ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/290

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 786/1978 «περί της Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως νωπών, κατεψυγμένων και λοιπών συντετηρημένων εδωδίμων αλιευμάτων» (Α 182).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 17 του Π.Δ. 786/1978 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Τα καταψυγμένα εδώδιμα αλιεύματα προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση και ο επίπαγος να μην θεωρείται ως επιβάρυνση του προϊόντος κατά την έννοια της παρ. 6 του παρόντος, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις 1 Το ποσοστό του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα ολόκληρα ψάρια ή αποκεφαλισμένα εκσπλαχνισμένα ψάρια ή μεγάλα τεμάχια ψαριών συσκευασμένα ή μη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού τους βάρους. 2 Το ποσοστό του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα, δηλ. φιλέτα και φέτες ψαριών, αποκεφαλισμένα εκσπλαχνισμένα ψάρια χωρίς δέρμα, αποφλοιωμένα -προβρασμένα ή μη μαλακόστρακα, καθαρισμένα τεμαχισμένα ή μη μαλάκια, συσκευασμένα ή μη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού τους βάρους. 3 Εάν προκύπτει ανάγκη κατά τη βιομηχανική παραγωγή υπέρβασης του ορίου του επίπαγου, όπως αυτός καθορίζεται στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επί της συσκευασίας το καθαρό βάρος του προϊόντος (χωρίς τον επίπαγο).
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 786/1978 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Όλα τα εισαγόμενα στη χώρα κατεψυγμένα εδώδιμα αλιεύματα, υπό οποιονδήποτε τύπο, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος, πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις 1 Να είναι συσκευασμένα όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος. 2 Να μεταφέρονται με μέσα εντός των οποίων εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής θερμοκρασία τουλάχιστον -18°C. 3 Να αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας ή με άλλο τρόπο (πινακίδα από χαρτόνι, εντός ή επί της συσκευασίας, που τοποθετείται καλά και σε εμφανή θέση) τόσο σε κάθε δέμα όσο και σε κάθε προσυσκευασθέν αυτοτελές τεμάχιο, έντυπα και ευανάγνωστα οι ακόλουθες ενδείξεις (όχι με κωδικά στοιχεία) 1 Η χώρα προέλευσης. 2 Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης (ξηράς ή πλοίου), γγ) Το είδος του αλιεύματος Η μη αναγραφή του είδους 4 Σε χαρτοκιβώτια με διάφορα είδη αλιευμάτων δεν αποτελεί αιτία κατάσχεσης, το δε περιεχόμενο τους διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων. 1 Σε περίπτωση ολόκληρων αλιευμάτων των οποίων η ταυτότητα προσδιορίζεται δια γυμνού οφθαλμού κατά τον έλεγχο δεν αποτελεί αιτία κατάσχεσης, αλλά τηρείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του Π.Δ. 40/1977 «περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως» (Α 18) διαδικασία επανεξέτασης και παρέχεται η δυνατότητα επικόλλησης ετικεττών με τις αναγκαίες ενδείξεις. 2 Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα, μήνας, έτος). 3 Η ημερομηνία κατάψηξης (ημέρα, μήνας, έτος) Εν τούτοις η αναγραφή της ημερομηνίας κατάψυξης είναι προαιρετική για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος εφόσον αναγράφεται η ημερομηνία αλιείας. στ στ) Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα, μήνας, έτος) Εν τούτοις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος η παραπάνω ένδειξη δεν είναι υποχρεωτική για τα αλιεύματα που προορίζονται για ανασυσκευασια ή μεταποίηση Σε περίπτωση όπου υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες ενδείξεις επί της ομαδικής συσκευασίας και δεν υπάρχουν επί της ατομικής, τηρείται η διαδικασία επανεξέτασης του άρθρου 17 του Π.Δ. 40/1977 και παρέχεται η δυνατότητα επικόλλησης ετικεττών με τις ενδείξεις επί της ατομικής συσκευασίας .
2.  
  Η περίπτωση ια της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 786/ 1978 καταργείται.
3.  
  Μετά την παρ. 5 του άρθρου 20 του Π.Δ. 786/1978 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 6 Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 εφαρμόζονται και για τα αλιεύματα που φθάνουν απευθείας στη χώρα μας με οποιοδήποτε αλευτικό σκάφος ή με πλοίο - ψυγείο που έχει παραλάβει τα αλιεύματα από αλιευτικά σκάφη στο πέλαγος .
Άρθρο 3 "Το άρθρο 32 του Π.Δ. 786/1978 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 Διάρκεια συντήρησης αλιευμάτων"
1.  
  Το όριο ελάχιστης διατηρησιμότητας των διαφόρων ειδών αλιευμάτων καθορίζεται με ευθύνη του παραγωγού. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας κατά την εισαγωγή, αυτή μπορεί να αναγραφεί εκ των υστέρων με βάση βεβαίωση του οίκου παραγωγής.
2.  
  Μετά την πάροδο του ορίου συντήρησης προς διάθεση στην κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευμάτων αυτά κρίνονται ακατάλληλα για κατανάλωση ως μη πληρούντα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μπορεί όμως, εφόσον η κατάσταση συντηρησιμότητας το επιτρέπει, μετά από επανεξέταση με τη διαδικασία του άρθρου 17 του Π.Δ. 40/1977 και υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία πριν τη λήξη του ορίου συντήρησης τους, να αξιοποιηθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα για βιομηχανική μεταποίηση. Η Ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση που η αίτηση του ενδιαφερόμενου για αξιοποίηση των αλιευμάτων, υποβληθεί μετά τη λήξη του ορίου συντήρησης, ο ιδιοκτήτης όμως στην περίπτωση αυτή δεν απαλλάσσεται των ποινικών ευθυνών του, ανεξάρτητα από την τύχη των αλιευμάτων.
3.  
  Αλιεύματα των οποίων το όριο συντήρησης έχει λήξει και τα οποία δεν διατίθενται για βιομηχανική μεταποίηση μπορεί να διατίθενται για ζωοτροφές, εφόσον κριθούν κατάλληλα γι αυτό. Επίσης μπορεί να διατίθενται για ζωοτροφές και όσα αλιεύματα κριθούν ακατάλληλα προς βρώση για οποιοδήποτε λόγο.» Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 21 παρ. 4 του Ν. 248/191.4 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α 110), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του α.ν. της 23/24.1.1936 «περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 47) και τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4085/1960 «περί συμπληρώσεως του Νόμου 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110).
 • Την 360/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1960/4085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4085 1960
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/40 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/786 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/786 1978
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία