ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/307

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού, για το διορισμό δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΠΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η πλήρωση με διαγωνιμό κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρ. Διατάγματος.
2.  
  Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού της Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
3.  
  Η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει:
 1. Τον τόπο και το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού
 2. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ήμερων από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης
 3. Τα νόμιμα προσόντα των υποψηφίων
 4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 5. Την αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
 6. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι
 7. Τον αριθμό και την κατηγορία των θέσεων που θα πληρωθούν
 8. Τη βάση βαθμολογίας και
 9. Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο που θα διευκολύνει τους υποψηφίους
4.  
  Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία (1) της Θεσσαλονίκης ευρείας κυκλοφορίας. Αντίγραφο δε της προκήρυξης τοιχοκολλάται στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Με την προκήρυξη μπορεί να ορισθεί, ότι στην περίπτωση που η δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο, ώστε μεταξύ αυτής και της ημερομηνίας έναρξης διενέργειας του διαγωνιμού να μην καλύπτεται ολόκληρη η προθεσμία που έχει καθοριστεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, η τελευταία αυτή ημερομηνία μετατίθεται ανάλογα, με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
5.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει πλήρες κείμενο της προκήρυξης από το Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 2
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί από την προκήρυξη
2.  
  Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του υποψηφίου για:.
 1. Το έτος και την ημερομηνία γέννησης του
 2. Το δήμο ή την κοινότητα, στα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου έχει εγγραφεί
 3. Τον τίτλο σπουδών, όπως καθορίστηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 294/1976 η οποία συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 1968/1991, το έτος και την ημερομηνία απόκτησης του.
 4. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτές και την αιτία της απαλλαγής
 5. Τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1025/1971, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 1902/ 1990 και.
 6. Την έλλειψη των κωλυμάτων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1025/1971.
 7. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα, αποδεικνύοντα τα προσόνα τους δικαιολογητικά, πριν από το διορισμό τους. .
3.  
  Υποψήφιος στερούμενος του τίτλου σπουδών, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορεί να συμμετάσχει σ, αυτόν, εφόσον τον αποκτήσει μέχρι και την ημέρα ενάρξεως του. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους, οι οποίοι, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού, δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
4.  
  Οι αιτήσεις παραδίδονται από την Υπηρεσία παραλαβής, μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, στον Πρόεδρο της, κατά το άρθρο 3, Επιτροπής
Άρθρο 3 "Εξεταστική Επιτροπή"
1.  
  Για τη διενέργεια του διαγωνισμού συγκροτείται πενταμελής επιτροπή από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριζόμενους με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα απο πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο ανώτερος κατά βαθμό και σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος από τα μέλη της.
2.  
  Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με πράξη του Προέδρου της ένας δικαστικός υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν οι διαγωνιζόμενοι υπερβαίνουν τους 200, μπορεί να ορίζονται ως βοηθοί του Γραμματέα και άλλοι δικαστικοί υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής είναι συγχρόνως και εξεταστές. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μπορεί να οριστούν ως εξεταστές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των αποφάσεων της, συντασσόμενα από το Γραμματέα και υπογραφόμενα από αυτόν και τα μέλη της
5.  
 1. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζει, με σχετική πράξη του, το μάθημα ή τα μαθήματα που εξετάζει κάθε εξεταστής, που είναι τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής
 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους χίλιους (1.000), ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να ορίζει, με σχετική πράξη του, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, πλέον των εξεταστών του προηγουμένου εδαφίου, και εξεταστή για κάθε μάθημα, μεταξύ των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τηρούμενης της νομίμου διαδικασίας (άρθρο 17 Ν. 1268/1982 και άρθρο 20 Δ παρ. 2 Ν. 1404/1983).
Άρθρο 4
1.  
  Μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνιμό, η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται, ελέγχει τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις και με απόφαση της ειδικά αιτιολογημένη, αποκλείει αυτούς που δεν έχουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσόντα. Μόλις τελειώσει την εργασία αυτή η Επιτροπή συντάσσει:.
 1. Πίνακα που περιέχει τα ονοματεπώνυμα, κατ αλφαβητική σειρά, αυτών που έγιναν δεκτοί για συμμετοχή στο διαγωνισμό και
 2. Πίνακα που περιέχει τα ονοματεπώνυμα, κατ αλφαβητική σειρά, αυτών που αποκλείστηκαν.
 3. Οι πίνακες αυτοί τοιχοκολλούνται στο Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2.  
  Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής χορηγεί στον υποψήφιο που αποκλείεται, ύστερα από αίτηση του, αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής
3.  
  Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων εξετάζονται: α) Το εμπρόθεσμο της υποβολής τους
 1. Η ηλικία και ιθαγένεια των υποψηφίων
 2. Τα τυπικά προσόντα (τίτλος σπουδών)
 3. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές και
 4. Η προσήκουσα συμπλήρωση της υπεύθυνσης δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος
Άρθρο 5 "Πρόγραμμα διεξαγωγής και λοιπά θέματα του διαγωνισμού 1. Η Εξεταστική Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα του διαγωνισμού ορίζοντας και το Κατάστημα διεξαγωγής του. Το πρόγραμμα τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τρεις τουλάχιστον ημέρες [...]"
2.  
  Ο Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής φροντίζει για 3προμήθεια γραφικής ύλης (φύλλα λευκού χαρτιού, κόλλας, κ.λ.π.), που απαιτείται για την εξέταση όλων των μαθημάτων. Οι κόλλες λευκού χαρτιού φέρουν επικολλημένο σε μια από τις πλευρές τους, κατά το ανάλογο μέρος της σελίδας, τεμάχιο αδιαφανούς χαρτιού, οι τρεις ελεύθερες πλευρές του οποίου πρέπει να φέρουν κατάλληλη κολλητική ουσία. Το τεμάχιο του αδιαφανούς χαρτιού χρησιμεύει για την κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του. υποψήφιου.
3.  
  Λαμβάνεται πρόνοια, όσες φορές ορίζονται δύο βαθμολογητές, ώστε δίπλα στο τεμάχιο αδιαφανούς χαρτιού, που αναφέρεται στην προηγούμενη παρ. 2, να επικολληθεί και άλλο ένα παρόμοιο τεμάχιο αδιαφανούς χαρτιού, το οποίο χρησιμεύει για την κάλυψη του βαθμού του ενός βαθμολογητή.
Άρθρο 6 "Αναβολή διαγωνισμού"
1.  
  Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, που δημοσιεύεται δι αναρτήσεως αυθημερόν στο Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να αναβάλει την έναρξη του διαγωνισμού για δέκα το πολύ ημέρες
Άρθρο 7 "Κατανομή υποψηφίων σε αίθουσες"
1.  
  Η Εξεταστική Επιτροπή κατανέμει τους υποψηφίους σε μια ή περισσότερες, αίθουσες ανάλογα με τον αριθμό τους
Άρθρο 8 "Γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχος ταυτοτήτων υποψηφίων Υ. Με απόβαση της Εξεταστικής Επιτροπής ανατίθενται καθήκοντα εποπτών κτιρίων, υπευθύνων αιθουσών, επιτηρητών και βοηθητικού προσωπικού για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού σε δικαστές και [...]"
2.  
  Ο Επόπτης κτιρίου παρέχει οδηγίες στους υπεύθυνους των αιθουσών, παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια από τους υπεύθυνους των αιθουσών και τα παραδίδει στην Εξεταστική Επιτροπή. 3.0 υπεύθυνος αίθουσας διαπιστώνει την ταυτότητα του υποψηφίου, εκφωνεί τα θέματα, παραλαμβάνει τα γραπτά από τους υποψηφίους, καλύπτει το ονοματεπώνυμο τους με το αδιαφανές επικάλυμμα, παραδίδει τα γραπτά και ελέγχει τον αριθμό και τα ονόματα των υποψηφίων που παίρνουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος, θέτοντας οριζόντια ένδειξη στον πίνακα του άρθρου 4 παρ. 1α, κατά την εκφώνηση των ονομάτων για τη διαπίστωση της παρουσίας των υποψηφίων.
4.  
  Οι επιτηρητές διανέμουν τις αναγκαίες για την ανάπτυξη των θεμάτων κόλλες λευκού χαρτιού στους υποψηφίους και επιτηρούν αυτούς σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε συνεννόηση μεταξύ τους. Ο αριθμός των επιτηρητών ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών και των υποψηφίων.
5.  
  Το βοηθητικό προσωπικό φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων του καταστήματος διεξαγωγής του διαγωνισμού
6.  
  Οι υποψήφιοι προσέρχονται εγκαίρως στην αίθουσα εξέτασης και εισέρχονται σ αυτήν αφού διαπιστωθεί η ταυτότητα τους, φέροντας μαζί τους μόνο τα αναγκαία για τη γραφή είδη. Ο υπεύθυνος της αίθουσας απαγορεύει την είσοδο σ αυτήν .υποψηφίου που αρνείται να παραδώσει ατομικά είδη που κρίνονται πρόσφορα για την παραβίαση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
7.  
  Κατά την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει μία ώρα πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης. Κατά τις άλλες ημέρες η προσέλευση πρέπει να γίνει μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης εξέτασης κάθε μαθήματος.
8.  
  Η ταυτότητα του. υποψηφίου διαπιστώνεται από το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή από άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου που φέρει κεκυρωμενη φωτογραφία.
9.  
  Όταν αρχίσει η εξέταση και κατά τη διάρκεια αυτής, απαγορεύεται στους εξεταζομένους κάθε επικοινωνία μεταξύ τους ή προς τα έξω
10.  
  Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν γραπτό ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή σημειώσεις ή αλληλοβοηθούνται η επιθέτουν στα γραπτά τους σημεία αναγνώρισης η διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και γενικά μεταχειρίζονται απατηλά μέσα κατά την εξέταση αποκλείονται του διαγωνισμού, με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση τους
11.  
  Η παράδοση του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που εξέρχεται από την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παραμείνει στην αίθουσα μετά το τέλοε του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.
Άρθρο 9 ": Εξεταζόμενα μαθήματα"
1.  
  Η δοκιμασία των υποψηφίων γίνεται μόνο γραπτά στα μαθήματα: α) στοιχεία Αστικού, Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου, β) στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γ) στοιχεία Δημοσιονομικού και Συνταξιοδοτικού Δικαίου (Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), δ) στοιχεία Γενικών Αρχών Λογιστικής και ε) Οργανισμός και Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος καθορίζεται αναλυτικότερα με πράξη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 10 "Προσδιορισμός θεμάτων"
1.  
  Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος και καταρτίζει τρία θέματα. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός ερωτήματα από την εξεταστέα ύλη, θεωρητικής ή πρακτικής φύσης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα από τα θέματα, αυτά, καθοριζόμενο με κλήρο. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ενώπιον των εξεταζομένων, σε μία αίθουσα που θα επιλέξει ο Πρόεδρος της Επιτροπής,.
Άρθρο 11
1.  
  Το εξεταστέο θέμα παραδίδεται σε αντίγραφο στον υπεύθυνο κάθε αίθουσας, ο οποίος το εκφωνεί στους. υποψηφίους.
2.  
  Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις ώρες και αρχίζει από το τέλος της εκφώνησης του θέματος. Μετά τη λήξη της διάρκειας της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα χειρόγραφα τους.
3.  
  Η παραλαβής των γραπτών γίνεται από τον υπεύθυνο τής αίθουσας, ο οποίος διαπιστώνει και πάλι την ταυτότητα του εξεταζομένου, μονογραφεί αμέσως μετά την τελευταία λεξη του χειρογράφου το γραπτό και αναγράφει καθαρά, σε σημείο καλυπτόμενο με το αδιαφανές χαρτί, που καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητος, τον αύξοντα αριθμό του υποψηφίου στον πίνακα του άρθρου 4 παρ. 1α. Ο υπεύθυνος της αίθουσας σημειώνει επίσης στον πίνακα, δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που παραδίδει το γραπτό, κάθετη ένδειξη, που σημαίνει την παράδοση από τον υποψήφιο του γραπτού. Η οριζόντια ένδειξη έχει σημειωθεί κατά την εκφώνηση των ονομάτων παρουσίας των υποψηφίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3. 0 υπεύθυνος της αίθουσας φροντίζει μπροστά στον υποψήφιο για τη σφράγιση του αδιαφανούς επικαλύμματος. Μετά τη λήξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, οι υπεύθυνοι των αιθουσών παραδίδουν τα γραπτά στον επόπτη του κτιρίου.
4.  
  Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών των διαγωνισθέντων σ ένα μάθημα, δύο τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής διαπιστώνουν τη διασφάλιση του απορρήτου και μονογράφουν κάθε γραπτό στο τέλος αυτού
Άρθρο 12
1.  
  Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής παραδίδει επί αποδείξει στον οικείο εξεταστή τα γραπτά κάθε μαθήματος
2.  
  Η επίδοση σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με τους βαθμούς μηδέν έως είκοσι (0 - 20)
3.  
  Ο εξεταστής που έχει οριστεί, βαθμολογεί τα γραπτά, αναγράφει το βαθμό ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει κάτω από αυτόν. Για πληρέστερη εξασφάλιση της ορθής και αντικειμενικής αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων, επιβάλλεται η επισημείωση από τον εξεταστή των λαθών στα δοκίμια των υποψηφίων, όσες φορές είναι δυνατή.
4.  
  Αν ο υποψήφιος δεν προσήλθε στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος ή για οποιοδήποτε λόγο αποκλείστηκε από την εξέταση ή κατά την αποχώρηση του από την αίθουσα στην οποία εξετάστηκε δεν παρέδωσε, όπως όφειλε, το γραπτό δοκίμιο του για το εξεταζόμενο μάθημα, η ένδειξη (0) επέχει θέση βαθμού του υποψηφίου στο μάθημα αυτό
5.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των γραπτών κάθε μαθήματος υπερβαίνει το χίλια (1.000), ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής δύναται να κατανέμει τα γραπτά για τη διόρθωση και βαθμολόγηση στους οριζόμενους στο άρθρο 3 παρ. 5β του παρόντος εξεταστές.
6.  
  Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται
Άρθρο 13
1.  
  Οταν τελειώσει η βαθμολόγηση των γραπτών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης της για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, αποσφραγίζονται τα γραπτά όλων των μαθημάτων και ο βαθμός που έχει δοθεί σ αυτά μεταφέρεται σε ειδικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από το Γραμματέα. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και ειδικές στήλες που αντιστοιχούν στα εξεταστέα μαθήματα, στις οποίες καταχωρούνται βαθμοί, εκφωνούμενοι από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, από τα αποσφραγιζόμενα γραπτά των υποψηφίων. Ακολούθως, συντάσσεται πρακτικό έκδοσης των αποτελεσμάτων. Η επεξεργασία των βαθμολογικών στοιχείων μπορεί να γίνει και μηχανογραφικά.
2.  
  Ως οριστικός βαθμός του υποψηφίου θεωρείται το άθροισμα των βαθμών των εξεταζομένων μαθημάτων
3.  
  Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ρ Γραμματέας συντάσσει με βάση τον οριστικό βαθμό των υποψηφίων, πίνακα, ο οποίος ελέγχεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τη βάση βαθμολογίας κατά σειρά επιτυχίας, αναλόγως του αριθμού των θέσεων, για τις οποίες έχει γίνει η προκήρυξη. Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50 μονάδες. ;.
4.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον οριστικό βαθμό, η σειρά καθορίζεται από την Επιτροπή με δημόσια κλήρωση. Ο τόπος και ο χρόνος της δημόσιας κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους δι αναρτήσεως σχετικής ανακοινώσεως στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 14 "Τοιχοκόλληση πίνακα"
1.  
  Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής μεριμνά ώστε αντίγραφο του πίνακα της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου, όπως αυτός θα διαμορφωθεί μετά την ενδεχόμενη διενέργεια κλήρωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, να τοιχοκολληθεί στον οικείο χώρο του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στον Υπουργό Διακαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 7 παρ. 1 και 8 παρ. 8 και 9 του Ν. 1653/ 1986 «Τροποποίηση διατάξεων του κώδικα των συμβολαιογράφων και άλλες διατάξεις» (Α 173), β) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 1025/1971 «περί κωδικός καταστάσεως δικαστικών υπαλλήλων» (Α 228) και γ) των παρ. 2 (περίπτ. ια) και 4 του άρθρου 1 του Ν. 1735/ 7 «προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.....» (Α 195).
 • Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης 9487/1992 «Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 1735/1987 δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΠΕ του Ελεγκτικού συνεδρίου», (Β 355).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 416/ 1992, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/294 1976
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1653 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
ΝΟΜΟΣ 2007/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/1735 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1025 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία