Τροποποίηση του Β. Δ/τος 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών» (Α 32).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Β. Δ/τος 70/1971 (Α 32), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο α του άρθρου μόνου του Β.Δ. 257/1973 (Α 75), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: «α) Για Δίπλωμα Φροντιστού: αα) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλα [...]"
1.  
  Όροι τους οποίους πρέπει να πληρεί η τροφή του ανθρώπου και θερμαντική αξία της τροφής Διακρίσεις αυτού.
2.  
  Βασικές οργανικές και ανόργανες θρεπτικές ουσίες Β. Προφορική εξέταση. Υποβολή γενικής φύσης ερωτήσεων για διαπίστωση της ευχέρειας - χρήσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής γλώσσας καθώς και υποβολή ερωτήσεων σε θέματα σχετικά με την παραπάνω γραπτή εξέταση. Παρατηρήσεις:.
 1. Κάθε μία από τις παραγράφους 1 και 2 της γραπτής εξέτασης βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και ο μέρος όρος του αθροίσματος των επί μέρους βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό της γραπτής εξέτασης
 2. Τον τελικό βαθμό του μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος του αθροίσματος της. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας.
 3. Η επιλογή των θεμάτων, που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γίνεται από την εξεταστική επιτροπή λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων
3.  
  Απαραίτητο ποσό θερμίδων για τον άνθρωπο Χαρακτηριστικά του πλοίου (κατά το Δημόσιο και Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο).
4.  
  ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ » ΔΥΟ ΩΡΕΣ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
5.  
  ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ Α. Γραπτή εξέταση. Αντικανονική και ελλειπής σύνθεση. Σχετικές υποχρεώσεις Λιμενικής Αρχής, πλοιάρχου και πλοιοκτήτου.
6.  
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 0 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.
 1. Δίνονται τρεις ασκήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιλύσουν τις δύο
 2. Οι ασκήσεις καταρτίζονται από την εξεταστική επιτροπή λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων
 3. Κάθε άσκηση βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τον τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών
7.  
  ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ Έκδοση, ισχύς, ανανέωση - Ποιοι το συντάσσουν και επιφέρουν μεταβολές. Συγκρότηση πληρώματος Γ.Ε.Ν.Ε.
8.  
  Σύμβαση ναυτολόγησης (κατάρτιση, στοιχεία, διάρκεια) - Ποιες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ναυτικού από την σύμβαση ναυτολόγησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 0 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.
9.  
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Ορθή γραφή (10) περίπου στίχων βιβλίου ή εφημερίδας στην Ελληνική γλώσσα. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανάπτυξη θέματος (έκθεση) σχετικά με την εμπορική ναυτιλία, την ειδικότητα τους, τις θαλάσσιες μεταφορές και το τουρισμό. Παρατηρήσεις:.
 1. Δίνεται ένα θέμα, το οποίο υποχρεούνται να αναπτύξουν οι υποψήφιοι
 2. Η επιλογή του θέματος γίνεται από την εξεταστική επιτροπή, λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων
 3. Στην έκθεση εξετάζεται η λογική σειρά κατάταξης των νοημάτων, η σύνταξη και η ορθογραφία του κειμένου
 4. Η βαθμολογία είναι από 0 - 20
10.  
  Διάκριση των τροφίμων, ανάλογα προς την προέλευση τους
11.  
  Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ πλοίων (κύριες διατάξεις που αφορούν τα καθήκοντα του φροντιστή)
12.  
  Έννοια και ορισμός Πειθαρχικού και Ποινικού Κώδικα Εμπορικού Ναυτικού
13.  
  Είδη γλυκισμάτων, υλικά ποσότητες παρασκευής και σερβίρισμα αυτών
14.  
  Διοίκηση Εμπορικού Ναυτικού - υπηρεσίες που συνιστούν αυτήν και αρμοδιότητα της κάθε μιας - Λιμενικό Σώμα - Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - Ταμείο πρόνοιας Αξ/κών Εμπορικού Ναυτικού και κατωτέρων πληρωμάτων - Οίκος Ναύτου
15.  
  Βιταμίνες Σκοπός αυτής - Είδη επιθεώρησης και χρόνος διενέργειας αυτών - Πιστοποιητικά επιθεωρήσεων και κύρος αυτών.
16.  
  Καθαριότητα ατομική, σκευών και χώρου εργασίας
17.  
  Ιδανική δίαιτα - Ιδανική διατροφή Περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής στέρησης διπλώματος. Ανακριτικά Συμβούλιο.
18.  
  Η πολυφαγία Εγκατάλειψη θέσεως.
19.  
  Περί λαθρεμπορίου (κοινού, συναλλάγματος, πολέμου) - Συνέπειες του λαθρεμπορίου ως προς το ναυτικό και το πλοίο. Δίωξη λαθρεμπορίου - Δικαίωμα Νηοψίας και Επισκέψεων.
20.  
  Διεθνής Σύμβαση που ισχύει για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Σκοπός και κύριες Διατάξεις.
21.  
  Ανυπακοή - Εξύβριση ή απειλή κατά ανωτέρου
22.  
  Διαιτολόγιο για άτομα που πάσχουν από καρδιοαγγειακές παθήσεις και διαβήτη
23.  
  Η φύση των τροφών. Παρατηρήσεις:Η εξέταση του μαθήματος αυτού είναι προφορική και βαθμολογείται από 0-20.
24.  
  Επιθαλάσσια αρωγή. Σύμβαση αρωγής - ΝΟ CURΕ ΝΟ ΡΑΥ -Οφειλόμενη αποζημίωση και διανομή αυτής - Διάσωση επιβατών - Διαφορά μεταξύ σύμβασης αρωγής και ρυμούλησης. Παρατηρήσεις:α. Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους.
 1. Κληρώνονται τρία θέματα, από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνταο να αναπτύξουν τα δύο
 2. Τα θέματα κληρώνονται από κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος
 3. Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τον τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών
Άρθρο 2
1.  
  Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος ορίζεται η 1.1.1993, από την οποία καταργείται ο πίνακας 4 του Β.Δ. 6 Οκτ./29 Νοεμβ. Τ1954 (Α: 290). Επίσης από 1.1.1994 καταργείται και το Π.Δ. 87/1977 (Α 28). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 76 παρ. 2,77 και 81 του Ν. Δ/τος 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθμ. 296/4.10.91.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 662/ 6.11.1991 με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/87 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία