ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/297

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 349/1990 «Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους» (ΦΕΚ 139/Α) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 349/1990"
1.  
  Ο τίτλος του Π.Δ. 349/1990 (Α 139) αντικαθίσταται ως εξής: Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων μοτοσυκλέτών και μηχανημάτων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι κατ εξοχήν μηχανοκίνητο, χορηγείται από τον Αρχηγό του στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους άδεια ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και άδεια ικανότητας χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα αυτού του Διατάγματος
3.  
  Στο άρθρο 2 του ιδίου Π.Δ/τος προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3 Η άδεια ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών μοτοσυκλετών μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους κατόχους αντίστοιχης πολιτικής άδειας που έχει χορηγηθεί από Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους οποίους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παραγρ. 1 περίπτωση γ του παρόντος Οι υπηρεσιακές άδειες χορήγησης μοτοσυκλέτών αφαιρούνται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος. 4 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ίδιου Π.Δ/τος προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής «Σ ότι αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας των υποψηφίων για επέκταση υπηρεσιακών αδειών εφαρμόζονται ανάλογα οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις για την επέκταση των αντίστοιχων πολιτικών αδειών οδήγησης από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών .
5.  
  Η περίπτωση β του άρθρου 11 του ίδιου Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: 1 Βεβαίωση του εκτελούντα την υγειονομική υπηρεσία γιατρού ότι ο υποψήφιος έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
6.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ίδιου Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: 1.Ο τύπος της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδηγού και χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλέτών καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος .
Άρθρο 2 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Σε ότι αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο επιλογής για κατάταξη των υποψηφίων υγειονομικών αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 365/1990 (Α 144).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφ. α, δ, στ και ζ του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/ 1984 και άλλες διατάξεις» (Α 49).
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Π.Δ. 255/1984 «Προσαρμογή της Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ Ε.Ο.Κ. της 4 Δεκεμβρίου 1980 κ.λπ» (Α 100) όπως τα άρθρα 7 και 9 αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 58/ 1989 «Τροποποίηση Π.Δ. 255/1984 κ.λπ» (Α 28).
 • Την 359/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/255 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/255 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/58 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/58 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/349 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία