Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 1 "Ιεραρχία - Βαθμοί Αξιωματικών. 1.0 όρος ιεραρχία προσδιορίζει την κλίμακα των βαθμών των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι αξιωματικοί ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία έχουν την ιδιότητα του ανωτέρου ή του κατωτέρου."
2.  
  Οι ομοιόβαθμοι αξιωματικοί, ανάλογα με την αρχαιότητα τους, έχουν την ιδιότητα του αρχαιοτέρου ή του νεωτέρου. Εάν αυτοί συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού.
3.  
  Ο βαθμός καθιερώνει την ικανότητα προς άσκηση ορισμένων καθηκόντων, παρέχει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις
4.  
  Οι βαθμοί των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και η αντιστοιχία αυτών με τους αξιωματικούς του Στρατού* Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας είναι οι εξής: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ α) Ανώτατοι αξιωματικοί Αντιστράτηγος - Αρχηγός Υποστράτηγος - Υπαρχηγός Αρχιπύραρχος
 1. Ανώτεροι αξιωματικοί ΠύραρχοςΑντιπύραρχος Επιπυραγός
 2. Κατώτεροι αξιωματικοί ΠυραγόςΥποπυραγός ΑνθυποπυραγόςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αντιστράτηγος - Αρχηγός ΥποστράτηγοςΤαξίαρχος Αστυνομικός Διευθυντής Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αστυνόμος Α Αστυνόμος Β Υπαστυνόμος Α Υπαστυνόμος Β ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ Αντιστράτηγος - Αρχηγός Γ.Ε.Σ. ΥποστράτηγοςΤαξίαρχος ΣυνταγματάρχηςΑντισυνταγματάρχης ΤαγματάρχηςΛοχαγός ΥπολοχαγόςΑνθυπολοχαγός.
Άρθρο 2 "Διάκριση και προέλευση Αξιωματικών"
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών και σε αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών
2.  
  Οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών διακρίνονται ως εξής: (1) Τεχνικοί. (2) Πλοηγοί Κυβερνήτες. (3) Πλοηγοί Μηχανικοί. (4) Υγειονομικοί. (5) Μουσικοί.
3.  
  Οι αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προέρχονται από αποφοίτους των παραγωγικών σχολών αξιωματικών του Σώματος, καθώς και από Πυρονόμους που προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προέρχονται ως εξής:
 1. Οι Τεχνικοί από Πυρονόμους και Αρχιπυροσβέστες Τεχνικούς, κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις
 2. Οι Πλοηγοί Κυβερνήτες από Πυρονόμους Πλοηγούς Κυβερνήτες, κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις
 3. Οι Πλοηγοί Μηχανικοί από Πυρονόμους και Αρχιπυροσβέστες Πλοηγούς Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις
 4. Οι Υγειονομικοί με απευθείας διορισμό ιδιωτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις
 5. Οι Μουσικοί, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις οικείες διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
  Η αρχαιότητα των αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών, σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία υπογραφής του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής ή, προκειμένου για τους αναδρομικά προαγόμενους, από τη χρονολογία που καθορίζεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από αυτή του προηγούμενου βαθμού.
2.  
  Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού:
 1. Οι αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμους των Ειδικών Υπηρεσιών
 2. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών καθορίζεται από τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγική σχολή είναι αρχαιότεροι από τους ομοιοβάθμους τους που δεν προέρχονται από παραγωγική σχολή και οι οποίοι προάχθηκαν στο βαθμό τους σε χρόνο προγενέστερο αλλά εντός του αυτού ημερολογιακού έτους
4.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ως αξιωματικοί παραγωγικής σχολής νοούνται οι απόφοιτοι του τμήματος Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Σχολής καθώς και όσοι απέκτησαν το βαθμό τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 365/90 «Ρυθμίσεις κατάταξης Πυροσβεστικού προσωπικού» (ΦΕΚ 144/Α).
5.  
  Η αρχαιότητα, την οποία αποκτούν οι αξιωματικοί στο βαθμό με τον οποίο εισέρχονται στο Σώμα των αξιωματικών, διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές λόγω:
 1. Προαγωγής κατ εκλογή σε χρόνο προγενέστερο των προαγόμενων κατ αρχαιότητα
 2. Κρίσης αυτών ως παραμενόντων στον αυτό βαθμό
 3. Προαγωγής γι ανδραγαθία
 4. Απώλειας αρχαιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 343/69 «περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 238/Α).
 5. Παράλειψης αξιωματικού που είναι γραμμένος σε πίνακα διατηρητέων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται προαγωγή κατόπιν επιλογής
Άρθρο 4 "Βαθμοί μέχρι τους οποίους εξελίσσονται οι αξιωματικοί"
1.  
  Οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγική Σχολή, μπορούν να προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιστρατήγου - Αρχηγού
2.  
  Όσοι προέρχονται από τη Σχολή μετεκπαίδευσης Πυρονόμων, μπορούν να προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού
3.  
  Οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών μπορούν να προαχθούν ως εξής:
 1. Οι Τεχνικοί, οι Πλοηγοί Κυβερνήτες, οι Πλοηγοί Μηχανικοί και οι Μουσικοί μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου
 2. Οι Υγειονομικοί μέχρι και το βαθμό του Αρχιπυράρχου
4.  
  Οι Αξιωματικοί που μεταπίπτουν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου μπορούν να προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου, εκτός των προερχομένων από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης των Πυρονόμων, των Τεχνικών, Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών και Μουσικών, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του κλάδου τους. Όσοι από αυτούς προαχθούν στο βαθμό του Πυράρχου, προάγονται στον επόμενο βαθμό ένα μήνα πριν την έξοδο τους από την Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα διέπουν τους λοιπούς ομοιοβάθμους τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 5
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προάγονται κατόπιν κρίσης αυτών από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. Κρίση αξιωματικών που δε συμπλήρωσαν τα γενικά τυπικά για προαγωγή προσόντα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα.
2.  
  Καμία προαγωγή δεν ενεργείται και κανένας βαθμός δεν απονέμεται, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή θέση, εκτός των εξής περιπτώσεων:
 1. Των ονομαζόμενων το πρώτον Ανθυποπυραγών, οι οποίοι αποφοίτησαν από την παραγωγική Σχολή αξιωματικών
 2. Των προαγόμενων γι ανδραγαθία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 3. Των παραλειπομένων κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος
 4. Των προαγομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 33 και 45 του παρόντος διατάγματος
 5. Των προαγομένων μετά από επανάκριση σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Αξιωματικοί που συμπλήρωσαν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα δεν προάγονται εάν αρχαιότεροι τους δεν έχουν συμπληρώσει αυτά, εκτός εάν η μη συμπλήρωση των προσώπων αυτών οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο
4.  
  Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών που δεν προέρχονται από παραγωγική Σχολή αξιωματικών, δεν προάγονται, εάν δεν έγινε έναρξη προαγωγής στον ανώτερο βαθμό των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από παραγωγική Σχολή αξιωματικών που απέκτησαν το βαθμό του αξιωματικού εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα
Άρθρο 6
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος δεν κρίνονται κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις και δεν προάγονται, εάν:
 1. Διατελούν σε διαθεσιμότητα (αυτεπάγγελτη ή μη) για οποιονδήποτε λόγο ή παράνομη απουσία ή αιχμαλωσία
 2. Εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση
 3. Έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη με τελεσίδικο βούλευμα, δ) Έχουν τεθεί στην κατάσταση της αργίας με απόλυση ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση
 4. Έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου
2.  
  Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο κρίνονται έκτακτα μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή της αργίας ή την τελεσίδικη κρίση της υποθέσεως τους ποινικά και πειθαρχικά. Αυτοί, εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται αναδρομικά από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους και ανακτούν την αρχαιότητα τους, εκτός των θέσεων που απώλεσαν λόγω της ποινής της αργίας με απόλυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 343/69 (ΦΕΚ 238/Α).
3.  
  Αξιωματικοί που εγγράφονται σε πίνακα προακτέων, εάν υπαχθούν σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πριν την προαγωγή τους, δεν προάγονται αλλά επανακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
Άρθρο 7 "Γενικά τυπικά για προαγωγή προσόντα."
1.  
  Γενικά τυπικά για προαγωγή προσόντα είναι ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας ως αξιωματικού, πριν τη συμπλήρωση των οποίων οι αξιωματικοί δεν επιτρέπεται να προαχθούν, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 32, 33, 34 και 45 του παρόντος διατάγματος. 2.0 ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών σε κάθε βαθμό, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως εξής: Επίσης προσμετράται ο χρόνος:. β) Υποπυραγός 4 έτη.
 1. Πυραγός 5 έτη στο βαθμό ή 10 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού από την οποία 2 έτη στο βαθμό
 2. Επιπυραγός 4 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από την οποίι:
 3. 2 έτη στο βαθμό
 4. Αντιπύραρχος 4 έτη στο βαθμό ή 18 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από την οποία 2 έτη στο βαθμό
 5. Πύραρχος, 6 μήνες στο βαθμό για να προαχθεί στο βαθμό του Αρχιπυράρχου
 6. Αρχιπύραρχος, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής στο βαθμό για να προαχθεί στους βαθμούς του Υπαρχηγού και Αρχηγού
2.  
  Για τους βαθμούς που ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας, αυτοτελώς ή σε συνάρτηση προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας ως αξιωματικού, είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών, προσμετράται επίσης και ο χρόνος κατά τον οποίο οι αξιωματικοί διετέλεσαν σε νοσηλεία ή μακρά άδεια λόγω νόσου, πάθησης ή τραυματισμού που συνέβη όχι, ένεκα της υπηρεσίας, μέχρι δώδεκα (12) μήνες συνολικά σε όλες τις περιπτώσεις
3.  
  Δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό ο χρόνος κατά τον οποίο οι αξιωματικοί εξέτισαν στερητική της ελευθερίας ποινή λόγω καταδίκης, καθώς επίσης και ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί διετέλεσαν σε:
 1. Αργία με απόλυση ή αργία με πρόσκαιρη παύση
 2. Διαθεσιμότητα με αίτηση τους
 3. Άδεια μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή
 4. Προσωρινή κράτηση, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση
 5. Αυθαίρετη απουσία, εφόσον δεν επακολούθησα αθωωτική απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου
Άρθρο 9 "Ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα."
1.  
  Τα ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα προσδιορίζουν τη γενική ικανότητα των αξιωματικών για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους και την εξέλιξη τους Αυτά αποτελούν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι κρίσεις των αξιωματικών και συνάγονται από τις εκθέσεις ικανότητας και τα, υπόλοιπα έγγραφα που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλλους
2.  
  Τα ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα διακρίνονται σε διανοητικά, επαγγελματικά, διοικητικά, ηθικά, ψυχικά και σωματικά
3.  
  Τα διανοητικά προσόντα προσδιορίζουν τη γενική διανοητική τους ικανότητα και ευστροφία και αναφέρονται:
 1. Στη νοημοσύνη και στην κρίση
 2. Στην αντίληψη της. πραγματικότητας, στην πρακτικότητα και στην προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις.
 3. Στην επινοητικότητα, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.
 4. δ) Στην ικανότητα έκφρασης.
4.  
  Τα επαγγελματικά προσόντα προσδιορίζουν την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων του κατεχόμενου βαθμού και του αμέσως ανώτερου βαθμού και αναφέρονται:
 1. Στην επαγγελματική κατάρτιση στον κατεχόμενο βαθμό, β) Στην κατάρτιση για παραπέρα εξέλιξη
 2. Στην ικανότητα αφομοίωσης των νέων εξελίξεων στη γενική επαγγελματική δράση, δ) Στη μεθοδικότητα
 3. Στο ζήλο και στο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία
 4. Στο ενδιαφέρον για τη συντήρηση του υλικού της Υπηρεσίας
 5. Στην εκπαιδευτική ικανότητα
 6. Στην αγάπη προς το πυροσβεστικό επάγγελμα και τις παραδόσεις του Σώματος, καθώς και το αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης
5.  
  Τα διοικητικά προσόντα προσδιορίζουν τη διοικητική και ηγετική ικανότητα και αναφέρονται:
 1. Στο κύρος
 2. Στη δύναμη επιβολής στους υφισταμένους και στην ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής χρησιμοποίησης τους
 3. Στο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταμένων, στην ψυχική επαφή με αυτούς, καθώς και στη μέριμνα για την ανύψωση του ηθικού και της πειθαρχίας τους
 4. Στην ενεργητικότητα και δραστηριότητα
 5. Στην προβλεπτικότητα
 6. Στην ικανότητα οργάνωσης, διεύθυνσης και συντονισμού, ζ) Στην επίβλεψη και στον έλεγχο για την εκτέλεση των διαταγών
6.  
  Τα ηθικά προσόντα προσδιορίζουν το ήθος και τον χαρακτήρα και αναφέρονται:
 1. Στην ειλικρίνεια, ευθύτητα και συνέπεια
 2. Στην αξιοπρέπεια
 3. Στην ευσυνειδησία
 4. Στην ανάληψη ευθυνών
 5. Στην αποφασιστικότητα
 6. Στην πρωτοβουλία
 7. Στη σεμνότητα
 8. Στην ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία
 9. Στη σταθερότητα στις γνώμες και αποφάσεις
 10. Στην αμεροληψία και δικαιοσύνη. 7 Τα ψυχικά προσόντα προσδιορίζουν την ευψυχία, τη σθεναρότητα και τη γενική ψυχική ευστάθεια και αναφέρονται:.
8.  
  Τα σωματικά προσόντα αναφέρονται στην υγεία, στην αρτιμέλεια, στην αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και στη γενική σωματική παράσταση
9.  
  Τα σοβαρότερα ελαττώματα και ελλείψεις των αξιωματικών πρέπει απαραίτητα να συνάγονται από επίσημα έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλλους και είναι τα εξής:
 1. Η έλλειψη πίστης, σεβασμού και αφοσίωσης στο Σύνταγμα, τους νόμους και το Δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας
 2. Η παραμέληση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κατεχόμενο αξίωμα
 3. Η αντικοινωνική και αντιϋπηρεσιακή συμπεριφορά, δ) Η χρησιμοποίηση πλάγιων μέσων για την ικανοποίηση ατομικών αιτημάτων
 4. Η άσκηση των καθηκόντων κατά τρόπο επηρεαζόμενο από την πολιτική κατάσταση
 5. Η αντίθετη προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά, η ροπή προς πολιτικολογία, η μέθη και η χαρτοπαιξία
10.  
  Επίσης συνεκτιμάται η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις επαγγελματικές Σχολές μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος και των άλλων Υπηρεσιών, η επίδοση αυτών κατά τη φοίτηση τους σ αυτές, καθώς και η κατοχή πτυχίου Σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ξένων γλωσσών
Άρθρο 10
1.  
  Τα ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα των αξιωματικών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος διατάγματος, βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς από 1 έως 10 αριθμητικώς και ολογράφως, τυχόν δε προκύπτοντα δεκαδικά υπόλοιπα δεκάτου της μονάδας, κατά την εξαγωγή του μέσου όρου κάθε ομάδας προσόντων, διατηρούνται
2.  
  Αν ορισμένα από τα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα δεν είναι δυνατό να βαθμολογηθούν, επειδή η φύση των υπηρεσιών που εκτελέστηκαν από τον αξιολογούμενο δεν επέτρεψε τη δοκιμασία αυτού στους τομείς που αναφέρονται τα προσόντα αυτά αντί του βαθμού, τίθεται η ένδειξη Δ.Δ. (δε δοκιμάσθηκε). Τα μη βαθμρλογούμενα επιμέρους προσόντα κάθε ομάδας, δεν, λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή του μέσου όρου της ομάδας των προσόντων.
3.  
  Βαθμολογία των ηθικών προσόντων και από τα σωματικά προσόντα ή «υγεία» κάτω ταυ βαθμού οκτώ (8), καθώς και η βαθμολογία κάτω του βαθμού δέκα (10) στην «αρτιμέλεια», πρέπει να αιτιολογείται και να στηρίζεται σε επίσημα έγγραφα στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελλο του αξιολογουμένου και να μνημονεύονται στην οικεία θέση
4.  
  Η βαθμολογία των, διοικητικών και επαγγελματικών προσόντων των αξιωματικών πρέπει να στηρίζεται στη διοικητική και επιτελική πείρα και ικανότητα αυτών, περί των οποίων να γίνεται ειδική μνεία των συντακτών στις εκθέσεις ικανότητας ανάλογα με την προσωπικότητα καθενός και του χρόνου υπηρεσίας σε βασικούς εκτελεστικούς τομείς του Σώματος. Προκειμένου περί αξιωματικών από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω, απαραίτητα, για την προαγωγή τους, θεωρείται αναγκαία η ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική πείρα και ικανότητα αυτών, όπως αυτή καταχωρείται επαρκώς, αιτιολογημένη στις εκθέσεις ικανότητας των αξιωματικών.
5.  
  Τα ελαττώματα και οι ελλείψεις των αξιολογούμενων αξιωματικών, που αναφέρονται στην παρ. 9 του προηγούμενου άρθρου το© παρόντος διατάγματος, δε βαθμολογούνται αλλά επηρεάζουν δυσμενώς τη βαθμολογία των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων, καθώς και τη γενική βαθμολογία των αξιωματικών.
6.  
  Η πείρα αποφοίτησης από την οικεία παραγωγική σχολή ή τις επαγγελματικές σχολές μετεκπαίδευσης του Σώματος, ή άλλων Υπηρεσιών ή αυτής των Ξένων Γλωσσών, σημειώνεται στη στήλη «λοιπά συνεκτιμώμενα στοιχεία» των εκθέσεων ικανότητας και συνεκτιμάται ανάλογα
7.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας των ουσιαστικών προς προαγωγή προσόντων και η γενική βαθμολογία με. βάση αυτά καθορίζεται ως εξής:.
 1. Εξαίρετος, β) Λίαν καλός, γ) Καλός, δ) Σχεδόν καλός, ε) Απαράδεκτος.
 2. Ο γενικός χαρακτηρισμός βαθμολογείται με ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς δεκάτου της μονάδας από 1 έως και 10, ολογράφως και αριθμητικώς, τυχόν δε προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα διατηρούνται ως εξής:
 3. Εξαίρετος από 9,6 έως 10.
 4. Λίας καλός από 7,6 έως 9,5.
 5. Καλός από 5 έως 7,5.
 6. Σχεδόν καλός από 3 έως 4,9.
 7. Απαράδεκτος από 1 έως 2,9.
8.  
  Η βαθμολογία του γενικού χαρακτηρισμού είναι δυνατό να μην αντιστοιχεί απόλυτα στο μέσο όρο των βαθμολογιών των επιμέρους ομάδων προσόντων, εφόσον επηρεάζεται από τα συνεκτιμώμενα λοιπά στοιχεία και ελαττώματα που αναφέρονται στην παρ. 9 του προηγούμενου άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 11 "Έννοια, διάκριση και τύπος των εκθέσεων ικανότητος."
1.  
  Εκθέσεις ικανότητας είναι τα έγγραφα στα οποία εμφαίνονται και βαθμολογούνται αναλυτικά τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών, όλων των βαθμών εκτός του Αρχηγού και επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώματα αυτών
2.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας, ανάλογα με το χρόνο σύνταξης αυτών, διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, ο δε τύπος αυτών καθορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Ο συντάκτης της έκθεσης ικανότητας καλείται αξιόλογων και αυτός στον οποίο αναφέρεται η έκθεση αξιολογούμενος
Άρθρο 12 "Συντάκτες και γνωματεύοντες των εκθέσεων ικανότητας."
1.  
  Τις εκθέσεις ικανότητας συντάσσουν και επ αυτών γνωματεύουν οι αξιωματικοί που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης πρέπει να είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αξιολογούμενο και να φέρει βαθμό τουλάχιστον Υποπυραγού.
2.  
  Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη ύπαρξης συντάκτη, η αρμοδιότητα για τη σύνταξη έκθεσης ικανότητας περιέρχεται στον γνωματεύοντα, η δε αρμοδιότητα του γνωματεύοντα περιέρχεται στον άμεσο προϊστάμενο αυτού. Εάν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο γνωματεύων, η αρμοδιότητα του περιέρχεται, επίσης, στον άμεσο προϊστάμενο αυτού και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας, ο συντάκτης ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται να έχει συμπληρώσει ο αξιολογούμενος ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές του συντάκτη.
3.  
  Οι αξιωματικοί που εξέρχονται από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και όσοι μεταπίπτουν σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος, δεν συντάσσουν εκθέσεις ικανότητας ή ειδικές εκθέσεις αποστρατείας και μόνο για όσο χρόνο διαρκούν οι καταστάσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζει με διαταγή του τους συντάκτες, εφόσον κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των αξιωματικών για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές αυτού που εξήλθε από την Υπηρεσία ή απομακρύνθηκε από την άσκηση των καθηκόντων του. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το κώλυμα των εξερχόμενων για σύνταξη εκθέσεων ικανότητας ή ειδικών εκθέσεων αποστρατείας αρχίζει από την έναρξη της διαδικασίας εξόδου αυτών από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και οι αξιωματικοί που προάγονται στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων για ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους.
4.  
  Αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας των αξιωματικών και τη γνωμάτευση επ αυτών είναι οι εξής:
 1. Του Υπαρχηγού ο Αρχηγός χωρίς γνωματεύοντα.
 2. Του Διευθυντή Αρχηγείου, των Διοικητών Περιφερειακών Διοικήσεων, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Σχολής, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), των Διευθυντών της Γενικής Αποθήκης Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος (Γ.Α.Υ.Ν.Σ.) και των Ασφαλιστικών Ταμείων ο Υπαρχηγός με γνωματεύοντα τον Αρχηγό.
 3. Των προϊσταμένων των Κλάδων του Αρχηγείου και του Διοικητή του Πυροσβεστικού Συνεργείου της Αθήνας ο Διευθυντής Αρχηγείου, με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό.
 4. Των Διευθυντών Διευθύνσεων του Αρχηγείου οι οικείοι προϊστάμενοι των Κλάδων με γνωματεύοντα τον Διευθυντή Αρχηγείου.
 5. Των Υποδιοικητών Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των Διοικητών Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των Διοικητών Πυροσβεστικών Σταθμών και Διοικητών των Πυροσβεστικών Συνεργείων οι κατά τόπους αρμόδιοι Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό
 6. Των Υποδιοικητών των Υποδιοικήσεων και των Διοικητών των Πυροσβεστικών Σταθμών που υπάγονται σε Υποδιοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο Διοικητής της Υποδιοίκησης με γνωματεύοντα το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
 7. 6) Των αξιωματικών που υπηρετούν στο Αρχηγείο οι Διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων με γνωματεύοντα τον προϊστάμενο του οικείου Κλάδου εκτός των Υπασπιστών και του προϊστάμενου της Γραμματείας του Διευθυντή Αρχηγείου για τους οποίους συντάκτης είναι ο Διευθυντής Αρχηγείου και γνωματεύων ο Υπαρχηγός.
 8. Των αξιωματικών που υπηρετούν στα γραφεία των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στην Πυροσβεστική Σχολή, στην Ε.Μ.Α.Κ. και στη Γ.Α.Υ.Π.Σ. ο Υποδιοικητής των Υπηρεσιών αυτών η ο αρχαιότερος αξιωματικός με γνωματεύοντα το Διοικητή ή Διευθυντή.
 9. Των αξιωματικών που υπηρετούν στα ασφαλιστικά ταμεία ο Διευθυντής οικείου ταμείου με γνωματεύοντα τον Διευθυντή Αρχηγείου
 10. Των αξιωματικών που υπηρετούν σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς, στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στα Πυροσβεστικά Συνεργεία οι Διοικητές τους με γνωματεύοντα τον οικείο Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών εκτός των υπηρετούντων στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στο Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών, όπου γνωματεύων είναι ο Διευθυντής Αρχηγείου και των αξιωματικών των υπηρετούντων σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου γνωματεύων είναι ο Διοικητής της Υποδιοίκησης.
 11. Των αξιωματικών που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή άλλες πολιτικές ή στρατιωτικές Υπηρεσίες ο αρχαιότερος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία με γνωματεύοντα τον Διευθυντή Αρχηγείου για το Νομό Αττικής, και τον οικείο Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης για τους άλλους νομούς.
 12. Αν δεν υπάρχει αρχαιότερος αξιωματικός, συντάκτης είναι για το Νομό Αττικής ο Διευθυντής Αρχηγείου με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό και για τους υπόλοιπους νομούς ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης με γνωματεύοντα το Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής.
 13. Του Υποδιοικητή ή αρχαιότερου μετά το Διοικητή αξιωματικού της Πυροσβεστικής Σχολής, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και της Γενικής Αποθήκης Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος (Γ.Α.Υ.Π.Σ.) ο Διοικητής ή Διευθυντής των Υπηρεσιών αυτών με γνωματεύοντα τον Υπαρχηγό.
Άρθρο 13
1.  
  Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους, οι δε έκτακτες μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει μήνας από την προηγούμενη σύνταξη τακτικής ή έκτακτης έκθεσης ικανότητας
 1. Σε περίπτωση μετάθεσης ή τοποθέτησης του αξιολογούμενου ή του αξιολογούντα
 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα με τον αξιολογούμενο, εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
 3. Διακοπή υπηρεσιακής εξάρτησης υπάρχει και στην περίπτωση που ως Διοικητής ή Προϊστάμενος μιας Υπηρεσίας τοποθετείται αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος του υπηρετούντος, χωρίς αυτός να μετακινηθεί.
 4. Κατ εξαίρεση, αν η διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης πρόκειται να συμπέσει με το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, συντάσσεται έκτακτη έκθεση ικανότητας, έστω κι αν η διακοπή της εξάρτησης διαρκέσει λιγότερο από ένα (1) μήνα.
 5. Οποτεδήποτε διαταχθεί, γενικά ή ειδικά, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένα η συνδρομή εκτάκτων περιστατικών που επιβάλλουν την αξιολόγηση των αξιωματικών
2.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής του αξιολογούμενου στον κατεχόμενο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι αυτός υπηρετεί υπό τις διαταγές του αξιολογούντος τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Για τους γνωματεύοντες δεν απαιτείται να έχουν συμπληρώσει οι αξιολογούμενοι ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές τους.
Άρθρο 14 "Διαδικασία για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας."
1.  
  Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οι Υπηρεσίες που τηρούν το δεύτερο ατομικό βιβλιάριο των αξιωματικών αποστέλλουν τα βιβλιάρια, αυτεπάγγελτα, στους αρμόδιους συντάκτες για τη λήψη των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας
2.  
  Οι τακτικές και οι έκτακτες εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους εις απλούν και ιδιοχείρως από τους αξιολογούντες
3.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας μαζί με τα ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών υποβάλλονται στους γνωματεύοντες, εντός δέκα ημερών από τη σύνταξη τους
4.  
  Οι γνωματεύοντες υποβάλλουν τις εκθέσεις ικανότητας στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα δε ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών επιστρέφονται στις Υπηρεσίες από τις οποίες είχαν αποσταλεί στους συντάκτες
Άρθρο 15 "Υποχρεώσεις συντακτών και γνωματευόντων."
1.  
  Οι συντάκτες των εκθέσεων ικανότητας αξιολογούν τα προσόντα των αξιωματικών μόνο για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η έκθεση ικανότητας. Απαγορεύεται δε να λαμβάνουν γνώση με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου εγγράφων αξιολόγησης των προσόντων των αξιωματικών, είτε αυτά αναφέρονται στο ίδιο έτος είτε σε προηγούμενα έτη, ούτε να λαμβάνουν υπόψη τις βαθμολογίες των προσόντων των αξιολογούμενων από άλλους συντάκτες.
2.  
  Οι γνωματεύοντες στις εκθέσεις ικανότητας διατυπώνουν τη γνώμη τους για τις επιμέρους βαθμολογίες και το γενικό χαρακτηρισμό του αξιολογούμενου και αιτιολογούν με συγκεκριμένα στοιχεία την υπέρ ή κατά του αξιωματικού τυχόν διαφωνία τους
3.  
  Οι γνωματεύοντες υποχρεούνται να ελέγχουν, εάν:
 1. Υπάρχουν έγγραφα στοιχεία που στηρίζουν τα αναγραφόμενα ελαττώματα των αξιολογούμενων, στις βαθμολογίες κάτω του βαθμού οκτώ (8) των ηθικών προσόντων και της «υγείας» των σωματικών προσόντων, καθώς και στη βαθμολογία κάτω του βαθμού δέκα (10) στην «αρτιμέλεια»
 2. Ελήφθησαν υπόψη τα υφιστάμενα δυσμενή στοιχεία για τη βαθμολογία των προσόντων
 3. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος σχετικά με τις εκθέσεις ικανότητας
4.  
  Ο γνωματεύων εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκαν τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, σημειώνει αυτό στην οικεία θέση της έκθεσης ικανότητας. Εάν δε σχηματίσει τη γνώμη ότι ο συντάκτης, επηρεασμένος από προσωπικούς λόγους, προέβει σκόπιμα σε μη αντικειμενική δυσμενή ή ευμενή βαθμολογία, σημειώνει αυτό στην οικεία θέση της έκθεσης ικανότητας και υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Αρχηγός, εφόσον τα αναγραφόμενα στην αναφορά στηρίζονται σε συγκεκριμένα περιστατικά, διατάσσει την ενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διαπίστωση της αντικειμενικότητας ή μη των βαθμολογιών και των δυσμενών χαρακτηρισμών. Εάν από την εξέταση επιβεβαιωθεί το μη αντικειμενικό της βαθμολογίας, ακυρώνεται η σχετική έκθεση ικανότητας και ανατίθεται η σύνταξη νέας έκθεσης στον αμέσως προϊστάμενο του γνωματεύοντος. Αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει ο συντάκτης της έκθεσης ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση που το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος διαπιστώσει σκόπιμη και μη αντικειμενική βαθμολογία.
5.  
  Προσθήκες, διαγραφές και αλλοιώσεις που επέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στη βαθμολογία των ουσιαστικών προσόντων και στην αιτιολογία των εκθέσεων ικανότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια και αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπαίτιους συντάκτες ή γνωματεύοντες.
Άρθρο 16
1.  
  Ο γνωματεύων στις εκθέσεις ικανότητας υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αξιολογούμενο τη βαθμολογία και τους δυσμενείς χαρακτηρισμούς από το βαθμό «σχεδόν καλός» και κάτω, είτε από τον Ίδιο είτε από το συντάκτη, εφόσον συμφωνεί με αυτόν
2.  
  Η γνωστοποίηση στον αξιολογούμενο γίνεται εγγράφως και με απόδειξη, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση ικανότητας
3.  
  Ο αξιολογούμενος, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης, δικαιούται να υποβάλει αναφορά που διαβιβάζεται ιεραρχικά από την Υπηρεσία του συντάκτη στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, για να επισυναφθεί στην έκθεση ικανότητας, χωρίς να εκφέρεται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους του αξιολογούμενου καμία γνώμη σε αυτή. Τα διαλαμβανόμενα στην αναφορά τίθενται υπόψη του οικείου συμβουλίου κρίσης μαζί με τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιολογούμενου αξιωματικού.
Άρθρο 17
1.  
  Τακτικές ή έκτακτες εκθέσεις ικανότητας δεν συντάσσονται για τους αξιωματικούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται αμέσως μετά την άρση του λόγου που προκάλεσε τη μη σύνταξη, από τους συντάκτες που ήταν αρμόδιοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, κατά το χρόνο που έπρεπε να συνταχθούν κανονικά. Εάν οι συντάκτες αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 18
1.  
  Οι αρμόδιοι για τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας δύνανται κατά το χρόνο σύνταξης των τακτικών εκθέσεων ικανότητας, να συντάξουν και υποβάλλουν ειδική έκθεση αποστρατείας για αξιωματικούς που υπηρετούν υπό τις διαταγές τους, μέχρι και του βαθμού του Πυράρχου, αν παρουσιάζουν ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών τους προς προαγωγή προσόντων, με την προϋπόθεση ότι συμπλήρωσαν ένα (1) χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό, από την οποία τρίμηνο τουλάχιστον. υπό τις διαταγές του συντάσσοντα την έκθεση αποστρατείας. Στην περίπτωση αυτή δεν συντάσσεται συγχρόνως και έκθεση ικανότητας.
2.  
  Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας είναι δυνατό να υποβληθούν οποτεδήποτε και για τους ανώτατους αξιωματικούς, εκτός του Αρχηγού, για ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών τους προσόντων, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας αυτών στον κατεχόμενο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο σύνταξης αυτών έχουν συμπληρώσει τρίμηνο τουλάχιστον υπηρεσία από τις διαταγές του συντάσσοντα την έκθεση αποστρατείας
3.  
  Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας συντάσσονται σε απλούν και ιδιοχείρως επί των εντύπων που καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος. Επ αυτών διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους οι γνωματεύοντες επί των εκθέσεων ικανότητας και διαβιβάζονται το ταχύτερο, από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στα οικεία Συμβούλιο κρίσης, τα οποία δύνανται να συγκαλούνται και έκτακτα και υποχρεούνται να αποφασίζουν για την αποστρατεία ή μη των αξιωματικών στους οποίους αυτές αναφέρονται.
Άρθρο 19 "Διαβίβαση εγγράφων στα Συμβούλια κρίσης"
1.  
  Τα έγγραφα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των κρινόμενων αξιωματικών, μαζί με τα ατομικά βιβλιάρια και τους ατομικούς φακέλλους αυτών, διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στους Προέδρους των αρμοδίων, κατά περίπτωση, συμβουλίων κρίσης πριν την έναρξη των τακτικών κρίσεων. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις έκτακτων κρίσεων.
Άρθρο 20 "Απόρρητο των εγγράφων αξιολόγησης των αξιωματικών"
1.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, να λαμβάνουν γνώση αυτών τρίτα πρόσωπα
2.  
  Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εκθέσεων ικανότητας και των ειδικών εκθέσεων αποστρατείας, χορηγούνται μόνο στους αξιωματικούς στους οποίους αναφέρονται καθώς και σε Δικαστικές Αρχές εφόσον ζητηθούν
Άρθρο 21
1.  
  Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται (συμπληρώνονται) σε τετρασέλιδο φύλλο χάρτου, ιδιοχείρως, από το συντάκτη. Ειδικά τα τυπικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου (τίτλος Υπηρεσίας, στοιχεία αξιολογούντα, στοιχεία αξιολογούμενου, απουσίες αυτού και είδος εκθέσεως) δύνανται να συμπληρώνονται και με γραφομηχανή από τρίτον.
2.  
  Ο τύπος των εκθέσεων ικανότητας Αξιωματικών είναι ο εξής: . . . . . . . . ΑΠΟΡΡΗΤΗ (Τίτλος Υπηρεσίας) (Συμπληρώνονται ιδιοχείρως) ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ που συντάχθηκε από τον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Για το χρονικό διάστημα από . . . . . . . μέχρι . . . . . . . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Βαθμός . . . . .Ειδικότητα . . .Αριθμός Μητρώου . . . . . Επώνυμο . . . . . . . . . . . Όνομα. . . . . . . . . . . Πατρώνυμο . . . . . . . . . .Μητρώνυμο . . . . . . . . . . Γραμματικές Γνώσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Υπηρεσίες που εκτέλεσε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Απουσίασε:.
 1. Έχει πίστη στην πατρίδα . . τα εθνικά ιδεώδη, . . το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας; .
 2. β) Κατάρτιση για παραπάνω εξίλιξη.
 3. Αξιοπρέπεια
 4. ΕΚΤΑΚΤΗ (Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση έκτακτων εκθέσεων) Λόγω. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Α ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ Βαθμολογία Άθροισμα βαθμών Μέσος Όρος.
 6. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
 7. Ι ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (Εφόσον προκύπτει από επίσημα στοιχειά) Προστίθεται κάθε στοιχείο που ενισχύει την αντικειμενικότητα της κρίσης και δικαιολογούνται με συγκεκριμένα περιστατικά οι πολύ δυσμενείς βαθμολογίες.
 8. ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κρίνω αυτόν . . . . . . . . .βαθμός. . . . . . . . . . . . . . . . 19. .
 9. Ο . . . . . .(Τίτλος) (Τ.Σ. Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο - Βαθμός ΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ (Αιτιολογείται τυχόν διαφωνία υπέρ ή κατά του αξιολογουμένου) . . . . . . . .19. .Ο. . . . . .(Τίτλος) (Τ.Σ. Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο - Βαθμός.
 10. Ανάληψη ευθυνών
 11. Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΙΡΑ (Διοικητική και επιτελική πείρα και ικανότητα επί των οποίων στηρίζεται η βαθμολογία των διοικητικών και επαγγελματικών προσόντων) Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (Καταχωρούνται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις του αξιολογούμενου, που προκύπτουν από επίθημα έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελλό του.
 12. Σε αρνητική περίπτωση στην οικεία θέση του εντύπου της έκθεσης ικανότητα σύρεται γραμμή).
 13. Αντέχει στις πιέσεις;
 14. Ασκεί τα καθήκοντα του κατά τρόπο επηρεαζόμενο από την πολιτική κατάσταση;
 15. Αυτοπεποίθηση
 16. Δ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒαθμολογίαΆθροισμα βαθμών Μέσος Όρος.
 17. Γ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒαθμολογίαΑθροισμα βαθμών Μέσος Ορος.
 18. Αίσθημα ευθύνης
 19. Πνεύμα συνεργασίας
 20. ΣΤ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒαθμολογίαΆθροισμα βαθμών Μέσος Όρος.
 21. Αμεροληψία και δικαιοσύνη Ε ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒαθμολογίαΆθροισμα βαθμών Μέσος Όρος
Άρθρο 22 "Τύπος ειδικών εκθέσεων αποστρατείας"
1.  
  Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας συντάσσονται (συμπληρώνονται) σε δισέλιδο φύλλο χάρτου, ιδιοχείρως, από το συντάκτη. Ειδικά τα τυπικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου (τίτλος Υπηρεσίας, στοιχεία συντάκτη και αξιολογούμενου) δύνανται να συμπληρώνονται και με γραφομηχανή από τρίτο πρόσωπο. Ο τύπος των εκθέσεων αποστρατείας είναι ο εξής: . . . . . . . ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ (Τίτλος) (Συμπληρώνονται ιδιοχείρως) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ που συντάχθηκε από. . . . . . . . . . . . . . . . . . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Βαθμός . . . . Ειδικότητα. . . . Αριθ. Μητρώου . . . . Επώνυμο. . . . . . . . . .Όνομα. . . . . . . . . .Πατρώνυμο. . . . . . . . Μητρώνυμο . . . . . . . . Χρονολογία προαγωγής στον κατεχόμενο βαθμό . . . . . . . ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ανωτέρω που υπηρετεί υπό τις διαταγές μου από . . . .μέχρισήμερα συνεχώς ως . (αναγράφονται οι υπηρεσίες που εκτέλεσε) . παρουσίασε ουσιώδη έλλειψη των απαιτουμένων για το βαθμό του ουσιαστικών προσόντων και συγκεκριμένα: α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η παραπομπή του στο οικείο Συμβούλιο Κρίσης για αποστρατεία. . . . . . . . 19. . Ο. . . . . .(Τίτλος) (Τ.Σ. - υπογραφή) Ονοματεπώνυμο - Βαθμός ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ . . . . . . . .19. . Ο. . . . . .(Τίτλος)(Τ.Σ. Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο - Βαθμός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 23 "Τακτικές και έκτακτες κρίσεις - κρινόμενοι αξιωματικοί"
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της 20ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Αναβολή αυτών επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το πολύ μέχρι δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης. Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ. 8, 34 παρ. 4, 36, 37, 38, 42 και 45 του παρόντος διατάγματος.
Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Μάρτιο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν του τέλους του μηνός Απριλίου του ίδιου έτους. Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ. 8, 34 παρ. 4, 36, 37, 38, 42, 43 και 45 του παρόντος διατάγματος.
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της 20ης Φεβρουαρίου του ιδίου έτους. Αναβολή αυτών επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το πολύ μέχρι δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης. Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ.8, 34 παρ.4, 36, 37, 38, 42 και 45 του παρόντος διατάγματος .
Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Μάρτιο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν του τέλους του μηνός Απριλίου του ίδιου έτους. Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ. 8, 34 παρ. 4, 36, 37, 38, 42, 43 και 45 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις κρίνονται οι εξής αξιωματικοί: α) Οι Ανθυποπυραγοί που συμπληρώνουν 3 έτη στο βαθμό τους μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις
 1. Οι Υποπυραγοί που συμπληρώνουν 4 έτη στο βαθμό μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, σε αριθμό ίσο προς το τριπλάσιο των κενών θέσεων που προβλέπεται να δημιουργηθούν στο βαθμό του Πυραγού μέχρι των τακτικών κρίσεων του επόμενου έτους.
 2. Επίσης, οι Υποπυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις 10 έτη συνολικής υπηρεσίας ως αξιωματικοί, από τα οποία 4 έτη στο βαθμό τους.
 3. Οι Πυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις 5 έτη στο βαθμό ή 10 έτη συνολικής υπηρεσίας ως αξιωματικοί, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό, σε αριθμό Ίσο προς το τριπλάσιο των κενών θέσεων που προβλέπεται να δημιουργηθούν στο βαθμό του Επιπυραγού μέχρι των τακτικών κρίσεων του επόμενου έτους.
 4. Επίσης, οι Πυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις 13 έτη συνολικής υπηρεσίας ως αξιωματικοί, από τα οποία 3 έτη στο βαθμό τους. ,.
 5. Οι Επιπυραγοί που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις 4 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας ως αξιωματικοί, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό τους
 6. Οι Αντιπύραρχοι που συμπληρώνουν μέχρι τέλους του έτους για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις 4 έτη στο βαθμό ή 18 έτη συνολικής υπηρεσίας ως αξιωματικοί, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό τους
 7. Οι Πύραρχοι, οι Αρχιπύραρχοι και ο Υπαρχηγός, που συμπληρώνουν 1 έτος υπηρεσίας στο βαθμό τους κατά το έτος κρίσης
3.  
  Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις κρίνονται επίσης:
 1. Οι αξιωματικοί για τους οποίους υποβλήθηκαν ειδικές εκθέσεις αποστρατείας
 2. Οι αξιωματικοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 24 "Διαβαθμίσεις κρίσεων με βάση τα ουσιαστικά προσόντα"
1.  
  Οι αξιωματικοί, με βάση τα ουσιαστικά τους προσόντα, κρίνονται ως εξής:
 1. Προακτέοι κατ εκλογή, β) Προακτέοι κατ αρχαιότητα, γ) Παραμένοντες στον αυτό βαθμό, δ) Αποστρατευτέοι.
 2. ε) Διατηρητέοι.
 3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
2.  
  Προακτέοι κατ εκλογή κρίνονται οι αξιωματικοί που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Επιπυραγού εφόσον συγκεντρώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα στο βαθμό, τουλάχιστον λίαν καλό και δεν συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία.
3.  
  Προακτέοι κατ αρχαιότητα κρίνονται:
 1. Οι αξιωματικοί που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Επιπυραγού εφόσον συγκεντρώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος διατάγματος ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον καλό.
 2. Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Αρχιπυράρχου που συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, εφόσον συγκεντρώνουν τα προς προαγωγή προσόντα
4.  
  Παραμένοντες στον αυτό βαθμό κρίνονται οι αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Υπαρχηγού, που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, εφόσον κρίνεται ότι δεν θεωρούνται ικανοί για την ενάσκηση των καθηκόντων ανωτέρου βαθμού είναι όμως επαρκείς για την ενάσκηση καθηκόντων του βαθμού τους
5.  
  Αποστρατευτέοι κρίνονται:
 1. Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Υπαρχηγού εφόσον κρίνεται ότι δεν θεωρούνται ικανοί για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των απαραίτητων προσόντων
 2. Οι αξιωματικοί που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στην ενέργεια δεν προάγει το συμφέρον της Υπηρεσίας
6.  
  Διατηρητέοι κρίνονται οι αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου μέχρι και του Υπαρχηγού, εφόσον κρίνεται ότι συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά προσόντα για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό
7.  
  Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι Αρχιπύραρχοι και ο Υπαρχηγός, εφόσον συμπληρώνουν 35ετή συντάξιμη υπηρεσία και κρίνεται ότι δεν συγκεντρώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό όλα τα ιδιάζοντα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα ή δεν έχουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση
8.  
  Η κρίση γίνεται με συνεκτίμηση των προσόντων των κρινόμενων σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό, καθώς και της προσωπικής αντίληψης των μελών των Συμβουλίων με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που προσδιορίζονται και αιτιολογούνται επαρκώς. Η κρίση είναι αυστηρότερη για τους μεγάλους βαθμούς και επιεικέστερη για τους μικρούς βαθμούς. Ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση στους κατωτέρους βαθμούς δύναται να επηρεάσει την κρίση στους ανωτέρους βαθμούς.
9.  
  Οι δυσμενείς κρίσεις αιτιολογούνται με την παράθεση των συγκεκριμένων δυσμενών στοιχείων και τη διαπίστωση ότι σ αυτά δόθηκε μεγαλύτερη σημασία. Δυσμενείς είναι οι κρίσεις:.
 1. Προακτέος κατ αρχαιότητα, εκτός των κρινόμενων λόγω συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας, β) Παραμένων στον αυτό βαθμό, γ) Αποστρατευτέος
 2. Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία, ε) Η παράλειψη αξιωματικού που είναι γραμμένος σε πίνακα διατηρητέων κατά την επιλογή νεωτέρου του σε ανώτερο βαθμό
Άρθρο 25
1.  
  Οι αξιωματικοί Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών προάγονται ως εξής:
 1. Οι Ανθυποπυραγοί «κατ εκλογή» και «κατ αρχαιότητα»
 2. Οι Υποπυραγοί και οι Πυραγοί «κατ εκλογή» και «κατ αρχαιότητα» με αναλογία προαγωγής 5/10 «κατ εκλογή» και 5/10 «κατ αρχαιότητα»
 3. Οι Επιπυραγοί «κατ εκλογή» και «κατ αρχαιότητα» με αναλογία προαγωγής 6/10 «κατ εκλογή» και 4/10 «κατ αρχαιότητα»
 4. Οι Αντιπύραρχοι, οι Πύραρχοι, οι Αρχιπύραρχοι και ο Υπαρχηγός μόνο «κατ επιλογή»
2.  
  Σε καμμία περίπτωση αξιωματικός που είναι γραμμένος σε πίνακα «προακτέων κατ εκλογή» δύναται στις προαγωγές να υπολειφθεί νεωτέρου του που είναι γραμμένος σε πίνακα προακτέων «κατ αρχαιότητα». Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάλογες θέσεις για κάθε πίνακα, ο αριθμός των κενών θέσεων, προς πλήρωση των οποίων ενεργούνται οι προαγωγές, περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες και δημιουργούμενες κενές θέσεις κατά την κύρωση των πινάκων και τη διάρκεια της ισχύος αυτών. Εάν κατά την κατανομή των κενών θέσεων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό κλάσμα, η θέση δίνεται στους αξιωματικούς του πίνακα εκείνου του οποίου το κλάσμα είναι μεγαλύτερο, σε περίπτωση ίσου κλασματικού υπολοίπου στους προακτέους κατ εκλογή. Σε περίπτωση που οι γραμμένοι σ ένα πίνακα προακτέων είναι λιγότεροι του αναλογούντα αριθμού ή που ο ένας από τους πίνακες προακτέων εξαντλήθηκε ο αριθμός συμπληρώνεται από τον άλλο πίνακα προακτέων.
Άρθρο 26
1.  
  Για τις κρίσεις των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται τα εξής Συμβούλια κρίσης:
 1. Κατώτερο Συμβούλιο
 2. Ανώτερο Συμβούλιο
 3. Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο
 4. Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο
2.  
  Τα Συμβούλια κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται εντός του δευτέρου δεκαημένου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. Αυτά συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους, για την ενέργεια των τακτικών ετήσιων κρίσεων και την κατάρτιση των πινάκων των κρινόμενων ή όχι αξιωματικών και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, για την ενέργεια εκτάκτων κρίσεων.
3.  
  Το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζει πίνακες κρινόμενων και παραλειπομένων κατ έτος αξιωματικών. Οι πίνακες που καταρτίζονται υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για έγκριση και στη συνέχεια κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αξιωματικών, με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
4.  
  Γραμματέας για κάθε Συμβούλιο ορίζεται, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερος αξιωματικός που συμμετέχει στις εργασίες των Συμβουλίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμοι ανώτεροι αξιωματικοί ως αναπληρωματικοί γραμματείς. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων ενεργείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
5.  
  Τα μέλη του Συμβουλίου που προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις ορίζονται ύστερα από πρόσταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τα μέλη που προέρχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη συμμετοχή των Δικαστικών Λειτουργών σε Συμβούλια και τα μέλη που προέρχονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ορίζονται ύστερα από πρόταση του Πρόεδρου του
Άρθρο 27
1.  
  Τα Συμβούλια κρίσεων συγκροτούνται για ένα έτος από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:
 1. Το Κατώτερο Συμβούλιο έχει πενταμελή σύνθεση και απαρτίζεται από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τέσσερις Πυράρχους ή Αντιπυράρχους.
 2. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ένας Αρχιπύραρχος ως αναπληρωτής του Προέδρου και δύο Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι για την αναπλήρωση των υπολοίπων μελών.
 3. Ο Υπαρχηγός εκτελεί καθήκοντα Πρόεδρου και ο νεώτερος των Πυράρχων ή Αντιπυράρχων εκτελεί καθήκοντα Εισηγητή.
 4. Το Ανώτερο Συμβούλιο έχει τριμελή σύνθεση και απαρτίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έναν Αρχιπύραρχο.
 5. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ένας Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Αρχιπύραρχος.
 6. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχιπύραρχος καθήκοντα Εισηγητή.
 7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το Συμβούλιο συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός Αντιστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας στη θέση του Αρχηγού, με την προϋπόθεση ότι τα 2/3 των μελών του Συμβουλίου έχουν την ιδιότητα του δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου.
 8. Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζεται από δύο Συμβούλους Επικρατείας, το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 9. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ένας Σύμβουλος Επικρατείας, ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και ένας Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς.
 10. Ο αρχαιότερος των Συμβούλων Επικρατείας εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εκτελεί καθήκοντα Εισηγητή.
 11. Το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ένα Σύμβουλο Επικρατείας, ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 12. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ένας Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ένας Σύμβουλος Επικρατείας, ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και ένας Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς.
 13. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εκτελεί καθήκοντα Εισηγητή.
2.  
  Η αναπλήρωση κωλυομένου τακτικού μέλους του Πρωτοβαθμίου και του Δευτεροβαθμίου Ανώτατου Συμβουλίου από αναπληρωματικό μέλος γίνεται ως εξής: Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι Σύμβουλοι Επικρατείας από Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Σύμβουλο Επικρατείας αντίστοιχα, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και ο Αντιστράτηγος από Αντιστράτηγο
Άρθρο 28
1.  
  Το Κατώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο:
 1. Για τις κρίσεις των αξιωματικών από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Πυραγού.
 2. β) Για τις κρίσεις των Πυρονόμων.
2.  
  Το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο:
 1. Για τις κρίσεις των αξιωματικών από το βαθμό, του Επιπυραγού μέχρι και του Πυράρχου
 2. Για τις επανακρίσεις των αξιωματικών από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Πυραγού
 3. Για τις επανακρίσεις των Πυρονόμων.
 4. 8) Για την κατάρτιση των πινάκων των κατ έτος κρινόμενων και των παραλειπομένων από τις κρίσεις αξιωματικών.
 5. Για την επιλογή των Πυράρχων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου
 6. Για τις μεταθέσεις των αξιωματικών καθώς και για τις τοποθετήσεις των νεοεξερχομένων από το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Σχολής στις Υπηρεσίες του Σώματος
3.  
  Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο:
 1. Για τις κρίσεις των Αρχιπυράρχων και του Υπαρχηγού, β) Για την επιλογή του Υπαρχηγού
 2. Για τις επανακρίσεις των αξιωματικών από το βαθμό του Επιπυραγού μέχρι και του Πυράρχου
 3. Για την εξέταση των προσφύγων των Πυράρχων που παραλείφθηκαν κατά την επιλογή για το βαθμό του Αρχιπυράρχου
4.  
  Το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αρμόδιο:
 1. Για τις επανακρίσεις των Αρχιπυράρχων και του Υπαρχηγού, β) Για την εξέταση των προσφυγών των αξιωματικών που παραλείπονται κατά την επιλογή Υπαρχηγού
Άρθρο 29
1.  
  Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων κρίσεων μετέχουν κάθε φορά όλα τα τακτικά μέλη που τα απαρτίζουν και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τα προβλεπόμενα αναπληρωματικά μέλη. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Εάν κατά την ψηφοφορία, σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, τα μέλη που αποτελούν την ασθενέστερη μειοψηφία οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες γνώμες.
2.  
  Για τη νόμιμη σύνθεση των Συμβουλίων κρίσεων απαιτείται η έγκαιρη πρόσκληση προς συνεδρίαση όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Η κλήτευση αυτών γίνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου κατά την κρίση του, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις κάθε αρμόδιο αξιωματικό για παροχή πληροφοριών.
3.  
  Τα Συμβούλια μελετούν τα έγγραφα των αξιωματικών που βρίσκονται στους ατομικούς τους φακέλλους και αξιολογούν τα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων με βάση και την αιτιολογημένη προσωπική αντίληψη των μελών των συμβουλίων και εγγράφουν αυτούς στους προβλεπόμενους πίνακες, εφόσον προβλέπεται η σύνταξη πινάκων. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις των συμβουλίων και αιτιολογούνται ειδικότερα οι δυσμενείς κρίσεις. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία των μελών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των συμβουλίων υπογράφονται από τα μέλη τους και το γραμματέα. Σ αυτά καταχωρίζεται υποχρεωτικά αιτιολογημένη η γνώμη της μειοψηφίας.
4.  
  Εάν το Συμβούλιο δεν δύναται να διαμορφώσει γνώμη, λόγω έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, τα οποία προσδιορίζει ρητά στο οικείο πρακτικό, αναβάλει την κρίση για νέα συνεδρίαση που ορίζει εκ των προτέρων με ρητή πράξη του και η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει από την προηγούμενη πέραν του διμήνου
5.  
  Κατά την ενέργεια των τακτικών ετήσιων κρίσεων των αξιωματικών τηρούνται τα εξής:
 1. Κατ αρχήν συνέρχεται το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο.
 2. Μετά τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτού, συνέρχεται το Ανώτερο Συμβούλιο, ανασυγκροτούμενο, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
 3. Μετά τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτού, συνέρχεται το Κατώτερο Συμβούλιο, ανασυγκροτούμενο, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
 4. Το Κατώτερο Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται και κατά το χρόνο των εργασιών του Ανώτερου Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει δυνατότητα.
Άρθρο 30 "Σύνταξη, κύρωση και εκτέλεση των πινάκων"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, τα οικεία Συμβούλια κρίσεων, με βάση τα πρακτικά συνεδρίασης αυτών, συντάσσουν για τους κρινόμενους αξιωματικούς ξεχωριστά για κάθε βαθμό και για κάθε κατηγορία αξιωματικών τους εξής πίνακες:
 1. Για τον Υπαρχηγό, τους Αρχιπυράρχους, τους Πυράρχους και τους Αντιπυράρχους:
 2. (1) Διατηρητέων.
 3. (2) Παραμενόντων στον αυτό βαθμό.
 4. (3) Αποστρατευτέων.
 5. Για τον Υπαρχηγό και τους Αρχιπυράρχους που συγκεντρώνουν 35ετή συντάξιμη υπηρεσία, συντάσσονται εκτός των παραπάνω πινάκων και πίνακας «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
 6. Για τους Επιπυραγούς, Πυραγούς, Υποπυραγούς και Ανθυποπυραγούς:
 7. (1) Προακτέων κατ εκλογή.
 8. (2) Προακτέων κατ αρχαιότητα.
 9. (3) Παραμενόντων στο αυτό βαθμό.
 10. (4) Αποστρατευτέων.
 11. Για τους αξιωματικούς που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους:
 12. (1) Διατηρητέων.
 13. (2) Αποστρατευτέων.
2.  
  Κατά τις κρίσεις προς επιλογή δεν συντάσσονται πίνακες
3.  
  Οι πίνακες που συντάσσονται από τα οικεία Συμβούλια κρίσεων υποβάλλονται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, εντός πενθήμερου από την κατάρτιση τους. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης εντός δεκαπενθημέρου ανατρεπτικής προθεσμίας από την υποβολή των πινάκων σ αυτόν, δύναται να προσφύγει στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο για δυσμενέστερη ή ευμενέστερη κρίση των γραμμένων στους πίνακες αξιωματικών.
4.  
  Οι πίνακες κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σ αυτόν. Σε περίπτωση που ο Υπουργός άσκησε προσφυγή, οι πίνακες κυρώνονται κατά το υπόλοιπο μέρος αυτών. Η ισχύς των πινάκων διαρκεί μέχρι την έναρξη των τακτικών κρίσεων του επόμενου έτους.
5.  
  Σε εκτέλεση των πινάκων αποστρατευτέων και ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία των, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος αυτών προκαλεί την έκδοση των Π.Δ/των της αποστρατείας των αξιωματικών που είναι γραμμένοι στους πίνακες αυτούς εξαιρέσει των αξιωματικών πουδιατελούν σε αναρρωτική άδεια πέραν του διμήνου για τους οποίους ισχύουν τα ακόλουθα:.
 1. Με την κύρωση του πίνακα αποστρατευτέων στον οποίον είναι γραμμένοι παρεπέμπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην αρμόδια Υγειονομική επιτροπή για τελική κρίση της σωματικής τους ικανότητας
 2. Εάν η Υγειονομική επιτροπή κρίνει αυτούς ανίκανους, αυτοί τίθενται σε αποστρατεία λόγω σωματικής ανικανότητας
 3. Εάν η Υγειονομική επιτροπή κρίνει αυτούς ικανούς ή δεν δυνηθεί να αποφανθεί για τη σωματική ικανότητα τους, αυτοί τίθενται σε αποστρατεία βάσει της απόφασης του Συμβουλίου κρίσης
6.  
  Οι Αρχιπύραρχοι που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους προάγονται εν ενεργεία στο βαθμό του Υπαρχηγού, τίθενται αμέσως εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα τριάντα (30) ημέρες μετά την προαγωγή τους με άλλο Προεδρικό Διάταγμα
7.  
  Ο Υπαρχηγός που κίνεται ως ευδοκίμως τερματίσας τη στάδιο-. δρομία του, αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρει. Το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσης στην πράξη αποστρατείας του Υπαρχηγού μνημονεύει εάν θα αποδοθεί σ αυτόν ή όχι ο τίτλος του Επίτιμου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 31
1.  
  Οι προαγωγές των αξιωματικών ενεργούνται για πλήρωση κενών θέσεων, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα
2.  
  Σε εκτέλεση των πινάκων προακτέων ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης προκαλεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση τους τα Προεδρικά Διατάγματα προαγωγής. Σε περίπτωση που δημιουργούνται κενές θέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων προακτέων, οι προαγωγές ενεργούνται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημιουργία κενών θέσεων.
3.  
  Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής οι προαγόμενοι κατ εκλογή και κατ αρχαιότητα διατηρούν μεταξύ τους τη σειρά αρχαιότητας που είχαν πριν την προαγωγή τους
4.  
  Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων κατά βαθμό γίνεται παραβολή του αριθμού των υπηρετούντων αξιωματικών κάθε βαθμού με τον αριθμό των προβλεπομένων οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού. Η διαφορά που προκύπτει αντιστοιχεί στα υπάρχοντα κενά κάθε βαθμού.
5.  
  Σε περίπτωση που δεν δύνανται να πληρωθούν με προαγωγή οι κενές θέσεις κάποιου βαθμού, επειδή οι υπηρετούντες αξιωματικοί του αμέσως κατωτέρου βαθμού δεν δύνανται να προαχθούν για οποιοδήποτε λόγο και από τη μη πλήρωση των κενών θέσεων του ανώτερου βαθμού κωλύεται η προαγωγή των αξιωματικών των υποδεέστερων βαθμών που έχουν τα προσόντα προς προαγωγή, οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται προσωρινά και για την περίπτωση αυτή ως κενές του υποδεέστερου βαθμού και πληρώνονται
6.  
  Οι θέσεις των αξιωματικών οποιουδήποτε βαθμού που κενώνονται, κατ εφαρμογή των διατάξεων για τις επανακρίσεις και του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος κατόπιν προαγωγής τους σε μη κενές θέσεις ανώτερου βαθμού, δεν θεωρούνται κενές για τους υποδεέστερους βαθμούς ούτε παρέχουν δικαίωμα προαγωγής στους αξιωματικούς των υποδεέστερων βαθμών κατά το χρόνο που, από την αιτία αυτή, υπηρετούν στο ανώτερο βαθμό υπεράριθμοι αξιωματικοί
7.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι προαγωγές αξιωματικών βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί μόνιμης διαθεσιμότητας ειρηνικής περιόδου, καθώς και περί ανδραγαθίας
8.  
  Εάν οι πίνακες προακτέων εξαντληθούν πριν την τακτική σύνοδο των συμβουλίων του επόμενου έτους, ενεργούνται έκτακτες κρίσεις προς κατάρτιση συμπληρωματικών πινάκων
Άρθρο 32 "Προαγωγές ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων"
1.  
  Οι Ανθυποπυραγοί, μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα, προάγονται υποχρεωτικά στο βαθμό του Υποπυραγού ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό αυτό, εφόσον κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσης
2.  
  Οι Υποπυραγοί Πυραγοί, Επιπυραγοί και οι Αντιπύραρχοι, προάγονται στους αμέσως ανώτερους βαθμούς ανεξάρτητα από την ύπαρξη, κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ως μόνιμοι αξιωματικοί και εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις προαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
 1. Οι Υποπυραγοί 10 έτη.
 2. β) Οι Πυραγοί 13 έτη.
 3. γ) Οι Επιπυραγοί 20 έτη.
 4. δ) Οι Αντιπύραρχοι 27 έτη.
3.  
  Οι αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προάγονται εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση των πινάκων που συντάσσονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνουν το χρόνο που καθορίζεται από τις διατάξεις αυτές και καταλαμβάνουν τις κενόμενες οργανικές θέσεις του βαθμού στον οποίο προάγονται. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάχθηκαν δεν θεωρούνται κενές θέσεις για τους υποδεέστερους βαθμούς.
4.  
  Οι αξιωματικοί που απώλεσαν αρχαιότητα δεν προάγονται εάν οι αρχαιότεροι τους δεν συμπληρώσουν το χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
1.  
  Οι αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν επειδή συμπλήρωσηαν 35ετή πραγματική υπηρεσία, προάγονται εν ενεργεία εκτός οργανικών θέσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο επόμενο άρθρο του παρόντος διατάγματος
2.  
  Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου, εκτός των Υποπυραγών, που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ένα μήνα πριν καταληφθούν από το όριο ηλικίας, προάγονται εν ενεργεία στον αμέσως ανώτερο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, με την προϋπόθεση ότι κρίνονται προακτέοι από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους. Η κρίση για την προαγωγή αυτή ενεργείται ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 7 του παρόντος διατάγματος. Όσοι προάγονται με τον τρόπο αυτό αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις 31 Δεκεμβρίου του έτους προαγωγής τους, οι δε θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται, μέχρι την αποστρατεία τους, δεν θεωρούνται κενές γιά τους υποδεέστερους βαθμούς.
3.  
  Οι Πύραρχοι και οι Αρχιπύραρχοι προάγονται εν ενέργεια στον αμέσως ανώτερο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων και μετά ένα μήνα από την προαγωγή τους αποστρατεύονται υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Εάν κριθούν ως παραμένοντες στον αυτό βαθμό εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ αυτούς της απόφασης του Πρωτοβαθμίου ή του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου, υποβάλουν αίτηση αποστρατείας από το Σώμα
 2. Εάν εγγραφούν σε πίνακες διατηρητέων και υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας από το Σώμα
 3. Εάν παραλειφθούν κατά την επιλογή Αρχιπυράρχου, Υπαρχηγού ή Αρχηγού και υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας από το Σώμα
 4. Εάν έχουν συμπληρώσει 6μηνο στο βαθμό τους και υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση, αποστρατείας
4.  
  Οι Υποπυραγοί που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή εξέρχονται από την Υπηρεσία με αίτηση τους ή για λόγους υγείας και έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία, κρίνονται από το αρμόδιο συμβούλιο, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί απ αυτό ευδόκιμος, προάγονται κατά δύο βαθμούς ως εξής:
 1. Τρεις μήνες πριν την χρονολογία που καταλαμβάνονται απο το όριο ηλικίας προάγονται στο βαθμό του Πυραγού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κενών οργανικών θέσεων.
 2. Όσοι εξέρχονται από την Υπηρεσία με αίτηση τους ή για λόγους υγείας, προάγονται συγχρόνως με την υποβολή της αίτησης ή την κρίση της σωματικής τους ικανότητας.
 3. Δύο μήνες μετά την προαγωγή αυτή, προάγονται στο βαθμό του Επιπυραγού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
5.  
  Οι Υποπυραγοί που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις 31 Δεκεμβρίου του έτους προαγωγής τους. Μέχρι την αποστρατεία τους οι θέσεις των βαθμών από τους οποίους προάγονται δεν θεωρούνται κενές για τους υποδεέστερους βαθμούς. Όσοι εξέρχονται από την Υπηρεσία με αίτηση τους ή για λόγους υγείας, αποστρατεύονται μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους στο βαθμό του Επιπυραγού.
6.  
  Οι προαγωγές των αξιωματικών βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενεργούνται ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής αυτών στον κατεχόμενο βαθμό
Άρθρο 34 "Κρίσεις των αξιωματικών που συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία ,"
1.  
  Οι αξιωματικοί απο το βαθμό του Πυράρχου μέχρι και του Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και γράφονται στους εξής πίνακες:
 1. Προακτέων κατ αρχαιότητα, στον οποίο γράφονται όσοι συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα, με εξαίρεση όσα διαλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση
 2. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, στον οποίο γράφονται όσοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, καθώς και ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εγγραφής τους σε πίνακα αποστρατευτέων
 3. Αποστρατευτέων, στον οποίο γράφονται όσοι δεν συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα και επιπλέον δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους
2.  
  Όσοι γράφονται στους πίναικες ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και αποστρατευτέων, αποστρατεύονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 5 του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Όσοι γράφονται σε πίνακα προακτέων, με την κύρωση των πινάκων, προάγονται εκτός οργανικών θέσεων στον αμέσως ανώτερο βαθμό και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα τριάντα (30) ημέρες, μετά την προαγωγή τους
4.  
  Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου που συμπληρώνουν 35ετή υπηρεσία μέχρι τη χρονολογία των τακτικών κρίσεων του επόμενου έτους, κρίνονται ως εξής:
 1. Κατά τις τακτικές κρίσεις κρίνονται μαζί με τους αξιωματικούς των άλλων κατηγοριών και γράφονται σε έναν από τους πίνακες που συντάσσονται γι αυτούς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους, προάγονται
 2. Τη χρονολογία που συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία κρίνονται πάλι και προάγονται ή αποστρατεύονται.
 3. Κατά τον υπολογισμό της 3 δετούς πραγματικής υπηρεσίας των αξιωματικών της παρούσας παραγράφου δεν προσμετράται ο χρόνος φοίτησης αυτών στην παραγωγική σχολή Πυροσβεστών.
 4. Οι αξιωματικοί που προάγονται κατ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία, επαναφέρονται με το βαθμό που είχαν πριν την προαγωγή τους αυτή
6.  
  Για τον υπολογισμό της 3δετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προσμετρείται η εξής υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος:
 1. Αυτή που πραγματικά διανύθηκε στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.
 2. Η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου λογίζεται ως συντάξιμη.
 3. Αυτή που πραγματικά διανύθηκε σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη και
 4. Για τους αξιωματικούς από το βαθμό του Πυράρχου και άνω προσμετρείται και ο χρόνος φοίτησης αυτών στη Σχολή Πυροσβεστών
Άρθρο 35 "Κρίσεις και προαγωγές των αξιωματικών της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου"
1.  
  Οι αξιωματικοί που κρίνονται κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθμού που φέρουν ή εκείνου στον οποίο προάγονται. Αυτοί για κανένα λόγο δεν δύνανται να επανέλθουν στην κατάσταση της ενέργειας, ούτε ν ασκήσουν διοίκηση.
2.  
  Οι αξιωματικοί που βρίσκονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εξελίσσονται μέχρι το βαθμό που προβλέπεται γι αυτούς από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος
3.  
  Για τις κρίσεις και προαγωγές των αξιωματικών που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν στους ομοιοβάθμους τους που είναι στην κατάσταση της ενέργειας
4.  
  Αξιωματικός που βρίσκεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου προάγεται στον ανώτερο βαθμό ταυτόχρονα με την προαγωγή του αμέσως αρχαιότερο του που είναι γραμμένος στον αυτό πίνακα προακτέων
5.  
  Τα οικεία Συμβούλια, κατά τις κρίσεις των αξιωματικών που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δεν λαμβάνουν υπόψη τα δυσμενή για την υγεία τους στοιχεία
Άρθρο 36
1.  
  Οι προαγωγές των αξιωματικών για τους βαθμούς του Πυράρχου, Αρχιπυράρχου, του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού και του Αντιστρατήγου-Αρχηγού γίνονται μόνο με επιλογή
2.  
  Οι Αντιπύραρχοι, οι Πύραρχοι και οι Αρχιπύραρχοι επιλέγονται για προαγωγή τους σε ανώτερους βαθμούς εφόσον έχουν κριθεί και γραφεί σε πίνακες διατηρητέων. Δεν απαιτείται εγγραφή σε πίνακα διατηρητέων του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού, για την επιλογή του στο βαθμό του Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3.  
  Στις περιπτώσεις κενώσεως των θέσεων του Αντιστρατήγου - Αρχηγού, του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού και των Αρχιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών επιτρέπεται, προκειμένου να γίνει πλήρωση τους και έκτακτη κρίση, με την προϋπόθεση ότι για την επιλογή Αρχιπυράρχου οι Πύραρχοι θα έχουν έξι (6) μήνες υπηρεσίας στο βαθμό τους. Οι παραλειπόμενοι των επιλογών αυτών λογίζονται διατηρητέοι.
4.  
  Κατά τη διαδικασία επιλογής από τους πίνακες διατηρητέων Αντιπυράρχων, Πυράρχων και Αρχιπυράρχων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανωτέρων βαθμών το οικείο Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εξετάζει του αξιωματικούς αυτούς αυτοτελώς και κατά τη σειρά αρχαιότητας τους στον κατεχόμενο βαθμό και επιλέγει εκείνους που κρίνει προακτέους μέχρι να καλύψει τις υπάρχουσες κενές θέσεις. Οι τυχόν παραλειπόμενοι αρχαιότεροι θεωρούνται ως διατηρητέοι και έχουν δικαίωμα προσφυγής. Το Συμβούλιο συντάσσει πρακτικό στο οποίο αιτιολογεί ειδικώς την παράλειψη των τυχόν αρχαιοτέρων αξιωματικών με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του ατομικού τους φακέλλού.
Άρθρο 37 "Επιλογή του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος"
1.  
  ΄Υποστρατήγων, Αντιστρατήγωνκαι Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού
2.  
  Η επιλογή των Αντιστρατήγων γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Υποστρατήγων Γενικών Υπηρεσιών και των Αρχιπυράρχων, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους. Αν επιλεγεί Αρχιπύραρχος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Υποστρατήγου και μετά τριάντα (30) ημέρες παραμονής στο βαθμό αυτό, προάγεται σε Αντιστράτηγο.
3.  
  Η επιλογή του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων Γενικών Υπηρεσιών, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους. Αν επιλεγεί Υποστράτηγος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Αντιστρατήγου.
Άρθρο 37 "Επιλογή του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος"
1.  
  Η επιλογή του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού σώματος γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο από τους Αρχιπυράρχους Γενικών Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους. Ο επιλεγείς Αρχιπύραρχος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού και ασκεί από τις επιλογής του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του βαθμού για τον οποίο επιλέχθηκε.
Άρθρο 38 "Επιλογή του Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος"
1.  
  Η Κρίση για αποστρατεία του Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποφασίζει την αποστρατεία του Αντιστρατήγου-Αργηχού, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, θεωρώντας αυτόν ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. στηνπράξη αποστρατείας του Αντιστρατήγου-Αρχηγού μνημονεύει εάν θα αποδοθεί σ αυτόν ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
2.  
  Ο Αντιστράτηγος-Αρχηγός επιλέγεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μεταξύ του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού και των Αρχιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.
3.  
  Όταν κενωθεί η θέση του Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ο Υπουργός Εσωτερικών αποστέλλει στο ΚΥΣΕΑ πίνακα των υπηρετούντων Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων, μαζί με τους ατομικούς φακέλλους, από τον οποίο επιλέγεται ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Τυχόν παραλειπόμενοι, κατά την επιλογή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος θεωρούνται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους .
Όταν κενωθεί η θέση του Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αποστέλλει το ΚΥ.Σ.Ε.Α. πίνακα του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού και των Αρχιπυράρχων μαζί με τους ατομικούς τους φακέλλους. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. επιλέγει τον Αρχηγό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 36 του παρόντος διατάγματος. Εάν επιλεγεί ως Αρχηγός Αρχιπύραρχος, προάγεται αμέσως στο βαθμό του Υποστρατήγου-Υπαρχηγού και μετά τριάντα (30) ημέρες παραμονής στο βαθμό αυτό, κατά τις οποίες ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού, προάγεται στο βαθμό που επελέγει.
Άρθρο 39
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Υπαρχηγού, που κρίθηκαν ή κρίνονται ως «παραμένοντες στον αυτό βαθμό», οι μεν κατώτεροι τρεις (3) φορές στον κατεχόμενο βαθμό, οι δε ανώτεροι και ανώτατοι δύο (2) φορές στον κατεχόμενο βαθμό ή τρεις (3) φορές σ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, από τις οποίες η μία στον κατεχόμενο βαθμό, μετά την τελεσιδικία αυτής της κρίσης παραπέμπονται υποχρεωτικά στο αρμόδιο Συμβούλιο με το ερώτημα της αποστρατείας. Το Συμβούλιο αποφασίζει περί αποστρατείας για αναίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή παραμονής του κρινόμενου στο Σώμα: Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίζει την αποστρατεία του κρινόμενου, παρέχεται σ αυτόν το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, εντός 10ήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας από την κοινοποίηση της απόφασης του Α/θμιου Συμβουλίου.
2.  
  Οι αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου, που έχουν τουλάχιστον 20ετή πραγματική υπηρεσία στο Σώμα και δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, παραμένουν στην ενέργεια και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων μέχρι να συμπληρώσουν αυτή, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το νόμο περί συντάξεων, οπότε και αποστρατεύονται. Οι αξιωματικοί αυτοί κρίνονται κατ έτος από τα αρμόδια Συμβούλια, αλλά μόνο για αποστρατεία.
3.  
  Αξιωματικός που κρίνεται ως «παραμένων στον αυτό βαθμό», με βάση και την έκθεση ικανότητας που συντάχθηκε από το προϊστάμενο του, κάτω από τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά την κρίση του αυτή, μετατίθεται σε άλλη υπηρεσία εντός διμήνου από την ημερομηνία κύρωσης των πινάκων του οικείου Συμβουλίου, με σκοπό να δοκιμασθεί και χαρακτηρισθεί από άλλον προϊστάμενο, μέχρι την επόμενη κρίση του. Η Διοίκηση δύναται να τοποθετήσει αυτόν που κρίθηκε ως «παραμένων στον αυτό βαθμό» οπουδήποτε χωρίς δεσμεύσεις.
4.  
  Στις κρίσεις του παρόντος άρθρου υπολογίζονται και αυτές, που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 139/1969 και του Ν. 671/ 1977, του «μη προακτέου», «παραμένοντος εις τον αυτόν βαθμόν» και «στάσιμου» που εξισώνονται με την κρίση του «παραμένοντος στον αυτό βαθμό» και την έννοια του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 41 "Προσφυγή ενδιαφερομένων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων"
1.  
  Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος των πινάκων που συντάσσονται από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ή από την ημερομηνία που περιέρχονται σ αυτό τα πρακτικά του Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται πίνακες, κοινοποιεί εγγράφως σ όσους κρίθηκαν δυσμενώς την απόφαση του Συμβουλίου με την αιτιολογία αυτής. Δυσμενώς κριθέντες, για την περίπτωση αυτή, θεωρούνται όσοι κρίνονται:.
 1. Προακτέοι κατ αρχαιότητα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται προαγωγή και κατ εκλογή
 2. Παραμένοντες στον αυτό βαθμό, γ) Αποστρατευτέοι
 3. Όσοι εγγράφονται σε πίνακα διατηρητέων και παραλείπονται κατά τις επιλογές, καθώς και όσοι αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
 4. Οι αξιωματικοί αυτοί δύνανται να προσφύγουν στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.
 5. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για όσους αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους λόγω 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας ή όσους παραλείπονται κατά την επιλογή Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Οι αξιωματικοί που διαλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την κοινοποίηση σ αυτούς της απόφασης των οικείων Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων, να προσφύγουν στα οικεία Δευτεροβάθμια Συμβούλια για επανάκριση, εκθέτοντας τους λόγους που κατά την άποψη τους συνηγορούν για ευμενέστερη κρίση τους
Άρθρο 42
1.  
  Οι προσφυγές που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα άρθρα διαβιβάζονται στα οικεία Δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσης. Αυτά συνεδριάζουν εκτάκτως και αποφαίνονται γι αυτές εντός διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας, που αρχίζει από την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρονται στην παραγρ. 2 του προηγούμενου άρθρου. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων επανάκρισης είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και ανακοινώνονται στους αξιωματικούς που αφορούν.
2.  
  Οι διατάξεις που αφορούν τις εργασίες των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων Κρίσης εφαρμόζονται αναλογικά και για τις εργασίες των Δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Επανάκρισης
3.  
  Εάν τα Συμβούλια Επανάκρισης αποδεχθούν την προσφυγή, συντάσσουν συμπληρωματικούς πίνακες που κυρώνονται και εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 31 του παρόντος διατάγματος, εάν δε απορρίψουν την προσφυγή, επικυρώνουν την απόφαση των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων, έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιούν την αιτιολογία αυτής
4.  
  Σε περίπτωση που μόνο ο ενδιαφερόμενος αξιωματικός άσκησε προσφυγή, το Συμβούλιο Επανάκιρσης απαγορεύεται να εκδόσει απόφαση δυσμενέστερη απ αυτή του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου
5.  
  Μετά την επανάκριση οι αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν τη σειρά αρχαιότητας που απώλεσαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προάγονται ως υπεράριθμοι.
Άρθρο 43 "Ενέργειες σε περιπτώσεις ακύρωσης αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων"
1.  
  Σε περίπτωση που απαιτείται αναπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου Κρίσης, λόγω έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από διοικητικό δικαστήριο σχετικά με κρίση, προαγωγή ή αποστρατεία αξιωματικού, η αναπομπή στο οικείο Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης ενεργείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που θα περιέλθει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ή ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται εκτάκτως το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσης προς διενέργεια των κρίσεων του έτους στο οποίο αναφέρεται η ακυρωτική απόφαση και των επομένων ετών, εάν συντρέχει περίπτωση.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 42 του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων Κρίσης που εκδίδονται κατ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Οι αξιωματικοί που δικαιούνται να προαχθούν κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, προάγονται αναδρομικά από την ημερομηνία που προάχθηκαν νεώτεροι τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις, προάγονται, ως υπεράριθμοι.
4.  
  Σε περίπτωση που απαιτείται αναπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) λόγω έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αφορά στη προαγωγή σε θέση Αντιστράτηγου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή ενεργείται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποφανθεί για την προαγωγή του επιτυχόντα τηνακύρωση, αυτός προάγεται αναδρομικά ως υπεράριθμος και αποστρατεύεται με το ίδιο προεδρικό Διάταγμα από τότε που προάχθηκε εκείνος εναντίον του οποίου έγινε η ακύρωση.
Άρθρο Άρθρο40 "Προσφυγή του Υπουργού στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων"
1.  
  Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δύναται να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο κρίσεων για δυσμενέστερη ή ευμενέστερη κρίση των αξιωματικών στις περιπτώσεις που συντάσσονται πίνακες, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των πρακτικών των Συμβουλίων σ αυτόν. 2. Η προσφυγή του Υπουργού κοινοποιείται εγγράφως στους αξιωματικούς που αφορά, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησης αυτής. Οι αξιωματικοί αυτοί δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλλουν αίτηση-προσφυγή που διαβιβάζεται στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο μαζί με την προσφυγή του Υπουργού. Κατά τα λοιπά προκειμένου περί δυσμενώς κρινόμενων, προς κρίση και λήψη αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο επόμενων άρθρων του παρόντος διατάγματος. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή του. ενδιαφερομένου αξιωματικού στο ίδιο Συμβούλιο.
3.  
  Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής του Υπουργού αναστέλει την εκτέλεση των αποφάσεων των Συμβουλίων για τους αξιωματικούς τους οποίους αυτές αφορούν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Άρθρο 44
1.  
  Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, άμα συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που ορίζεται παρακάτω κατά βαθμούς, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα από το Σώμα
 1. Οι Ανθ/γοί, Υποπυραγοί και Πυραγοί του 55ου έτους
 2. Οι Επιπυραγοί του 56ου έτους
 3. Οι Αντιπύραρχοι του 57ου έτους
 4. Οι Πύραρχοι του 58ου έτους
 5. ΟιΆρχιπύραρχοι του 59ου έτους
 6. Ο Υποστράτηγος - Υπαρχηγός του 60ου έτους
 7. Ο Αντιστράτηγος - Αρχηγός του 62ου έτους
2.  
  Για τους αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος το όριο ηλικίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, αυξάνεται κατά δύο (2) έτη κατά βαθμό
Άρθρο 45 "Σώμα, με βάση την απόφαση του οικείου Συμβουλίου Κρίσης, δύναται να προαχθούν σε αποστρατεία στον ανώτερο βαθμό, με απόφαση του ιδίου Συμβουλίου που λαμβάνεται πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος περί αποστρατείας τους, εφόσον συντρέχουν οι πα [...]"
2.  
  Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας ή κατάληψης αυτών από το όριο ηλικίας ή με αίτησή τους, εκτός αυτών που παραιτούνται, κρίνονται από τα οικεία συμβούλια προς απονομή αποστρατευτικού βαθμού, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
3.  
  Σε περίπτωση προς το οικείο Συμβούλιο κρίσης αποφασίσει τη μη προαγωγή του αξιωματικού στον ανώτερο βαθμό σε αποστρατεία, αιτιολογεί επαρκώς την απόφαση του αυτή
4.  
  Κατ εξαίρεση, στους κατώτερους αξιωματικούς που απομακρύνονται από την ενεργό Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας και έχουν συμπληρώσει συνολικά 25ετή πραγματική υπηρεσία στο Σώμα, από την οποία πέντε (5) έτη στο τελευταίο βαθμό, του πέμπτου έτους λογιζομένου πλήρους αν αποτελείται από έξι (6) τουλάχιστον μήνες, απονέμεται ο ανώτερος βαθμός σε αποστρατεία εφόσον ο βαθμός αυτός προβλέπεται στην κατηγορία των αξιωματικών που ανήκουν. Οι παραπάνω διατάξεις, εφαρμόζονται και για τους αξιωματικούς υπηρεσίας γραφείου που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, εφόσον ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται στο Σώμα.
5.  
  Ο Υποστράτηγος - Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αποστρατευόμενος για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από την Υπηρεσία με το βαθμό που φέρει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
1.  
  Για κάθε αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζεται και τηρείται σε διπλούν ατομικό βιβλιάριο. Το ένα από αυτά αριθμείται με τον αριθμό 1 και το άλλο με τον αριθμό 2.
2.  
  Η συμπλήρωση των βιβλιαρίων γίνεται με βάση τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από το Φύλλο Μητρώου και τα λοιπά έγγραφα κατάταξης του αξιωματικού
3.  
  Το ατομικό βιβλιάριο χρησιμεύει για την παρακολούθηση του αξιωματικού σ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας και απεικονίζει την όλη προσωπική κατάσταση της σωματικής ικανότητας, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της προσωπικότητας αυτού
4.  
  Τα ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών που εξέρχονται από την παραγωγική Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Σχολής καταρτίζονται με μέριμνα της Πυροσβεστικής Σχολής. Τα ατομικά βιβλιάρια των εισερχομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα απευθείας από ιδιώτες με βαθμό αξιωματικού, καταρτίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
5.  
  Από τα καταρτιζόμενα βιβλιάρια το υπ αριθ. 1 τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το δε υπ αριθ. 2 αποστέλλεται στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος.
6.  
  Το υπ αριθ. 2 ατομικό βιβλιάριο των εξερχόμενων από την Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και αφού γίνει αντιπαραβολή προς το Ιο βιβλιάριο για καταχώρηση τυχόν ελλειπουσών μεταβολών, καταστρέφεται. Σχετική πράξη καταχωρείται στην πρώτη σελίδα του πρώτου βιβλιαρίου και υπογράφεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη. Το υπ αριθ. 1 ατομικό βιβλιάριο των εξερχομένων από την Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, τηρείται στο Αρχείο του Σώματος.
Άρθρο 47 "Διαίρεση και περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου."
1.  
  Κάθε ατομικό βιβλιάριο διαιρείται σε δύο μέρη:
 1. Το πρώτο μέρος, στο οποίο επικολλάται η φωτογραφία του αξιωματικού όμοια με αυτή του δελτίου ταυτότητας του, περιλαμβάνει το φύλλο μητρώου και συγκεκριμένα:
 2. (1) Τα στοιχεία ταυτότητας του αξιωματικού.
 3. (2) Την οικογενειακή του κατάσταση (σύζυγος - τέκνα).
 4. (3) Τη στρατολογική του κατάσταση.
 5. (4) Τις ασθένειες και τα τραύματα.
 6. (5) Τις κανονικές άδειες με μειωμένες αποδοχές, τις αναρρωτικές άδειες, τις εκπαιδευτικές άδειες, τις άδειες μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή, τις ειδικές άδειες εξετάσεων και τις γονικές άδειες.
 7. (6) Τη γενική μόρφωση και τις ειδικές γνώσεις.
 8. (7) Τις ηθικές αμοιβές.
 9. (8) Την πολεμική δράση.
 10. (9) Τις καταδίκες.
 11. (10) Τις καταστάσεις στις οποίες τίθεται.
 12. (11) Τις προαγωγές.
 13. (12) Τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
 14. (13) Τις προσωρινές αποσπάσεις - μετακινήσεις και (14) Τις γενικές μεταβολές.
 15. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα στοιχεία που ανάγονται στην επαγγελματική ικανότητα, το ήθος, το χαρακτήρα, τη διαγωγή και τη συμπεριφορά του αξιωματικού και συγκεκριμένα:
 16. (1) Τις πειθαρχικές ποινές όλων των ειδών με το αιτιολογικό τους και με την ένδειξη του οργάνου που τις επέβαλε.
 17. (2) Τις περιλήψεις των καταδικαστικών αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων.
2.  
  Για όσους αξιωματικούς έχουν καταρτισθεί βιβλιάρια διαφορετικού τύπου, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται με ανάλογες συμπληρώσεις, όπου απαιτούνται
Άρθρο 48 "Τήρηση των ατομικών βιβλιαρίων των Αξιωματικών."
1.  
  Το υπ αριθ. 1 ατομικό βιβλιάριο όλων των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών, τηρείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Το υπ αριθ. 2 ατομικό βιβλιάριο όλων των αξιωματικών τηρείται από τις εξής Υπηρεσίες ή όργανα:.
 1. Του Αντιστρατήγου - Αρχηγού από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
 2. Του Υποστρατήγου - Υπαρχηγού από τον Αντιστράτηγο - Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
 3. Του Διευθυντή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, των Διοικητών των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των Διοικητών της Πυροσβεστικής Σχολής, της Ε.Μ.Α.Κ. και του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., των Διευθυντών της Γ.Α.Υ.Π.Σ. και των Ασφαλιστικών Ταμείων, από τον Υποστράτηγο - Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 4. Των λοιπών αξιωματικών από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οι αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αυτών
3.  
  Το δεύτερο ατομικό βιβλιάριο των αποσπασμένων αξιωματικών τηρείται από τις Υπηρεσίες στις οποίες αυτοί ανήκουν οργανικά
Άρθρο 49
1.  
  Οι Υπηρεσίες που τηρούν τα ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών υποχρεούνται στην ενημέρωση αυτών και την καταχώρηση όλων των μεταβολών στα οικεία μέρη τους, με βάση τις Ημερήσιες Διαταγές ή άλλα επίσημα έγγραφα
2.  
  Οι Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχουν αποσπασμένοι αξιωματικοί, οφείλουν ν αποστέλλουν έγκαιρα όλες τις μεταβολές τους στις Υπηρεσίες που αυτοί ανήκουν οργανικά για την ενημέρωση των ατομικών βιβλιαρίων τους
Άρθρο 50
1.  
  Τα ατομικά βιβλιάρια των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούν απόρρητα έγγραφα και απαγορεύεται να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου αυτών τρίτα πρόσωπα
2.  
  Ο αξιωματικός στον οποίο αναφέρεται το βιβλιάριο δικαιούται, ύστερα από αίτηση του, να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του περιεχομένου του βιβλιαρίου του. Επίσης, αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται, εφόσον ζητηθεί, σε Δικαστικές Αρχές ή σε συλλογικά όργανα της Διοίκησης, για τη διεύρυνση υπόθεσης που εκκρεμεί σ αυτές.
Άρθρο 51
1.  
  Για μια διετία από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού, ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό των Αντιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών, ως προς το δικαίωμα προαγωγής για το βαθμό του Πυράρχου καθορίζεται σε 16 έτη υπηρεσίας αξιωματικού από την οποία ένα έτος στο βαθμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της οι Αντιπύραρχοι που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή, μπορούν να κριθούν έκτακτα.
2.  
  Η διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α) δεν έχει εφαρμογή για τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος.
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται, σ ό,τι αφορά τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματοςοι διατάξεις του Ν. 671/1977 (ΦΕΚ 236/Α), όπως αυτές τροποποιημένες και συμπληρωμένες ισχύουν σήμερα εκτός εκείνων των άρθρων 42 έως και 45 που αναφέρονται στις μεταθέσεις. Επίσης καταργείται κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπει αυτό.
Άρθρο 52 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παραγρ. 1 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 152/Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 1986. β) Της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α). γ) Του Π.Δ. 137/1986 «συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 51/Α).
 • Την 347/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-09 Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/152
2007-12-21 Τροποποίηση διατάξεων του υπ’ αριθμ. 305/9.9.1992 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 152/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Τροποποίηση Τύπος
΄Υποστρατήγων, Αντιστρατήγωνκαι Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού
Η επιλογή των Υποστρατήγων γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Αρχιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.
Η επιλογή των Αντιστρατήγων γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Υποστρατήγων Γενικών Υπηρεσιών και των Αρχιπυράρχων, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.
Αν επιλεγεί Αρχιπύραρχος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Υποστρατήγου και μετά τριάντα (30) ημέρες παραμονής στο βαθμό αυτό, προάγεται σε Αντιστράτηγο.
Η επιλογή του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων Γενικών Υπηρεσιών, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.
Αν επιλεγεί Υποστράτηγος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Αντιστρατήγου.
Αντικατάσταση
Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα.
Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της 20ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Αναβολή αυτών επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το πολύ μέχρι δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης.
Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ. 8, 34 παρ. 4, 36, 37, 38, 42 και 45 του παρόντος διατάγματος.
Αντικατάσταση
Όταν κενωθεί η θέση του Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ο Υπουργός Εσωτερικών αποστέλλει στο ΚΥΣΕΑ πίνακα των υπηρετούντων Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων, μαζί με τους ατομικούς φακέλλους, από τον οποίο επιλέγεται ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τυχόν παραλειπόμενοι, κατά την επιλογή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος θεωρούνται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους .
Αντικατάσταση
A/2007/285
2008-12-15 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος».
Τροποποίηση Τύπος
Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνονται τακτικά και έκτακτα.
Οι τακτικές κρίσεις ενεργούνται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της 20ης Φεβρουαρίου του ιδίου έτους.
Αναβολή αυτών επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος το πολύ μέχρι δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης.
Έκτακτες κρίσεις ενεργούνται όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 18, 31 παρ.8, 34 παρ.4, 36, 37, 38, 42 και 45 του παρόντος διατάγματος .
Αντικατάσταση
A/2008/254
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/671 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/139 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/343 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα. 1993/329 1993
Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/467 1993
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 1998/16 1998
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο (2) θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις. 2001/217 2001
Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων. 2003/339 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού. 2004/259 2004
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικής Ακαδημίαςκαι άλλες διατάξεις. 2006/175 2006
Τροποποίηση διατάξεων του υπ’ αριθμ. 305/9.9.1992 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 152/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2007/242 2007
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος». 2008/196 2008
Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων. 2010/121 2010
Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 305/ 1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 152). 2016/5 2016