ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης Πυροσβεστικού Υποσταθμού και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Πυροσβεστικών Σταθμών Α Τάξης και των Σταθμών των Υποδιοικησεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αθήνας, θεσσαλονίκης και Πειραιά, επιτρέπεται, με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η ίδρυση Πυροσβεστικού Υποσταθμού, ο οποίος στεγάζεται μόνον σε ακίνητο του Δημοσίου ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου χωρίς καταβολή μισθώματος και υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στον οικείο Πυροσβεστικό Σταθμό
2.  
  Η στελέχωση του Υποσταθμού γίνεται με προσωπικό που λαμβάνεται από τη δύναμη του οικείου Σταθμού και τοποθετείται με διαταγή του Διοικητή αυτού
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 125/1987 (Α 68) αντικαθίσταται ως εξής: Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών που συμπληρώνουν 15 χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξη τους προάγονται ύστερα από κρίση στο βαθμό του Αρχιπυροσβεστη μη παραγωγικής Σχολής
Άρθρο 3
1.  
  Ο χρόνος συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως μόνιμου αξιωματικού για τους Υποπυραγούς του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ορίζεται σε 8 έτη κατά τροποποίηση της ισχύουσας σήμερα σχετικής διάταξης
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 και της παραγρ. 1 του άρθρου 3 επιτρέπεται έκτακτη κρίση.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1, περιπτώσεις (α), (β), (δ), (στ) και (θ) του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Την 420/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-10 Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης Πυροσβεστικού Υποσταθμού και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/155
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/125 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία