Τροποποίηση του Π.Δ. 390/89 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ ΑΜ 70).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 390/89 (ΦΕΚ Α 170) αντικαθίσταται ως εξής: Με τις διατάξεις του Οργανισμού αυτού ρυθμίζονται τα σχετικά με τις θέσεις, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τους Προϊσταμένους Δ/νσεων - Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων και τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού από τους οποίους επιλέγονται και γενικά την όλη λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά την εφαρμυγή του Ν. 1586/1986 (Α 37) θέματα, όπως ειδικότερα αναλύονται στα επόμενα άρθρα .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός περιλαμβάνει 505 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 Γενικός Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 240 β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 104 γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 161 .
2.  
  Το άρθρο 4 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει 162 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 113 β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 29 γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 20 .
3.  
  Οι υπηρετούντες στον Κλάδο αυτό τοποθετούνται σε θέσεις υπαλλήλων τακτικών Κλάδων, των οποίων τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα είναι παρεμφερή των κατεχομένων από αυτούς.». Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει 27 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 18 β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 2 γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 7 .
4.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Στατιστικής περιλαμβάνει 26θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 12 β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 10 γ. Γενικά Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 4 .
5.  
  Το άρθρο 7 του ΠΔ 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει 26 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 15 β. ΓΕΝ 6 γ. ΓΕΑ 5 .
6.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ θετικών Επιστημών περιλαμβάνει 86 θέσεις, για τις ειδικότητες Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 49 . 2 ΓΕΝ 27 3 ΓΕΑ 10 .
7.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει 586 θέσεις για τις ειδικότητες Αγρονόμου και Τοπογράφου, Αρχιτέκτονα, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας Μεταλλειολόγου και Μεταλλουργού Ορυκτών Πόρων, παραγωγής και Διοίκησης, Ναυπηγού, Πολιτικού και Χημικού Μηχανικού οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)237 β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 229 2 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 120 .
8.  
  Το άρθρο 10 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει 16 θέσεις, για τις ειδικότητες Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Ακτινοφυσικής οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 8 2 ΓΕΝ 8
9.  
  Το άρθρο 11 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών περιλαμβάνει 31 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 24 β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 4 γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 3 .
10.  
  Το άρθρο 12 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΙΕ Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει 124 θέσεις, για τις ειδικότητες Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 121 2 ΓΕΝ 1 3 ΓΕΑ 2
11.  
  Το άρθρο 13 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Ωκεανογράφων περιλαμβάνει 8 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στο ΓΕΝ
12.  
  Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 1 Ο Κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει 29 θέσεις για τις ειδικότητες Κλωστοϋφαντουργίας, Σωματικής Αγωγής, Μεταφραστών, Καθηγητών Ξένων Γλωσσών Ν. 1476/1984 (Α 136), Προπονητών, Υγειονομικών, θεολόγων, Διαιτολόγων και Συντηρητών Εγκαταστάσεων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 25 2 ΓΕΑ 4 .
13.  
  Το άρθρο 15 του Π.Δ. 390/89 αντικαθιστάται ως εξής: 1 Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός περιλαμβάνει 201 θέσεις οι κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 110 β. ΓΕΝ 45 γ. ΓΕΑ 46 .
14.  
  Το άρθρο 16 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει 1386 θέσεις, για τις ειδικότητες Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνίας, Ναυπηγικής, Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογίας, Πετρελαίου, Ενεργειακής Τεχνικής, Οχημάτων και λοιπές συναφείς της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 403 2 ΓΕΝ 623 „ 3 ΓΕΑ 360.
15.  
  Το άρθρο 17 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει 73 θέσεις, για τις ειδικότητες Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 45 β. ΓΕΝ 28 .
16.  
  Το άρθρο 18 του Π.Δ; 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΕ Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει 60 θέσεις, για τις ειδικότητες Διακοσμητικής, Γραφίστικης, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Χαρτοσύνθεσης, Συντήρησης Έργων Τέχνης και άλλες συναφείς της Σχολής Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών οι οποίες κατανέμοντα ως εξής 1 ΓΕΣ 59 β.ΤΕΝ 1 .
17.  
  Το άρθρο 19 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας περιλαμβάνει 302 θέσεις, για τις ειδικότητες Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντοτεχνικής, Οπτικής, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Δημοσίας Υγιεινής, Αισθητικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, Βρεφονιοιοκομείας, Κοινωνικής Εργασίας, Τροφίμων και Διατροφής οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ;ΓΕΣ 228 β. ΓΕΝ 54 2 ΓΕΑ 20 .
18.  
  Το άρθρο 20 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει 4 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 3 β. ΓΕΝ 1.
19.  
  Το άρθρο 21 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΤΕ Ναυτικών περιλαμβάνει 19 θέσεις, για τις ειδικότητες Πλοιάρχων Α, Β και Γ Τάξης Μηχανικών, Εμπορικού Ναυτικού, Ραδιοτηλεγραφητών και Ωκεανογράφων οι οποίες ανήκουν στο ΓΕΝ.
20.  
  Στο άρθρο 23 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 1 Ο Κλάδος ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει 78 θέσεις για τις ειδικότητες Τεχνιτών, Οικονομικού - Εφοδιασμού, Φυτικών Προϊόντων, Ραδιοτηλεγραφητών, Στατιστικής, Σκηνοθετών, Συνθετών Κινηματογραφικών Ταινιών, Χειριστών Κινηματογραφικών Μηχανών Λήψης, Δοκίμων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, Διοικητικού Ν. 887/1979 (Α 69), Γεωμετρών - Τοπογράφων, Γεωπονίας και Ταχυδρομικού οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 75 2 ΓΕΑ 3 3 Οι υπηρετούντες στον Κλάδο αυτό τοποθετούνται σε θέσεις υπαλλήλων τακτικών Κλάδων, των οποίων τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα είναι παρεμφερή των κατεχομένων από αυτούς.
21.  
  Το άρθρο 24 του ΠΔ 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός περιλαμβάνει 4874 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 3387 β. ΓΕΝ 787 γ. ΓΕΑ 700.
22.  
  Το άρθρο 25 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει 11166 θέσεις, για τις ειδικότητες του άρθρου 20 Π.Δ. 194/1988 (Α 84), οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 5231 β. ΓΕΝ 2933 γ. ΓΕΑ 3002 .
23.  
  Το άρθρο 26 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας περιλαμβάνει 428 θέσεις, για τις ειδικότητες Εκτυπώσεων, Γραφικών Τεχνών, Φωτοσύνθεσης, άλλες συναφείς ειδικότητες Τυπογραφίας, Γεωμετρών, Τοπογράφων και Γεωμετρογράφων οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 314 2 ΓΕΝ 60 3 ΓΕΑ 54
24.  
  Το άρθρο 27 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει 235 θέσεις, για τις ειδικότητες προγραμματισμού Η/Υ, Αυτοματισμού Η/Υ Χειρι- · στων Η/Υ και Χειριστών Διατρητικών Μηχανών οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 130 2 ΓΕΝ 65 3 ΓΕΑ 40
25.  
  Το άρθρο 28 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων περιλαμβάνει 1076 θέσεις, για τις ειδικότητες Δακτυλογράφων Ελληνικής, Ξενόγλωσσων Δακτυλογράφων και Στενογραφίας οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 929 2 ΓΕΝ 117 3 ΓΕΑ 30
26.  
  Το άρθρο 29 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει 159 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 97 β. ΓΕΝ 29 γ. ΓΕΑ 33 .
27.  
  Το άρθρο 30 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1.0 Κλάδος ΔΕ Χειριστών περιλαμβάνει 151 θέσεις για τις ειδικότητες Χεριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας και Κινηματογραφίας οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 84 β. ΓΕΝ 46 2 ΓΕΑ 21 .
28.  
  Το άρθρο 31 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει 707 θέσεις, για τις ειδικότητες Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων, Βοηθών Νοσοκόμων, Οδοντοτεχνικής, Ιατρικών Επισκεπτών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών και Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 376 2 ΓΕΝ 221 3 ΓΕΑ 110
29.  
  Το άρθρο 32 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Χημικός - Μεταλλουργικός περιλαμβάνει 43 θέσεις, για τις ειδικότητες Χημικών Εργαστηρίων, Χημικών Βιομηχανιών και Μεταλλείων οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 37 2 ΓΕΝ 6
30.  
  Το άρθρο 33 του ΠΔ 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδυσης περιλαμβάνει 1860 θέσεις, για τις ειδικότητες Κοπτικής - Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης, Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων, Κοπτικής - Ραπτικής Υποκαμίσων, Γουνοποιίας, Επεξεργασία»; προϊόντων Δέρματος και Οικοκυρικής οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 1650 β. ΓΕΝ 110 γ. ΓΕΑ 100 .
31.  
  Το άρθρο 34 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει 1294 θέσεις, για τις ειδικότητες Αρτεργάτη, Κουρέα, Μαγείρου, Κηπουρού, και άλλων συναφών οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 842 2 ΓΕΝ 202 3 ΓΕΑ 250
32.  
  Το άρθρο 35 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει 81 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 80 β. ΓΕΝ 1 .
33.  
  Το άρθρο 36 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΔΕ Ναυτικών περιλαμβάνει 26 θέσεις, για τις ειδικότητες Δυτών, Ναυκλήρων, Κυβερνητών Πλοίων, Πλοηγών, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Λιπαντών και άλλες συναφείς οι οποίες ανήκουν στο ΓΕΝ.
34.  
  Στο άρθρο 37 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 1 Ο Κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει 223 θέσεις για τις ειδικότητες Βοηθών Αποθηκαρίου, Χειριστών Πλωτών μέσων, Εκφωνητών Κλωστοϋφαντουργών, Χειριστών Μηχανών, Χειριστών Αεροσκαφών, Μεταφραστών - Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, Εργοδηγών και Προπονητών οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 183 2 ΓΕΑ 40 3 Οι υπηρετούντες στο Κλάδο αυτό τοποθετούνται σε θέσεις υπαλλήλων ταχτικών Κλάδων, των οποίων τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα είναι παρεμφερή των κατεχομένων από αυτούς.
35.  
  Το άρθρο 38 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει 497 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 272. β. ΓΕΝ 179 γ. ΓΕΑ 46 .
36.  
  Το άρθρο 39 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος περιλαμβάνει 2113 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 1550 β. ΓΕΝ 263 γ. ΓΕΑ 300.
37.  
  Το άρθρο 40 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει 2135 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 1500 β. ΓΕΝ 435 γ. ΓΕΑ 200 .
38.  
  Το άρθρο 41 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων περιλαμβάνει 225 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής α. ΓΕΣ 200 β. ΓΕΝ 7 γ. ΓΕΑ 18 .
39.  
  Στο άρθρο 42 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 10 Κλάδος ΥΕ Λοιπών ειδικοτήτων περιλαμβάνει 31 θέσεις για τις ειδικότητες Βοηθών Διοικητικών Υπαλλήλων και Ειδικών Επαγγελμάτων και Εργασιών οι οποίες κατανέμονται ως εξής 1 ΓΕΣ 29 2 ΓΕΑ 2.
40.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής:Στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης συνιστώνται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων οι παρακάτω θέσεις επιστημονικού προσωπικούα. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 186 θέσεις, β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 36 θέσεις, γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 80 θέσεις. .
Άρθρο 3 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 2.0 αριθμός κατά ειδικότητα των προς πλήρωση κενών θέσεων, στους κλάδους που αποτελούνται από επιμέρους ειδικότητες, ορίζεται με την προκήρυξη πληρώσεως [...]"
4.  
  Η πλήρωση των κενών Οργανικών θέσεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος θα γίνεται σταδιακά εντός εξ ετών από την έναρξη εφαρμογής του και σε ποσοστό μέχρι 1/6 του συνόλου ετησίως κατά κλάδο υπαλλήλων και κατά Γενικό Επιτελείο»
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 47 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Στις παρακάτω Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι οποίοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Ν. 1586/86 ή σε περίπτωση αδυναμίας, η οποία προκύπτει από σχετική απόφαση του αρμόδιου κατά Κλάδο Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Στρατιωτικοί οι οποίοι πληρούν τα ανάλογα τυπικά προσόντα, ως εξής α. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) (1) Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας (ΚΕΕΘΑ)/Δνση Διοικητικής Μέριμνας, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ (2) ΚΕΕΘΑ/Δνση Κατασκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (3) ΚΕΕΘΑ/Δνση Επιστημονικών Ερευνών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (4) Δνση Πολιτικού Προσωπικού/ΓΕΣ Διευθυντής, υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (5) Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΤΣ)/Γ Δνση/δνση Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ. - ΟΙΚΟΝ (6) ΓΥΣ/Δ ΔΝΣΗ/Υπδνση Διοικ Μέριμνα, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ. -ΟΙΚΟΝ (7) ΓΤΣ/Ε ΔΝΣΗ/Υπδνση Μηχανογράφησης, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (8) Δνση Τεχνικού (ΔΤΧ)/301 Εργοστάσιο Βάσεως (ΕΒ)/Δνση Μελετών -Ερευνών/Υδνση Ερευνών - Προδιαγραφών υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (9) (ΔΤΧ)/301 ΕΒ/Δνση Πολιτ Προσ., υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ (10) ΔΤΧ/303 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως (ΠΕΒ)/Δνση Μελετών - Ερευνών/Υδνση Ερευνών Προδιαγραφών, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών (11) ΔΤΧ/303 ΠΕΒ/Δνση Πολιτ Προσ., υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ (12) ΔΤΧ/304 ΠΕΒ/Δνση Πολιτ Προσ., υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ (13) ΔΤΧ/306 ΠΕΒ/Δνση Μελετών - Ερευνών/Υδνση Ερευνών - Προδιαγραφών, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών (14) ΔΤΧ/306 Εργοστάσιο Βάσεως Τηλεπικοινωνίας (ΕΒΤ)/Δνση Μελετών - Ερευνών/Υδνση Ερευνών Προδιαγραφών, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών (15) ΔΤΧ/306 ΕΒΤ/Δνση Πολιτ Προσ., υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ (6) ΔΤΧ/308 ΠΕΒ/Δνση Μελετών - Ερευνών/Υδνση Ερευνών - Προδιαγραφών, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (17) 308 ΠΕΒ/Δνση Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (18) 651 Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου (ΑΒΥΠ)/Δνση Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (19) 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)/Δνση Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ,. (20) 700 Στρατιωτικά Εργοστάσιο (ΣΕ)/Δνση Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού. β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) (1) ΓΕΝ/Δνση Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (2) ΓΕΝ/Κλάδος Γ (ΔΚΓ)/Δνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων/Υδνση Δημ Ναυτικών Έργων, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (3) ΓΕΝ/ΔΚΓ(4) ΓΕΝ/ΔΚΓΘετικών Επιστημών ή ΠΕ Στατιστικής, ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνών (5) Υδρογραφική Υπηρεσία (Υ.Υ.)/Δνση Ωκεανογραφίας, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Ωκεανογράφων (6) Υ.Υ./Δνση Μηχ/κού Κέντρου, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (7) Υ.Υ./Δνση Χαρτογραφίας, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (8) Ναυτική Διοίκηση Σαλαμίνος (Ν.Δ.Α.)/Δνση Δημ Ν. Έργων, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (9) Ναύσταθμος Σαλαμίνος (Ν.Σ.)/Δνση Οικ Υπηρεσιών/Υδνση Πολ Προσ., υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού (10) Ν.Σ./Δνση Ν. Χημείου, Υποδιεύθυνση Ν. Χημείου, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ θετ Επιστημών (11) Ν.Σ./Δνση Δημ Έργων, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (12) Ναύσταθμος Κρήτης (Ν.Κ.)/Δνση Οικον Υπηρεσιών/Υποδιεύθυνση Πολ Προσωπικού, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού (13) Ν.Κ./Δνση Δημ Έργων, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (14) Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ)/Δνση Ελέγχου Προβλέψεως Αποθεμάτων/Υποδ/νση Λογ/ρίου, υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικ. - Οικον/κού (15) ΚΕΦΝΔ/Δνση Τεχν Υποσ/ξης/Υποδνση Τυποποίησης Πρ/φών Κλάδου ΠΕ Μηχ. ή ΤΕ Τεχν Εφαρμογών (16) ΚΕΦΝ/Δνση Μελετών - Μηχ/σεως/Υποδνση Κωδ/σεως Στατ/κής, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Πληρ/κής ή ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΠΕ Στατιστικής ή ΤΕ Πληρ/κής (17) ΚΕΦΝ/Δνση Έρευνας - Κατασκευής ανταλλακτικών Εγχ Αγοράς, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Μηχ. ή ΤΕ Τεχν Εφαρμογών. γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) (1) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (2) Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)/Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (3) Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)Δνση Πολιτικού Προσωπικού,, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (4) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Διεύθυνση Υποστήριξης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (5) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Διεύθυναη Λογιστικής Παρακολούθησης Υλικού, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (6) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Διεϋθυνση Παραλαβής - Αποστολής Υλικού, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (7) Εργοστάσιο Μεταφορικών Μέσων και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου/ Διεύθυνση Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (8) Διευθυντής 1ης Υπηρεσίας Επιβλέψεως Κατασκευής Έργων (ΤΕΚΕ), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (9) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας Αεροπορίας και Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ)/Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής του ΚΕΚ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (10) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων (Α/Κ) και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (ΕΕΟ) Ελευσίνας, Δνση Χημείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (Χημικού) (11) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Δνση Διερευνήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγών) .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 48 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Στα παρακάτω Τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδω ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι οποίοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Ν. 1586/86 ή σε περίπτωση αδυναμία»;, η οποία προκύπτει από σχετική απόφαση του αρμόδιου κατά Κλάδο Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Στρατιωτικοί οι οποίοι πληρούν τα ανάλογα τυπικά προσόντα, ως εξής α. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΈΣ) (1) Ιο Επιτελικό Γραφείο/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (2) 2ο Επιτελικό Γραφείο/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (3) 4ο Επιτελικό Γραφείο/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (4) 7ο Επιτελικό Γραφείο/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (5) 4ο Επιτελικό Γραφείο/2γ Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (6) 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ιο Τμήμα/1β, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. (7) 7ο Επιτελικό Γραφείο/2γ Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (8) Διεύθυνση Πληροφορικής - Μελετών/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (9) Διεύθυνση Υποδομής/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (10) Διεύθυνση Υποδομής/2ο Γραφείο/Μελέτες - Κατασκευές, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (11) Διεύθυνση Υποδομής/4ο Γραφείο/Έργα ΝΑΤΟ - Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (12) Διεύθυνση Υποδομής/Μηχανοργάνωση, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (13) Διεύθυνση Υποδομής/lο Τμήμα Επιτάξεις - Απαλλοτριώσεις Στρατωνισμοί, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (14) Διεύθυνση Υποδομής/2ο Γραφείο/2ο Τμήμα/Στατικές Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (15) Διεύθυνση Υπο6ομής/2ο Γραφείο/1ο Τμήμα/Αρχιτεκτονικές Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (16) Διεύθυνση Υποδομής/2ο Γραφείο/3ο Τμήμα/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (17) Διεύθυνση Υποδομής/3ο Γραφείο/Ιο Τμήμα/Μελέτες Τεχνικές - Αρχείο Οχύρωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (18) Διεύθυνση Υποδομής/2ο Γραφείο/5ο Τμήμα/Σχεδιαστήριο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τεχνικών (19) Διεύθυνση Υποδομής/5ο Γραφείο/Ιο Τμήμα/Εθνικές Πιστώσεις -ΠΔΕ Τακτικού Προϋπολογισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (20) Διεύθυνση Υποστήριξης/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (21) Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (22) Διεύθυνση Επιστράτευσης/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (23) Διεύθυνση Επιστράτευσης/3α Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (24) Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (25) Διεύθυνση Πεζικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (26) Διεύθυνση Ιππικού Τεθωρακισμένων/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (27) Διεύθυνση Πυροβολικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (28) Διεύθυνση Διαβιβάσεων/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (29) Διεύθυνση Διαβιβάσεων/5ο Γραφείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (30) Διεύθυνση Επιστρατεύσεως/4ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (31) Διεύθυνση Μηχανικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (32) Διεύθυνση Τεχνικού/3ο/3/Τμήμα Π/Υ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (33) Διεύθυνση Τεχνικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (34) Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (35) Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών/2ο Γραφείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (36) Διεύθυνση Υλικού Πολέμου/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (37) Διεύθυνση Υλικού Πολέμου/Τμήμα 2/2, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (38) Διεύθυνση Οργάνωσης/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (39) Διεύθυνση Οργάνωσης/2β Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (40) Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (41) Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού/Ιο Γραφείο/3ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνών (42) Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού/2ο Γραφείο/4ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (43) Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού/3ο Γραφείο/1ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνών (44) Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού/5ο Γραφείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής (45) Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού/4ο Γραφείο/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (46) Διεύθυνση Πληροφορικής - Μελετών/4ο Γραφείο/4β Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής (47) Διεύθυνση Πληροφορικής - Μελετών/20 Γραφείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής (48) Διεύθυνση Οικονομικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (49) Διεύθυνση Οικονομικού/4ο Γραφείο/3ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (50) Διεύθυνση Οικονομικού/2ο Γραφείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (51) Διεύθυνση Υγειονομικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (52) Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (53) Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (54) Διεύθυνση Επιλογής/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (55) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (56) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (57) Διεύθυνση Πολιτικού Προσώπικού/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (58) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/3ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (59) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/4ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (60) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/5ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (61) Γενική Γραμματεία/2α Τμήμα, .υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού -Λογιστικού (62) Γενική Γραμματεία/4α Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (63) Γενική Γραμματεία/4β Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού . - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (64) Διεύθυνση Προμηθειών/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (65) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (66) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/3ο Γραφείο/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (67) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/4ο Γραφείο/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού (68) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/5ο Γραφείο/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (69) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/5ο Γραφείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (70) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/6ο Γραφείο/1-3 Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. · (71) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/Ιο Γραφείο/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (72) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/6ο Γραφείο/Μηχανοργάνωση, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (73) Διεύθυνση Ελεγκτικού/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (74) Διεύθυνση Στρατονομίας/Γραμμάτεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΑΕ Διοικητικού - Λογιστικού (75) Τάγμα ΓΕΣ/Διαχείριση Χρηματικού/Α Υποταμείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (76) Τάγμα ΓΕΣ/Διαχείριση Χρηματικού/Β Υποταμείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (77) 1η Στρατιά/Γραμματεία/Τμήμα 2ο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (78) Α Σώμα Στρατού - Β Σώμα Στρατού - Γ Σώμα Στρατού - Δ Σώμα Στρατού/Γραμματεία/Τμήμα 2ο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (79) Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών/Δνση Εφοδιασμού Μεταφορών (ΔΕΜ) /4ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (80) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) Γραφείο Προσωπικού Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (81) ΣΣΕ/Γραφείο Προσωπικού/3ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (82) Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών/Γενική Γραμματεία/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (83) Μεραρχία Υποστηρίξεως/Γραμματεία/Τμήμα 2ο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (84) Ι Μεραρχία Πεζικού (ΜΠ) ΙΜΠ - VΜΠ - VΙΜΠ - VΙΙΙΜΠ - ΙΧΜΠ -ΧΜΠ - ΧΙΜΠ - ΧΙΙΜΠ - ΧVΜn - ΧVΙΜn - ΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού - ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία/Γραμματεία/Τμήμα 2ο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (85) 1η, 2η, 3η, 4η, 6η και 7η Ταξιαρχία Υποστηρίξεως Γραμματεία/ Τμήμα 2ο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (86) 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως (304 ΠΕΒ)/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (87) 304 ΠΕΒ/Μηχανουργείο/Τμήμα Προγραμματισμού - Ελέγχου Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (88) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Σκαφών (ΣΣ)/Τμήμα Συναρμολογήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (89) 304 ΠΕΒ/ΣΣ/Τμήμα Αξιοποιήσεως - Αναρτήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (90) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Μικρών Συγκροτημάτων/Τμήμα Ηλεκτροτεχνείου Σκαφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (91) 304 ΠΕΒ/ΣΣ/Τμήμα Συγκολλήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (92) 304 ΠΕΒ/ΣΣ/Τμήμα Αποσυναρμολογήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (93) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Κινητήρων (ΣΚ)/Τμήμα Συναρμολογήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (94) 304 ΠΕΒ/ΣΚ/Τμήμα Κιβωτίων Ταχυτήτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (95) 304 ΠΕΒ/ΣΚ/Γμήμα Μηχανικών Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. - (96) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Πύργων Πυροβόλων (ΣΠΠ)/Τμήμα Πύργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (97) 304 ΠΕΒ/ΣΠΠ/Τμήμα Ηλεκτρονο-Υδραυλικών Συγκροτημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (98) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Μικρών Συγκροτημάτων/Τμήμα Ηλεκτροτεχνείου Πύργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (99) 304 ΠΕΒ/ΣΠΠ/Τμήμα Πυροβόλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (100) 304 ΠΕΒ/ΣΠΠ/Τμήμα Γενικών Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (101) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Οργάνων (ΣΟ)/Τμήμα Τηλέμετρων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (102) 304 ΠΕΒ/ΣΟ/Τμήμα Υπολογιστών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. (103) 304 ΠΕΒ/(ΣΟ)/Τμήμα Υπέρυθρων και Λοιπών Οργάνων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (104) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Ερπυστριών (ΣΕ)/Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (105) 304 ΠΕΒ/ΣΕ/Τμήμα Προγραμματισμού - Ελέγχου Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (106) 304 ΠΕΒ/ΣΕ/Τμήμα Αποσυναρμολογήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ.Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (107) 304 ΠΕΒ/ΣΕ/Τμήμα θερμοπρεσσών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (108) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Μηχανουργείου (ΣΜ)/Τμήμα Εργαλειομηχανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (109) 304 ΠΕΒ/ΣΜ/Τμήμα Γενικών Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (110) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Συντήρησης (ΣΣ)/Τμήμα Συντήρησης Μηχανολογικού.Εξοπλισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (111) 304 ΠΕΒ/ΣΣ/Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (112) 304 ΠΕΒ/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Δοκιμών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (113) 304 ΠΕΒ/Συνεργείο Υποστηρίξεως/Τμήμα Αμμοβολής - Απολύπανσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (114) 304 ΠΕΒ/Δνση Μελετών Ερευνών/Τμήμα Στατιστικής Κοστολόγησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής - Μηχανικών. (115) 306 Εργοστάσιο Βάσεως Τηλεπικοινωνίας (ΕΒΤ)/Συνεργείο Ασυρμάτων/Τμήμα Επισκευής Ασυρμάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (116) 306 ΕΒΤ/Συνεργείο Ενσυρμάτων/Τμήμα Επισκευής Ενσύρματων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (117) 306 ΕΒΤ/Σύνεργείο Οργάνων - Διακριβώσεων/Τμήμα Οργάνων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (118) 306 ΕΒΤ/Συνεργείο Η/Υ Μηχανημάτων - RΑDΑR/Τμήμα Η/Υ Μηχανημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (119) 306 ΕΒΤ/Συνεργείο Κυρίων Υλικών/Τμήμα Επισκευής Κυρίων Υλικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (120) 306 ΕΒΤ/Τμήμα Μηχανουργείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (121) 303 ΠΕΒ/Συνεργείο Οχημάτων (ΣΟΧ)/Τμήμα Συναρμολογήσεως Εργασιών Σειράς, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (122) 303 ΠΕΒ/ΣΟΧ/Τμήμα Μεγάλων Συγκροτημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (123) 303 ΠΕΒ/ΣΟΧ/Τμήμα Αποσυναρμολόγησης - Απολύπανσης - Αποβαφής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (124) 303 ΠΕΒ/Συνεργείο Τηλεπικοινωνίας/Παραγωγικά Τμήματα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (125) 303 ΠΕΒ/Συνεργείο Μηχανών Μηχανικού/Παραγωγικά Τμήματα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (126) 303 ΠΕΒ/Συνεργείο Κινητήρων/Παραγωγικά Τμήματα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (127) 303 ΠΕΒ/Μηχανουργεϊο/Τμήμα Εργαλειομηχανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (128) 303 ΠΕΒ/Μηχανουργείο/Τμήμα Εφαρμοστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (129) 303 ΠΕΒ/Συνεργείο Συντήρησης και Εγκατάστασης Τεχνολογικού Εξοπλισμού/Παραγωγικά Τμήματα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (130) 303 ΠΕΒ/Σιδηρουργείο/Παραγωγικά Τμήματα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (131) 303 ΠΕΒ/Δνση Μελετών - Ερευνών/Ϋδνση Ερευνών Προδιαγραφών/Τμήμα Ερευνών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (132) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Σκαφών (ΣΣ)/Τμήμα Σειράς, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (133) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Κινητήρων/Παραγωγικά Τμήματα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (134) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Οπλισμού - Ορφνώσης και Φωσφάτωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (135) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Πύργων - Πυροβόλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (136) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Σκαφών/Τμήμα εκτός Σειράς, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (137) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Συγκροτημάτων (Μικρά - Μεγάλα - Κιβώτια Ισχύος), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (138) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Ηλεκτροτεχνείου και Φόρτισης Συσσωρευτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (139) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Τηλεπικοινωνίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (140) 308 ΠΕΒ/Συνεργείο Συγκολήσεων - Σιδηρουργείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (141) 308 ΠΕΒ/Δνση Μελετών - Ερευνών/Υδνση Ερευνών Προδιαγραφών/Τμήμα Ερευνών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Μηχανικών. (142) 301 ΕΒ/Συνεργείο Οχημάτων/Τμήμα Παραγωγής Σειράς, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (143) 301 Εργοστάσιο Βάσεως (ΕΒ)/ΣΟΧ/Τμήμα Συγκροτημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (144) 301 ΕΒ/ΣΟΧ/Τμήμα Ηλεκροτεχνείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (145) 301 ΕΒ/ΣΟΧ/Τμήμα Πηγμάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (146) 301 ΕΒ/ΣΟΧ/Τμήμα Απολυπαντηρίου - Βαφείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (147) 301 ΕΒ/Συνεργείο Κινητήρων/Τμήμα Σειράς, υπάλληλοι του, Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (148) 301 ΕΒ/ΣΚ/Τμήμα Ρεκτιφιέ, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (149) 301 ΕΒ/ΣΚ/Τμήμα Δοκιμαστηρίου - Βαφείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (150) 301 ΕΒ/Συνεργείο Μηχανημάτων Μηχανικού/Τμήμα Η/Ζ Ηλεκτροτεχνείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (151) 301 ΕΒ/Συνεργείο Μηχανημάτων Μηχανικού/Τμήμα Κινητήρων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (152) 301 ΕΒ/Συνεργείο Αρμάτων/Τμήμα Αξιοποίησης Μηχανικών Μερών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (153) 301 ΕΒ/Συνεργείο Οπλισμού/Τμήμα Φορητού Οπλισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (154) 301 ΕΒ/Συνεργείο Πυροβόλων/Τμήμα Ελκύθρων - Μικρών Συγκροτημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (155) 301 ΕΒ/Μηχανουργείο/Τμήμα Εφαρμοστηρίου - Ηλεκτροσυγκολήσεων - Πρεσσών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (156) 301 ΕΒ/Μηχανουργείο/Τμήμα Τόρνων - Ασυρμάτων - Πλανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (157) 301 ΕΒ/Μηχανουργείο/Τμήμα θερμικών Κατεργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (158) 301 ΕΒ/Συνεργείο Συντήρησης και Εγκατάστασης Τεχνικού Εξοπλισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (159) Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ)/Γραφείο Μελετών/Τμήμα Τυπογραφείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (160) ΚΕΤΧ/1ο Επιτελικό Γραφείο/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (161) Σχολή Τεχνικού Τηλεπικοινωνίας ΣΕΤΤΗΛ/Γραφείο Μελετών/ Τμήμα Ερευνών - Μελετών Σχεδιαστών - Μεταφραστικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνικών Εφαρμογών. (162) 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ)/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικύ - Λογιστικού. (163) 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (404 ΓΣΝ)/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (164) 411 ΓΣΝ/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (165) 412 ΓΣΝ/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (166) 424ΤΣΝ/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (167) 424 ΓΣΝ/Τμήμα Διαχείρισης Εφοδίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (168) · 216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (216 ΚΙΧΝΕ)/ Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (169) 856 Αποθήκη Καυσίμων (856 ΑΚ)/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικο6ύ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (170) Μόνιμη Υπηρεσία Ελέγχου Παραλαβών/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (171) 862 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων (862 ΑΒΕΤ)/ Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (172) 862 ΑΒΕΤ - 791 Τάγμα Εφοδιασμού - 873 ΑΚ - 856 ΑΚ - 882 Αποθήκη Τμηματικών Χορηγήσεων (882 ΑΤΧ) - 884 ΑΤΧ - 301 ΑΒΕΤ/ Λογιστήριο, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (173) Κέντρου Ελέγχου Υλικού (ΚΕΥ)/1β Τμήμα ΔΑΕΣ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. (174) ΚΕΥ/Ιγ Τμήμα ΔΑΕΣ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. (175) 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης (691 ΒΕΒ)/Διεύθυνση Μελετών/Διεύθυνση Τεχνική, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικοί Μηχανικοί). (176) 691 ΒΕΒ/Διαχείριση Υλικών Εφοδίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (177) 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο (ΣΕ/Υπασπιστής/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (178) 700 ΣΕ/Διαχείριση Χρηματικού/Λογιστήριο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (179) 700 ΣΕ/Διαχείριση Χρηματικού/Ιο Υποταμείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (180) 700 ΣΕ/Διαχείριση Χρηματικού/2ο Υποταμείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (181) 700 ΣΕ/Διαχείριση Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (182) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Μελετών - Προγραμματισμού Τμήμα προγραμματισμού και Προμηθειών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (183) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών - Προγραμματισμού/Τμήμα Μελετών - Ερευνών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών. (184) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών - Προγραμματισμού/Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (185) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών - Προγραμματισμού/Τμήμα Κοστολόγησης και Στατιστικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (186) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Παραγωγής/Τμήμα Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (187) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Παραγωγής/Τμήμα Συσκευασίας και Εξαγωγών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (188) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας/Διαχείριση Πρώτων Υλών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (189) 700 ΣΕ/Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας/Διαχείριση Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (190) 651 Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου (651 ΑΒΥΠ)/Γραμματεία Διοικήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (191) 651 ΑΒΥΠ/1ο Γραφείο/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (192) 651 ΑΒΥΠ/Τμήμα Διοικήσεως/Διαχείριση Χρηματικού/Ιο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (193) 651 ΑΒΥΠ/Διεύθυνση Χρηματικού/Τμήμα ΧΕΠ, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (194) 656 Προκεχωρημένη Αποθήκη Συντηρήσεως Πυρομαχικών (ΠΑΠ)/ Τμήμα Χημείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικοί Μηχανικοί). (195) 307 Τάγμα Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού (ΤΣΥΑΥ)/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών/ (196) 309 - 310 - 312 - 314 - 315 - 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ)/3ο Γραφείο/Τμήμα Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων. (197) 874 Αποθήκη Καυσίμων (874 ΑΚ)/Λογιστήριο, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή- ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (198) Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)/Α Διεύθυνση Τμήμα Εθιμοτυπίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (199) ΓΤΣ/Α Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Γεωδεσίας/Τμήμα Βαρυμετρίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (200) ΓΎΣ/Α Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Γεωδεσίας/Τμήμα Ελέγχου Γεωδετικών Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (201) ΓΥΣ/Α Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Τοπογραφίας/Τμήμα Τοπογραφικής Σχεδιάσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (202) ΓΤΣ/Α Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Τοπογραφίας/Τμήμα Ελέγχου Τοπογραφικών Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (203) ΓΥΣ/Α Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Φωτογραμμετρίας/Τμήμα Φωτογραφικής Αναγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (204) ΓΎΣ/Α Διεύθυνση/Υποδι«ΰθυνση Φωτογραμμετρίάς/Τμήμα Αρχείου - Εκδόσεως Αεροφωτογραφειών και Δ/Ε, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (205) ΓΎΣ/Β Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Χαρτογραφίας/Τμήμα Καλλιτεχνικής Σχεδίασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (206) ΓΎΣ/Β Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Γραφικών Τεχνών/Τμήμα Φωτοχημείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Χημικοί Μηχανικοί). (207) ΓΎΣ/Β Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Χαρτογραφίας/Τμήμα Αρχείου Πρωτοτύπου Υλικού Αναπαρωγής Χαρτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (208) ΓΎΣ/Γ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Οργάνωσης και Νομοθεσίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (209) ΓΎΣ/Γ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού* υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (210) ΓΎΣ/Γ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (211) ΓΎΣ/Γ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (212) ΓΎΣ/Β Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Γραφικών Τεχνών/Τμήμα Χρωμολιθογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών. (213) ΓΎΣ/Δ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Ελέγχου Εγκρίσεως Δαπανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (214) ΓΎΣ/Δ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (215) ΓΎΣ/Δ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Λογιστηρίου -ΓΎΣ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (216) ΓΎΣ/Δ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας/Τμήμα Προμηθειών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (217) ΓΎΣ/Δ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας/Τμήμα Διαχειρίσεως Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (218) ΓΎΣ/Δ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας/Τμήμα Συντηρήσεως Οργάνων - Μηχανημάτων - Κτιρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (219) ΓΎΣ/Ε Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής/Τμήμα Επιστημονικών Οργάνων Εργασίας και Στατιστικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής. (220) ΓΎΣ/Ε Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Μηχανογράφησης/Τμήμα Εκμετάλλευσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής • (221) ΓΎΣ/Ε Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Μηχανογράφησης/Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (222) ΓΎΣ/Ε Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Μηχανογράφησης/Τμήμα Κωδικοποίησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (223) ΓΎΣ/Β Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Γραφικών Τεχνών/Τμήμα Φωτομηχανικής Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών. (224) ΓΎΣ/Β Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Εκτυπώσεων/Τμήμα Μηχανών ΟFFSΕΤ, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών. (225) Τοπογραφική Μοίρα Στρατού/Τεχνικό Γραφείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (226) Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού/Τμήμα Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (227) Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού/Τμήμα Συντηρήσεως Υλικών -Εγκαταστάσεων υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (228) Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (229) Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού/Γενική Αποθήκη Γραφικής Ύλης -Εντύπων Κανονισμών/Γραφείο Διαχειρίσεως Εντύπων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (230) Γ Ελεγκτήριο Δαπανών (Γ ΕΛΔΑΠ)-Δ ΕΛΔΑΠ-Ε ΕΛΔΑΠ-100 ΕΛΔΑΠ-Β ΕΛΔΑΠ-Κεντρικό Ταμείο Στράτου (ΚΤΣ)/ΣΔΑ-ΚΤΣ Λάρισάς-Δ ΚΤΣ Ξάνθης-2ο ΚΤΣ-6ο ΚΤΣ-ΚΤΣ θεσσαλονίκης-11ο ΚΤΣ Καβάλάς-Ελεγχτήριο Υλικού Στρατού - Στρατιωτικά Πρατήρια θεσσαλονίκης - Στρατιωτικά Πρατήρια Αθηνών/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (231) Διεύθυνση Κινηματογραφίας Στρατού/Τμήμα Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαφμογών. (232) Διεύθυνση Κινηματογραφίας Στρατού/Γραφείο Τεχνικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαφμογών. (233) Δνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού (ΔΑΣΠ)/3ο Γραφείο/20 Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. · (234) ΔΑΣΠ/4ο Γρσ;φείο/2ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. (235) ΙΈΣ/7ο Επιτελικό Γραφείο (ΕΓ) 2γ (Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού. (236) ΓΕΣ/Δνση Εφοδιασμού Μεταφορών (ΔΕΜ)/4ο Γραφείο 4ο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (237) 401 ΓΣΝΑ/Τμήμα Διαιτολογικό, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διαιτολόγων. (238) 401 ΓΣΝΑ/Τμήμα Καθαριότητας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (239) Κέντρο, Έρευνας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΕΘΑ)/Γραφείο Επιχειρησιακών Ερευνών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (240) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (241) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (242) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Οργάνωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (243) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονονικού ή ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. (244) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού. (245) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Διαχειρίσεως Χρηματικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (246) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Προμηθειών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (247) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Συντηρήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού. (248) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (249) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Ηλεκτρονικών Κατασκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (250) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Μηχανικών Κατασκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (251) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Φυσικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών. (252) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Ηλεκτρονικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. (253) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Χημείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών. (254) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα θερμοδυναμικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (255) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Βιβλιοθήκης - Τεκμηριώσεως υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (256) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα Εκπαιδεύσεως - Εκτυπώσεως - Εκδόσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (257) ΚΕΕΘΑ/Τμήμα θεωρητικών Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (258) Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ) Τμήμα Συνεργείων Οργάνων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (259) 310 ΣΠΤΧ/4ο Γραφείο/Τμήμα Προγραμματισμού και Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) (1) ΓΕΝ/Δνση Γενικής Γραμματείας/Μεταφραστικό, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (2) ΓΕΝ/Δνση Γενικής Γραμματείας/Σχεδιαστήριο Εκτυπώσεις, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας (3) ΓΕΝ/Κλάδος Β (ΔΚΒ) Δνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα Κίνησης Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (4) ΓΕΝ/ΔΚΒ/Δνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα Διοικητικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (5) ΓΕΝ/ΔΚΒ/Δνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα Μητρώων - Ατομικών Φακέλλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (6) ΓΕΝ/ΔΚΒ/Δνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα Προσλήψεις - Σταδιοδρομία, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (7) ΓΕΝ/Κλάδος Γ (ΔΚΓ)/Δνση Δημοσίων Ν. Έργων/Τμήμα Δομικές Εκτιμήσεις - Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (8) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Δημοσίων Ν. Έργων/Τμήμα Λογιστικό - Συμβάσεις, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (9) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Δημοσίων Ν. Έργων/Εκτέλεση Δομικών Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (10) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Δημοσίων Ν. Έργων/Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικές Εκτιμήσεις Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (11) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Δημόσιων Ν. Έργων/Τμήμα Εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (12) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Δημοσίων Ν. Έργων/Τμήμα Διασυμμαχική Υποδομή, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (13) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Μελετών/Τμήμα Κοστολόγησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Πληροφορικής (14) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Μελετών/Τμήμα Στατιστικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Πληροφορικής (15) ΓΕΝ/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (ΓΔΗΣ)/Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (16) ΓΕΝ/ΓΔΗΣ/Τμήμα Περιοδικές Εκδόσεις Βιβλιοθήκες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (17) ΓΕΝ/ΔΚΑ/Δνση Πληροφοριών Ασφαλείας - Τμήμα Εθιμοτυπίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικ Οικον. ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικ Λογ (18) ΓΕΝ/ΔΚΓ/Δνση Οπλισμού/Τμήμα Χειρ Πιστώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικ Οικον. ή ΤΕ Διοικ Λογ (19) ΓΈΝ/Κλάδος Δ (ΔΚΔ)/Δνση Μηχ Συστημάτων Τμήμα Χημεία Μέταλλα Καύσιμα Λιπαντικά, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (20) ΓΕΝ/ΔΚΔ/Δνση Μηχ Συστημάτων Τμήμα Πρόβλεψης Χειρ Πιστώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (21) ΙΈΝ/ΔΚΔ/Δνση Συστημάτων Σκάφους Τμήμα Πρόβλεψης Χειρ Πιστώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (22) ΓΕΝ/ΔΚΔ/Δνση ΗΛ/ΗΝ Συστημάτων Τμήμα Πρόβλεψης Χειρ Πιστώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (23) ΓΕΝ/Κλάδος Ε (ΔΚΕ)/Δνση Λογιστικού & Προϋπολογισμού Τμήμα Π/Υ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (24) Διοίκηση (Δ)/ΓΕΝ/Επιμελητεία/Τμήμα Ειδ Διαχ., υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (25) Δ/ΓΕΝ/Επιμελητεία/Τμήμα Διαχ Υλικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (26) Υδρογραφική Υπηρεσία (Υ.Υ.) Διεύθυνση Ωκεανογραφίας, Τμήμα Φ. Ωκ/φίας υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Ωκεανογράφων (27) Υ.Υ. Διεύθυνση Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλ Χημ Βιολ Χημικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Ωκεανογράφων (28) Υ.Υ. Διεύθυνση Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκ/κών οργάνων & Συσκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Εφαρμογών (29) Υ.Υ.Δνση Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ερευνών Περιβάλλοντος, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Ωκεανογράφων (30) Υ.Υ. Δνση Μ/κού Κέντρου Τμήμα Αναπ/ξης Λογισμικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληφορορικής (31) Υ.Υ. Δνση Μ/κού Κέντρου Τμήμα Διαχ/σεως βάσης Δεδομένων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (32) Υ.Υ. Δνση Χαρτογραφίας Τμήμα Διαχ/σεως Ν. Χαρτών & Εκδόσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Ναυτικών (33) Υ.Υ. Δνση Χ/φίας Τμήμα κατ/κης κοιν Ν. Χαρτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (34) Υ.Υ. Δνση Χ/φίας Τμήμα Ειδ Ν. Χαρτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (35) Υ.Υ. Δνση Χ/φίας Τμήμα Φωτοσύνθεσης Εκδοσ., υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφ Τεχνών ή Καλλ Σπουδών (36) Υ.Δ. Δνση Χ/φίας Τμήμα Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (37) Υ.Υ. Δνση Υδρ/φίας Τμήμα Υδρ/κών - Τοπ/κών Οργάνων & Συσκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (38) Υ.Υ. Δνση Υδρ/φίας Τμήμα Διαχ Αρχείου Βυθυμετρικών Διαγραμ/των υπάλληλοι ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τοπογράφων (39) Υ.Υ. Δνση Ναυσ/ίας Τμήμα Ν. Εκδόσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Ναυτικών (40) Υ.Υ. Δνση Τεχνική Τμήμα Εκτυπώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφ Τεχνών ή Καλ Σπουδών (41) Υ.Υ. Δνση Τεχνική Τμήμα Φωτ/σεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας Τοπογραφίας (42) ΝΣ/Δνση Διοίκησης, Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (43) ΝΣ/Δνση Διοίκησης, Τμήμα Κινήσεως Υποτμήμα Ναυτικών Εφοδίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Ναυτικών (44) ΝΣ/Δνση Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποτμήμα Συνεργείου Σταθμού Οχημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (45) ΝΣ/Δνση Διοίκησης, Τμήμα μέριμνας Προσωπικού, Υποτμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (46) ΝΣ/Δνση Διοίκησης, Τμήμα Κλιμακίου Αμφιάλης, Υποτμήμα Έργων - Τεχνικής Υποστήριξης - Υδρευσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Τεχνικού (47) ΝΣ/Δνση Διοίκησης, Τμήμα Κλιμακίου Αμφιάλης Υποτμήμα Εφοδίων - Απογραφών - Προϋπολογισμού, υπάλληλοι ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (48) ΝΣ/Δνση Εφοδιασμού (ΔΕ), Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (49) ΝΣ/Δνση Εφοδιασμού (ΔΕ), Τμήμα Ελέγχου Αποθεμάτων, Υποτμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (50) ΝΣ/ΔΕ Τμήμα Αποθηκών Εργαστηρίων Εκποιήσεων, Υποτμήμα Εκποιήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (51) ΝΣ/ΔΕ Τμήμα Αποθηκών Εργαστηρίων Εκποιήσεων, Υποτμήμα Εργαστηρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Ραπτών (52) ΝΣ/ΔΕ Τμήμα Εφοδίων Προσωπικού, Υποτμήμα Αρτοποιείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών (53) ΝΣ/Δνση Τεχνική (ΔΤ) Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (54) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Παροχής Ενέργειας, Υποτμήμα Κλ Μονάδων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (55) ΝΣ/Δνση Τεχνική, Τμήμα Παροχής Ενέργειας, Υποτμήμα Αεροσυμπιεστών και Διανομής Πεπιεσμένου αέρα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (56) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Μελετών, Υποτμήμα Ηλεκτρ/ών Μελετών υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (57) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Μελετών, Υποτμήμα ΗΝ Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (58) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Μελετών, Υποτμήμα Μεταλ/κών Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (59) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Μελετών, Υποτμήμα Τεχ Βιβλιοθήκης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας (60) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Μελετών, Υποτμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (61) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Πρ/ομού Υποτμήμα Στατ/κής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής (62) ΝΣ/Δνση, Τεχνική, Τμήμα Προγραμματισμού, Υποτμήμα Υλικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (63) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Οργάνωσης & Ανάπτυξης, Υποτμήμα Συντήρησης και Επισκευής Εγκαταστάσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (64) ΝΣ/ΔΤ Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, Υποτμήμα Ελέγχου Μετάλλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ναυπηγοί ή Μεταλειολόγοι ή Μεταλλουργοί). 1 (ι (65) ΝΣ/Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (ΔΟΥ) Γραμματεία,, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (66) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα Πολ Προσ. υπάλληλοι τόυ Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού (67) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα Πολ Προσωπικού Υποτμήμα Σταδ Πολ Προσ., υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (68) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα Πολ Προσ Υποτμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (69) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα Πολ Προσ Υποτμήμα Πολ Επιστ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (70) ΝΣ/ΔΟΥ/Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Κτηματ. υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (71) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Κτημ Υποτμήμα Κοστολογήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (72) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Κτημ, Υποτμήμα Στατιστικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (73) ΝΣ/ΔΟΥ Τμήμα; Κοστολ Στατισ Κτημτ Υποτμήμα Κτημάτων Ναυτικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (74) ΝΣ/Δνση Καυσίμων (ΔΚ), Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (75) ΝΣ/Δνση Καυσίμων (ΔΚ), Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων, Υποτμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (76) ΝΣ/Δνση Καυσίμων (ΔΚ), Τμήμα Εγκαταστάσεων, ΝΑΤΟ Υποτμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (77) ΝΣ/ΔΚ Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (78) ΝΣ/Δνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ), Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (79) ΝΣ/Δνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ), Τμήμα Προγραμματισμού Μελετών, Υποτμήμα Έργων Εθνικής Υποδομής υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (80) ΝΣ/ΔΝΟ Τμήμα Συνεργείων Υποτμήμα Ειδικών Μετρήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (81) ΝΣ/ΔΝΟ Τμήμα Συνεργείων Υποτμήμα Τυπ Κυκλωμάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (82) ΝΣ/ΔΝΟ Τμήμα Εφοδιασμού Υποτμήμα Απογραφών Κατανομής Υλικού Ν. Όπλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (83) ΝΣ/Δνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ), Τμήμα Υφάλων Όπλων, Υποτμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (84) ΝΣ/Δνση Ναυτικού Χημείου (Ν.Χ.) Τμήμα Εργαστηρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (85) ΝΣ/Δνση Ν.Χ. Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (86) ΝΣ/Δνση Ναυτικών (Ν.) Έργων Τμήμα Λογιστ Συμβάσεις, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (87) ΝΣ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Δομ Εκτιμήσεις - Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (88) ΝΣ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Εκτέλεσης Δομ Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (89) ΝΣ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Ηλεκτρ/κές εκτιμήσεις μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (90) ΝΣ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Εκτελ Ηλ/έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (91) ΝΣ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Συντήρησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (92) Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνος, Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (93) Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνος, Τμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (94) ΝΚ/Δνση Διοίκησης (Δ.Δ.), Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Υποτμήμα Συνεργείων Αυτοκινήτων, υπάλληλοι ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (95) ΝΚ/Δνση Διοίκησης (Δ.Δ.), Γραμματεία υπάλληλοι ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (96) ΝΚ/Δνση Εφοδιασμού (ΔΕ) Τμήμα Αποθηκών Εργαστηρίων Εκποιήσεων, Υποτμήμα Εκποιήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (97) ΝΚ/ΔΕ Τμήμα Αποθηκών Εργαστηρίων Εκποιήσεων, Υποτμήμα Εργαστηρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Ραπτών (98) ΝΚ/Δνση Εφοδιασμού (ΔΕ), Τμήμα Ελέγχου Αποθεμάτων Υποτμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (99) ΝΚ/Δνση Εφοδιασμού (ΔΕ), Τμήμα Εφοδίων Προσωπικού, Υποτμήμα Αρτοποιείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών. (100) ΝΚ/Δνση Εφοδιασμού (ΔΕ), Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (101) ΝΚ/ΔΤ Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (102) ΝΚ/ΔΤ Τμήμα Προγραμματισμού υποτμήμα Στ/κής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής. (103) ΝΚ/Δνση Τεχνική (ΔΤ), Τμήμα Προγραμματισμού Υποτμήμα Υλικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (104) ΝΚ/Δνση Τεχνική (ΔΤ), Τμήμα Παροχής Ενέργειας, Υποτμήμα αεροσυμπιεστών και Διανομής πεπιεσμένου αέρα υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (105) ΝΚ/ΔΤ Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Μεταλ/κών Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (106) Νκ/ΔΤ Τμήμα Μελετών, Υποτμήμα Βιβλιοθήκης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας. (107) ΝΚ/ΔΤ Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (108) ΝΚ/ΔΤ Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, Υποτμήμα Ελέγχου Μετάλλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ναυπηγοί ή Μεταλλειολόγοι ή Μεταλλουργοί). (109) ΝΚ/ΔΤ Τμήμα Οργάνωσης Ανάπτυξης, Υποτμήμα Συν/σης και Επισκευής Εγκ/σεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (110) ΝΚ/Δνση Καυσίμων (ΔΚ), Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (111) ΝΚ/Δνση Καυσίμων (ΔΚ), Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων, Υποτμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (112) ΝΚ/Δνση Καυσίμων (ΔΚ), Τμήμα Εγκαταστάσεων, ΝΑΤΟ Υποτμήμα Απογραφών Τεχνικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (113) ΝΚ/ΔΚ Τμήμα Ποιοτ Ελέγχου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών. (114) ΝΚ/Δνση Ν. Έργων, Τμήμα Λογιστικό - Συμβ. υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (115) ΝΚ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Δομ Εκτ/σεις - Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (116) ΝΚ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Εκτ/ση Δομ Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (117) ΝΚ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Ηλ/Μηχ/κών, Εκτ/σεις - Μελέτες, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (118) ΝΚ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Εκτ/ση Ηλ/μηχ/κών έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (119) ΝΚ/Δνση Ν. Έργων Τμήμα Συντ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (120) ΝΚ/Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (121) ΝΚ/ΔΟΥ Τμήμα Πολ Προσ., υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (122) ΝΚ/ΔΟΥ/Τμήμα Πολ Προσ Υποτμήμα Σταδ/μίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (123) ΝΚ/ΔΟΥ Τμήμα Πολ Προσωπ Υποτμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (124) ΝΚ/ΔΟΥ/Τμήμα Πολ Προσ Υποτμήμα Πολ Επιστ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (125) ΝΚ/ΔΟΥ Τμήμα Κοστ/σης Στ/κης τμημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (126) ΝΚ/Δνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) Προγραμματισμού και Μελετών, Υποτμήμα Ηλεκτρολογικών Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (127) ΝΚ/ΔΟΥ Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Κτημ Υποτμήμα Κοστολογήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (128) ΝΚ/ΔΟΥ Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Κτημ Υποτμήμα Στατιστικής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (129) ΝΚ/ΔΟΥ Τμήμα Κοστολ Στατισ Κτημτ Υποτμήμα Κτημάτων Ναυτικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (130) ΝΚ/ΔΝΟ Τμήμα Συν Υποτμήμα Ειδ Μετρήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (131) ΝΚ/Δνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (132) ΝΚ/Δνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ), Τμήμα Προγραμματισμού Μελετών, Υποτμήμα Έργων Εθνικής Υποδομής υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (133) ΝΚ/ΔΝΟ Τμήμα Εφοδ Υποτμήμα Απογραφών κατανομής υλικού όπλων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (134) ΝΚ/Δνση Ελέγχου Μετρήσεων (ΔΕΜ) Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (135) ΝΚ/Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (136) ΝΚ/Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) Τμήμα Επιμελητείας, Υποτμήμα Νοσηλειών, υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (137) ΝΚ/Ναυτικός Σταθμός Κρήτης (ΝΑΣΚΡΗ) Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικ-.γιικού - Λογιστικού. (138) ΚΕΦΝ/Τμήμα Πολ Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (139) ΚΕΦΝ/Τμήμα Γεν Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδυ ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (140) ΚΕΦΝ/Δνση Προβ. & Ελεγχ Αποθ/των Τμήμα Λογιστηρίου & Ειδ Πρ/των, Υποτμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (141) ΚΕΦΝ/Δνση Τεχν/Υπ/ξης Τμήμα Τυπ/σής - Πρ/φών Υποτμήμα Τυπ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (142) ΚΕΦΝ/Δνση Τεχ Υπ/ξης Τμήμα Τυπ/σης - Πρ/φών Υποτμήμα Προδ/φών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (143) ΚΕΦΝ/Δνση Μελετών - Μηχ/σης Τμήμα Κωδικ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (144) ΚΕΦΝ/Δνση Μελετών - Μηχ/σης Τμήμα Στατιστικής - Κοσ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (145) ΚΕΦΝ/ΔΝΣΗ Έρευνας & Κατ/υης Αντ/κών Εγχ Αγοράς Τμήμα Έρευνας Βιομ. υποδομής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (146) ΚΕΦΝ/Δνση Έρευνας & Κατ/υης αντ/κών Εγ Αγοράς Τμήμα πιστ/σης επισ/σεως τεχ/σίας & προδιαγραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (147) ΚΕΦΝ/Δνση Έρευνας & Κατ/υης αντ/κών Εγχ Αγοράς Τμήμα πληροφοριών Μηχ/κής υποσ/ξης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (148) ΚΕΦΝ Δνση Παραλαβής και διαμετακομίσεως Υλικού (ΔΠΔΥ) Τμήμα εκτ/σμού υλικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (149) Στρατιωτική Διοίκηση Ανατ Μεσογείων (ΣΔΑΜ) Τμήμα Πολ. προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (150) Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου Γραφεία Τεχνικών Επιστασιών, Τμήμα Βοηθητικών Μηχανημάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (151) Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου Γραφεία Τεχνικών Επιστασιών, Τμήμα Ψυκτικού Κλιματισμού υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (152) Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) Δνση Οικ Μέριμνας - Εφοδιασμού Τμήμα Πολ Προσωπικού υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (153) Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) Δνση Διοικ Μέριμνας, Τμήμα Τραπεζοκόμων υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών. (154) ΝΝΑ Δνση Τεχν Υποσ/ξης Τμήμα μηχανών υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχν. (155) ΝΝΑ Δνση Τεχν Υποσ/ξης Τμήμα Συν/σης κτιρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (156) ΝΝΑ Δνση Τεχν Υποσ/ξης Τμήμα Συντ Ιατρικών Μηχ/ων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (157) ΝΝΑ Δνση Δ.Μ. Τμήμα Μαγειρεία Πινακοπλ/ρια, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Μαγείρων. (158) ΝΝΑ Δνση Δ.Μ. Τμήμα Ραφεία, Πλυν/ρια, Σιδ/ρια, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Ραπτών. (159) ΝΝΑ Δνση Οικ Μέριμνας - Εφοδιασμού, Τμήμα Διαχ Δαπανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (160) ΝΔΑ Κλάδος Β Υποτμήμα Πολ Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (161) ΝΔΑ Κλάδος Γ Τμήμα Δημ Ν. Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (162) ΔΔΜΝ Β Κλάδος, Τμήμα Προσωπικού, Υποτμήμα Πολ Προσωπικού υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (163) Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Γ Κλάδος Τμήμα Δημ Ν. Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (164) ΔΔΜΝ Δ Κλάδος, Τμήμα Μηχ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (165) ΔΔΜΝ Ε Κλάδος Υποτμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (166) Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Γ Κλάδος Τμήμα Δημ Ν. Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (167) ΔΝΕ Β Κλάδος Τμήμα Διοικ/κό Σταδ/μία, Υποτμήμα Πολ Προσ. υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (168) Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως Κλάδος Ε Τμήμα Χρηματικού Μισθοδοσίας, Υποτμήμα Μισθοδοσίας, υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (169) ΔΝΕ Γραμματεία Επιτελείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (170) Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού (ΙΥΝ) Τμήμα Ιστορίας Ν. Περιοδικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοιν Επιστ. - (171) ΙΥΝ Τμήμα Μικροφωτ/οης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φωτογράφων. (172) ΙΥΝ Τμήμα Διόρθ/σης Δοκιμίων & Ποιοτικού Ελέγχου Εκτ/κων Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τυπογράφων. (173) ΙΥΝ Τμήμα Προγ/σμού προωθ/σης Βιβλιοδετικών & Τυπικών Εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Τυπογράφων. (174) ΙΥΝ Τμήμα Οffset, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γρ Τεχνών ή ΔΕ Τυπογράφων. (175) ΙΥΝ Τμήμα Προγ/σμού & Κατ/σμού τυπο/κών εργασιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γρ Τεχνών ή ΔΕ Τυπογράφων. (176) ΙΥΝ Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (177) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Τμήμα Πολ Προσ. υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (178) ΣΝΔ Τμήμα Δαπανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (179) ΣΝΔ Τμήμα Απογραφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (180) ΣΝΔ Δημ Ν. Έργων/Συντ/ση Κτ/κών Εγκ/σεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (181) ΣΝΔ Τμήμα Ραφείου Ιμματιοθήκης Ιμματιοπλυντήριου, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Ραπτών. (182) ΣΝΔ Τμήμα Μαγειρείων Πινακοπλυντηρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Μαγείρων. (183) Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ) Υποτμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (184) ΠΟΝ Υποτμήμα Μηχανογράφησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (185) ΠΟΝ Υποτμήμα Κοστ/σης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (186) ΠΟΝ Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (187) Υπηρεσία Φαρών (Υ.Φ.) Γραμματεία Υποτμήμα Εισερχόμενης -Εξερχόμενης αλληλογραφίας υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (188) Υ.Φ. Πολ Προσωπικό Υποτμήμα Πολ Προβ. υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (189) Υ.Φ. Τμήμα Δημ Ν. Έργων/Τμήμα Συντ/οης κτιρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (190) Διοίκηση Βοτανικού (Λ. Βοτ.) Τμήμα.Προσ ΣΕΙΔ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (191) Δ. Βοτ Επιμελητεία, Τμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (192) Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΈΣ) Λογιστήριο, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (193) ΤΕΣ Τμήμα Ανοικοδομήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (194) Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος, (ΚΕΚΑΝ) Γραμματεία, υπάλληλοι ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (195) Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος, Τμήμα Πολ Προσ. υπάλληλοι ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (196) Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος, Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Ν. Έργων υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (197) ΚΕΚΑΝ Τμήμα Τυπ/κό Συνεργείο, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τυπογράφων. (198) Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας, Γραμματεία, υπάλληλοι ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογσιτικού. (199) Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας, Τμήμα Πολ Προσ Υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (200) Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας, Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Ν. Έργων υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (201) ΚΕΠΑΛ Επιμελητεία/Ειδ Διαχειρίσεις, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (202) ΥΝΤΕΛ Υποτμήμα Πολ Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (203) Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ) Υποτμήμα Απογραφών Κτημ/κής Περιουσίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (204) Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (205) ΠΒΚ Τμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (206) ΠΒΚ Τμήμα Συμβάσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ΔΙοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ~. (207) ΠΒΚ Τμήμα Ηθικής Αγωγής & Ψυχαγωγίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (208) ΠΒΚ Τμήμα Ταχυδρομείου υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (209) ΠΒΚ Τμήμα Τεχνικής Βιβλιοθήκης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας. (210) Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) Τμήμα Εφοδιασμού, Υποτμήμα Αποθηκών, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (211) ΚΣΑΝ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποτμήμα Εργασιών Πολ Προσ., υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (212) ΚΣΑΝ Τμήμα Τεχνικού Υποτμήμα Συν/ειων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχν. (213) ΚΣΑΝ Τμήμα Καυσίμων και Αιπαντικών Υποτμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (214) Στρατολογία Ναυτικού, Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (215) Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ), Τμήμα Ναυτικών Έργων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (216) ΔΕΝ/Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ), Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) (1) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων (Α5) /Τμήμα Τηλεοπτικών Φωτογραφικών Δραστηριοτήτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (2) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5)/Τμήμα Σχεδίασης Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (3) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/ Τμήμα Διοικητικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (4) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/ Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων - Νομικών Υποθέσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (5) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Έργων (Γ5)/Τμήμα Περιουσίας - Χωροταξίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (6) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης (ΓΕΑ/Δ2)/Τμήμα Έρευνας - Τεχνολογίας και Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μηχ/γος- Ηλεκ/γος - Ηλεκτ/κός - Αερον/γός) (7) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Κεντρική Γραμματεία/Τμήμα Εκτυπώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας (8) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Κεντρική Γραμματεία/Τμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστών) (9) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Κεντρική Γραμματεία/Τμήμα Μεταφραστικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (10) Γενικό· Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Κεντρική Γραμματεία/Τμήμα Εθνικών Εγγράφων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (11) Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)/Τμήμα Διοικητικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (12) Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)/Τμήμα Κινήσεως - Εκπσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (13) Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Τμήμα Διοικητικού υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (14) Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Τμήμα Κινήσεως - Εκπσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (15) Ελεγκτήριο Υλικών Αεροπορίας (ΕΛΥΑ)/Τμήμα Ελέγχου Δικαιολογητικών Μονάδων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (16) Ελεγκτήριο Υλικών Αεροπορίας (Ελυα)/Τμήμα Ελέγχου Υλικών -Τροφών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (17) Ελεγκτήριο Υλικών Αεροπορίας (ΕΛΥΑ)/Τμήμα Ελέγχου Διαφορών Υλικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (18) Ελεγκτήριο Υλικών Αεροπορίας (ΕΛΥΑ)/Τμήμα Ελέγχου Δικαιολογητικών 201 ΚΕΦΑ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (19) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Διεύθυναη Λογιστικής Παρακολούθησης Υλικού/Τμήμα Παρακολούθησης Λογαριασμών Γενικού Καθολικού, Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικηιτκού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. (20) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Κωδικοποιήσεως Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών. (21) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Προϋπολογισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (22) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (23) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Εκμετάλλευσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (24) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Διεΰθυνση Λογιστικής Παρακολούθησης Υλικού/Τμήμα Παρακολούθησης Ειδικών Λογαριασμών και Καυσίμων, Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. (25) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Βελτίωσης Υλικού, ΤCΤΟ και Διερεύνησης Ακαταλλήλου Υλικού, Υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕ Τεχνολιγικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (26) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Διεύθυνση Λογιστικής Παρακολούθησης Υλικού/Τμήμα Ελέγχου Δικαιολογητικών, Υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοκητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (27) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Διεύθυνση Παραλαβών - Αποστολών Υλικού/Τμήμα Αποστολών Υλικού, Υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (28) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Αχρήστου - Καταργημένου Υλικού, Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (29) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Παραλαβής Αποστολής Υλικού Πηγών Εξωτερικού, Υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικηιτκού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. (30) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Παραλαβών Υλικού Πηγών Εσωτερικού, Υπάλληλοι του, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (31) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (2091 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Υπάλληλοι Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (32) 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)/Τμήμα Υλικού Γενικής Χρήσεως και Μέσων Εδάφους, Υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. · (33) Υπηρεσία Ελέγχου Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΕΠ/ ΠΑ)/Τμήμα Υποστήριξης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού (34) Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)/Τμήμα Τυποποίησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (35) Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)/Τμήμα Παρακολούθησης Κατασκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (36) Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)/Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (37) Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)/Τμήμα Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (38) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τμήμα Διερευνήσεως - Ελέγχου Υλικών - Εργαλείων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (39) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού (40) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Α Αεροσκαφών (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ ΤΕχνικού (41) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Β Αεροσκαφών (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (42) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Γ Αεροσκαφών (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (43) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Ε Παραγωγικών Συνεργείων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (44) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας ΣΤ Παραγωγικών Συνεργείων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (45) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Ζ Συντήρησης Εξοπλισμού Εργοστασίου (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (46) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τμήμα Εκπαίδευσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (47) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τμήμα Τεκμηρίωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (48) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Α Αεροσκαφών Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (49) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Β Αεροσκαφών Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (50) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας F Αεροσκαφών Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (51) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας Ε Παραγωγικών Συνεργείων Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (52) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Τομέας ΣΤ Παραγωγικών Συνεργείων Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (53) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Αεροναυπηγικών Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός - Μηχανολόγος) (54) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Μηχανολογικών Εφαρμογών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος) (55) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός) (56) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (57) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Παραγωγής/ Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (58) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (59) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Τροποποιήσεων (ΤCΤΟs), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (60) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής/Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (61) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Δι«ύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Π.Ε. Παραγωγής Ε.Ε.Ο., υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (62) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Π.Ε. Παραγωγής Α/Κ., υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (63) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Ε.Ε.Ο./Β Τομέας Παραγωγικών Συνεργείων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (64) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Α/Κ/Γ Τομέας Παραγωγικών Συνεργείων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (65) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Ε.Ε.Ο./Γ Τομέας Συντήρησης Εξοπλισμού Εδάφους (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (66) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Υποστήριξης/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (67) Εργοστάοιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Προτύπων - Διακριβώσεων - Τροποποιήσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (68) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Τεκμηρίωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (69) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Α/Κ/Α Τομέας Εμβολοφόρων Κινητήρων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (70) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Α/Κ/Β Τομέας Α/Κ JΕΤ (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (71) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Εργαστήριο Χημείου (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών (72) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Εκπαίδευσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (73) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Ε.Ε.Ο./Α Τομέας Ε.Ε.Ο. (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (74) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Παραγωγής Α/Κ/Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (75) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Διερεύνησης Αστοχιών και Ελέγχου Υλικών και Εργαλείων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (76) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Ε.Ε.Ο., υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (77) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως Παραγωγής Ε.Ε.Ο. Αντίστοιχο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (78) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Επιθεωρήσεως Παραγωγής Α/Κ (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (79) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Παραγωγικών Συνεργείων και Συντήρησης Εξοπλισμού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (80) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Διαγνωστικών Μεθόδων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (81) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Εργαστήριο ΝDΙΑντίστοιχο Τμήμα, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ· θετικών Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (82) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Εργαστήριο ΦΑΕ Αντίστοιχο Τμήμα, υπάλληλοιτου Κλάδου ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (83) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Αερ/κού Υλικού, υπάλληλοιτου Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός - Μηχανολόγος)· (84) Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & Ε.Ε.Ο.)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (85) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Υποστήριξης/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (86) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Τεκμηρίωσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (87) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Εκπαίδευσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (88) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Παραγωγής/Α Τομέας Μεταφορικών Μέσων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΕΤ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (89) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυναη Παραγωγής/Β Τομέας Επιγείου Εξοπλισμού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΕΤ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (90) - Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Παραγωγής/Δ Τομέας Παραγωγικών Συνεργείων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΕΤ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (91) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Παραγωγής/Ε Τομέας Συντήρησης Εξοπλισμού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΕΤ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή 4Ε Τεχνικού (92) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Διερεύνησης και Ελέγχου Υλικών και Εργαλείων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (93) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεΰθυνση Μελετών/Τμήμα Αεροπορικού Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (94) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Μελετών Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (95) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυνση Μελετών/Τμήμα Σχεδιαστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (96) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεΰθυση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Επιθεώρησης Παραγωγής Μεταφορικών Μέσων (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (97) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Επιθεώρησης Παραγωγής Επιγείου Εξοπλισμού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (98) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Επιθεώρησης Οπλισμού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού (99) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυση Ποιοτικού Ελέγχου/Δραστηριότητα Επιθεώρησης Παραγωγικών Συνεργείων και Συντήρησης Εξοπλισμού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (100) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυση Παραγωγής/Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΜΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (101) Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επιγείου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ Αράξου)/Διεύθυση Ποιοτικού Ελέγχου/Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΜΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (102) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ - ΕΤΗΜ)/Διεύθυνση Υποστήριξης/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (103) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ - ΕΤΉΜ)/Κέντρο Ενσωματώσεων Κατασκευών (ΚΕΚ)/Τομέας Α Κατασκευών (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (104) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ - ΕΤΗΜ)/ΕΤΗΜ/Τομέας Α Επικοινωνιών (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (105) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ - ΕΤΗΜ)/ΕΤΗΜ/Τομέας Β RΑDΑR (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικούς (106) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ - ΕΤΗΜ)/Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής του ΚΕΚ/Τμήμα Προπαρασκευής Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (107) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων/Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής/ Τμήμα Ελέγχου Υλικού, Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (108) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων/Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής/ Τμήμα Προγραμματισμού, Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (109) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων/Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής/ Τμήμα Βιομηχαν Σχεδίασης Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (110) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ)/Εργαστήρια Αεροναυπηγικής (Αντίστοιχο Τμήμα), Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (111) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ)/Εργαστήρια Ηλεκτρονικών (Αντίστοιχο Τμήμα), Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (112) Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ)/ΕΤΗΜ/Τμήμα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου Τ-Η , υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή -ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (113) Υπηρεσία Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ)/Τομέας Παραγωγής (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (114) Υπηρεσία Διακριβώσεως (ΥΠΗΔ)/Τμήμα Ελέγχου Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (115) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)/Τμήμα Διαιτολογίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας. (116) Σχολή Ικάρων/Σμηναρχία Ικάρων/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (117) Ιο Προωθημένο Εφοδιαστικό Κέντρο (Ιο ΠΕΚ)/Τμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (118) 2ο Προωθημένο Εφοδιαστικό Κέντρο (2ο ΠΕΚ)/Τμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (119) 3ο Προωθημένο Εφοδιαστικό Κέντρο (3ο ΠΕΚ)/Τμήμα Λογιστηρίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (120) Υπηρεσία Διακίνησης/Τμήμα Υλικών Εξωτερικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (121) Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ)/Τμήμα Κινητής Ομάδας Συντήρησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού. (122) Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ)/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (123) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (124) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΤΑΕ)/Τμήμα Συντήρησης υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (125) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικού. (126) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Α Τομέας Παραγωγής (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. (127) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Β Τομέας Τυπογραφείου (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχών. (128) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Γ Τομέας Βιβλιοδεσίας (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (129) Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)/Δ Τομέας Φωτοαντιγραφικού - Πολυγραφικού (Αντίστοιχο Τμήμα), υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (130) Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας (ΕΛΔΑ) Αθηνών/Τμήμα Λογιστηρίου - Μηχανογράφησης - Παρακολούθησης - Ανάλυσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (131) Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας (ΕΛΔΑ) Λαρίσης/Τμήμα Λογιστηρίου - Μηχανογράφησης - Παρακολούθησης - Ανάλυσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (132) Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας (ΕΛΔΑ)/Γραμματεία - Προσωπικό; υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. (133) Κεντρικές Γραμματείες ή Γραμματείες του ΑΤΑ, ΔΑΥ και των Μονάδων - Υπηρεσιών 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) -111ΠΜ -112ΠΜ -113ΠΜ -114ΠΜ -115ΠΜ -116ΠΜ -117ΠΜ -120 Πτέρυγα Εκπσεως Αέρος (ΠΕΑ) - 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΤΕ) - 123ΠΤΕ/Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) - 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης (ΠΒΕ) - 126 Σμηναρχία Μάχης (ΣΜ) - 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεποικινωνιών Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) - 129 Πτέρυγα Υποστηρίξεως (ΠΥ) -130ΣΜ - 131ΣΜ - 132ΣΜ - 133ΣΜ - 134ΣΜ - 135ΣΜ - 1η -2η - 3η - 4η Μοίρα Κυρίως Σταθμού Ελέγχου (ΜΚΣΕ) - 1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η -8η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ) - 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (ΚΕΦΑ) - 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ) -350 Σμηναρχία Νίκης (ΣΝ) - 359 Μοίρα Αεροπορικής Εξυπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ) - ΥΑΕ - ΣΕΠΑ - Ιο Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (ΑΚΕΠ) - 2ο ΑΚΕΠ - Μικτό Αεροφωτογραφικό Κέντρο (ΜΑΦΚ) -Δνση Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ) - Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) - Υπηρεσία Διακινήσεως (ΥΠ/ΔΚΝ)- Υπηρεσία Προγραμματισμού Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) - ΚΕΑ - ΕΡΓ Α/Κ & Ε.Ε.Ο. -ΕΡΓ ΜΜ. - ΕΕ ΑΡΑΕΟΥ - ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ - Μοίρα Αεροπορικών Κατασκευών (ΜΑΚ) - ΥΠΗΔ - ΣΙ - Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) (Σύνολο 56 θέσεις), υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (134) Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ)/Δνση Διερευνήσεως/ Τμήμα Ελέγχου Υλικών - Εργαλείων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. δ. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) (1) Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών - Αγωνιστών - θυμάτων - Αναπήρων (ΔΕΠΑΘΑ)/ΙΙ Τμήμα Εφέδρων Πολεμιστών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (2) ΔΕΠΑΘΑ/ΐν Τμήμα Αναπήρων - θυμάτων Πολέμου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (3) ΔΕΠΑΘΑ/ΙΙΙ Τμήμα Εθνικής Αντίστασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (4) ΔΕΠΑΘΑ/Ι Τμήμα Διοικητικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (5) ΔΕΠΑΘΑ/Γραμματεία, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (6) Διεύθυνση Επικοινωνιών - Πληροφορικής/Τμήμα Ηλεκτρονικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (7) Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (8) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης.Εκτάκτου Ανάγκης Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών (Γ2/Α), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (9) Τμήμα Υποδομής/Γραφείο Εθνικής Υποδομής (Γ/Α) υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (10) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (11) Τμήμα Έρευνας - Τεχνολογίας (ΤΕΤ)/Γραφείο Έρευνας και Ανάπτυξης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (12) ΤΕΤ/Γραφείο Τεχνολογίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (13) ΤΕΤ/Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών (14) ΤΕΤ/Γραφείο Τυποποποίησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (15) Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων ΓΓΠ/Π.ΧΛ)/Γραφείο Γενικής Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (16) Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/Π.ΧΑ) Τμήμα Εφοδίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (17) Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/Π.ΧΛ) Τμήμα Έργων και Εγκαταστάσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. ([8) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (19) ΣΣΑΣ/Τμήμα Υλικών Σπουδών Βιβλιοθήκης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (20) ΣΣΑΣ/Τμήμα Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (21) ΣΣΑΣ/Γραφείο Συντήρησης Κτιρίων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού (22) Κέντρο Κωδικοποίησης Υλικού (ΚΚΥ)/Γραφείο Μελετών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (23) ΚΚΥ/Γραφείο Διοικητικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού (24) ΚΚΥ/Γραφείο Κωδικοποίησης Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (25) ΚΚΥ/Γραφείο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Στοιχείων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (26) ΚΚΥ/Γραφείο Τυποποίησης - Πληροφοριών Διαχειρίσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (27) ΣΣΑΣ/Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (28) Κέντρο Κωδικοποίησης Υλικού (ΚΚΥ) Ενόπλων Δυνάμεων/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (29) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (30) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμημα Αναγνωρίσεως Κωδικοποιήσεως Ελέγχου Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (31) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Κωδικοποιήσεως Ξένου Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (32) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Κατασκευών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (33) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Χειροκίνητου Αρχείου, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (34) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Ανάλυσης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής (35) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Μηχανογράφησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (36) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Τυποποιήσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (37) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Πληρωμών Διαχείρισης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (38) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Καταλόγων - Εκδόσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (39) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Μελετών Συντονισμού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (40) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Εκπαιδεύσεως, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (41) ΚΚΥ/ΕΔ/Τμήμα Τεχνικής Βιβλιοθήκης - Μεταφραστικό, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (42) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητκού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (43) Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)/Τμήμα Βιβλιοθήκης, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (44) ΣΕΘΑ/Τμήμα Διερμηνέων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (45) ΣΕΘΑ/Τμήμα Γραμματείας Διευθύνσεως Σπουδών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (46) ΣΕΘΑ/Τμήμα Παρακολουθήσεως Προγραμμάτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ-Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (47) ΣΕΘΑ/Τμήμα Παραγωγής Εκπαιδευτικής Ύλης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (48) ΣΕΘΑ/Τμήμα Γραμματείας, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (49) ΣΕΘΑ/Τμήμα Διαχειρίσεως Υλικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού .
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 49 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 49 Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων. Στα Παρακάτω Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι οποίοι πληρούντα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Ν. 1586/86 ή σε περίπτωση αδυναμίας, η οποία προκύπτει από σχετική απόφαση του αρμοδίου κατά Κλάδο Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Στρατιωτικοί οι οποίοι πληρούν τα ανάλογα τυπικά προσόντα, ως εξής:α. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων ΓΕΑ (1) Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Μαγνησίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (2) Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Μακεδονίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (3) Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Λήμνου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. - , (4) Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Θήρας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (5) Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Σκύρου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (6) ΓΕΑ/Κέντρο Μηχανογράφησης/Γραφείο Προγραμματισμού Εργασίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (7) ΓΕΑ/κέντρο Μηχανογράφησης/Γραφείο Παραλαβής- Διακίνησης Δεδομένων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (8) ΓΕΑ/Κέντρο Μηχανογράφησης/Γραφείο Ανάλυσης - Σχεδίασης Νέων Εφαρμογών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (9) ΓΕΑ/Κέντρο Μηχανογράφησης/Γραφείο Συντήρησης - Βελτίωσης -Ανάπτυξης Εφαρμογών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. (10) Ελεγκτήριο Υλικών Αεροπορίας (ΕΛΥΑ)/Γραμματεία - Γραφείο Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (11) Γραμματείες Διευθύνσεων ΓΕΑ: Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Γ1-Γ3-Γ4-Γ5-Δ1-Δ2-Δ3-Δ4 Δνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) - Δνση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεωρήσεων (ΔΟΕΕ) - Δνση Επιθεωρήσεων (ΔΕΠΙΘ) -Δνση Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (ΔΑΠΕ) Σύνολο 22 θέσεις), υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. β. Προϊστάμενοι Γραφείων ΓΕΕθΑ. (1) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (ΤΔΣ)/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, υπάλληλοι του Κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. (2) Διεύθυνση Πληροφοριών Ασφαλείας (ΔΙΠΑΣ(/Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων/Γραφείο Εθιμοτυπίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. (3) Διεύθυνση Επικοινωνιών - Πληροφορικής (ΔΕΠ) Τμήμα Επικοινωνιών, Γραφείο Συχνοτήτων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (4) ΔΕΠ/Τμήμα Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ)/Γραφεϊο Τεχνικής Υποστήριξης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (5) ΔΕΠ/Τμήμα Επικοινωνιών/Γραφείο Εκδόσεων Επικοινωνιών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. (6) ΔΕΠ/Τμήμα Ηλεκτρονικών/Γραφείο Προγραμμάτων ΝΑΤΟ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (7) ΔΕΠ/Τμήμα ΕΣΣΕΘΑ/Γραφείο Έργων Υποδομής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (8) ΔΕΠ/Τμήμα Διαλειτουργικότητας/Γραφείο Τυποποίησης Ηardware, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (9) ΔΕΠ/Τμήμα Διαλειτουργικότητας/Γραφείο Τυποποίησης Sοftware, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (10) Α Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (11) Α Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (12) Α Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Δακτυλογράφησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. (13) Β Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (14) Β Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (15) Β Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Δακτυλογράφησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. (16) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΤΔΜ)/Γραφείο Οικονομικού (Β3/Ε), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (17) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΤΔΜ)/Γραφεϊο Εφοδιασμού (Β3/ΣΤ), υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (18) Γ Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (19) Γ Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (20) Γ Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Δακτυλογράφησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. (21) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Δ.ΠΣΕΑ)/Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης/Γραφείο Κινητοποίησης Παραγωγής, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (22) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Δ.ΠΣΕΑ)/Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης/Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. (23) Διεύθυνση Οικονομικού (Δ01)/Τμήμα Προϋπολογισμού - Δαπανών/ Γραφείο Δαπανών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (24) Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα αποδοχών. Αποζημιώσεων Προσωπικού ΕΔ. ΝΠΔΔ/Γραφείο Αποζημιώσεων Εξωτερικού - Παρακολούθησης ΝΠΔΔ των ΕΔ, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ι (25) Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Νομοθετημάτων Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας - Λογιστικού των ΕΔ/Γραφείο Μελέτης Νομοθετημάτων Οικονομικής - Διοικητικής Μέριμνας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (26) Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Νομοθετημάτων Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας - Λογιστικού των ΕΔ/Γραφείο Εφαρμογής Νομοθετημάτων Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (27) Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής και Σχεδίασης (ΔΑΠΣ)/Τμήμα Χειρισμού Πόρων/Γραφείο Ανάλυσης - Επεξεργασίας Δεδομένων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής. (28) Δ Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού· (29) Δ Κλάδος/Γραμματεία/Γραφειο Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (30) Δ Κλάδος/Γραμματεία/Γραφείο Δακτυλογράφησης, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. (31) Γενική Γραμματεία/Γραφείο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (32) Γενική Γραμματεία/Γραφείο Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (33) Γενική Γραμματεία/Γραφείο Μεταφραστικό, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. (34) Γενική Γραμματεία/Γραφείο Φωτοτεχνικό, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (35) Γενική Γραμματεία/Γραφείο Εκτυπώσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (36) Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών - Αγωνιστών - θυμάτων - Αναπήρων (ΔΕΠΑΘΑ)/Τμήμα Εφέδρων Πολεμιστών/Γραφείο Αποκαταστάσεως Πολεμιστών Εθνικής Αντίστασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (37) ΔΕΠΑθΑ/Τμήμα Αναπήρων - θυμάτων Πολέμου/Γραφείο Αναπήρων - θυμάτων Πολέμου, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ¦ (38) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Διοικητικού/Γραφείο Νομικού Συμβούλου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (39) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Εφέδρων Πολεμιστών/Γραφείο Εφέδρων Αξιωματικών - Οπλιτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (40) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Εθνικής Αντΐστασης/Γραφείο Οργάνωσης Εθνικής Αντίστασης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (41) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Εθνικής Αντίατασης/Γραφείο Τηρήσεως Ατομικών Φακέλλων - Εκδόσεως Πιστοποιητικών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (42) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Εθνικής Αντίστασης/Γράφείο Ηθικών Αμοιβών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (43) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Διοικητικού/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (44) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Διοικητικού/Γραφείο Προσωπικού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (45) ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα Διοικητικού/Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. (46) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων/Γραφείο Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδας, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού». - Χ.
Άρθρο 7 "Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 51 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίστανται ως ακολούθως: , «1. Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Αυτοτελή Γραφεία των άρθρων 47, 48 και 49 των οποίων προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στελεχώνονται [...]"
2.  
  Οι Στρατιωτικοί που προΐστανται Πολιτικών Υπαλλήλων αξιολογούν τους υφισταμένους τους Πολιτικούς Υπαλλήλους σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις»
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 52 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν 3.667 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας .ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 και 6 του Ν. 1476/84, οι οποίες ανήκουν στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής α. ΓΕΣ 1.056 θέσεις β. ΓΕΝ 1.654 θέσεις γ. ΓΕΑ 957 θέσεις .
Άρθρο 9 "Το άρθρο 53 του Π.Δ. 390/89 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Το εδάφιο β(7) αντικαθίσταται ως εξής: Στον Κλάδο ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ1 Υπομηχανικών και ΤΕΠ2 Ηλεκτρονικών που ασκούν καθήκοντα Εκπαιδευτού
2.  
  Στο εδάφιο β(8) η φράση: «ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας» αντικαθίσταται με την φράση «ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας»
4.  
  Στο εδάφιο γ(3) μετά την λέξη «φωτοσυνθέτη» προστίθεται η λέξη «Φωτοστοιχειοθέτη»
5.  
  Στο εδάφιο γ(8) μετά τη φράση «Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή» προστίθεται η φράση «Βοηθού Χημικού Φωτοστοιχειοθέτη»
6.  
  Το εδάφιο γ(13) αντικαθίσταται ως εξής: Στον Κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι των Κλάδων ΔΕΠ12 Ειδικών Επαγγελμάτων χαι Εργασιών Ειδικότητας, Προπονητού, ΔΕ Τεχνιτών της Ειδικότητας Βοηθών Αποθηκάριου, ΔΕ Τεχνιτών της Ειδικότητας Χειριστών Πλωτών Μέσων, ΔΕ Τεχνιτών της Ειδικότητας Εκφωνητών, ΔΕΠ14 Βοηθών Κλωστοϋφαντουργών, ΔΕΠ13 Χειριστών Μηχανών, ΔΕ14 Χειριστών Αεροσκαφών, ΔΕ 15 Μεταφραστών Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, Δε Τεχνιτών Ειδικοτήτων, Εργοδηγού Δομικών Έργων, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου, Τοπογράφου, Χημικού, ΔΕΠ5 Εργοδηγών και Εμπειροτέχνη Εργοδηγού
7.  
  Στο εδάφιο δ(1) η φράση «Στον Κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού,» αντικαθίσταται με την φράση «Στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών.».
Άρθρο 10
1.  
  Προστίθεται μετά το άρθρο 53 του ΠΕ 390/89 νέο άρθρο 54 ως εξής: 54 τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος τα Γενικά Επιτελεία προβαίνουν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των Πινάκων Οργανώσεως και Υλικού καθώς και των Κανονισμών Οργανώσεως και λειτουργίας.
2.  
  Τα άρθρα 54 και 55 του ΠΔ 390/89 λαμβάνουν τους αριθμούς 55 και 56 αντίστοιχα ως εξής:
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.».
Άρθρο 55 ". Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του Οργανισμού αυτού καταργούνται: α. Το Ν.Δ. 192/1973 «Περί Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α 274), κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με άλλο τρόπο, πλην των άρθρων 73,76 και 78. β. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά το μέρος που αντίκειται στις διτάξεις του διατάγματος αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με αλλά τρόπο.».
Άρθρο 56 ", Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Την υπ αριθμό 10/26.8.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, τις υπ αριθμό 16/14.1.1992, 110/2.4.1992, 234/ 11.8.1992 γνωμοδοτήσεις Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, 3/ 29.1.1992, 15/3.4.1992, 31/22.7.92 γνωμοδοτήσεις Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, 13/15.1.1992, 34/5.3.1992, 125/30.7.1992 γνωμοδοτήσεις Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική Διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 37).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 και 14 παρ. 2 του Ν. 660/77 «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 218).
 • Την αριθμ. Τ 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 525).
 • Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ. 1505/4.4.91 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμύνης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Σταθόπουλου» (ΦΕΚ Β 702).
 • Την με αριθμ. 407/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1991/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1505 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/192 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/390 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία