ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/293

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικού στο Υπουργείο Εργασίας, τροποποίηση και συμπλήρωση Οργανισμού Υπουργείου Εργασίας (Π.Δ. 368/1989, ΦΕΚ 163/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικού και αρμοδιότητες αυτής"
1.  
  Στο Υπουργείο Εργασίας συνιστάται Διεύθυνση Οικονομικού που υπάγεται στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 337/90 (ΦΕΚ 135/Α).
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας
 1. Τμήμα Προϋπολογισμών, Νομικών Προσώπων και Δημοσίων Επενδύσεων
 2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικού ανάγονται στα ακόλουθα θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου,
  • Η παρακολούθηση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η διαχείριση των δαπανών
  • Εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού του Υπουργείου
  • Ο καθορισμός αμοιβών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας
  • Η κατάρτιση προγραμμάτων και η έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης υπηρεσίας των υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από το ισχύον ωράριο ημερήσιας απασχόλησης τους
 2. Τμήμα Προϋπολογισμών, Νομικών Προσώπων και Δημοσίων Επενδύσεων
  • Η έγκριση και η τροποποίηση των υποβαλλομένων προϋπολογισμών των εποπτευομένων Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών αυτών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του
  • Η μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας
  • Η έκδοση διαταγών κίνησης και κυκλοφορίας των οχημάτων του Υπουργείου
  • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου
  • Η Διεύθυνση της εν γένει οικονομικής κατάστασης και η τήρηση αναλυτικών στοιχείων της περιουσίας των Οργανισμών και η λήψη μέτρων για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των διαθεσίμων κεφαλαίων τους
  • Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση οικοδομικών έργων από τους εποπτευόμενους οργανισμούς και η τήρηση αναλυτικών στοιχείων περί τούτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2α(δδ) του Π.Δ. 368/89.
  • Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της υπηρεσίας
  • Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο, γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
4.  
  Καταργείται το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προμηθειών του εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 368/89 και οι αρμοδιότητες του καταργουμένου τμήματος, με την ισχύ του παρόντος Π.Δ/ τος, μεταφέρονται στη Δ/νση Οικονομικού.
Άρθρο 2
1.  
  Οπου στο άρθρο 3 του Π.Δ. 368/89 αναφέρεται η λέξη «Διοικητικού» αυτή αντικαθίσταται με τη λέξη «προσωπικού».
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση εε της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 368/89 αντικαθίσταται ως εξής: Η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων, Επιτροπών και 3μάδων Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, καθώς και η συγκρότηση των Διοικητικών και Υπηρεσιακών Πειθαρχικών Συμβουλίων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας με στοιχεία δδ, εε και στστ (άρθρο 16 του Π.Δ. 368/89) μεταφέρονται στο τμήμα διοικητικής μέριμνας της Διεύθυνσης Οικονομικού με στοιχεία αα, ββ και γγ.
Άρθρο 5 "Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 24 του Π.Δ. 368/89. Άρθρο 6"
1.  
  Στην παραγρ. 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 368/89 τίθεται νέα περίπτωση α ως εξής:«
 1. Τον Νομικό Σύμβουλο της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Πάρεδρο της αυτής Νομικής Διεύθυνσης, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου.».
2.  
  Η περίπτωση στ της ίδιας ως άνω παραγράφου καταργείται, οι δε περιπτώσεις α έως ε αυτής αναριθμούνται σε β έως στ
Άρθρο 7
1.  
  Της Διεύθυνσης Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ( ΠΕ Δ/κού
2.  
  Την Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Δ/κού ή ΤΕ Δ/κού ή ΔΕ Δ/κού
Άρθρο 8
1.  
  Η συσταθείσα με το Π;Δ. 152/1991 (ΦΕΚ 61/Α) Διεύθυνση Επιθεώρησης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Άρθρο· 9 γ Το άρθρο 6 του Π.Δ. 152/1991 (ΦΕΚ 61/Α) αντικαθίσταται ως εξής: Προϊστάμενοι οργανικών θέσεων Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ θετικών Επιστημών.
Άρθρο 10
1.  
  Στην περίπτωση β της παραγρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 436/ 1991 (ΦΕΚ 159/Α) οι λέξεις «Χημικών Εργαστηρίων», αντικαθίστανται με τις λέξεις «οδηγών αυτοκινήτων».
Άρθρο 11
1.  
  Στα συλλογικά όργανα του Υπ. Εργασίας που προεδρεύει ο Γεν. Γραμματέας αυτού, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από Ειδικό Γραμματέα ή Γεν. Δ/ντή του Υπ. Εργασίας.
Άρθρο 12
1.  
  Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή του εν λόγω δ/τος θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπ. Εργασίας στον οποίο έχει γραφτεί σχετική πίστωση στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 0237. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 και της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1586/86 «βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 51/1975 «περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 125/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α) και το Ν. 1320/83 (ΦΕΚ 6/Α).
 • Την αριθ. Υ.1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β).
 • Την αριθ. 356/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/152 1991
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας. 1990/337 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/152 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/436 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/436 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003