ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/289

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 400/1983 «Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης - υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων» (Α 151).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 400/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 2 και εφαρμογή της καταπολέμησης των ζωοανθρωπονόσων 1 Η καταπολέμηση των ζωοανθρωπονόσων του άρθρου 1 ενεργείται σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα, το οποίο καταρτίζεται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 829/1978 και του παρόντος διατάγματος από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και εφαρμόζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες ή τις παρουσιαζόμενες ανάγκες ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα ή τμήματα αυτής. 2 Το ανωτέρω πρόγραμμα κοινοποιείται σε όλες τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, από τις οποίες οι νομαρχιακού επιπέδου μεριμνούν για την άμεση σύνταξη σχεδίου εφαρμογής του στο Νομό με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες. 3 Το προσαρμοσμένο στις τοπικές και ειδικότερες συνθήκες του Νομού πρόγραμμα, που μπορεί να περιλαμβάνει για το χρόνο εφαρμογής του την υλοποίηση όλων ή μέρους των προβλεπομένων μέτρων σε ολόκληρο το Νομό ή τμήματα αυτού, υποβάλλεται για έγγριση στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο με προοπτική να εφαρμοσθεί για ένα ή περισσότερα χρόνια Κάθε τροποποίηση του αρχικά υποβληθέντος και εγκριθέντος προγράμματος (υλοποίηση έκτακτων μέτρων, επέκταση εφαρμογής του κ.λπ.) υπόκειται στην έγκριση του νομαρχιακού συμβουλίου. 4 Το νομαρχιακό συμβούλιο εγκρίνει την εφαρμογή του προτεινομένου προγράμματος ως έχει ή τροποποιημένου, σε συνεδρίαση που μπορεί να μετέχουν, χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και οι προϊστάμενοι των νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών Κτηνιατρικής και Υγιεινής, οι Διοικητές της Αστυνομικής Αρχής και Αγροφυλακής, ένα εκπρόσωπος των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού και ένας εκπρόσωπος των ιδιωτών κτηνιάτρων που ορίζονται από το νομάρχη, καθώς και ένας εκπρόσωπος του ζωοφιλικού σωματείου του Νομού που απαριθμεί τα περισσότερα μέλη που ορίζεται από το σωματείο αυτό. 5 Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του νομάρχη.
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 400/1983 η παρ. 8 καταργείται και προστίθενται νέοι παρ. 8 έως 10, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής: 8 Ιδιοκτήτης σκύλου που επιθυμεί την καταγραφή και σήμανση του σκύλου του από ιδιώτη κτηνίατρο, οφείλει να καταβάλει την ειδική εισφορά κατοχής σκύλου του άρθρου 4 του Ν. 829/ 1978 στην κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής του και να οδηγήσει το σκύλο του σε κτηνίατρο της επιλογής του, που είναι συμβεβλημένος για το σκοπό αυτόν με την κτηνιατρική υπηρεσία, προσκομίζοντας υποχρεωτικά και διπλότυπο καταβολής της ανωτέρω εισφοράς. 9 Οι ιδιώτες κτηνίατροι που ασχολούνται με την καταγραφή και σήμανση σκύλων ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου και οφείλουν να υποβάλουν στην κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής τους υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) από την οποία να προκύπτει ότι επιθυμούν να ασχοληθούν με τις εργασίες αυτές Η κτηνιατρική υπηρεσία μεριμνά για τον εφοδιασμό των ιδιωτών κτηνιάτρων με τα αναγκαία υλικά σήμανσης και καταγραφής σκύλων. 10 Σε διάστημα δέκα ημερών από το θάνατο, την απώλεια, την αλλαγή κυριότητας ή του τόπου διαβίωσης του σκύλου, ο ιδιοκτήτης του οφείλει να δηλώσει τη σχετική μεταβολή στην κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής του ή στον ιδιώτη κτηνίατρο που έκανε την καταγραφή Ο τελευταίος ενημερώνει την κτηνιατρική υπηρεσία στα μητρώα της οποίας έχει καταγραφεί ο σκύλος.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 4 του Π.Δ. 400/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 4 εξέταση σκύλων 1 Η κτηνιατρική εξέταση των σκύλων ενεργείται υποχρεωτικά 1 Κάθε χρόνο από τα συνεργεία του άρθρου 5, επιτόπια μεν για τους σκύλους των Δήμων και Κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 829/ 1978, σε τόπους δε που ορίζονται από το πρόγραμμα, του οποίου η εφαρμογή έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, για τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες. 2 Οποτεδήποτε, από τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες ύστερα από οποιαδήποτε σήμανση σκύλου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 ή από ιδιώτες κτηνιάτρους στο ιατρείο τους, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 3. 2 Για την ανωτέρω εξέταση επιλέγονται ειδικοί χώροι από τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή τους κτηνιάτρους των συνεργείων σε συνεργασία με τις Δημοτικές αρχές και κοινοτικές αρχές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως χώροι εξέτασης σκύλων. 3 Οι ιδιοκτήτες των σκύλων οφείλουν να τους οδηγούν στους ανωτέρω χώρους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των υπευθύνων κτηνιάτρων. 4 Η κτηνιατρική υπηρεσία ή το συνεργείο ή ο ιδιώτης κτηνίατρος που εξέτασε οποιοδήποτε σκύλο προβαίνει στις εξής ενέργειες 1 Καταχωρεί στις ειδικές στήλες του βιβλίου κτηνιατρικής παρακολούθησης του σκύλου τις εξετάσεις και τις λοιπές κτηνιατρικές επεμβάσεις που διενεργήθηκαν από αυτή ή απο ιδιώτη κτηνίατρο, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση προσκομίζεται η κτηνιατρική βεβαίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 829/1978. 2 Ελέγχει και ενεργεί σύμφωνα με την περίπτ. β της παρ. 6 του άρθρου 3. 3 Αναφέρει τους αριθμούς μητρώου των σκύλων και τις διενεργηθείσες σε καθένα από αυτούς εξετάσεις και λοιπές επεμβάσεις στην κτηνιατρική υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του σκύλου και στη νομαρχικαού επιπέδου προϊσταμένη υπηρεσία.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ. 400/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 6 και επικίνδυνοι σκύλοι 1 Οι σκύλοι χαρακτηρίζονται ως α) Επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και τα παραγωγικά ζώα όταν έχουν ηλικία άνω των δύο μηνών και δεν έχουν καταγραφεί στα ειδικά μητρώα των κτηνιατρικών υπηρεσιών οπουδήποτε και να βρίσκονται β) Αδέσποτοι όταν δεν έχουν σπίτι ή όταν βρίσκονται εκτός των ορίων του σπιτιού τους ή του φύλακα τους και δεν βρίσκονται υπό άμεση επίβληψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα. 2 Υπό άμεση επιτήρηση ή έλεγχο θεωρείται ο σκύλος όταν οδηγείται δεμένος με ασφαλές μέσο (λουρί, αλυσίδα κ.λπ.) ή φέρει φίμωτρο και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το συνοδό του Από τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής εξαιρούνται οι ποιμενικοί και οι κυνηγετικοί σκύλοι κατά τη διάρκεια αντίστοιχα της φύλαξης του ποιμνίου ή του κυνηγίου.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 400/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι ιδιοκτήτες των σκύλων που επιθυμούν να απαλλαγούν από αυτούς, μεριμνούν κατ αρχήν για την ανεύρεση νέου ιδιοκτήτη Σε περίπτωση αδυναμίας παραδίδουν τα ανεπιθύμητα ζώα τους σε καταφύγια ζώων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992 (Α 31), τα οποία μεριμνούν για την περαιτέρω τύχη τους.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 400/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 8 των χωρίς συνοδό και θανάτωση των αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων 1 Η περισυλλογή των χωρίς συνοδό περιφερόμενων και η ενδεχόμενη θανάτωση των αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων, είναι δυνατό να ενεργείται από ειδικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο και περιοχή δράσης από Δήμους, Κοινότητες και ζωοφιλικά σωματεία Ένα τουλάχιστον άτομο του συνεργείου έχει κατάλληλη αγωγή, εκπαίδευση και επαρκή εμπειρία σε θέματα μεταχείρισης ζώων και χρήσης αναισθητικών ή μέσων ευθανασίας Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρών προβλημάτων από αδέσποτα σκυλιά και όταν δε αναπτύσσεται η σχετική δραστηριότητα από τους πιο πάνω φορείς, είναι δυνατό, μετά από σχετική εισήγηση της Δ/ νσης Κτηνιατρικής, να δίδεται εντολή από το νομάρχη σε φορέα τοπικής αυτοδικοίκησης για τη συγκρότηση του απαραίτητου συνεργείου. 2. Η εν γένει δράση των πιο πάνω συνεργείων παρακολουθείται από τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν σχετικές οδηγίες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήρηση των αρχών περί προστασίας των ζώων. 3 Βασική επιδίωξη των συνεργείων είναι η σύλληψη των σκύλων της παρ. 1 με δίχτυα, απόχες και άλλα κατάλληλα μέσα Σε περιπτώσεις όμως που οι σκύλοι αυτοί είναι ιδιαίτερα άγριοι και επικίνδυνοι, ώστε η σύλληψη τους να είναι ανέφικτη, αναισθητοποιούνται ή θανατώνονταιι επί τόπου. 4 Οι σκύλοι που περισυλλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή. παραδίδονται ως ανεπιθύμητοι από τους ιδιοκτήτες τους, κρατούνται σε καταφύγια ζώων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/ 1992 (Α 32), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ως καταφύγια ζώων νοούνται και τα κυνοκομεία Από τους συγκεντρωμένους σκύλους οι μεν απωλεσθέντες παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους, οι δε λοιποί δωρεάν σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν σκύλο. 5 Οι πιο πάνω χώροι (καταφύγια) κατασκευάζονται και λειτουργούν από δήμους, κοινότητες και ζωοφιλικά σωματεία, Η λειτουργία παρόμοιων εγκαταστάσεων του Δημοσίου μπορεί να ανατίθεται στους φορείς του προηγουμένου εδαφίου με απόφαση του οικείου Νομάρχη Για τη δαπάνη κατασκευής των ανωτέρω χώρων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος. 6 Σκοπός των καταφυγίων της παρ. 4 είναι η επί σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα διαβίωση των ζώων σ αυτά εν αναμονή εμφάνισης ιδιοκτήτη Σε περιπτώσεις υπερπλήρωσης των ανωτέρω χώρων και προσκόμισης νέων ανεπιθύμητων από τους ιδιοκτήτες τους ή αδέσποτων σκύλων γίνεται υποχρεωτική ευθανασία των πλέον προβληματικών ζώων Η ευθανασία είναι επίσης δυνατό να γίνεται και σε ζώα των καταφυγίων, μετά ολιγοήμερη παραμονή τους σ αυτά, εφόσον υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες φροντίδας και διατροφής τους.
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 10 του Π.Δ. 400/1983 καταργείται.
2.  
  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορεί να ενισχυθούν με μέρος ή ολόκληρη τη δαπάνη που απαιτείται για τη διαμόρφωση των χώρων εξέτασης των σκύλων και των κοινών χώρων ενταφιασμού των ζώων. Οι ανωτέρω φορείς και τα ζωοφιλικά σωματεία είναι ενδεχόμενο να ενισχύονται και για την κατασκευή καταφυγίων στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης των αδέσποτων σκύλων και διάδοσης του πνεύματος ζωοφιλίας.» Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου. 1 του .Ν. 829/ 1978 «περί καταπολεμήσεως της εχινοκοκκιάσεως - υδατιδώσεως, της λύσσης και των λοιπών ζωοανθρωπονόσων» (Α 203), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α 102).
 • Την 298/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/829 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/829 1978
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. 1992/2017 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/400 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις. 2003/3170 2003