Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου «Η Ανάσταση του Χριστού Εμμαούς» στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3ο
1.  
  α) Ο προτεινόμενος από την Γερόντια προς διορισμό εφημέριος του ησυχαστηρίου στο Μητροπολίτη πρέπει να είναι κατά το δυνατόν γέροντας (κανόνας 22ος Αγ. Νικηφόρου - άρθρο 12 κανονισμού 39/1982. β) Ο εφημέριος και ο πνευματικός του Ησυχαστηρίου καμία ανάμιξη δεν έχουν στα της διοίκησης του Ησυχαστηρίου, παραμένουν δε σε οίκημα έξω απ αυτό όπου και διαιτώνται και γ) αυτοί είναι δυνατόν να παυθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Γεροντίας που γνωστοποιείται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά.
Άρθρο 40 "ό"
1.  
  Το Ησυχαστήριο τηρεί: α) Βιβλίο Μοναχολόγιο. β) Βιβλίο Πρακτικών Γεροντίας και αδελφότητας, γ) Κτηματολόγιο του Ησυχαστηρίου, δ) Βιβλίο εσόδων και εξόδων Ταμείου. Τα τρία πρώτα από τα παραπάνω τηρεί η Γραμματέας του Ησυχαστηρίου, το δε τέταρτο η εκάστοτε Ταμίας του. Επίσης υπάρχει τμήμα βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.
Άρθρο 4ο
1.  
  Σκοπός του Ησυχαστηρίου ορίζεται: α) η επί των αυτώ συμβίωση και άσκηση των αδελφών, η δια βίου αφιέρωση τους στη λατρεία του θεού και η ηθική και πνευματική αυτών τελειοποίηση. β) η συμπαράσταση προς το πλήρωμα της Εκκλησίας σύμφωνα με τους περί μοναχικής πολιτείας ιερούς κανόνες και τις παραδόσεις της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, με την προσευχή και επιπλέον με την ιεραποστολή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με την άσκηση φιλανθρωπίας παντός είδους, με την ίδρυση εκπαιδευτηρίων Νοσοκομείων, Ευαγών εν γένει ιδρυμάτων καθώς και κατασκηνώσεων.
Άρθρο 5ο
1.  
  Όλες οι αδελφές που εγκαταβιούν στο Ησυχαστήριο θα αποτελέσουν θρησκευτική κοινοβιακή Αδελφότητα, που βλέπει και ακολουθεί τα θέσμια των Κοινοβιακών, Μονών του Αγίου Όρους. Όλες οι αδελφές του Ησυχαστηρίου πρέπει να ζουν αγνή και ανεπίληπτη ζωη.
Άρθρο 6ο
1.  
  Για να γραφεί μία αδελφή μεταξύ των μελών του Ησυχαστηρίου ως δόκιμη, απαιτείται απόφαση της Γεροντίας μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης, η οποία πρέπει να είναι άγαμη ή χήρα . . λόγω θανάτου να έχει αρτιμέλεια και υγεία σωματική και πνευματική και να μην είναι μικρότερη των 18 χρόνων και μεγαλύτερη των 45. Για την πρόσληψη ηλικίας αδελφών μεγαλύτερης ή μικρότερης απ αυτή που καθορίσθηκε παραπάνω στο Ησυχαστήριο αποφασίζει αιτιολογημένα, με πρόταση της Ηγουμένης η Γερόντια.
Άρθρο 7ο
1.  
  Για να καρεί μία μοναχή, πρέπει να υποστεί δοκιμασία από ένα μέχρι τρία χρόνια. Στις κρίσεις για την αδοκιμότητα προς κουρά κάποιας αδελφής λαμβάνονται υπόψη μόνο συγκεκριμένες πράξεις και γεγονότα που αντίκεινται στην ηθική και το μοναχικό βίο.
Άρθρο 8ο
1.  
  Τακτικό μέλος του Ησυχαστηρίου θεωρείται κάθε αδελφή από την ημέρα της ρασοφορίας με τριχοκουρά
Άρθρο 9ο
1.  
  Τις κουρές που γίνονται μετά από απόφαση της Γεροντίας με την εισήγηση της Ηγουμένης, τις τελεί ο Επιχώριος Μητροπολίτης ή ο Πνευματικός πατέρας του Ησυχαστηρίου κατά την τάξη του Ευχολογίου
Άρθρο 10ο
1.  
  Το Ησυχαστήριο διοικείται από την Ηγουμένη μαζί με την Γερόντια. Στην Ηγουμένη μόνη ανήκει η πνευματική επ αυτού εποπτεία. Η αδελφότητα σε σύναξη αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 11ο
1.  
  Η Ηγουμένη που είναι η πνευματική μητέρα της αδελφότητας, ασκεί κάθε πνευματική εξουσία σ όλες τις αδελφές - μέλη του Ησυχαστηρίου, παρακολουθεί άγρυπνα και εποπτεύει τη ζωή καθεμίας απ αυτές, καθώς και την όλη λειτουργία του Ησυχαστηρίου, ρυθμίζουσα την με αφοσίωση ευσέβεια και φόβω Θεού εγκαταβίωσή τους. Εποπτεύει αυστηρά την ακριβή τήρηση απ αυτές των θρησκευτικών και μοναχικών καθηκόντων και υποχρεώσεων, δίνοντας κάθε φορά αυτή πρώτη το παράδειγμα. Επαγρυπνεί τέλος για την πλήρη και επακριβή εκτέλεση των διακονημάτων που ανατίθενται σε κάθε μία από τις αδελφές από αυτή και την Επιτροπή.
Άρθρο 12ο
1.  
  Η Ηγουμένη προΐσταται της Γεροντίας και της Επιτροπής, καθώς και των Συνελεύσεων της Αδελφότητας σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος της Γεροντίας που καθορίζεται απ αυτή. Όσες φορές η Ηγουμένη - λόγω εξαιρετικού κωλύματος που προέρχεται από παρατεταμένη σοβαρή ασθένεια - αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα της, διορίζει αναπληρώτρια από τα μέλη της Γεροντίας μέχρι την ανάρρωση της.
Άρθρο 13ο
1.  
  Η Ηγουμένη είναι ισόβια, εκτός εάν αποδειχθεί ανεπαρκής σωματιτηρήσεις της Γεροντίας και μία της Σύναξης της Αδελφότητας, η οποία συντελείται για αυτό το σκοπό από την Γερόντια, δεν επανορθωθεί αλλά συνεχίζει να εκτρέπεται οπότε παύεται με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών της Σύναξης της Αδελφότητας. Η απόφαση αυτή γνωρίζεται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά από την Γερόντια. Μετά η Γερόντια προβαίνει σε προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της Ηγουμένης, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος, αφού εκλέξει ένα από τα μέλη της. Τοποτηρήτρια στη θέση της Ηγουμένης που χηρεύει, η οποία και προεδρεύει της Γεροντίας καθώς και της σε Σύναξη Αδελφότητας.
Άρθρο 14ο
1.  
  Η Ηγουμένη εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα τακτικά μέλη του Ησυχαστηρίου που έχουν δικαίωμα ψήφου δηλαδή από τις αδελφές που συμπλήρωσαν τριετία από τη με τριχοκουρά ρασοφορία τους
Άρθρο 15ο
1.  
  Ημέρα της εκλογής της Ηγουμένης ορίζεται από την Γερόντια το βραδύτερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κένωση της θέσης, είτε λόγω θανάτου, είτε λόγω παραίτησης ή απαλλαγής. Αυτή ανακοινώνεται από την Τοποτηρήτρια στην Αδελφότητα επί τρεις εν συνεχεία μέρες κατά ώρα της εστίασης στην Τράπεζα, από τις οποίες η πρώτη, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την εκλογή. Τρεις (3) μέρες πριν από την εκλογή, η Αδελφότητα κατά την ώρα της Τράπεζας εκλέγει κατά πλειοψηφία δύο από τα μέλη της που έχουν διαίωμα ψήφου, τα οποία με την Τοποτηρήτρια ως Προέδρου θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή της διεξαγωγής των εκλογών. Η εκλογή των μελών γίνεται με φανερή ψηφοφορία βάσει του μοναχολογίου. Το αποτέλεσμα αυτό καταχωρείται στον Κώδικα Πρακτικών Γεροντίας και Αδελφότητας και υπογράφεται από όλες εκείνες που ψήφισαν. Η άρνηση υπογραφής κάποιας επισύρει πειθαρχική ποινή.
Άρθρο 16ο
1.  
  Η εκλογή της Ηγουμένης γίνεται με μυστική ψηφοφορία στον ναό του Ησυχαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών, μετά τη θεία Λειτουργία και αφού οι προετοιμασμένες γι αυτό μοναχές μεταλάβουν των Αχράντων Μυστηρίων και μετά από προσευχή, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Επιτροπή καλεί τα μέλη να προσέλθουν στην ψηφοφορία κάθε δε ψηφοφόρος παίρνει από την Πρόεδρο της Επιτροπής μικρό κομμάτι άσπρου χαρτιού σφραγισμένου με την σφραγίδα του Ησυχαστηρίου κατά την ώρα της παράδοσης και αφού απομακρυνθεί σε μία γωνία του ναού γράφει μυστικά και ιδιόχειρα στο ψηφοδέλτιο ανεπηρέαστα και χωρίς προσωποληψία το όνομα της αδελφής που προτείνεται απ αυτή για το αξίωμα της Ηγουμένης, την οποία θεωρεί ότι συγκεντρώνει τα περισσότερα πνευματικά και διοικητικά προσόντα. Μετά την αναγραφή του ονόματος στο ψηφοδέλτιο, η ψηφοφόρος το τυλίγει καλά εν είδει κλήρου και πηγαίνει και το ρίχνει στο σφραγισμένο ψηφοδόχο κιβώτιο και στη συνέχεια προσυπογράφει τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων αδελφών, τον οποίο τηρεί η Τοποτηρήτρια του Ησυχαστηρίου. Στην περίπτωση αγράμματης μοναχής, καλεί αυτή την Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ιδιαιτέρως στην οποία και υποδεικνύει να αναγράψει το όνομα της εκλογής της και το ψηφοδέλτιο ρίχνει η ίδια μέσα στην ψηφοδόχο. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και εφόσον όλες οι μοναχές της Αδελφότητας εξάσκησαν το δικαίωμα της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αφού ανοίξει το ψηφοδόχο κιβώτιο, προβαίναι με την σειρά στην εξαγωγή κάθε κλήρου και μετά προηγούμενη μονογραφή κάθε ψηφοδελτίου από την Εφορευτική Επιτροπή, καταχωρείται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο βιβλίο πρακτικών του Ησυχαστηρίου, όπου φαίνονται οι ψήφοι τους οποίους πήρε κάθε. μία από τις υποψήφιες κατά την εκλογή από τις αδελφές του Ησυχαστηρίου που ψήφισαν και στη συνέχεια στο ίδιο πρακτικό καταχωρείται αριθμητικά ο αριθμός των ψήφων, τους οποίους πήρε κάθε μια από τις υποψήφιες και ο αριθμός των ψήφων τους οποίους πήρε η πλειοψηφίσασα αδελφή του Ησυχαστηρίου. Μετά αφού τελειώσει η πράξη της εκλογής της Ηγουμένης υπογράφεται αυτή στο ίδιο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, στο ίδιο πρακτικό υπογράφουν όλες οι αδελφές που ψήφισαν. Αντίγραφο δε της πράξης αυτής για την εκλογή της Ηγουμένης στέλνεται στον οικείο Μητροπολίτη και ακόμα ένα αναρτάται, με την μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, στην είσοδο του Ιερού Ναού για οκτώ μέρες από την. εκλογή. Όλες οι αδελφές που έχουν δικαίωμα ψήφου έχουν την υποχρέωση να προσέλθουν στην ψηφοφορία, εκτός έαν έχουν σοβαρότατο λόγο υγείας. Η εκλογή είναι ισχυρή, έστω και αν μερικές από τις αδελφές δεν προσέλθουν, οι οποίες υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές. Αρθρο 17ο Μέσα σε τρεις (3) μέρες από την ημέρα της ψηφοφορίας οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ησυχαστηρίου που έχει το δικαίωμα ψήφου μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του αποτελέσματος της εκλογής της Ηγουμένης, η οποία και συζητείται από την Γερόντια, όχι πέρα από τις πέντε μέρες από την ημέρα της εκλογής. Αν η Γερόντια απορρίψει την ένσταση τότε το αποτέλεσμα της εκλογής είναι ισχυρό. Σε περίπτωση αποδοχής της, συγκαλείται η Αδελφότητα από την Τοποτηρήτρια την επόμενη ημέρα της Γεροντικής απόφασης και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την τύχη της ένστασης. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, ακυρώνεται η εκλογή της Ηγουμένης που ψηφίσθηκε και ορίζεται ημερομηνία εκλογής όχι πέρα των δέκα (10) ημερών από την απόφαση της σε σύναξη αδελφότητας.
Άρθρο 18ο
1.  
  Η εγκατάσταση της νέας Ηγουμένης γίνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά συμφώνα με αυτά που καθορίζονται από το τυπικό
Άρθρο 19ο
1.  
  Η Γερόντια με την Ηγουμένη ως Πρόεδρο ασκεί την διοίκηση του Ησυχαστηρίου. Αυτή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που υπερβαίνει την δικαιοδοσία της Επιτροπής. Εκλέγει επίσης την Οικονόμο και την Γραμματέα του Ησυχαστηρίου. Η Γερόντια υπό την Προεδρία της Ηγουμένης ασκεί και πειθαρχική εξουσία και τον προσήκοντα έλεγχο στις αδελφές του Ησυχαστηρίου που υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο τριακοστό (30ο) άρθρο του παρόντος. Τέλος η Γερόντια αποφασίζει και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 1ον
1.  
  Στην περιφέρεια της Κοινότητος Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά και στο οικοδόμημα που θα κτισθεί στο προπεριγραφόμενο αγρόκτημα, ιδρύεται Ησυχαστήριο ευσεβών και ενάρετων γυναικών, που επιθυμούν να μονάσουν, με την επωνυμία «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον» Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά Νομού Θεα/νίκης και τον ειδικό τίτλο «ΕΜΜΑΟΥΣ», που θα λειτουργεί πάντα στο μέλλον σαν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αυτοτελές, αυτοδιοίκητο και ανεξάρτητο, υπαγόμενο πνευματικά στον εκάστοτε Μητροπολίτη Λαγκαδά
Άρθρο 20ο
1.  
  Ο αριθμός των μελών της Γεροντίας εκτός από την Ηγουμένη ορίζεται σε τέσσερα (4). Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των αδελφών του Ησυχαστηρίου περάσει τις σαράντα (40) σε οκτώ (8). Η Γερόντια θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρούσες εκτός από την Ηγουμένη και δύο (2) τουλάχιστον μέλη εφόσον τα μέλη είναι τέσσερα (4). Όταν όμως τα μέλη της Γεροντίας είναι οκτώ (8), τότε απαρτία θεωρείται η προσέλευση πέντε (5) μελών τουλάχιστον εκτός από την Ηγουμένη. Οι αποφάσεις της Γεροντίας παίρνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται υπερισχύουσα η γνώμη των μελών, με τα οποία συγκαταλέγεται η γνώμη της Ηγουμένης.
Άρθρο 21ο
1.  
  Η Γερόντια συνεδριάζει προσκαλούμενη από την Ηγουμένη όσες φορές υπάρχει ανάγκη. Το προς συζήτηση θέματα κατά τις συνεδριάσεις της Γεροντίας εισηγείται η Ηγουμένη. Σε κάθε συνεδρίαση καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενο από όλα τα μέλη της και από την Γραμματεία, λεπτομερή πρακτικά, τα οποία τηρούνται από την τελευταία, η οποία παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία είναι μέλος της Γεροντίας. Όλα τα μέλη οφείλουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να συμπεριφέρονται μεταξύ τους, με απόλυτο σεβασμό και σεμνοπρέπεια στο πρόσωπο της Ηγουμένης. Αυτές που τυχόν διαφωνούν σε κάποιο ζήτημα, πρέπει με σεμνότητα και ευλάβεια να διατυπώνουν τη γνώμη τους, εκθέτοντας αυτή σαφώς και με πραότητα.
Άρθρο 22ο
1.  
  Τα μέλη της Γεροντίας εκλέγονται απ αυτήν μετά την κένωση κάθε θέσης και μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την ημέρα που θα εμφανισθεί το κενό. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, υποψήφιες είναι όλα τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας, προτιμούνται δε αυτές που διαθέτουν μόρφωση και διοικητικές ικανότητες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτή που έχει αρχαιότητα κούρας, αναδεικνύεται μέλος της Γεροντίας και γνωστοποιείται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά.
Άρθρο 23ο
1.  
  Μέλος της Γεροντίας που έγινε σωματικά ή πνευματικά ανίκανο ή εκτράπηκε σοβαρά μετά τρεις έγγραφες παρατηρήσεις από τις οποίες οι δυο πρώτες από τη Γερόντια η δε τρίτη από την Αδελφότητα η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από την Γερόντια, δεν σωφρονίσθηκε, παύεται με απόφαση της Αδελφότητας, η οποία συνέρχεται με την πρόσκληση της Γεροντίας και αντικαθίσταται με άλλο σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο 22ο άρθρο
Άρθρο 24ο
1.  
  Η διμελής παρά την Ηγουμένη Επιτροπή εκλέγεται από την Γερόντια μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, η δε θητεία της ορίζεται για ένα έτος. Αυτή που είναι τριμελής με την Ηγουμένη, αποτελεί άμεσο εκτελεστικό όργανο, του Ησυχαστηρίου και εκτελεί κάθε απόφαση της Γεροντίας, αποφασίζει δε για την επίλυση κάθε επείγοντος ζητήματος του Ησυχαστηρίου που δεν εκφεύγει από την δικαιοδοσία. Επίσης αποφασίζει για κάθε δαπάνη που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15) δραχμών. Το παραπάνω ποσό μπορεί με απόφαση της Γεροντίας να αυξάνεται. Για τις πέρα από το ποσό αυτό δαπάνες αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γερόντια στην οποία παραπέμπει η Επιτροπή.
Άρθρο 25ο
1.  
  Η επιτροπή ορίζει ένα από τα μέλη της εκτός από την Ηγουμένη για την άσκηση των καθηκόντων της Ταμία. Η Ταμίας υπό την εποπτεία της Ηγουμένης εκτελεί υπεύθυνα κάθε είσπραξη ή πληρωμή υποχρεούμενη να εκδίδει για κάθε μία απ αυτές διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις ιδιαιτέρου βιβλίου αποδείξεων, κάθε μία από τις οποίες είναι αριθμημένη και υπογεγραμμένη από την Ηγουμένη και φυλάσσει σε ιδαίτερο φάκελλο τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης και πληρωμής. Επίσης τηρεί αυτή το βιβλίο εσόδων και εξόδων του Ησυχαστηρίου, καθώς και βιβλίο του Ταμείου και τα δύο βιβλία αυτά υποχρεωτικά αριθμημένα και μονογεγραμμένα σε κάθε σελίδα από την Ηγουμένη. Εισπράττει με διπλότυπη απόδειξη αριθμημένη κάθε εισφορά χριστιανού υπέρ του Ησυχαστηρίου, την οποία και αμέσως αναγράφει στο οικείο βιβλίο υπ ευθύνη της και η οποία απόδειξη πρέπει να είναι μονογεγραμμένη από την Ηγουμένη. Μετά τη λήξη κάθε έτους η Ταμίας συντάσσσει εποπτευόμενη από την Ηγουμένη μέσα στο μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους το σχετικό Απολογισμό των εσόδων και εξόδων του Ησυχαστηρίου, στον οποίο αναγράφονται τα από κάθε πηγή πραγματοποιηθέντα καθ όλον το λήξαν έτος έσοδα καθώς και τις κάθε φύσης δαπάνες που έγιναν από το Ησυχαστήριο. Ο Απολογισμός αυτός που υπογράφεται από την Ηγουμένη και αυτή, υποβάλλεται προς τελική έγκριση στην Αδελφότητα.
Άρθρο 26ο
1.  
  Πόροι του Ησυχαστηρίου είναι οι ακόλουθοι: α) Εισφορές των εισερχομένων προς εγκαταβίωση στο Ησυχαστήριο ευσεβών γυναικών σε χρήμα ή σε κτήματα ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος. β) Τα αφιερώματα στο Ησυχαστήριο με δωρεά ή αιτία θανάτου ή δια κληρονιμίας ή κληροδοσίας ή και καθολικού καταπιστεύματος κτήματα ή άλλα κινητά πράγματα οποιασδήποτε φύσης ως και οι πρόσοδοι απ αυτά. γ) Τα χρηματικά ποσά τα οποία προσκτώνται από εργασία των μελών του Ησυχαστήριου (χειροτεχνίες, ζωγραφική, ραπτική κλπ), έσοδα από τον Ιερό Ναό και από τυχόν λαχειοφόρες αγορές, ή από οικονομική ενίσχυση δωρεές του Δημοσίου και δ) από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Όλοι οι παραπάνω πόροι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Ησυχαστηρίου και των μοναζουσών που εγκαταβιούν σ αυτό, επαφίεται δε το δικαίωμα στη Γερόντια, τμήμα των πόρων να το χρησιμοποιήσει εν καιρώ για έκτακτη πνευματική δράση του Ησυχαστηρίου, που τυχόν θα εμφανισθεί καθώς και για φιλανθρωπίες, ιεραποστολές κ.λ.π.
Άρθρο 27ο
1.  
  Οι συμβάσεις εκποίησης ακινήτων εάν αυτές είναι συμφέρουσες και επωφελείς για το Ησυχαστήριο, εξαιρούνται τα αποτελούντα το κτιριακό συγκρότημα του Ησυχαστηρίου, το οποίο καθίσταται με το παρόν αναπαλλοτρίωτο στο διηνεκές με κοινή των ιδρυτών και αμετάκλητη απόφαση και η διάταξη αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί καθώς και οι συμβάσεις δανείων, ενυπόθηκων ή μη, δωρεών, διάθεσης οποιουδήποτε ποσού που υπερβαίνει τις πενήντα (50) χιλιάδες δραχμές, για κάποιο αγαθοεργό σκοπό, αποφασίζονται, συνομολογούνται και ενεργούνται μόνο από έγκριση της Γεροντίας του Ησυχαστηρίου η οποία παίρνεται με την εισήγηση της Ηγουμένης. Για την κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων σε Τράπεζες ή Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή κάθε φύσης οργανισμό, απαιτείται απόφαση της Γεροντίας και εξουσιοδότηση με πρακτικό αυτής σε ένα από τα μέλη της να αποσύρει αυτά επ ονόματι του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 28ο
1.  
  Το ίδρυμα ως προς το διαχειριστικό μέρος είναι αδέσμευτο και αυτοτελές υπαγόμενο μόνο σε έλεγχο αυστηρό και άγρυπνο και για τη σκοπιμότητα και για τη νομιμότητα κάθε δαπάνης του από τα προβλεπόμενα με το παρόν όργανα της Επιτροπής. Γεροντίάς και Αδελφότητας και από την οικεία Μητρόπολη προς την οποία γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο την νομιμότητας της Οικονομικής Διαχείρισης. Αυτό αποτελεί ρητή και άκαμπτη βούληση των πνευματικών θέσεων του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 29ο
1.  
  Το Ησυχαστήριο εκπροσωπείται σε κάθε δικαστήριο και κάθε αρχή Διοικητικής, Εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης φύσης, καθώς και σε κάθε οργανισμό από τα μέλη της Γεροντίας το οποίο ορίζεται με την απόφαση της. Τους κατάλληλους για τη διαχείριση και υπεράσπιση οποιασδήποτε υπόθεσης του Ησυχαστηρίου δικηγόρους διορίζει κάθε φορά η Ηγουμένη του Ησυχαστηρίου με Γεροντική απόφαση.
Άρθρο 2ον
1.  
  Το Ησυχαστήριο διατελεί υπό την κανονική δικαιοδοσία του Σεβ. Μητροπολίτη Λαγκαδά ο οποίος: α) μνημονεύεται σ όλες τις ακολουθίες β) ασκεί την ανώτατη εποπτεία πατρικά και προστατευτικά στο ησυχαστήριο και παρακολουθεί την ομαλή κατά τους θείους και Ιερούς Κανόνες λειτουργία του γ) εγκρίνει τις κουρές των μοναχών, οι οποίες τελούνται είτε από τον ίδιο αυτοπροσώπως, είτε από τον πνευματικό του Ησυχαστηρίου, δ) ανακρίνει τα κανονικά παραπτώματα των μοναχών που διαβιούν σ αυτό «κατά τον Νόμο του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου» και φροντίζει για την άμεμπτή τους βιοτή και ε) εγκρίνει τον διορισμό του προτεινόμενου από την Γερόντια του Ησυχαστηρίου εφημερίου και πνευματικού.
Άρθρο 30ο
1.  
  Την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στις αδελφές του Ησυχαστηρίου έχει η Ηγουμένη, η Γερόντια και η Σύναξη της Αδελφότητας. Για τις κάθε φορά πειθαρχικές παραβάσεις και παραπτώματα τα οποία διαπράττονται από αδελφές του Ησυχαστηρίου, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές σύμφωνα προς τα θέσμια που επικρατούν στο Άγιο Όρος: α) Παρατείνεται και νουθεσία δύο φορές ενώπιον της Γεροντίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μια φορά ενώπιον της Αδελφότητας, που συγκαλείται γι αυτό από την Ηγουμένη. β) Ακοινωνησία της κοινής Τράπεζας και απομόνωση της υπαίτιας στο κελί της από δύο μέχρι τριάντα μέρες. γ) Κομποσκοίνι. δ) Παύση από το διακόνημα. ε) Απώλεια της σειράς της κουράς και μετάταξη της υπαίτιας σε κατώτερη σειρά. στ) Έκπτωση από το αξίωμα της Επιτροπήςή στέρηση εκλογής για το αξίωμα αυτό από 1-5 έτη. ζ) Έκπτωση από το αξίωμα της προϊσταμένης στη Γερόντια και η) Οριστική αποβολή της υπαίτιας μοναχής από το Ησυχαστήριο. Οι ποινές α - δ επιβάλλονται από μόνη την Ηγουμένη. Οι ποινές ε και στ από τη Γερόντια με την εισήγηση της Ηγουμένης και οι ποινές ζ και η από τη Σύναξη της Αδελφότητας και πάλι με. την εισήγηση της Ηγουμένης. Οι αποφάσεις ζ και η γνωρίζονται στον οικείο Μητροπολίτη. Εάν κάποια αδελφή θεωρήσει τον εαυτό της αδικούμενο από την Ηγουμένη δικαιούται να απευθύνει και να υποβάλει τα παράπονα της στην Επιτροπή, η οποία εξετάζει το βάσιμο αυτών και ανάλογα παίρνει τα μέτρα. Εάν κάποια αδελφή υποβάλλει κακόβουλα και εν γνώσει ψευδή παράπονα και αβάσιμες αιτιάσεις κατά της Ηγουμένης, η Επιτροπή προβαίνει αρμόδια στην επιβολή της ανάλογης πειθαρχικής ποινής σ αυτήν.
Άρθρο 31ο
1.  
  Όλες οι αδελφές χωρίς καμιά εξαίρεση, ζουν στο Ησυχαστήριο κοινοβιακά, διαιτώμενες σε κοινή Τράπεζα. Σε καμιά αδελφή δεν επιτρέπεται η απουσία από την κοινή Τράπεζα και η κατ ιδίαν εστίαση της. Μόνο η ομολογουμένως από ασθένεια εμποδιζόμενη αδελφή μπορεί να απαλλαγεί από την Ηγουμένη από την κοινή εστίαση, όσον χρόνο διαρκεί η ασθένεια της.
Άρθρο 32ο
1.  
  Απαγορεύεται απόλυτα η απομάκρυνση από το Ησυχαστήριο οποιαδήποτε μοναχής χωρίς ειδική έγγραφη άδεια. Οι άδειες χορηγούνται μόνο λόγω ασθενείας ή για κάποια σοβαρή εργασία ή για υποθέσεις του Ησυχαστηρίου μέχρι δέκα μέρες από μόνη την Ηγουμένη, πάνω απο δέκα μέρες μετά Γεροντική απόφαση.
Άρθρο 33ο
1.  
  Με το δεδομένο ότι το Ησυχαστήριο έχει κοινοβιακό χαρακτήρα, απαγορεύεται απόλυτα η κατασκευή και πώληση από τις αδελφές αυτού εργόχειρων οποιασδήποτε φύσης για προσωπική οικονομική ωφέλεια. Κάθε ποσό που εισπράττεται από οποιαδήποτε αδελφή παραδίνεται υποχρεωτικά στο κοινό Ταμείο του Ησυχαστηρίου για τις ανάγκες του συνόλου των αδελφών αυτού, γιατί συνεπεία των κοινοβιακών αρχών των μοναστηριακών αδελφοτήτων της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, οι αδελφές του κοινοβίου στερούνται του δικαιώματος να έχουν ιδία περιουσία.
Άρθρο 34ο
1.  
  Η άσκηση της αγάπης, της υπακοής και της αυστηρής πειθαρχίας της ταπείνωσης, της πρόθυμης επιτέλεσης των εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών του Ησυχαστηρίου, ο απόλυτος προς την Ηγουμένη και τα λοιπά όργανα του Ησυχαστηρίου σεβασμός, ή μη αποδοχή δώρων χωρίς την άδεια της Ηγουμένης, καθώς και κάθε μοναχική χριστιανική αρετή, αποτελούν ηθικό διάγραμμα απαρέγκλητο, του οποίου η τήρηση αυστηρά εποπτεύεται από την Ηγουμένη και τη Γερόντια, η δε παράβαση του τιμωρείται αυστηρά από τα αρμόδια όργανα του Ησυχαστηρίου που ασκούν την πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 35ο
1.  
  Κάθε έγγραφο του Ησυχαστηρίου φέρει την υπογραφή της Ηγουμένης και μετά απ αυτή τοποθετείται η φράση και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Άρθρο 36ο
1.  
  Το Ησυχαστήριο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει στο μέσο την προσωπογραφία του Κυρίου πορευομένου εις Εμμαούς και γύρω απ αυτή κυκλικά τις λέξεις «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον Η ΑΝΑΣΤΑΣΓΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης με ειδικό τίτλο «ΕΜΜΑΟΥΣ»
Άρθρο 37ο
1.  
  Εάν κάποια αδελφή αποχωρήσει με τη θέληση της από το Ησυχαστήριο, δεν γίνεται εκ νέου δεκτή σ αυτό, παρά μόνο μια φορά με ειλικρινή μετάνοια και εφόσον αυτό το εγκρίνει η πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της Γεροντίας του Ησυχαστηρίου. Η δόκιμη η οποία απομακρύνεται ή αποχωρεί από το κοινόβιο δικαιούται να πάρει την περιουσία την οποία αφιέρωσε σ αυτά. Κάθε αδελφή μπορεί να εισφέρει όση προίκα διαθέτει. Σε περίπτωση όμως αποχώρησης της με τη θέληση της ή αποβολής - μετά τη ρασοφορία με τριχοκουρά - λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, θα παίρνει τα απόλυτα αναγκαία και τα υπόλοιπα θα παραμείνουν υπέρ της αδελφότητας.
Άρθρο 38ο
1.  
  Η παραμονή και διανυκτέρευση ανδρών στο Ησυχαστήριο απαγορεύεται. Επιτρέπεται η παραμονή κατά την ημέρα ατόμων μόνο εάν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν σοβαρή εργασία στο Ησυχαστήριο ή για άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες κρίνει και αποφασίζει η Ηγουμένη. Σε όλους που εισέρχονται και παραμένουν στο Ησυχαστήριο, επιβάλλεται η κόσμια και σεμνή περιβολή και ανάλογη προς την ιερότητα συμπεριφορά. Για την τήρηση των ανωτέρω ευθύνεται η θυρωρός και ξεναγός του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 39ο
1.  
  Η σύναξη της αδελφότητας βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) από τα στο Ησυχαστήριο ευρισκόμενα τακτικά μέλη του και συγκαλείται από την Ηγουμένη όσες φορές παρουσιασθεί ανάγκη ή όταν ζητηθεί αυτό με απόφαση της Γεροντίας
Άρθρο 41ο
1.  
  Το καθολικό του Ιερού Ναού του Ησυχαστηρίου είναι προς τιμήν της Ζωοδόχου Πηγής. Το Ησυχαστήριο γιορτάζει μια φορά κάθε χρόνο κατά την Παρασκευή της Διακαινησίμου του Πάσχα.
Άρθρο 42ο
1.  
  Εάν μέλος της Γεροντίας προσκαλούμενο δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις της, οι δύο τελευταίες προσκλήσεις γίνονται προς αυτό εγγράφως, η Ηγουμένη, εάν θεωρηθεί η εν λόγω απουσία του και μη προσέλευση του κακόβουλα ηθελημένη, συγκαλεί τη Γερόντια η οποία θεωρούσα την απείθεια αυτή του μέλους της σαν σιωπηρή παραίτηση από το αξίωμα, προβαίνει στην εκλογή της αντικατάστασης της αδελφής σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο οικείο άρθρο του παρόντος και αναφέρει αυτό στον οικείο Μητροπολίτη
Άρθρο 43ο
1.  
  Το Ησυχαστήριο θεωρείται ότι υφίσταται σε ενέργεια και λειτουργία και αν μόνο μία αδελφή από τα μέλη του επιζεί. Σ αυτή την περίπτωση η αδελφή αυτή αντικαθιστά όλα τα όργανα του Ησυχαστηρίου. Όμως και επί πέντε (5) έτη μετά το θάνατο της τελευταίας, το Ησυχαστήριο δε θεωρείται διαλελυμένο αλλά ότι απλώς τελεί σε διακοπή της λειτουργίας του. Μετά την πενταετία που προαναφέρθηκε και εφόσον δεν εμφανισθεί και εγκατασταθεί κάποια αδελφή (μετά από σχετική αίτηση της στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά), θεωρείται πλέον διαλελυμένο. Όλη η κατά χρόνο της διάλυσης κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται προσωρινά στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία υπάγεται με αποκλειστικό σκοπό, κατά τη ρητή βούληση των ιδρυτριών του, την το συντομώτερο δυνατό επανίδρυση και επαναλειτουργία του ως Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Το άρθρο αυτό δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
Άρθρο 44ο
1.  
  Το παρόν καταστατικό δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά τις θεμελιώδεις του διατάξεις, σύμφωνα μ αυτά που εκτέθηκαν στην αρχή του παρόντος, θεμελιώδεις διατάξεις θεωρούνται οι των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 31, 33, 35
Άρθρο 45ο
1.  
  (Μεταβατική διάταξη) Από την ίδρυση του Ησυχαστηρίου και στο εξής τα καθήκοντα της Ηγουμένης θα ασκεί από τις ιδρύτριες μια μοναχή δια βοής εκλεγόμενη. Η μοναχή αυτή κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του Ησυχαστηρίου και μέχρι να εκλεγούν τα τέσσερα πρώτα μέλη της Γεροντίας θα ασκεί και ,τα καθήκοντα της Γεροντίας. Τα μέλη της Γεροντίας που θα εκλεγούν και η Ηγουμένη που προαναφέρθηκε θα είναι ισόβιες και δεν μπορούν παυθούν, παρά μόνο εάν σοβαρά ασθενήσουν και καταστούν ανίκανες σωματικά και πνευματικά για την άσκηση των καθηκόντων τους ή υποπέσουν σε εξαιρετικά σοβαρό παράπτωμα για τα οποία αποφασίζει αμετάκλητα η αδελφότητα που συγκαλείται νόμιμα από τη Γερόντια. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 39 παράγραφος 10 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146). β) Των άρθρων 108 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 • Την αριθμ. 37327/1992 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου θεσ/νίκης Γρηγορίου Δημ. Χατζησώμου, με την οποία συνιστάται Γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Ανάσταση του Χριστού, Εμμαούς» στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά.
 • Τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ενέκρινε την Ίδρυση του Ησυχαστηρίου κατά την συνεδρία αυτής της 17.6.92, όπως τούτο αναφέρεται στο αριθμ. 1310/885/ 23.6.92 έγγραφο της, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία