται για το μάθημα αυτό. 5.Η ταυτότητα των υποψηφίων ελέγχεται με: 1)το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητα τους έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους και 2)Το δελτίο εξεταζομένου Και τα δύο αυτά στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να βρίσκονται πάνω στην ορισμένη γι αυτόν θέση σε όλη τη διάρκεια κάθε εξέτασης και να επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση. Ο υποψήφιος ο οποίος δεν έχει τα παραστατικά της ταυτότητας του στοιχεία, δεν γίνεται δεκτός προς εξέταση. Άρθρο 8 Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων, γραπτό δοκίμιο 1.Παρόντες θεωρούνται μονό οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης. 2.Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας οφείλουν να απαγορεύουν την είσοδο σε υποψηφίους που έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου. 3.Η επεξεργασία του θέματος από τους υποψηφίους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου, που χορηγείται από την υπηρεσία και διανέμεται σ αυτούς από τους επιτηρητές. 4.Το τετράδιο της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί το γραπτό δοκίμιο του υποψηφίου από τη στιγμή που θα γραφούν στα οικεία πλαίσια, πριν από την εκφώνηση των θεμάτων, οι κανονισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών του στοιχείων. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται με ευθύνη τους με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο) κατά την παράδοση του γραπτού δοκιμίου από τον υποψήφιο. Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας υπογράφουν το γραπτό δοκίμιο στο τέλος της ανάπτυξης των θεμάτων μπροστά στον υποψήφιο και στη συνέχεια αναγράφουν ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο τους. 5.Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδόσει το γραπτό δοκίμιο του πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων. 6.Χορήγηση δευτέρου τετραδίου επιτρέπεται μόνο σε αντικατάσταση του πρώτου, εφόσον αυτό που χορηγήθηκε και χρησιμοποιήθηκε είναι κατά την κρίση των επιτηρητών ακατάλληλο. 7.Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος. Άρθρο 9 Οι υποψήφιοι κατά τις εισιτήριες εξετάσεις έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και των επιτηρητών. 2.Υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέταση ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή της, είναι δυνατό να αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα με απόφαση της Ε.Ε.Κ. μετά από προηγούμενη ακρόαση του. Σε περίπτωση υποτροπής, ο υποψήφιος μπορεί να αποκλείεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων που δεν έχουν διεξαχθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Κ., που λαμβάνεται, μετά από προηγούμενη ακρόαση του υποψηφίου. 3.Υποψήφιος που αποκλείεται από τις εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιο του, αν του έχει δοθεί τετράδιο, με τη σημείωση πάνω σ αυτό της σχετικής παρατήρησης από τους επιτηρητές και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων. 4.Όποιος χρησιμοποιεί μέσα υποκλοπής των θεμάτων ή αναγράφει πάνω στο γραπτό του δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες, ύβρεις ή ζωγραφίζει απρεπείς εικόνες ή σχήματα ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Κ., που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε περίπτωση που η αναγραφή πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπών εκφράσεων, αισχρολογιών και ύβρεων ή η αποτύπωση απρεπών εικόνων ή σχημάτων διαπιστωθεί κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου με βαθμό μηδέν (0). 5.Υποψήφιοι που απομακρύνονται ή αποκλείονται από τις εξετάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, βαθμολογούνται από την επιτροπή του οικείου εξεταστικού κέντρου με βαθμό μηδέν (0). Άρθρο 10 Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, βαθμολογική κλίμακα 1.Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων παραδίδονται από τα εξεταστικά κέντρα στην επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, η οποία αφού ελέγχει τον αριθμό τους, υπογράφει το σχετικό διπλότυπο παράδοσης - παραλαβής με τον πρόεδρο της ή ένα από τα μέλη της ή το γραμματέα. 2.Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, από μέλη του οικείου τμήματος της ομάδας βαθμολογητών και με την εποπτεία της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου. 3.Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή γραπτών δοκιμίων γίνονται ενυπόγραφα. Η παράδοση γραπτών δοκιμίων σε βαθμολογητή για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση προϋποθέτει την παραλαβή από την επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου των γραπτών δοκιμίων, που τυχόν παραλήφθηκαν προηγουμένως από τον ίδιο βαθμολογητή. 4.Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Οι βαθμολογητές αυτοί, για να σημειώσουν στο γραπτό δοκίμιο τις ατέλειες του, χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο μολύβι, ο δεύτερος πράσινο. Η βαθμολογική κλίμακα που εφαρμόζεται στη γραπτή εξέταση είναι από μηδέν μέχρι και είκοσι (0 -20) και καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή σε ακέραιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί και τον επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του κωδικού αριθμού του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου που αξιολόγησε με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα. 5.Βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού δοκιμίου είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών. 6.Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και·πρίν από την αποκάλυψη των ονομαστικών στοιχείων των υποψηφίων, αποκαλύπτεται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ. ων βαθμών του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες. 7.Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες, αναβαθμολογείται από μέλος του οικείου τμήματος της ομάδας αναβαθμολογητών. Ο αναβαθμολογητής αναγράφει, αριθμητικώς και ολογράφως, στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης,1 ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον κατώτερο, ούτε μεγαλύτερος από τον ανώτερο από τους δύο αρχικούς βαθμούς, ρ βαθμός του αναβαθμολογητή καταργεί τους άλλους δύο βαθμούς και διπλασιαζόμενος αποτελεί το βαθμό αξιολόγησης του υποψηφίου στο συγκεκριμένο μάθημα. 8.Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση, πέραν της προβλεπόμενης από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Για την αξιολόγηση αυτή δεν απαιτείται αιτιολόγηση από το βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή. 9.Οι αποξέσεις ή οι διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν, μόνο εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο βαθμολογητή και από ένα μέλος της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της επιτροπής αυτής. 10.Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας, που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και εκείνης που αναγράφεται στους ονομαστικούς καταλόγους, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο· γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται ολογράφως. Σε περίπτωση διαπίστωσης: διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας του ίδιου βαθμολογητή του αναγράφεται στο στέλεχος και στο απόκομμα του γραπτού δοκιμίου, καλείται ο βαθμολογητής και αποφαίνεται για το ποιος από τους δύο βαθμούς ισχύει. 11.Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο βαθμολογικό κέντρο μέχρι τέλος Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε καταστρέφονται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Άρθρο 11 Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση για εγγραφή, εγγραφή 1.Τα αποτελέσματα της επιλογής εκδίδονται και ανακοινώνονται, όταν κυρωθούν από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ονομαστικοί πίνακες αυτών που εισάγονται σε κάθε σχολή. 2.Σε κάθε σχολή στέλνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθησαν, καθώς και ατομικό δελτίο επιτυχίας. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στις σχολές. 4.Για την εγγραφή του, ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένο νομίμως πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της σχολής αίτηση για εγγραφή. Άρθρο 12 σεων και της επιλογής συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργανα. 1.Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών. 2.Κεντρική Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.) 3.Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) 4.Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.) 5.Ομάδες επιτηρητών. 6.Ομάδες βαθμολογητών. 7.Ομάδες αναβαθμολογητών. 8.Ομάδα υποβοήθησης της Κ.Ε.Ε.Ε. 9.Ομάδα χείριστων των μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων των εισιτηρίων εξετάσεων. 10.Επιτροπή έκδοσης εποτελεσμάτων. Άρθρο 13 Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών 1.Με απόφαση του διευθυντή κάθε ανωτέρας εκκλησιαστικής σχολής ή του νόμιμου αναπληρωτή του συγκροτείται επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν σε κάθε σχολή και έχουν ως αρμοδιότητα τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη δικαιολογητικών, καθώς και την αποστολή των αιτήσεων στην αρμόδιαα υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ. 2.Οι επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών αποτελούνται από: 1)Το διευθυντή της ανώτερης εκκλησιαστικής σχολής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. 2)δύο καθηγητές της σχολής ή ενα καθηγητή και το γραμματέα της σχολής, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της επιτροπής ανατίθενται από τον πρόεδρο σε ένα από τα μέλη της. Άρθρο 14 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων (ΚΕΕΕ), την οποία αποτελούν: 1)Ένας καθηγητής θεολογικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρος. 2)Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή άλλος υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α, ως μέλος. 3)Ο προϊστάμενος του τμήματος διοικητικού ή ο προϊστάμενος του τμήματος προσωπικού της διεύθυνσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή άλλος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βασθμό Α, ως μέλος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Κ.Ε.Ε.Ε. και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με την απόφαση αυτή ένα από τα μέλη της Κ.Ε.Ε.Ε. ορίζεται ως αντιπρόεδρος. 4)Με την ίδια απόφαση ορίζονται δύο (2) εισηγητές των θεμάτων για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης βαθμίδας Α ή βαθμού Α ή σχολικοί σύμβουλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αντίστοιχοι αναπληρωτές για τα μέλη και τη γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Ε. Η Κ.Ε.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία κατά την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής. Κατά τη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του προέδρου ή του προεδρεύοντα. 3.Τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., όταν λείπει ή κωλύεται ή δεν παρίσταται, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος αυτής και αυτόν ο αρχαιότερος από τα μέλη της. 4.Η απόφαση καθορισμού του προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Ε.Ε., εκτός από την πρώτη εφαρμογή, εκδίδεται μετά από γνώμη των Α.Ε.Ι., προκειμένου για μέλη Δ.Ε.Π. και μετά γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου για σχολικούς συμβούλους ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Οι γνώμες πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος, άλλως η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη των συλλογικών οργάνων. 5.Όσοι μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο της Κ.Ε.Ε.Ε. έχουν υποχρέωση απόλυτης εχεμύθειας. 6.Δεν μπορεί να μετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε., όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. 7.Η Κ.Ε.Ε.Ε. έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εισιτήριων εξετάσεων, εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις λοιπές επιτροπές και τα άλλα αρμόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Επιλέγει τα εξεταζόμενα θέματα για κάθε μάθημα. Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθήματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων. 8.Με όμοια απόφαση ορίζονται: α) Ομάδα εκπαιδευτικών ή άλλων υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ μέχρι έξι (6) τον αριθμό, για υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Ε. και β) Ομάδα εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ ή υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. μέχρι έξι (6) τον αριθμό, για τον χειρισμό των μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, κατά τη μετάδοση των θεμάτων των εισιτήριων εξετάσεων. Άρθρο 15 1.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εκδίδεται δέκα (10) μέρες το αργότερο πριν από την έναρξη των εξετάσεων, καθορίζονται οι πρόεδροι των εξεταστικών κέντρων. Ως πρόεδρος κάθε εξεταστικού κέντρου ορίζεται ο διευθυντής της οικείας ανώτερης εκκλησιαστικής σχολής ή ο σχολικός σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας θεολόγου.. 2.Με απόφαση του προέδρου κάθε1 εξεταστικού κέντρου λειτουργεί επιτροπή εξεταστικού κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και καθορίζονται τα μέλη της από: 1)Έναν καθηγητή θεολόγο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης βαθμίδας Α ή βαθμού Α ή δευτοροβάθμιας εκπαίδευσης βαθμού Α. 2)Έναν καθηγητή φιλόλογο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βαθμού Α. 3)Έναν καθηγητή μουσικής της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β. 4)Από δύο (2) εκπαιδευτικούς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ως χειριστές των οργάνων τηλεομοιοτυπίας. 3.Με την παραπάνω απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Ε.Ε.Κ. και ένας βοηθός γραμματέας, που προέρχονται από το διδακτικό προσωπικό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή από διοικητικούς υπαλλήλους της οικείας σχολής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, του γραμματέα και των βοηθών γραμματέων. 4.Κάθε Ε.Ε.Κ. έχει ως έργο: 1)την διενέργεια της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων. 2)την έκδοση των αποτελεσμάτων της προφορικής συνέντευξης πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, την κατάρτιση σχετικών πινάκων αποτελεσμάτων της προφορικής συνέντευξης και την ανάρτηση τους στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. 3)τη διοργάνωση, το συντονισμό και γενικά την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου. 4)την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, τον έλεγχο της ταυτότητας των εξεταζομένων, την καταγραφή των υποψηφίων που απουσιάζουν από τις εξετάσεις, την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζομένους κατά την καθορισμένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων. 5)την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος πειθαρχικών κυρώσεων. 6)τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο βαθμολογικό κέντρο με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου εκπαιδευτικού λειτουργού και αστυνομικού οργάνου με διπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής και παράδοσης, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ε.Ε.Κ. ή ένα από τα μέλη της ή το γραμματέα. 7)την αποστολή της προφορικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων . 8)τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά την κρίση της, εξασφαλίζει την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. 5.Κάθε Ε.Ε.Κ. έχει απαρτία, εφ όσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του προέδρου ή προεδρεύοντα. 6.Η οργάνωση της διακίνησης των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στο βαθμολογικό κέντρο γίνεται με την φροντίδα του προέδρου, ο οποίος με απόφαση του ορίζει, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Η διακίνηση των γραπτών γίνεται με τη φροντίδα της επιτροπής εξεταστικού κέντρου (Ε.Ε.Κ.). 7. 1)Σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται σχολίατρος, εφ όσον υπάρχει δυνατότητα, ή άλλος γιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, μετά από εισήγηση του προέδρου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. 2)Οι οριζόμενοι ιατροί οφείλουν να είναι παρόντες μισή ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων στο Ε.Κ.. 8.Με απόφαση του προέδρου ορίζονται, κατά εξεταστικό κέντρο, δύο (2) καθαρίστριες για την καθαριότητα των αιθουσών του και όπου είναι δυνατό, ένας επιστάτης ή επιμελητής ή κλητήρας ή υπηρέτης. Άρθρο 16 1.Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, με απόφαση του προέδρου του, λειτουργεί ομάδα επιτηρητών (Ο.Ε.) για την επιτήρηση των εξεταζομένων και καθορίζονται τα μέλη της. 2.Κάθε Ο.Ε. συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολεία του νομού και που δεν διδάσκουν στα λύκεια από τα οποία προέρχονται οι υποψήφιοι, τους οποίους αυτοί επιτηρούν. Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής εκπαιδευτικός, που έχει ως εξεταζόμενο στο οικείο εξεταστικό κέντρο σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού. 3.Ο αριθμός των επιτηρητών, σε κάθε αίθουσα, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2). Άρθρο 17 μαθημάτων. 2.Το βαθμολογικό κέντρο λειτουργεί σε κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα, εποπτεύεται από την οικεία επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, βρίσκεται κάτω από αστυνομική φρούρηση νύχτα και μέρα σ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και απαγορεύεται η είσοδος σ αυτό κάθε προσώπου, εκτός από αυτούς, που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.· 3.Στο βαθμολογικό κέντρο συγκεντρώνονται τα γραπτά δοκίμια από τα εξεταστικά κέντρα. Άρθρο 18 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου, προερχόμενος από τους σχολικούς συμβούλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έμπειρους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, βαθμίδας Α ή βαθμού Α. , 2.Στο βαθμολογικό κέντρο λειτουργεί επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, η οποία καθορίζεται με απόφαση του προέδρου του βαθμολογικού κέντρου. Τα μέλη της επιτροπής αυτής είναι τέσσερα (4), κατ ανώτατο όριο, και αποτελείται από εκπαιδευτικούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης βαθμίδας Α ή βαθμού Α ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βαθμού Α, εκ των οποίων δύο (2) της ειδικότητας θεολόγου και δύο (2) της ειδικότητας φιλολόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Ε.Β.Κ. και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ. 3. 1)Ο πρόεδρος της Ε.Β.Κ. ορίζει με απόφαση του ένα από τα μέλη της επιτροπής ως αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, κωλύεται ή απουσιάζει. 2)Δεν μπορεί να μετέχει στην Ε.Β.Κ. ή στη γραμματεία της, όποιος έχει σύζυγο ή υποψήφιο, που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού, και βαθμολογούνται τα γραπτά του. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Ε.Β.Κ. 4.Κάθε Ε.Β.Κ. έχει ως έργο: 1)Την οργάνωση, το συντονισμό και την όλη εποπτεία των εργασιών του Β.Κ. 2)Την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα και την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή στους βαθμολογητές για την πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση και για την εξασφάλιση του απόρρητου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων. 3)Τη μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών, που παρέχονται από την Κ.Ε.Ε.Ε., στους βαθμολογητές, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη και αντικειμενική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. 4)Τον έλεγχο διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολόγησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 5)Το συγκριτικό έλεγχο της βαθμολογίας των υποψηφίων που αναγράφεται στα τετράδια, που φυλάσσονται στο Β.Κ. και της βαθμολογίας εκείνης που καταχωρήθηκε από τη διεύθυνση μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ σε ειδικές κατά κωδικό τετραδίου μηχανογραφικές καταστάσεις, που αποστέλλονται στο Β. Κ. Μετά τον έλεγχο ο πρόεδρος του Β.Κ. επικυρώνει τις μηχανογραφικές καταστάσεις, και τις επιστρέφει στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ. 5.Κάθε Ε.Β.Κ. έχει απαρτία, εφόσον είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και ένα (1) τουλάχιστον μέλος από κάθε ειδικότητα. , Κατά τη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 6.Εκτός από τις συνεδριάσεις της, η Ε.Β.Κ. μπορεί να ασκεί το έργο της χωρισμένη σε τμήματα, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εναλλακτικά στο Β.Κ., που λειτουργεί από τις 8 το πρωΐ μέχρι τις 10 το βράδυ. 7.Με αποφάσεις του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για βοήθεια του έργου της ΕΓ.Β.Κ. Επίσης με όμοια απόφαση ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εκπαιδευτικοί λειτουργοί εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούνται ως εντεταλμένοι για τη διακίνηση οποιουδήποτε στοιχείου (τετραδίων, αποκομμάτων κ.λ.π.). Τέλος, με όμοια απόφαση, ορίζεται μία (1) καθαρίστρια για τον καθαρισμό των χώρων του βαθμολογικού κέντρου. 8.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται εκπαιδευτικοί ή άλλοι υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του ΥΠΕΠΘ ή άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών για τη μεταφορά των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων ή άλλου υλικού σχετικού, από το βαθμολογικό κέντρο στη διεύθυνση μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ και αντίστροφα. Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλων άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών, αυτοί υποδεικνύονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Άρθρο 19 Ομάδες βαθμολογητών και αναβαθμολογητών 1.Με απόφαση της Ε.Β.Κ. λειτουργούν στο βαθμολογικό κέντρο: 1)Ομάδα Βαθμολογητών (Ο.Β.) και β) Ομάδα Αναβαθμολογητών (Ο.Α.) και καθορίζονται τα μέλη τους. 2.Κάθε Ο.Β. και Ο.Α. διαιρείται σε δύο (2) τμήματα, ως εξής: Τμήμα Α θεολόγων, τμήμα Β φιλολόγων 3.Καθένα από τα τμήματα της Ο.Β. συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης βαθμίδας Α. ή βαθμού Α ή Β ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης βαθμού Α ή Β. 4.Καθένα από τα τμήματα της Ο.Α. συγκροτείται από δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης βαθμίδας Α ή βαθμού Α ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης βαθμού Α. 5.Ο αριθμός των μελών κάθε τμήματος της Ο.Β. και της Ο.Α. καθορίζεται με βάση τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να αναβαθμολογηθούν κατά ειδικότητα, με αναλογία 1 προς 200 κατ ανώτατο όριο, για κάθε μία βαθμολόγηση και 1 προς 400 για την αναβαθμολόγηση. Λαμβάνεται μέριμνα να υπάρχει κάθε φορά διαθέσιμος αριθμός βαθμολογητών κατά τμήμα για κάλυψη απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών. 6.Το έργο της Ο.Β. και Ο.Α. γενικά συντονίζει και εποπτεύει η οικεία επιτροπή βαθμολογικού κέντρου. Ειδικότερα το έργο των τμημάτων της Ο.Β. και της Ο.Α. εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια των εργασιών δύο (2) από τα μέλη της Ε.Β.Κ. που προιέρχονται από την αντίστοιχη ειδικότητα. 7.Τα μέλη της Ο.Β. και της Ο.Α. οφείλουν απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορισθεί μέλος της Ο.Β. ούτε της Ο.Α. όποιος έχει σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού. Άρθρο 20 Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, που έχει ως έργο τη δημιουργία αρχείου προτιμήσεων των υποψηφίων και ενημέρωση του με τα βαθμολογικά στοιχεία της προφορικής και γραπτής επίδοσης των υποψηφίων, την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και την παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων και την έγκριση των σχετικών πινάκων, τους οποίους υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση. 2.Την επιτροπή αυτή αποτελούν: 1)Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του ΥΠΕΠΘ ή μέλος της κεντρικής επιτροπής εισιτηρίων εξετάσεων ή άλλος υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α, ως πρόεδρος. 2)Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ ή άλλος υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α και 3)Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή ο προϊστάμενος του τμήματος διοικητικού ή ο προϊστάμενος του τμήματος προσωπικού της διεύθυνσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή άλλος υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α, ως μέλη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται, διοικητικός υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α ή Β. 3.Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής μπορεί να ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ορθής καταχώρησης των προτιμήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο και της ορθής καταχώρησης της βαθμολογίας. 4.Στην επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει συγγενική σχέση με υποψήφιο «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της επιτροπής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 476/76 «περί εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (308 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 633/79 «περί καθορισμού συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένου αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (187 Α).
  • Την αριθ. 4/15.4-1992 γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
  • Την αριθ. 332/3.7.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/476 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/633 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία