Ίδρυση αεροπορικών σχολών χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις - Ίδρυση Σχολής
Άρθρο 1 ". Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος νοούνται: α) Αεροπορική Σχολή χειριστών αεροσκαφών: Το εκπαιδευτικό κέντρο που είναι εγκατεστημένο εντός ή πλησίον αεροδρομίου ή ελικοδρομίου όπου εκτελείται η εκπαίδευση χειριστών αεροσκαφών. Όπου το παρόν Διάταγμα αναφέρεται ο όρος «Σχολή» νοείται Αεροπορική Σχολή επαγγελματιών χειριστών αεροσκαφών. β) Εγκεκριμένη εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που γίνεται βάσει προκαθορισμένου προγράμματος εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). γ) Ειδικοί όροι λειτουργίας Σχολής: Οι κατά περίπτωση πρόσθετες απαιτήσεις της ΥΓΑ, οι οποίες είναι προσηρτημένες στην άδεια λειτουργίας της Σχολής. δ) Εκμεταλλευόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εκμετάλλευση Αεροπορικής Σχολής χειριστών αεροσκαφών. ε) Εκπαιδευτικά αεροσκάφη: Τα κατάλληλα για εκπαίδευση πολιτικά αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικές πτήσεις μέσα στα πλαίσια λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής χειριστών αεροσκαφών. στ) Εκπαιδευτική πτήση: Η πτήση η εκτελούμενη μέσα στα πλαίσια λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής αποκλειστικά για εκπαίδευση ή εξάσκηση ή εξέταση χειριστών από εκπαιδευτή πτήσεων της Σχολής η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για παροχή εγκεκριμένης εκπαίδευσης σε χειριστές αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας. ζ) Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ΥΠΑ: Υπάλληλος της ΥΠΑ, ή ιδιώτης, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την ΥΠΑ για να ασκεί ωρισμένες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. η) Μαθητευόμενος χειριστής ή μαθητής: Αυτός που είναι εγγεγραμμένος και παρακολουθεί τακτικά μαθήματα σε Σχολή. Μαθητές μπορεί να είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί. Για την εκπαίδευση αλλοδαπών απαιτείται και άδεια της Υ.Π.Α. θ) Πτήση εξ όψεως εδάφους: Η πτήση κατά την οποία η αεροναυτιλία εκτελείται με τη βοήθεια παρατήρησης χαρακτηριστικών σημείων επί του εδάφους. ι) Χρόνος εκπαίδευσης σε αεροσκάφος διπλού χειρισμού: Το συνολικό χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου μαθητευόμενος χειριστής αεροσκαφών, εκπαιδεύεται σε πτήση από εκπαιδευτή. ια) Χρόνος πτήσης με όργανα: Το συνολικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ο χειριστής κυβερνά το αεροσκάφος με τη βοήθεια αποκλειστικώς των οργάνων αυτού, χωρίς βοήθεια εξωτερικών σημείων αναγνώρισης. ιβ) Χρόνος πτήσης: Το συνολικό χρονικό διάστημα από της έναρξης της δια των ιδίων αυτού μέσων κίνησης, με σκοπό την απογείωση κάποιου αεροσκάφους, μέχρι της μετά το πέρος της πτήσης ακινητοποίησης τούτου. ιγ) Χρόνος πτήσης «μόνος» (SΟLΟ): Το συνολικό χρονικό διάστημα πτήσης, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητευόμενος χειριστής είναι ο μόνος που επιβαίνει του αεροσκάφους.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή σε Αεροπορικές Σχολές επαγγελματιών χειριστών αεροσκαφών, που είναι εγκαταστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και παρέχουν αεροπορική εκπαίδευση στο έδαφος και στον αέρα με αεροσκάφη ιδιόκτητα ή μισθωμένα, Ελληνικού νηολογίου και σε, συνθετικά εκπαιδευτικά μέσα
2.  
  Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, χορηγείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση της ΥΠΑ. Απαγορεύεται η λειτουργία Σχολής χωρίς την ανωτέρω άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής.
3.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού άδεια χορηγείται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18τουΝ. 1815/1988, «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (25ΟΑ), όπως αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 40 παρ. 16 του Ν. 2065/1992 (Α 113). Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης και σε υπηκόους κρατών μελών της ΕΟΚ, εφ όσον αποδεδειγμένα γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ή σε νομικά πρόσωπα, οι μετοχές των οποίων είναι ονομαστικές και ανήκουν κατά ποσοστό πενήντα ένα στα εκατό (51%) τουλάχιστον σε υπηκόους Κρατών μελών της ΕΟΚ και τα τρία τέταρτα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, οι Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές είναι υπήκοι Κρατών Μελών της ΕΟΚ και γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, της επάρκειας διαπιστουμένης δια τίτλου σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Ανωτέρας ή Ανωτάτης βαθμίδας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), ελλείψει δε τέτοιου τίτλου σπουδών η επάρκεια της γλωσσομάθειας διαπιστώνεται δι εξετάσεως του υποψηφίου από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και για όλες τις λειτουργίες της Σχολής θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Κατ εξαίρεση μαθήματα τεχνικής φύσεως μπορούν να διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.
4.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αεροπορικής Σχολής χορηγείται μετά από αίτηση από τον εκμεταλλευόμενο, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει ότι η υπό ίδρυση Σχολή πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και απαιτήσεις και ότι μπορεί να παράσχει αεροπορική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τους ειδικούς όρους λειτουργίας της. Με την αίτηση υποβάλλονται το Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας ως και Εκπαίδευσης της Σχολής.
5.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση παράβασης ή απόκλισης από αυτές η άδεια λειτουργίας μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
6.  
  Η αίτηση για χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής χειριστών αεροσκαφών συνοδεύεται από παράβολο εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. Τούτο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΥΠΑ σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται η σχολή να λειτουργήσει.
7.  
  Ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται στην αίτηση να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση των εγκαταστάσεων της υπό ίδρυση Σχολής. Αν ο εκμεταλλευόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή ιδιωτικό αεροδρόμιο, η ΥΠΑ μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση Σχολής σε Κρατικό Πολιτικό Αεροδρόμιο, η σε τοποθεσία πλησίον αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εφ όσον κατά την κρίση της ΥΠΑ δεν θα παρεμποδίζονται οι πτήσεις των αεροσκαφών που εκτελούν δημόσιες μεταφορές.
8.  
  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αεροσκαφών σε εκπαιδευτικές πτήσεις χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων και περιορισμών της χορηγηθείσης άδειας από την ΥΠΑ
9.  
  Απαγορεύεται να γίνεται εκμετάλλευση εκπαιδευτικών αεροσκαφών κατά παράβαση των ειδικών όρων τεχνικής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών αεροσκαφών, που εκδίδονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την ΥΠΑ, εφ όσον απαιτείται
10.  
  Οι ειδικοί όροι τεχνικής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών αεροσκαφών αεροπορικής σχολής περιλαμβάνουν:
 1. Περιορισμούς σε ότι αφορά την εκμετάλλευση αεροδρομίων, ελικοδρομίων και πεδίων προσγείωσης, β) Περιορισμούς Εναέριων χώρων
 2. Απαιτήσεις σχετικές με τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών αεροσκαφών
 3. Χρονικούς περιορισμούς επιθεωρήσεων σκαφών, κινητήρων, ελίκων, οργάνων, παρελκουμένων και γενικά εξοπλισμού αεροσκαφών
 4. Άλλα στοιχεία, τα οποία μπορεί να καθορίσει η ΥΠΑ για να καλυφθούν ειδικές ανάγκες ή περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων
11.  
  Ο εκμεταλλευόμενος Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό του, για το περιεχόμενο, την τήρηση και την εφαρμογή των ειδικών όρων τεχνικής εκμετάλλευσης, σε σχέση με τις ευθύνες και τα καθήκοντα κάθε ενός στον τομέα αρμοδιοτήτων του. Ειδικώτερα ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να εξασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, γνωρίζει τους νόμους, τοις Κανονισμούς και τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων του και ότι συμμορφούται προς αυτούς.
12.  
  Ο εκμεταλλευόμενος ευθύνεται για την σωστή άσκηση της τεχνικής εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών αεροσκαφών του και τη λειτουργία της Σχολής. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, να ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους και να βεβαιώνεται ότι η λειτουργία της Σχολής γίνεται σύμφωνα με την άδεια και τους ειδικούς όρους τεχνικής εκμετάλλευσης καθώς και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος.
13.  
  Ο έλεγχος για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος γίνεται από την ΥΠΑ. Για το σκοπό αυτό ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΥΠΑ, την άσκηση ελέγχου, ο οποίος εκτείνεται σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της λειτουργίας της Σχολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
. Οργάνωση και λειτουργία Σχολής
Άρθρο 3 ". Επάρκεια Σχολής"
1.  
  Για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 2 του παρόντος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής χειριστών αεροσκαφών, ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να αποδείξει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΥΠΑ ότι η Σχολή είναι ικανή να λειτουργεί και να εκτελεί εκπαιδευτικές πτήσεις κατά τρόπο ασφαλή και ικανοποιητικό. Ειδικώτερα ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να αποδείξει ότι η Σχολή διαθέτει: α) Εκπαιδευτικό Κέντρο που να πληροί τις απαιτήσεις του, παρόντος διατάγματος. β) Οργάνωση, επάρκεια και καταλληλότητα μέσων και προσωπικού σε βαθμό που να ανταποκρίνεται στην πράξη στις ειδικές συνθήκες άσκησης του έργου της Σχολής. γ) Κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. δ) Μέσα και ευκολίες για τη συντήρηση των αεροσκαφών καθώς και για τον ανεφοδιασμό των με καύσιμα. ε) Αεροσκάφη πτητικώς ικανά και κατάλληλα για το είδος των πτήσεων που προορίζονται. στ) Χειριστές που είναι κάτοχοι των απαιτουμένων σε ισχύ πτυχίων, ικανοτήτων και ειδικοτήτων και αξιοποιημένοι για εκπαιδευτικές πτήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. ζ) Τεχνικό προσωπικό συντήρησης, που να κατέχει πτυχία με τις ειδικότητες και ικανότητες που απαιτούνται και βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση και συντήρηση των αεροσκαφών της Σχολής. η) Εκπαιδευτές εδάφους που να είναι κάτοχοι των κατά περίπτωση πτυχίων και αξιολογημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. θ) Διοικητικό προσωπικό επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο και ενημερωμένο για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος. ι) Απομιμητή ή απομιμητές πτήσεων κατάλληλους για την παρεχόμενη εκπαίδευση και εγκεκριμένους από την ΥΠΑ. ια) Κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα που να καλύπτουν όλο το φάσμα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης εδάφους. ιβ) Μέσα πυροπροστασίας αεροσκαφών και εγκαταστάσεων και προσωπικό εξειδικευμένο στην κατάσβεση φωτιάς σε αεροσκάφη και εγκαστάσεις. ιγ) Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκμετάλλευσης και Εκπαίδευσης ως και Βιβλίο Εντολών. ιδ) Προσωπικό μητρώο μαθητευόμενου χειριστή αεροσκαφών που περιλαμβάνει και τα στοιχεία εκπαίδευσης του.
Άρθρο 4 "γκρότηση και η διάταξη της ύλης του εγχειριδίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εύκολη η αναθεώρηση και συμπλήρωση του. Κάθε σελίδα πρέπει να είναι αριθμημένη και να φέρει την ημερομηνία της έκδοσης της ή της τελευταίας τροποποίησης."
1.  
  Ανάθεση καθηκόντων σε άτομα υπεύθυνα για την τήρηση των απαιτήσεων εκπαίδευσης και της αποδοτικότητας του ιπταμένου προσωπικού της Σχολής
2.  
  Αρχική εκπαίδευση Ειδικότερα στο εγχειρίδιο πρέπει να περιέχονται:.
 1. Γενικά θέματα (Τόμος Ι)
3.  
  Αντίτυπα του εγχειριδίου τεχικής εκμετάλλευσης αεροσκαφών αεροπορικής σχολής καθώς και οι τροποποιήσεις και προσθήκες που γίνονται κατά καιρούς σ αυτό διανέμονται:
 1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 2. Στους χειριστές εκπαιδευτές των αεροσκαφών του εκμεταλλευομένου και
 3. Σε κάθε άλλο αρμόδιο πρόσωπο, που εμπλέκεται στο κύκλωμα της τεχνικής εκμετάλλευσης μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Σχολής
4.  
  Μετεωρολογικά ελάχιστα με εκπαιδευτή
5.  
  Έγκριση - εξουσιοδότηση εκτέλεσης των πτήσεων
6.  
  Διαδρομές και περιοχές εκπαίδευσης
 1. Θέματα εκπαίδευσης ιπταμένου προσωπικού (Τόμος ΙV)
7.  
  Έλεγχοι προαγωγικής ικανότητας
8.  
  Μεταφορά προσώπων της Σχολής
9.  
  Σήματα, Πιστοποιητικά και Εγχειρίδια αεροσκαφών και όροι τήρησης τους
10.  
  Προσόντα ιπταμένου προσωπικού
11.  
  Μητρώα πτυχίων, ικανοτήτων και ειδικοτήτων
12.  
  Καταχωρήσεις ανανέωσης πτυχίων, ικανοτήτων και ειδικοτήτων
13.  
  Χρόνος πτήσης, απασχόλησης και ανάπαυσης ιπταμένου προσωπικού και μαθητών
14.  
  Ατομικά βιβλιάρια πτήσης - Τήρηση τους και καταχώρηση χρόνων πτήσης
15.  
  Εγχειρίδια συντήρησης, Τεχνικές Οδηγίες ΥΠΑ κ.λπ. ως και τεχνικά μητρώα αεροσκαφών.
16.  
  Σχεδίαση πτήσης (γενικά)
17.  
  Παρακολούθηση πτήσεων (γενικά) - εξοπλισμός, ραδιοσυχνότητες, που χρησιμοποιούνται από τα αεροσκάφη της Σχολής, διακινδυνεύσεις, ατυχήματα και συμβάντα, χειριστές ασφαλείας κ.λπ. ως και αναγκαίες διαδικασίες και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων επειγούσης ανάγκης σε πτήση και στο έδαφος.
 1. Τεχνικά θέματα (Τόμος ΙΙ)
Άρθρο 5 "Αεροσκάφη, Απαιτήσεις, Εξοπλισμός Αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από Αεροπορική Σχολή για την παροχή εγκεκριμένης εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις και να έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ για το σκοπό αυτό:"
1.  
  Σε κάθε αεροσκάφος πρέπει να υπάρχουν:
 1. Σε ισχύ πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας για την κατηγορία και ομάδα που ανήκει το αεροσκάφος
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών και γραμμένα σ αυτό τα Σήματα Εθνικότητας και Νηολόγησης·
2.  
  Η συντήρηση για τη διατήρηση της πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους σε ισχύ Κανονισμούς περί Πτητικής Ικανότητας και Συντήρησης Αεροπλάνων, τις οδηγίες του κατασκευαστού και τις Τεχνικές Οδηγίες της ΥΠΑ
3.  
  Να αναφέρονται τα αεροσκάφη στους ειδικούς όρους τεχνικής εκμετάλλευσης της Αεροπορικής Σχολής του εκμεταλλευομένου
4.  
  Να πληρούν τις κατωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις:
 1. Να είναι εξοπλισμένα με διπλά χειριστήρια πτήσης για χρήση από τον εκπαιδευτή και το μαθητή
 2. Να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα για να μπορούν οι χειριστές να διατηρούν το ίχνος πτήσης, να εκτελούν κατά την πτήση τους απαιτούμενους ελιγμούς και διαπιστώνουν την τήρηση των περιορισμών πτητικής λειτουργίας
 3. Τα χειριστήρια αντισταθμιστικών επιφανειών, τροχοπεδών, πτερυγίων καμπυλότητας και του συστήματος προσγείωσης (εφόσον το σύστημα είναι ανασυρόμενο) καθώς και τα χειριστήρια ελέγχου κινητήρος, καυσίμου και των. πυροσβεστικών μέσων του θαλάμου διακυβέρνησης πρέπει να, είναι διπλά, ή να είναι, τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι προσιτά και στον εκπαιδευτή και το μαθητή όταν κάθονται κανονικά στις συνήθεις θέσεις τους, με τις ζώνες ασφαλείας του καθίσματος και τους διαγώνιους ιμάντες ώμου ή τους ιμάντες ασφαλείας δεμένους.
5.  
  Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα πομποδέκτη VΗF, ελεγχόμενος από τις θέσεις του μαθητή και του εκπαιδευτή. Αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την εξέταση σε πτήση με όργανα να είναι εξοπλισμένα με δύο πομποδέκτες VΗF. , Επίσης, σε κάθε αεροσκάφος πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη αμφίδρομη ενδοεπικοινωνία για χρήση από τον εκπαιδευτή και το μαθητή για την παρακολούθηση κάθε εκπομπής που κάνει ο άλλος. Όλες οι ριαδισυσκευές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 10 (ΑΝΝΕΧ 10) Τόμος Ι, Μέρος Ι του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ).
6.  
  Πέραν της κάλυψης των προαναφερομένων απαιτήσεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς για πτήσεις όψεως την ημέρα και με όργανα, κάθε μονοκινητήριο αεροσκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με:- Γυροσκοπικό ενδείκτη σκαφών στροφών συνδυαμσένο μετά ενδείκτο ολισθήσεων. - Γυροσκοπικό τεχνικό ορίζοντα. - Γυροσκοπικό ενδείκτη πορείας. - Ενδείκτη βαθμού, ανόδου - καθόδου. - Υψόμετρο ευπαθές, ρυθμιζόμενο για αλλαγές της βαρομετρικής πίεσης. - Σύστημα ένδειξης ταχύτητας αέρος (ταχύμετρο), εφοδιασμένο με κατάλληλο μέσο για πρόληψη της κακής λειτουργίας του από παγοποίηση.
7.  
  Αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για βασική εκπαίδευση πρέπει να είναι κατάλληλα για περιδινήσεις
8.  
  Εκτός από την κάλυψη των προαναφερομένων απαιτήσεων για πτήσεις όψεως την ημέρα και με όργανα κάθε εκπαιδευτικό δικινητήριο αεροσκάφος πρέπει επί πλέον να διαθέτει:
 1. Δύο (2) πομποδέτκες VΗF
 2. Δύο (2) δέκτης VΟR
 3. Ένα (1) δείκτη ΑDF και δ) Ένα (1) δέκτη 75 ΜΗΖ (ΜΑRΚΕR).
 4. Τα σήματα από το δέκτη των 75 ΜΗΖ πρέπει να έχουν ακουστική και οπτική ένδειξη και ένας χωριστός διακόπτης ΟΝ/ΟFF πρέπει να είναι εύκολα προσιτός στον εκπαιδευτή.
9.  
  Πρέπει να υπάρχει ένα χρονόμετρο (ωρολόγιο), με δείκτη δευτερολέπτων, ευκολόχρηστο από το μαθητή κατά την πτήση
10.  
  Κατά την εξομοιούμενη πτήση σε συνθήκες πτήσης με όργανα, πρέπει να υπάρχουν μέσα που να εμποδίζουν το μαθητή να εκτελεί την πτήση με την βοήθεια εξωτερικών σημείων αναγνώρισης. Η χρήση γείσου κεφαλής ή παρόμοιων μέσων που δεν καλύπτουν την ανωτέρω απαίτηση δεν είναι επιτρεπτά για σκοπούς εξετάσεων. Τα φορητά καλύμματα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση σε εξομοιούμενες συνθήκες πτήσης με όργανα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:.
 1. Να επιτρέπουν την ελεγχόμενη οπτικά απογείωση
 2. Να εμποδίζουν το μαθητή να χρησιμοποιεί εξωτερικά σημεία αναφοράς σε εξομοιούμενες συνθήκες πτήσης με όργανα και από τις δύο πλευρές του διαμήκους άξονα του αεροσκάφους
 3. - για μονοκινητήρια αεροπλάνα μέχρι 75°
  • - για διακινητήρια αεροπλάνα μέχρι 60°
 4. Να επιτρέπουν στον μαθητή και τον εκπαιδευτή απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα χειριστήρια με απεριόριστη θέα των οργάνων, ιδιαίτερα της μαγνητικής πυξίδας κατά τη διάρκεια της πτήσης με περιορισμό της χρήσης των οργάνων πτήσης
 5. Να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ελάχιστη παρεμβολή στη θέα ολόγυρα της κανονικής θέσης καθίσματος του εκπαιδευτή
 6. Να είναι εύκολο να τοποθετούνται και να αφαιρούνται κατά την πτήση και να είναι κατασκευασμένα από υλικό που εύκολα θα λυγίζει
 7. Πρέπει να παρέχονται μέσα κάλυψης του τεχνητού ορίζοντα και του ενδείκτη πορείας για εκπαίδευση σε πτήση με περιορισμένο αριθμό οργάνων
Άρθρο 6
1.  
  Ο εκμεταλλευόμενος την Σχολή είναι υποχρεωμένος να προσλάβει επαρκή αριθμό προσωπικού, πλήρους απασχόλησης, που να έχει τα απαραίτητα προσόντα και να είναι ικανό στην ειδικότητα του και στην τεχνική της εκπαίδευσης. Αρχιεκπαιδευτής Σχολής.
2.  
  Ο Αρχιεκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της εκπαίδευσης εδάφους, στον απομιμητή πτήσης και της εκπαίδευσης στον αέρα, επιβλέπει την πρόοδο κάθε μαθητή χωριστά και βεβαιώνεται για την ικανοποιητική ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Ο Αρχιεκπαιδευτής πρέπει μέσα στα τρία (3) τελευταία χρόνια πριν από την τοποθέτηση του σαν αρχιεκπαιδευτής στη Σχολή να είναι κάτοχος των παρακάτω:.
 1. Τουλάχιστον πτυχίο επαγγελματία χειριστή και ειδικότητα πτήσης με όργανα, σε ισχύ, σε αεροσκάφη ανάλογα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα της σειράς εκπαίδευσης της Σχολής
 2. Ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων, σε ισχύ στην κατηγορία και τάξη των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για την εγκεκριμένη σειρά εκπαίδευσης της σχολής
 3. Ικανότητα Κυβερνήτη εφόσον απαιτείται για ένα (1) τουλάχιστον τύπο αεροσκάφους της κατηγορίας και τάξης που χρησιμοποιούνται για την εγκεκριμένη σειρά εκπαίδευσης της Σχολής
3.  
  Αρχιεκπαιδευτής Πτήσεων Ο Αρχιεκπαιδευτής πτήσεων πρέπει:
 1. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον επαγγελματικού πτυχίου χειριστή αεροσκαφών και ειδικότητας πτήσης με όργανα, σε ισχύ, αντίστοιχα προς την κατηγορία και την τάξη των αεροσκαφών, που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση από την Σχολή
 2. Να είναι κάτοχοι ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσεων, σε ισχύ, για όλους τους τύπους των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική σειρά της Σχολής
 3. Να είναι κάτοχοι ικανότητας Κυβερνήτη στους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική σειρά της Σχολής
 4. Να έχει συμπληρώσει 2000 ώρες πτήσης σαν Κυβερνήτης από τις οποίες οι 1000 ώρες τουλάχιστον να είναι ώρες εκπαιδευτή πτήσεων και 100 ώρες εκπαιδευτή σε εκπαίδευση με όργανα. 4.
 5. Εκπαιδευτές Πτήσεων Οι εκπαιδευτές πτήσεων πρέπει:.
 6. Η πρόσληψη από Σχολή, εκπαιδευτών πτήσεων, για περιορισμένο χρόνο δεν επιτρέπεται εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση της Υ.Π.Α. Ο χρόνος προσλήψεως δεν πρέπει να είναι μικρότερος του χρόνου μιάς εκπαιδευτικής σειράς.
 7. Για κάθε εκπαιδευτή πτήσεων πρέπει να αντιστοιχούν όχι περισσότεροι των έξι (6) μαθητών
 8. Η ικανότητα των εκπαιδευτών πτήσεων σε κάθε τύπο αεροσκάφους που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση μαθητών πρέπει να ανανεώνεται για κάθε τύπο μονοκινητήριου και πολυκινητρίου αεροσκάφους κάθε έξι (6) μήνες με πρακτική εξέταση σε πτήση.
 9. Σε περίπτωση που εκπαιδευτής έχει ικανότητα σε μονοκινητήρια και πολυκίνητήρια αεροπλάνα, η ανανέωση θα γίνεται εκ περιτροπής το πρώτο εξάμηνο σε μονοκινητήρια και το δεύτερο σε πολυκινητήρια.
 10. Η ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων πρέπει να ανανεώνεται κάθε δώδεκα (12) μήνες με πρακτική σε πτήση εξέταση
 11. Οι πρακτικές σε πτήσεις εξετάσεις για την ανανέωση ικανοτήτων και ειδικότητας εκπαιδευτή, θα διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους από την Υ.Π.Α. εξεταστές της Σχολής.
5.  
  Εκπαιδευτές σε απομιμητή πτήσης Οι εκπαιδευτές απομιμητή πτήσης πρέπει:
 1. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον επαγγελματικού πτυχίου χειριστή αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας κατηγορίας και τάξης που εξομοιώνεται ο απομιμητής πτήσης και να έχουν εκπαιδευτική πείρα, ή
 2. Να έχουν πείρα εκπαιδευτού σε απομιμητή πτήσης αεροσκαφών πολιτιής ή πολεμικής αεροπορίας
 3. Να έχουν περάσει επιτυχώς πρακτική εξέταση επί του απομιμητή πτήσης που χρησιμοποιείται από την Σχολή, από εξουσιοδοτημένο από την ΥΠΑ εξεταστή για τη διαπίστωση της εκπαιδευτικής τους ικανότητας
 4. Η τυχόν μερική απασχόληση εκπαιδευτών σε απομιμητή που δεν ανήκουν στην Σχολή απαιτεί την έγκριση της ΥΠΑ
6.  
  Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εδάφους α. Ο αρχιεκπαιδευτής εδάφους πρέπει:.
 1. Να έχει πτυχίο χειριστή εναέριων γραμμών επί αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας ή αντίστοιχη εμπειρία σε αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας
  • Να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτή και να έχει προηγούμενη εμπειρία ως εκπαιδευτής εδάφους, ιιι.
  • Να έχει προσληφθεί με πλήρη απασχόληση, β) Εκπαιδευτές εδάφους Οι εκπαιδευτές εδάφους πρέπει να έχουν πτυχίο που να καλύπτει το διδασκόμενο μάθημα και προηγούμενη αεροπορική διδακτική εμπειρία.
  • Η Σχολή πρέπει να έχει, με πλήρη απασχόληση, προσλάβει δύο τουλάχιστον εκπαιδευτές εδάφους, συμπεριλαμβανομένου και του αρχιεκπαιδευτή εδάφους.
  • Η εκπαίδευση εδάφους πρέπει να γίνεται σε τάξεις μαθητών που δεν υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερεις (24) όταν ή διδασκαλία τους δεν απαιτεί σημαντική πρακτική εργασία, ούτε να υπερβαίνει τους δέκα έξι (16) μαθητές για μαθήματα που η πρακτική διδασκαλία τους απαιτεί υψηλό βαθμό επιτήρησης ή εκτεταμένη χρήση του εξοπλισμού επίδειξης.
7.  
  Διοικητικό Προσωπικό Το Διοικητικό προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές για να τηρούνται:
 1. Μητρώα εκπαιδευτικής προόδου του κάθε μαθητή ξεχωριστά πριν και κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του
 2. Λεπτομερή στοιχεία της προόδου κάθε μαθητή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο έδαφος, σε πτήση και σε απομιμητή πτήσης
 3. Λεπτομερείς και τακτικές εκθέσεις προόδου που βασίζονται σε ατομικές κρίσεις και αναφορές των εκπαιδευτών, σε κανονικές σε πτήση εξετάσεις προόδου και στις λοιπές εξετάσεις προόδου που προβλέπονται από την Σχολή
Άρθρο 7 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 1. Εκπαιδευτικά αεροσκάφη Η Σχολή πρέπει να έχει διαθέσιμο ένα επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών αεροσκαφών κατηγορίας και τάξης ανάλογου με την παρεχόμενη από την Σχολή εκπαίδευση. Ένας επαρκής στόλος εκπαιδευτικών αεροσκαφώ [...]"
2.  
  Χώροι και μέσα εξυπηρέτησης πτήσεων στο αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται για εκπαίδευση. Απαιτούνται οι κατωτέρω χώροι και μέσα:.
 1. Αίθουσα επιχειρήσεων με μέσα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών πτήσεων
 2. Αίθουσα:
 3. σχεδιασμού πτήσεων που να διαθέτει:
 4. - απαραίτητους σε ισχύ χάρτες και διαγράμματα. - σε ισχύ αεροναυτικές πληροφορίες. - πρόσφατες μετεωρολογικές πληροφορίες. - συστήματα επικοινωνίας με την αίθουσα επιχειρήσεων και τον Έλγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. - χάρτες που να απεικονίζουν τις κανονικές διαδρομές ταξιδιού. - χάρτες που να απεικονίζουν τις απαγορευτικές επικίνδυνες και περιορισμένες περιοχές που έχουν καθιερωθεί και ισχύουν.
 5. Αίθουσες καταλλήλων διαστάσεων και επιπλωμένες για την ενημέρωση των χειριστών προ και μετά την πτήση
 6. Κατάλληλα γραφεία (χώροι) για το επιβλέπον προσωπικό
 7. Γραφεία ή γραφεία (χώροι) που θα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές πτήσεων για την σύνταξη των εκθέσεων τους για τους μαθητές και την συμπλήρωση των μητρώων κ.λπ.
 8. Επιπλωμένες αίθουσες κατάλληλων διαστάσεων για την ανάπαυση εκπαιδευτών και μαθητών
 9. Επαρκείς χώροι υγιεινής με νιπτήρες κ.πλ.
3.  
  Απομιμητές πτήσεων Κάθε απομιμητής πτήσης πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κατάλληλο χώρο και να πληρεί από πλευράς λειτουργικότητας, και απόδοσης τις απαιτήσεις της ΥΠΑ και να είναι εγκεκριμένος από αυτή
4.  
  Χώροι και μέσα παροχής εκπαίδευσης στο έδαφος Οι εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση εδάφους πρέπει να βρίσκονται εντός ή πλησίον του βασικού αεροδρομίου που χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και πρέπει να περιλαμβάνουν:
 1. Αίθουσες διαδασκαλίας που να καλύπτουν τον αριθμό των μαθητών της κάθε εκπαιδευτικής σειράς
 2. Αίθουσες που να περιέχουν κατάλληλο εξοπλισμό επίδειξης για την υποστήριξη των μαθημάτων και διαλέξεων εδάφους.
 3. Ο εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει τομές εξαρτημάτων και οργάνων, κατάλληλα διαγράμματα τοίχου, διαφάνειες ομοιώματα, συσκευές επίδειξης συστημάτων και ομοιώματα θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, σκάφους, κινητήρος, συστημάτων και εξοπλισμού.
 4. Εξοπλισμό για την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στη ραδιοτηλεφωνία
 5. Βιβλιοθήκη που να διαθέτει τα απαιτούμενα εγχειρίδια που να καλύπτουν τη διδασκόμενη ύλη καθώς επίσης κάθε άλλη σχετική με την εκπαίδευση έκδοση που κρίνεται απαραίτητη από τη Σχολή
 6. Γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό
 7. Κατάλληλη θέρμανση, εξαερισμό και φωτισμό
 8. Επαρκείς χώρους υγιεινής με νιπτήρες κ.λπ.
5.  
  Υγειονομική κατάσταση μαθητών - Προσωπικά μητρώα μαθητών Η Σχολή πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη υγειονομική εξέταση των μαθητών. Μαθητής για να γίνει δεκτός για εκπαίδευση πρέπει να κατέχει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 890/62 (Α225). Η Σχολή πρέπει να τηρεί μητρώα στα οποία να καταχωρούνται προσωπικά στοιχεία, για κάθε μαθητή, περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού υγείας και του πτυχίου, όπου απαιτείται.
6.  
  Μητρώα εκπαίδευσης μαθητών. Το σχέδιο του εντύπου στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία της εκπαίδευσης των μαθητών, πρέπει να καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης. Τα μητρώα, πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμένα στοιχεία κάθε μαθητή, το σύνολο της απαιτούμενης εκπαίδευσης στην πτήση και καθημερινά εγγραφή των στοιχείων της εκπαίδευσης στην πτήση, που θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες των ασκήσεων που έγιναν, τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτή για τις επιδόσεις, τους ελέγχους προόδου, περιληπτηκές αναφορές και κρίσεις ως και τα αποτελέσματα και των τελικών εξετάσεων μέσα στα πλαίσια της Σχολής, πριν την τελική εξέταση της ΥΠΑ για την απόκτηση του πτυχίου. Παρόμοια στοιχεία τηρούνται και για την εκπαίδευση εδάφους.
7.  
  Εγχειρίδια λειτουργίας και Εκπαίδευσης και Βιβλία Εντολών
 1. Πρόσωπο που ζητάει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής πρέπει να έχει έτοιμα τα Εγχειρίδια Οργάνωσης και Λειτουργίας ως και Εκπαίδευσης.
 2. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, και οδηγίες για να καθιστούν το προσωπικό ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα του και να καθοδηγεί τους μαθητές στο να ακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης με αποδοτικότητα.
 3. Σχολή που κατέχει άδεια για την εκπαίδευση σειράς μαθητών οφείλει να παρέχει στην ΥΠΑ όλα τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι διαθέσιμες γραπτώς στο προσωπικό και στους μαθητές αναλόγως
 4. Το εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες για την κάθε κατηγόρια του προσωπικού π.χ. ιπτάμενο προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό εδάφους, προσωπικό λειτουργίας της Σχολής.
 5. Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης πρέπει να καθορίζει την ύλη εκπαίδευσης εδάφους, στον αέρα και της εκπαίδευσης σε απομιμητή πτήσης ως και πρόσθετες απαιτήσεις και πληροφορίες που καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητού της ΥΠΑ
 6. Τροποποιήσεις του συστήματος λειτουργίας και διαδικασιών της σχολής καθώς επίσης προσωρινές εντολές ή τροποποιήσεις αυτών πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία εντολών των εκπαιδευτών και μαθητών
Άρθρο 8
1.  
  Εκπαίδευση - Προγράμματα Εκπαίδευσης Τα προγράμματα εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτουν όλα τα θέματα κάθε εκπαιδευτικής σειράς χειριστών και να περιλαμβάνουν:
 1. Ανάλυση της εκπαίδευσης στην πτήση και στο έδαφος ανά εβδομάδα και εκπαιδευτικό στάδιο
 2. Αναλυτικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στο έδαφος και στην πτήση
 3. Ανάλυση της διδακτέας ύλης. 1.1.
 4. Εκπαίδευση Εδάφους και σε Πτήση Η διάρκεια της εκπαίδευσης στο έδαφος και στην πτήση ως και σε απομιμητή πτήσης ορίζεται από την Σχολή και εγκρίνεται από την ΥΠΑ. 1.2.1.
 5. Προγράμματα Εκπαίδευσης στο έδαφος για Πτυχίο Επαγγελματία χειριστή με Ειδικότητα Πτήσης με Όργανα Η εκπαίδευση στο έδαφος πρέπει να παρέχει στο μαθητή ικανοποιητικές βασικές γνώσεις επί της ύλης των κατωτέρω καθημάτων και να καλύπτει τουλάχιστον 670 ώρες που θα κατανέμονται κατά μάθημα ως ακολούθως:
 6. Μαθήματα Ώρες Διδασκαλίας - Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Κανόνες και διαδικασίες Εναέριας Κυκλοφορίας, Κανονισμοί Τεχνικής Εκμετάλλευσης, Πτυχία και Άδειες, Αεροπορικά Ατυχήματα κλπ.) 50 - Γενικές και Ειδικές Τεχνικές Γνώσεις Αεροσκαφών 80 - Επιδόσεις αεροσκαφών 30 - Σχεδίαση πτήσης 80 - Μετεωρολογία 70 - Αεροναυτιλία (Γενικά, Αεροναυτικοί χάρτες, Γήινος Μαγνητισμός, πυξίδες, όργανα, χρήση ραδιοβοηθημάτων, ασκήσεις) 120 - Ραδιοτηλεφωνία, Σήματα ΜΟRSΕ (Αεροπορική ορολογία, ασκήσεις) 30 - θεωρία πτήσης 40 - Σκάφη - Κινητήρες - Εξαρτήματα (Γενικά και ειδικά επί τύπων)70 - Ραδιοβοηθήματα - RΑDΑR 30 - Ανθρώπινος Παράγοντας - Δυνατότητες - Περιορισμοί - Αεροπορική- Ιατρική 20 - Αγγλικά (Αεροπορική ορολογία) 50 Επαρκής χρόνος θα πρέπει να διαμοιράζεται για πρακτικές εξασκήσεις, δοκιμαστικές ασκήσεις μαθημάτων, ελέγχους προόδου, επαναλήψεις, επιδείξεις, προβολή ταινιών κ.λ.π. Ο χρόνος που θα διατίθεται για αυτό μπορεί να πλησιάζει το 25% του ανωτέρω χρόνου των ωρών κατά μάθημα.
 7. Ο καταμερισμός του συνολικού χρόνου σε διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση, επαναλήψεις κ.λ.π. θα καθορίζεται από τους υπεύθυνους της Σχολής. 1.2.2.
 8. Προγράμματα Εκπαίδευσης σε Πτήσεις και σε Απομιμητή Πτήσης για Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή με Ειδικότητα Πτήσης με Όργανα Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην πτήση εγκρίνεται από την Υ.Π.Α. και περιλαμβάνει 250 τουλάχιστον ώρες πτήσης.
 9. Στο γενικό σύνολο των 250 ωρών πτήσης πρέπει να περιλαμβάνονται:.
 10. Πενήντα (50) τουλάχιστον ώρες πτήσεις ΜΟΝΟΣ (SΟLΟ) σε πτήσεις ταξιδιού εκ των οποίων πέντε (5) τουλάχιστον ώρες σε νυκτερινές πτήσεις
 11. Πέντε (5) τουλάχιστον ώρες σε πτήσεις ταξιδιού με όργανα παρουσία εκπαιδευτού.
 12. Το υπόλοιπο των ωρών εκπαίδευσης σε πτήσεις μπορεί να συμπληρωθεί με πτήσεις γενικού χειρισμού του αεροπλάνου.
 13. Η κατανομή των ωρών της εκπαίδευσης σε πτήσεις γενικού χειρισμού εγκρίνεται από την Υ.Π.Α. Το Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή εκπαίδευση στην πτήση «ΜΟΝΟΣ» (SΟLΟ) να επιτρέπει στο μαθητή, την συμπλήρωση της πτητικής του πείρας σαν Κυβερνήτης ή «ΜΟΝΟΣ» (SΟLΟ) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού της Υ.Π.Α. περί Πτυχίων και Αδειών για τη χορήγηση του πτυχίου και της ειδικότητας. 1.3.
 14. Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης σε πτήση εγκρίνεται από την Υ.Π.Α. Το γενικό σύνολο ωρών σε πτήση είναι αυτό που απαιτείται και επιμερίζεται από τον σε ισχύ κανονισμό περί πτυχίων και Αδειών της ΥΠΑ για αεροπλάνα και ελικόπτερα. 1.4.
 15. Ειδικότητα πτήσης με όργανα Η εκπαίδευση για την απόκτηση της ειδικότητας πτήσης με όργανα από πτυχιούχο χειριστή Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιείται στη Σχολή μετά από έγκριση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εδάφους και σε πτήση.
 16. Τα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του Κανονισμού περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας.
2.  
  Αναγνώριση χρόνου πτήσης Κυβερνήτη υπό επίβλεψη Από τις ώρες πτήσης ως Κυβερνήτης που προβλέπονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή με ειδικότητα πτήσης με όργανα μπορούν να αναγνωρισθούν ως ώρες πτήσης Κυβερνήτη υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή επιβαίνοντος στο αεροσκάφος όχι περισσότερες των δώδεκα (12). Σε περίπτωση σειράς εκπαίδευσης για πτυχίο επαγγελματία χειριστή, μόνο οκτώ (8) ώρες πτήσης, μπορούν να αναγνωρισθούν ως Κυβερνήτης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή. Επιτρέπεται αναγνώριση ωρών πτήσης μαθητή ως Κυβερνήτης, υπό επίβλεψη εκπαιδευτή και μόνο για τις ώρες πτήσης στις εξετάεις της Σχολής επιτυχούς επίδοσης του ή στις πρακτικές εξετάσεις σε πτήση, που διενεργούνται από την ΥΠΑ και σ αυτές, που γίνονται κατ επιλογήν των εξεταστών πτήσεων αυτής. Για να έχουν δικαίωμα μαθητές καταχώρησης ωρών πτήσης σαν Κυβερνήτες υπό επίβλεψη εκπαιδευτή πρέπει:.
 1. Να εκτελούν κατά την πτήση όλα τα καθήκοντα και χειρισμούς του Κυβερνήτη
 2. Να είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού καυσίμων και της φόρτωσης
 3. να συμμορφωθούν με όλους τους ελέγχους των ασκήσεων ακριβείας και διαδικασιών ανάγκης όπως καθορίζονται από τη Σχολή
 4. Να εκτελούν την απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών και να επιλύουν χωρίς άλλη βοήθεια όλα τα προβλήματα των διαδικασιών εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνιών και των μετεωρολογικών συνθηκών.
 5. Χρόνος πτήσης Κυβερνήτη υπό επίβλεψη εκπαιδευτή δεν υπολογίζεται σαν πρόσθετος χρόνος πτήσης διπλού χειρισμού.
 6. Δεν προσμετράται σαν χρόνος πτήσης Κυβερνήτη υπό επίβλεψη, ο χρόνος πτήσης, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εκπαιδευτής απέρριψε μη ορθή ενέργεια του μαθητή που σχεδίαζε να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της πτήσης.
3.  
  Καταχώρηση χρόνου πτήσης με όργανα Για τον υπολογισμό του χρόνου πτήσης με όργανα, που καταχωρείται για την κάλυψη των απαιτήσεων του πτυχίου ή της ειδικότητος πτήσης με όργανα, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος χειρισμών στο έδαφος και οποιαδήποτε χρονική περίοδο, που καταναλώνεται στη χρησιμοποίηση εξωτερικών χαρακτηριστικών σημείων κατά την πτήση, διαθέσιμων μεταξύ της έναρξης της τροχοδρόμησης για απογείωση και της ολοκλήρωσης της προσγείωσης
4.  
  Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι Πτήσης Οι εξουσιοδοτημένοι εξεταστές πτήσης της Υ.Π.Α. εκτελούν πτήσεις αξιολόγησης για την διαπίστωση της προόδου των μαθητών σε οποιαδήποτε φάση κάθε σειράς μαθητών. Οι εξεταστές πτήσης της Υ.Π.Α. προετοιμάζουν το θέμα εκτέλεσης πτήσεων αξιολόγησης με τον αρχιεκπαιδευτή πτήσεων της Σχολής και παρακολουθούν την προ της πτήσης ενημέρωση του μαθητή. Τα μητρώα εκπαίδευσης μαθητών διατίθενται στον εξεταστή πτήσων της Υ.Π.Α. Ο εξεταστής πτήσεων της Υ.Π.Α. πληροφορεί τον αρχιεκπαιδευτή πτήσεων της Σχολής ή τον αναπληρωτή του δια τις τυχόν αδυναμίες στην απόδοση του μαθητή που διαπιστώνει κατά την διάρκεια της πτήσης και που αποκλίνουν από τις καθιερωμένες διδακτικές μεθόδους και ειδικώτερα με τα αναφερόμενα στο μητρώο εκπαίδευσης του μαθητή.
Άρθρο 9 "Εφαρμογή Διεθνών Απαιτήσεων"
1.  
  Με βάση το διεθνώς καθιερωμένο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (DΟC 71.2 - ΑΝ/857 ΡΑRΤ Α1, ΡΑRΤ Β1 και ΡΑRΤ Β-5 VΟLUΜΕ 1), ο Διοικητής ΥΠΑ, με απόφαση του, καθορίζει τις πρόσθετες απαιτήσεις, που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προβλεπόμενα, από το παρόν Διάταγμα, εγχειρίδια. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α 250).
 • Τις με αριθ. 94/1992 και 392 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/890 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/890 1962
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία