ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της εκδόσεως του παρόντος είναι η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων των λοιπών κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 59 της Συνθήκης ΕΟΚ-της Ρώμης
Άρθρο 2
1.  
  Ορισμός αρμόδιας αρχής Όταν σε άλλο κράτος μέλος η ανάληψη ή η άσκηση από Έλληνα υπήκοο μιας συγκεκριμένης μη μισθωτής, επαγγελματικής, εμπορικής, οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας εξαρτάται είτε από την κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων είτε από την πραγματική άσκηση της δραστηριότητας αυτής, η σχετική περί αυτών βεβαίωση χορηγείται από τη Διεύθυνση Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Άρθρο 3 "Προϋποθέσεις χορηγήσεως βεβαιώσεως"
1.  
  Για την έκδοση βεβαιώσεως ασκήσεως δραστηριότητας υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία απαιτείται ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
 1. Βεβαίωση ενάρξεως επαγγέλματος της οικείας οικονομικής εφορίας, β) πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου, γ) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άδεια εγκαταστάσεως εργαστηρίου εκδοθείσα παρά αρμοδίας αρχής, δ) ένορκη βεβαίωση του αιτούντος ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου
2.  
  Για την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως, εφ όσον ο δικαιούχος επικαλείται και προηγούμενη σχετική εκαίδευση, απαιτείται επί πλέον των ανωτέρω πιστοποιητικό αναγνωρισμένης από το Κράτος σχολής
3.  
  Εφ όσον για την έκδοση της ανωτέρω βεβαιώσεως ο δικαιούχος επικαλείται επαγγελματική εμπειρία την οποία απέκτησε κατά την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας (σχέση εξαρτημένης εργασίας), απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο παρείχε υπηρεσίες και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού και/η ένορκη βεβαίωση ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου
Άρθρο 4 "Αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας"
1.  
  Εφ όσον η ανάληψη μιας δραστηριότητας στην Ελλάδα εξαρτάται από την προηγούμενη ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, άσκηση της δραστηριότητας αυτής, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η ασκηθείσα αντίστοιχη δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος των Ε.Κ.
2.  
  Η κατά περίπτωση αρμόδια για την έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος αρχή, υποχρεούται να δέχεται πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών των Ε.Κ., εφ όσον αυτά υποβάλλονται σε επίσημα μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990. «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101) και του άρθρου 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101) του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1991 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α 141).
 • Την 589/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/394 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία