Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 από τον Υπουργό Εσωτερικών οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν:"
1.  
  Τις κατά τις περιπτώσεις των διατάξεων των εδαφίων α - ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α), αρμοδιότητες.
2.  
  Όλες τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τον Υπουργό και ανάγονται στην προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοψηφισμάτων και εκλογών ανάδειξης των αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύνταξης, αναθεώρησης και κωδικοποίησης των εκλογικών καταλόγων, καθώς και χρηματοδοτήσεις των κομμάτων (Π.Δ. 49/1988 ΦΕΚ 18/Α, 265/ 1989 ΦΕΚ 126/Α και 323/1989 ΦΕΚ 146/Α Ν. 1487/1984 ΦΕΚ 166/Α, 1878/1990 ΦΕΚ 33/Α 1879/1990 ΦΕΚ 38/Α και 1907/1990 ΦΕΚ 163/Α·).
3.  
  Την αναγνώριση ιθαγένειας ομογενών απόλιδων ή αγνώστου ιθαγενείας που κατοικούν στην αλλοδαπή (άρθρο 5 Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) Ν.Δ. 3370/1955 ΦΕΚ 258/Α).
4.  
  Την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (άρθρο 6 και 7 Κωδικός Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 Ν. 1438/1984 ΦΕΚ 60/Α).
5.  
  Την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω κτήσης αλλοδαπής ή εγκατάλειψης του Ελληνικού εδάφους χωρίς πρόθεση παλινόστησης ή έκπτωσης (άρθρα 14, 19 και 20 Κ.Ε.Ι.).
6.  
  Την αμφισβήτηση ιθαγένειας (άρθρο 26 Κ.Ε.Ι.).
7.  
  Την επίλυση αμφισβητήσεων για τους πολλαπλώς εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων επί διαφωνιών νομάρχη και διευθυντή στρατολογικού γραφείου, καθώς και επί αντιρρήσεων του πολλαπλώς εγγεγραμμένου (άρθρο 8 Ν.Δ. 762/1970 ΦΕΚ 280/Α).
8.  
  Τη μέριμνα για την εκτύπωση των δελτίων ταυτότητας (παρ. 2 εδάφιο δεύτερο άρθρου 1 Ν. 1988/1991 ΦΕΚ 189/Α).
9.  
  Τον καθορισμό σειράς προβαδίσματος κατά τις επίσημες εορτές και τελετές (άρθρο 10 Ν.Δ. 4260/1962 ΦΕΚ 186/Α).
10.  
  Τον ορισμό των προδιαγραφών και των μεγεθών των επαιρομένων σημαιών από τις κρατικές υπηρεσίες, τον καθορισμό των καταστημάτων στα οποία η Εθνική Σημαία θα παραμένει σε έπαρση, καθώς και τον καθορισμό των ημερών γενικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, εθνικού ή δημόσιου πένθους και κατά τις αποφασιζόμενες, εκτάκτως, περιπτώσεις, πέραν των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, και των ημερών που οι Σημαίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 και οι του άρθρου 3 του Ν. 851/1978 επαίρονται μεσιστίως κατά τις ημέρες εθνικού ή δημόσιου πένθους (άρθρα 1 παρ. 7, 2 παρ. 1δ, 3γ, 3 και άρθρο 6 παρ. 1α και 6 Ν. 851/1978 ΦΕΚ 233/ Α).
11.  
  Την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας των περιφερειακών, νομαρχιακών και επαρχιακών συμβουλίων (άρθρα 64 παρ. 5 Ν. 1622/ 1986 ΦΕΚ 92/ΑΥπαρ. 6 Ν. 1235/1982 ΦΕΚ 26/Α και 7 παρ. 5 Ν. 1416/1984 ΦΕΚ 18/Α).
12.  
  Την απόδοση των εξόδων παράστασης στο νέο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει από την ένωση δήμων και κοινοτήτων, καθώς και τον ορισμό των διαδικασιών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του ΔΚΚ που αφορούν τη συνένωση Ο.Τ.Α. (άρθρο 4 παρ. 11 και 14 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/ Α).
13.  
  Τον καθορισμό εξόδων παράστασης των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 160 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
14.  
  Τον καθορισμό αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου, δημαρχιακής επιτροπής και κοινοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις (άρθρο 161 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
15.  
  Την απόλυση δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, καθώς και τον ορισμό των δικαστικών μελών και του γραμματέα στο αρμόδιο για την παροχή γνώμης συμβούλιο (άρθρο 173 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
16.  
  Τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται σε περισσότερους όμορους νομούς, τη συμμετοχή ή αποχώρηση από το σύνδεσμο αυτό, τη διεύρυνση των σκοπών, την παράταση της διάρκειας, την αύξηση των εισφορών και τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας σε περίπτωση διαφωνίας των νομαρχών (άρθρο 190 παρ. 6 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
17.  
  Την έγκριση για τη εγγραφή υποχρεωτικών εισφορών στους προϋπολογισμούς των δήμων και κοινοτήτων (άρθρο 201 παρ. 2 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
18.  
  Τη διαταγή διεξαγωγής ελέγχου της ταμιακής διαχείρισης των δήμων και κοινοτήτων (άρθρο 213 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
19.  
  Την αυξομείωση των χρηματικών ορίων και ποσών που ορίζονται στο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα ή στα Π.Δ. που εκδίδονται σε εξουσιοδότηση του (άρθρο 288 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α), καθώς επίσης και τη ρύθμιση αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή διατάξεων του ίδιου κώδικα, που αφορούν: α) την οργάνωση και λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας του δήμου ή της κοινότητας (άρθρο 25, Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α), β) την οικονομική διοίκηση και τα έργα των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται (άρθρο 111 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α), γ) τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και συνδέσμους των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται (άρθρα 186, 188, 197 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α), και δ) τη σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης (άρθρα 270, 275 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Α).
20.  
  Τον καθορισμό ωρών απασχόλησης υπαλλήλων που εκτελούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου την εργασία των ληξιαρχείων και των στερουμένων προσωπικού κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και συνδέσμων Ο.Τ.Α. (άρθρο 109 Ν. 1188/1981 ΦΕΚ204/Α-).
21.  
  Την απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε άλλο Ο.Τ.Α. για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όταν η απόσπαση γίνεται σε Ο.Τ.Α. άλλου νομού (άρθρο 66 Ν. 1416/ 1984 ΦΕΚ 18/Α).
22.  
  Τη διοικητική αποκατάστασηκ, καθώς και την επαναφορά στην υπηρεσία των απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων σε παραίτηση κατά το διάστημα της δικτατορίας υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 17 Ν. 1543/1985 ΦΕΚ 73/Α 5 Ν.Δ. 76/1974 ΦΕΚ 266/Α και 2 Ν. 193/1975 ΦΕΚ 223/Α).
23.  
  Την εκτέλεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αιρετών στελεχών και υπαλλήλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τη ρύθμιση των θεμάτων απαλλαγής των εκπαιδευομένων από τα καθήκοντα τους και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας (άρθρο 14, παρ. 1, 2 και 4 Ν. 1491/1984 ΦΕΚ 173/Α).
24.  
  Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. (άρθρο 58 Ν. 1943/1991 ΦΕΚ 50/Α).
25.  
  Την αυξομείωση του ποσοστού που εγγράφεται υποχρεωτικά κατ έτος στον προϋπολογισμό των κοινοτήτων, το προσωπικό των οποίων υπάγεται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του Ν. 1188/ 1981 και την αυξομείωση του ποσού για τακτική οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων αυτών για την πληρωμή των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων τους, καθώς και τον καθορισμό του τρόπου κίνησης του λογαριασμού με τον τίτλο «πληρωμαί αποδοχών κοινοτικών υπαλλήλων» (άρθρα 312 παρ. 2 εδάφ. β και 313 παρ. 1 Ν. 1188/1981 ΦΕΚ 204/Α, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 27 Ν. 1832/1989 ΦΕΚ 54/Α και άρθρο 314 Ν. 1188/1981 ΦΕΚ 204/ Α).
26.  
  Τη χορήγηση ατόκων δανείων στις κοινότητες και δήμους με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους για εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας (άρθρο 67 Ν.Δ. 3033/1954 ΦΕΚ 258/Α, όπως ισχύει).
27.  
  Την κατανομή εσόδων σε δήμους, κοινότητες και λοιπούς δικαιούχους από: α) τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων και κοινοτήτων, β) το προϊόν του τόκου από τις καταθέσεις εσόδων των δήμων και κοινοτήτων, και γ) το προϊόν του φόρου ζύθου (άρθρα 25 παρ. 7 Ν. 1828/1989 ΦΕΚ 2/Α. 215 Π.Δ. 323/1989 ΦΕΚ 146/Ακαι9 Ν.Δ. 703/1970 ΦΕΚ 219/Α).
28.  
  Την κατανομή στους Ο.Τ.Α. που συνενώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1622/1986 και του άρθρου 12 του Ν. 1416/ 1984 οικονομικών ενισχύσεων (άρθρο 2 Ν. 1622/1986 ΦΕΚ 92/Α).
29.  
  Την κατανομή του εισπραττόμενου ποσού από το ειδικό τέλος επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δήμων και κοινοτήτων (άρθρο 12 Ν. 1069 ΦΕΚ 191/Α).
30.  
  Τον καθορισμό των εισφορών των μελών των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων και της κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς και την παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς από την τακτική οικονομική ενίσχυση που δικαιούται αν ο υπόχρεως δήμος ή κοινότητα δεν την αποδόσει (άρθρο 70 Ν. 1416/1984 ΦΕΚ 18/Α·).
31.  
  Τη συγκρότηση επιτροπών για συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ δημοτών και δήμων και κοινοτήτων της τέως διοίκησης πρωτευούσης (άρθρο 32 Ν. 1080/1980 ΦΕΚ 246/Α).
32.  
  Την έγκριση κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης της ΚΕΔΚΕ, την επιβολή προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες αυτής, καθώς και τον καθορισμό τρόπου διεξαγωγής διαχείρισης και κίνησης των λογαριασμών των ΤΕΔΚ και ΚΕΔΚΕ (άρθρο 14 Π.Δ. 197/1978 ΦΕΚ 43/Α).
33.  
  Την έγκριση αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που αφορούν: α) την ανάθεση, κατ εξαίρεση, της μελέτης θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ειδικούς επιστήμονες, β) τον προϋπολογισμό και απολογισμό, και γ) τη σύγκληση συνεδρίων (άρθρα 13 παρ. 9, 15 παρ. 5 και 17 παρ. 3 Π.Δ. 197/1978 ΦΕΚ 43/Α).
34.  
  Την υπαγωγή δαπανών δήμων και κοινοτήτων στις διατάξεις του άρθρου 37 του από 15.6.1959 Β.Δ. και τον καθορισμό δικαιολογητικών εγγράφων ή τίτλων εκκαθάρισης δαπανών στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το νόμο (άρθρα 39 και 20 του από 15.6.1959 Β.Δ., ΦΕΚ 114/Α).
35.  
  Τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή διατάξεων των Ν. 1080/1980, 1416/1984 και 1828/1989, που αφορούν την επιβολή και είσπραξη του τέλους φωτισμού από τους δήμους και κοινότητες, τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. για την τήρηση των διατάξεων για την καθαριότητα και στάθμευση οχημάτων, τη σύσταση κοινών υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. και το τέλος που επιβάλλεται υπέρ των Ο.Τ.Α. για τα οχήματα που επιβιβάζονται σε οχηματαγωγό πλοίο (άρθρα 10 και 26 Ν. 1080/1980 ΦΕΚ 246/Α, 63 Ν. 1416/1984 ΦΕΚ 18/Α και 26 Ν. 1828/1989 ΦΕΚ 2/Α).
36.  
  Την εξαίρεση ενοικίασης δημοτικών φόρων και τελών (άρθρο 68 Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 ΦΕΚ 171/Α).
37.  
  Τη σύσταση, ενοποίηση, μεταφορά και κατάργηση εργοταξίων ή συνεργείων συντήρησης και επισκευής του μηχανικού εξοπλισμού των νομαρχιακών ταμείων, και τον ορισμό των θέσεων του απαιτούμενου προσωπικού, καθώς και την παραχώρηση σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές μηχανημάτων, οχημάτων, εργαλειομηχανών και υλικών εν γένει που ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και τα νομαρχιακά ταμεία ή άλλες δημόσιες αρχές (άρθρο 5 παρ. 1 και 3 και άρθρο 8 Ν.Δ. 328/1969 ΦΕΚ 219/Α).
38.  
  Την επιχορήγηση των νομαρχιακών ταμείων (άρθρο 4 Ν.Δ. 328/1969 ΦΕΚ 219/Α).
39.  
  Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, διάθεσης των καταβλητέων τελών ή μισθωμάτων και της διενέργειας των αναγκαιουσών δαπανών του μηχανικού εξοπλισμού των νομαρχιακών ταμείων και κάθε δαπάνης για τη λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών συνεργείων ή εργοταξίων επισκευών μηχανημάτων, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας (άρθρα 9 παρ. 4 και 10 Ν.Δ. 18/1968 ΦΕΚ 280/Α).
40.  
  Την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και του απολογισμού του λογαριασμού «κεφάλαια προς τεχνικόν εξοπλισμόν δήμων και κοινοτήτων άρθρου 68 Ν.Δ. 3033/1954», καθώς και τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού, (άρθρα 5, 6 και 8 της 86301/1974 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 1138/Β).
41.  
  Την έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών, καθώς και τη διαχείριση και εκτέλεση των ειδικών λογαριασμών του Ν.Δ. 309/ 1974 «εφόδια ύδρευσης ΥΠ.ΕΣ., προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων δήμων και κοινοτήτων από έτος 1976 και εφεξής» (Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 79213/1976, ΦΕΚ 1268/Β).
42.  
  Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής (άρθρα 14 και 15 των 86301/1974 και 92912/1974 αποφάσεων Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 1138/Β)
43.  
  Την εκποίηση άχρηστου μηχανικού εξοπλισμού και λοιπού υλικού (άρθρο 17 της 86301/1974 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 1138/Β·)
44.  
  Την προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων, ανταλλακτικών, υλικών κάθε μορφής και εφοδίων ύδρευσης για τους Ο.Τ.Α., συνδέσμους, νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και επιχειρήσεις τους και για τα νομαρχιακά ταμεία (Ν. 1797/1988 ΦΕΚ 164/Α Ν. 2000/1991 ΦΕΚ 206/Α, Ν.Δ. 309/1974 ΦΕΚ 45/Α Ν.Δ. 3033/1954 ΦΕΚ 258/ Α, Π.Δ. 169/1981 ΦΕΚ 49/Α Π.Δ. 173/1990 ΦΕΚ 62/Α.και 86301/1974 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 1138/Β).
45.  
  Την κατάρτιση ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Ο.Τ.Α. (άρθρο 38 Ν. 2000/1991, ΦΕΚ 206/Α).
46.  
  Την ανάθεση σύνταξης μελέτης δημοτικών και κοινοτικών έργων, προμηθειών κ.λπ. σε τεχνικό ΤΥΔΚ άλλης νομαρχίας ή της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν το τεχνικό προσωπικό της νομαρχίας δεν είναι επαρκές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος κατά ειδικότητα τεχνικός (άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 28/1980, ΦΕΚ 11/Α).
47.  
  Την ανάθεση επίβλεψης προμηθειών σε τεχνικό ΤΥΔΚ άλλης νομαρχίας, όταν το τεχνικό προσωπικό της νομαρχίας δεν είναι επαρκές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος κατά ειδικότητα τεχνικός (άρθρο 6 παρ. 2 Π.Δ. 28/1980, ΦΕΚ 11/Α).
48.  
  Την ανάθεση της επίβλεψης μελετών σοβαρών ή ειδικών έργων σε μηχανικό της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 8 Π.Δ. 28/1980, ΦΕΚ 11/Α).
49.  
  Τον ορισμό διπλωματούχου μηχανικού, προϊσταμένου ΤΥΔΚ άλλου νομού, για θεώρηση μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών, όταν αυτές συντάσσονται από διπλωματούχους μηχανικούς και ο προϊστάμενος της ΤΥΔΚ δεν είναι διπλωματούχος μηχανικός (άρθρο 10 και 70 Π.Δ. 28/1980 ΦΕΚ 11/Α).
50.  
  Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκτέλεσης δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, εφόσον παρίσταται ανάγκη, για υποβοήθηση της επιτροπής (άρθρο 18 Π.Δ. 28/1980, ΦΕΚ 11/Α).
51.  
  Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου για να γνωμοδοτήσει επί δημοπρασιών με συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια από Ο.Τ.Α. μηχανημάτων, οχημάτων, φωτιστικών σωμάτων, ανταλλακτικών λοιπών εφοδίων και για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, όταν στην οικεία νομαρχία δεν υπηρετεί τεχνικός υπάλληλος αναλόγου ειδικότητας (άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 28/1980, ΦΕΚ 11/Α).
52.  
  Τον ορισμό των τεχνικών μελών που λείπουν για πλήρη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής από μηχανικούς για εξέταση και αξιολόγηση των προσφορών ιδιαζούσης σημασίας ή μεγάλης αξίας προμηθειών Ο.Τ.Α. (άρθρα 19 παρ. 4 Π.Δ. 28/1980 ΦΕΚ 11/Α και 1 Π.Δ. 347/1986 ΦΕΚ 154/Α).
53.  
  Τον ορισμό ειδικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Ο.Τ.Α. όταν η παραλαβή γίνεται στην Αθήνα και το ζητήσει ο οικείος δήμος ή κοινότητα ή όταν ο νομάρχης δηλώσει ότι δεν υπηρετεί στην περιφέρεια του υπάλληλος της απαιτούμενης ειδικότητας (άρθρο 67 παρ. 3 Π.Δ. 28/1980, ΦΕΚ 11/Α).
54.  
  Τον ορισμό διπλωματούχου μηχανικού κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου ή της ΤΥΔΚ άλλου νομού, για την επίβλεψη έργων Ο.Τ.Α., όταν δεν υπάρχει κατάλληλος τεχνικός υπάλληλος στο Νομό (άρθρο 8 παρ. 1 Π.Δ. 171/1987, ΦΕΚ 84/Α).
55.  
  Την έγκριση για την εφαρμογή των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984, που αφορούν την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου, όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα Ο.Τ.Α. (άρθρο.8 παρ. 2 Π.Δ. 171/1987, ΦΕΚ 84/Α).
56.  
  Τον χαρακτηρισμό έργου των Ο.Τ.Α. ως ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδικής κατηγορίας έργων προκειμένου να αποφασιστεί η απευθείας ανάθεση (άρθρο 9 παρ. 2δ Π.Δ. 171/1987, ΦΕΚ 84/Α).
57.  
  Τον ορισμό εκπροσώπου στη διυπουργική επιτροπή υδάτων και παραπομπή θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στην ίδια επιτροπή (άρθρο 3 Ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201/Α).
58.  
  Την κατανομή του μηχανικού εξοπλισμού της Σ.Υ.Κ.Ε.Α. και των ΜΟΜΑ και ΒΥ/Σ.Υ.Κ.Ε.Α. στα νομαρχιακά ταμεία (άρθρο 18 Ν. 2026/1992, ΦΕΚ 43/Α).
59.  
  Την έγκριση αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου νομαρχιακών ταμείων για την παραλαβή προμήθειας ειδών από το εξωτερικό, που γίνεται εκτός Ελλάδος (άρθρο 22 παρ. 2 Π.Δ. 715/1979, ΦΕΚ 212/ Α).
60.  
  Την έγκριση εγκατάστασης τηλεφωνικών συνδέσεων, τον καθορισμό των υπηρεσιών που δικαιούνται να πραγματοποιηθούν κρατικές υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω Ο.Τ.Ε., τον καθορισμό του αριθμού συνδιαλέξεων, καθώς και την έγκριση εγκατάστασης ευθειών συνδέσεων, τερματικών κέντρων κυκλωμάτων κ.λπ. (άρθρα 3 Β.Δ. 83/ 1969 ΦΕΚ 20/Α7 50 Π.Δ. 770/1975 ΦΕΚ 248/Α και κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΟΔ/Φ 60/1/Α 4061/20.3.1984 ΦΕΚ 155/ Β).
61.  
  Τη διάθεση Κ.Υ. αυτοκινήτων (Ν.Δ. 2398/1953 ΦΕΚ 117/Α και απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Α.Π.: 6400/ 2060/25.5.1984 ΦΕΚ 387/Β). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 «ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α).
 • Την αριθ. 345/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-09 Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/149
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1974/86301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/86301 1974
ΑΠΟΦΑΣΗ 1974/92912 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/92912 1974
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/6400/2060 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/6400_2060 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/ΔΙΟΔ/Φ60/1/Α4061 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/ΔΙΟΔ_Φ60_1_Α4061 1984
ΝΟΜΟΣ 1975/193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/193 1975
ΝΟΜΟΣ 1978/851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/851 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1235 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1416 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1438 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1487 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1487 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1491 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1491 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1543 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1739 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1832 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1988 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1988 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2398 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3033 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3370 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4260 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4260 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/18 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/328 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/703 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/762 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/762 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/309 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/309 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/76 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/76 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/770 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/770 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/197 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/28 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/169 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/347 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/171 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/173 1990
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/24.9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/24_9 1958
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/83 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία