ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/304

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών και σύσταση Διευθύνσεως Πολιτικής Προμηθειών στο Υπουργείο Εμπορίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καταργείται η Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς και οι οργανικές μονάδες (Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία) που συγκροτούν αυτή
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών, παραμένει στην οργανική δύναμη προσωπικού του Υπουργείου Εμπορίου και τοποθετείται σε άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου αυτού κατά τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορίου Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, την οποία συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα: α. Τμήμα Σχεδιασμού και θεσμικών Ρυθμίσεων.
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων, γ. Τμήμα Κοινοτικών θεμάτων.
2.  
  Η αρμοδιότητα της Διευθύνσεως αυτής αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεξύ των τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Α Σχεδιασμού και θεσμικών Ρυθμίσεων.
 2. 1) Ο σχεδιασμός, η συστηματική μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων των κρατικών προμηθειών.
 3. 2) Η λήψη μέτρων για την ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική διενέργεια των προμηθειών από όλους τους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 4. 3) Η υποβολή προτάσεων για την άσκηση πολιτικής επί των κρατικών προμηθειών και τη συμβολή αυτών στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
 5. 4) Η επιμέλεια για την κατάρτιση των σχεδίων νόμων και διοικητικών πράξεων περί κρατικών προμηθειών.
 6. 5) Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών επί θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών, καθώς και η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς επί των θεμάτων αυτών.
 7. Τμήμα Β προγραμματισμού και στοιχείων.
 8. 1) Η εκπόνηση των αποφάσεων καταρτίσεως και εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 9. 2) Η μέριμνα για την, κατ έτος, έγκαιρη συγκέντρωση, έλεγχο και επεξεργασία επί των επί μέρους προγραμμάτων προμηθειών των φορέων.
 10. 3) Η επιμέλεια για την κατάριση, με βάση τα ανωτέρω, του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών κάθε έτους και η φροντίδα για την κατά νόμον έγκριση του και την κοινοποίηση του στους ενδιαφερόμενους φορείς.
 11. 4) Η τροποποίηση και συμπλήρωση του εγκριθέντος Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και η παροχή προεγκρίσεων.
 12. 5) Η κωδικοποίηση και η τήρηση αρχείου κατά κατηγορίες και ομάδες ειδών και η συνεχής ενημέρωση αυτού.
 13. 6) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση απολογιστικών στοιχείων σχετικά με την πραγματοποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 14. 7) Η συγκέντρωση, ανάλυση και διάχυση πληροφοριών σχετικά με τις κρατικές προμήθειες, που διενεργούνται στην Ελλάδα, σε χώρες- μέλη της Ε.Ο.Κ. και σε άλλες εκτός κοινότητος χώρες.
 15. 8) Η χρησιμοποίηση των ανωτέρω στοιχείων προς προετοιμασία των επιχειρήσεων για την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και ειδικότερα για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεδαίων, για την πρόσβαση τους σε διαγωνισμούς προμηθειών, που διενεργούνται είτε από το Ελληνικό Δημόσιο και χώρες της Ε.Ο.Κ. είτε από τρίτες χώρες.
 16. 9) Η απευθείας διάχυση των στοιχείων αυτών σε άλλους φορείς, που εκπροσωπούν τις παραγωγικές τάξεις, αλλά και στις ίδιες τις παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
 17. Τμήμα Γ Κοινοτικών θεμάτων.
 18. 1) Η παρακολούθηση των εξελίξεων των θεμάτων κρατικών προμηθειών στην ΕΟΚ και ειδικότερα όσον αφορά τις προτάσεις, αποφάσεις, ενέργειες των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων επί των θεμάτων αυτών, η εισήγηση για τις ενδεικνυόμενες θέσεις της Χώρας μας επ αυτών και τις απαιτούμενες σχετικές ενέργειες προς εθνικό όφελος, στα πλαίσια των κοινοτικών υποχρεώσεων μας.
 19. 2) Η πληροφόρηση σχετικά των αρμοδίων Εθνικών Υπηρεσιών και ο συντονισμός των θέσεων και των ενεργειών των φορέων αυτών, για τη διαμόρφωση κατά ενιαίο τρόπο των εθνικών μας θέσεων.
 20. 3) Η εκπροσώπηση στα κοινοτικά όργανα και η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για θέματα κρατικών προμηθειών.
 21. 4) Η επιμέλεια για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις κοινοτικές οδηγίες και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς του δημοσίου τομέα για τις κοινοτικές υποχρεώσεις μας κατά την διενέργεια των προμηθειών.
 22. 5) Η παρακολούθηση των θεμάτων που απορρέουν από την υποχρέωση εφαρμογής του κώδικα προμηθειών της GΑΤΤ, η αντιμετώπιση αυτών και η σχετική πληροφόρηση όλων των φορέων.
 23. Η εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της GΑΤΤ για τα θέματα αυτά.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 4 και 5 και 27 παρ. 3 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α 195).
 • Την με αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 525Β).
 • Την γνωμοδότηση με αριθμό 369/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εμπορίου και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου. 1993/18 1993