(1) Οργάνωση και συγκρότηση των φαρμακείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο φαρμακείο:
 1. Εκτελούνται οι πάσης φύσεως αναγραφόμενες από τους ιατρούς, οδοντιάτρους, μαίες και κτηνιάτρους συνταγές και
 2. Πωλούνται λιανικώς φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, και φαρμακευτικές ουσίες, και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α-ιζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991, εκτός εκείνων που με απόφαση του ΕΟΦ εξαιρεθούν της δικαιοδοσίας των φαρμακείων ως και είδη που επιτρέπονται από άλλες διατάξεις νόμων ή αποφάσεων.
 3. Επίσης στα φαρμακεία πωλούνται ελεύθερα είδη ιατρικής γενικά χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα.
2.  
  Τα φαρμακεία μπορούν να πωλούν και κτηνιατρικά φάρμακα, αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να διαθέτουν, για φύλαξη και πώληση αυτών, ιδιαίτερη προθήκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»
3.  
  Η πώληση στα φαρμακεία ξένων αντικειμένων που δεν προβλέπονται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους απαγορεύεται
Άρθρο 2
1.  
  Επί της προσόψεως του καταστήματος των φαρμακείων τοποθετείται υποχρεωτικά, εντός φωτεινού πλαισίου, σταυρός πρασίνου χρώματος, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού
2.  
  Οι φαρμακοποιοί, κατά την ώρα της εργασίας τους υποχρεούνται να φορούν λευκή μπλούζα και στην άνω αριστερή πλευρά αυτής να φέρει σήμα (κονκάρδα) με το ονοματεπώνυμο τους και την ιδιότητα τους. Επίσης λευκές μπλούζες υποχρεούνται να φέρουν και οι αδειούχοι βοηθοί φαρμακείου, με το ονοματεπώνυμο τους και την ιδιότητα τους.
Άρθρο 3
1.  
  Τα φαρμακεία απαραίτητα πρέπει να έχουν: α. Την ισχύουσα Ελληνική Φαρμακοποιία.
 1. Τη διατίμηση φαρμάκων
 2. Βιβλίο αντιγραφής συνταγών (Συνταγολόγιον), στο οποίο αντιγράφονται αυθημερόν οι ειδικές συνταγές ναρκωτικών (δίγραμμες συνταγές), ως επίσης συνταγές ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά την κρίση του φαρμακοποιού, που διευθύνει το φαρμακείο.
 3. Σε περίπτωση τήρησης μηχανογραφικού συστήματος στο φαρμακείο οι προαναφερόμενες συνταγές μπορούν να καταχωρούνται σε μηχανογραφικό έντυπο θεωρημένο από το αρμόδιο Τμήμα ή Διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας Νομαρχίας.
 4. Βιβλίο ασκουμένων φοιτητών και πτυχιούχων της Φαρμακευτικής
 5. Βιβλίο μαθητών φαρμακείου, στο οποίο αναγράφεται η κίνηση των μαθητών στο φαρμακείο, δηλαδή η ημερομηνία εγγραφής σ αυτό, οι απουσίες, η ημερομηνία αποχώρησης, η επίδοση των μαθητών και η επιμέλεια τους, κατά την κρίση του φαρμακοποιού που έχει την υπεύθυνη διεύθυνση του φαρμακείου
 6. Βιβλίο Εργαστηρίου, για την αναγραφή των παρασκευαζομένων κάθε φορά, σκευασμάτων και αποθετών φαρμάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Φαρμακοποιία εφόσον αναγράφονται σ αυτή, ή γενικότερα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης αν αυτά δεν αναγράφονται στην Ελληνική Φαρμακοποιία
 7. Τα βιβλιάρια ναρκωτικών, για την αναγραφή της κινήσεως αυτών
 8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη, τα βασικά βιβλία της οποίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
2.  
  Τα με στοιχεία γ μέχρι ζ βιβλία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να είναι θεωρημένα, πριν από τη χρησιμοποίηση τους από το Τμήμα ή τη Διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας Νομαρχίας
Άρθρο 4 "Κάθε φαρμακείο υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο με τα εξής: 1. Φάρμακα. α. Τα καθοριζόμενα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων φάρμακα, χημικές ουσίες και δρόγες, της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. β. Επαρκείς ποσότητες ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων αντιβι [...]"
2.  
  Όργανα και σκεύη
 1. Τουλάχιστον 2 ζυγούς, μετά των αναγκαίων σταθμών, κατά το δεκαδικό σύστημα:
 2. Ένα ευπαθή για ζύγιση μικροποσοτήτων, με ευπάθεια 0,005 (5 χιλιοστών) του γραμμαρίου και ένα μικρότερης ευπάθειας για τη ζύγιση μεγαλυτέρων ποσοτήτων μέχρι 20 γραμμάρια.
 3. Επίσης ένα ζυγό για τη ζύγιση ουσιών, υγρών και στερεών, και σε ποσότητες άνω του κιλού.
 4. Ιγδία πορσελάνης, λαβίδες, σπαθίδες, κάψες, χωνιά, ογκομετρικούς σωλήνες, δοκιμαστικούς σωλήνες, ηθμούς και γενικά κάθε σκεύος, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει απρόσκοπτα τον προορισμό του
 5. Ηλεκτρικό ψυγείο
 6. Χρηματοκιβώτιο, σε μόνιμη βάση και ικανού βάρους, ή εντοιχισμένο σιδηροκιβώτιο, που θα είναι ασφαλισμένο και στις δύο περιπτώσεις, με κλειδιά ασφαλείας ή συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών, για τη φύλαξη των ναρκωτικών, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αδειούχος φαρμακοποιός
Άρθρο 5
1.  
  Απαγορεύεται η ύπαρξη και λειτουργία μέσα στα φαρμακεία χημικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, ή οπτικών τμημάτων, εκτός αν υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια
Άρθρο 6
1.  
  Αcidum aceticum
2.  
  Αcidum arsenicοsum
3.  
  Αcidum hydrοchlοricum Η αποθήκευση χημικών φαρμάκων και δρογών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην Ελληνική Φαρμακοποιία.
4.  
  Αcidum nitricum ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ.
5.  
  Αcidum sulfuricum
6.  
  Αdrenalinum
7.  
  Αether
8.  
  Αpοmοrphinum hydrοchlοricum
9.  
  Αqua Laurοcerasi
10.  
  Αqua phenοlata (Αq. Carbοlica).
11.  
  Αrgentum nitricum
12.  
  Αtrοpinum sulfuricum
13.  
  Chlοralum hydratum
14.  
  Chlοrοfοrmium
15.  
  Cοffeinum
16.  
  Cresοlum
17.  
  Curpum sulfuricum
18.  
  Εmetinum
19.  
  Εrgοtimim (Εxtract. Secal. cοrnut.).
20.  
  Εxtractum Βelladοnnae
21.  
  Εxtractum Ιpecacuanhae fluid
22.  
  Εxtractum Strychni
23.  
  Fοlium Βelladοnnae
24.  
  Fοrmaldehydum
25.  
  Ηydrargyrum
26.  
  Ηydrargyrum benzοicum
27.  
  Ηydrargyrum bichlοratum
28.  
  Ηydrargyrum bijοdatum
29.  
  Ηydrargyrum chlοratum
30.  
  Ηydrargyrum jοdatum
31.  
  Ηydrargyrum οxycyanatum
32.  
  Ηydrargyrum οxydatum
33.  
  Ηydrargyrum praecipitatum.album.
34.  
  Ηydrastininum hydrοchlοricum
35.  
  Ιοdοfοrmium
36.  
  Ιοdum
37.  
  Κalium hydricum
38.  
  Κalium hypermanganicum
39.  
  Κreοsοtum
40.  
  Νatrium arsenicicum
41.  
  Νatrium cacοdylicum
42.  
  Νatrium hydricumΙ
43.  
  Νitrοglycerinum Sοlut. (Τrinitrin 1%).
44.  
  Νονοcainum
45.  
  Οleum Sinapis
46.  
  Ρhenacetinum
47.  
  Ρhenοlum
48.  
  Ρhysοstigminum salicylicum
49.  
  Ρilοcarpinum hydrοchlοricum
50.  
  Ρlumbum aciticum
51.  
  Ροdοphyllinum
52.  
  Ρulν. Ιpecacuanhae.
53.  
  Quajacοlum liquidum
54.  
  Santοninum
55.  
  Scοpοlaminum hydrοbrοmicum
56.  
  Secale Cοrnutum
57.  
  Semen Strychni
58.  
  Sparteinum sulfuricum
59.  
  Strοphantinum
60.  
  Strychninum nitricum
61.  
  Τheοbrοminum
62.  
  Τinctura Βelladοnae
63.  
  Τinctura Crοci
64.  
  Τinctura Digitalis
65.  
  Τinctura Strychni
66.  
  Veratrihum
67.  
  Ζincum chlοratum
68.  
  Ζincum phοsphοratum
69.  
  Ζincum sulfuricum
70.  
  Ζincum νalerianicum
Άρθρο 7
1.  
  Το φαρμακείο πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους του Υγειονομικού Κανονισμού, ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κ.λπ.
2.  
  Στο φαρμακοπωλείο εκτός από τις προθήκες πρέπει να υπάρχει κατάλληλη τράπεζα (πάγκος) για την εκτέλεση των συνταγών
3.  
  Στο εργαστήριο του φαρμακείου, που αποτελεί ανεξάρτητο χώρο κύριας χρήσης ευρίσκεται τράπεζα εργασίας για την παρασκευή των Γαληνικών φαρμάκων και των διαφόρων φαρμακευτικών συσκευασιών και είναι εξοπλισμένο με νεροχύτη και προθήκες με συρτάρια. Στο εργαστήριο φυλάσσονται οι χημικές ουσίες τα απόθετα φάρμακα, τα αντιδραστήρια και τα όργανα και σκεύη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των παραπάνω προϊόντων. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει συσκευές για θέρμανση ουσιών. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του εργαστηρίου ως αποθήκης και η τοποθέτηση σ αυτό αντικειμένων ξένων προς τις εργαστηριακές ανάγκες του φαρμακείου.
4.  
  Το φαρμακοπωλείο και το εργαστήριο του φαρμακείου πρέπει να διατηρούνται σε απόλυτη καθαριότητα και τάξη
Άρθρο 8
1.  
  Οι συνταγές των ιατρών που ασκούν νομίμως την ιατρική στην Ελλάδα, εκτελούνται υποχρεωτικά, αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία
2.  
  Κάθε συνταγή πρέπει να φέρει με έντυπα στοιχεία το ονοματεπώνυμο του ιατρού, την ειδικότητα του, τη διεύθυνση του και το τηλέφωνο του, ως επίσης την ημερομηνία εκδόσεως της, την υπογραφή του και τη σφραγίδα του
3.  
  Συνταγές στις οποίες αναγράφεται δόση μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στη φαρμακοποιία ανωτάτης επιτρεπομένης θεραπευτικής δόσεως εκτελούνται μόνον, αν η αναγραφομένη στη συνταγή δόση υπογραμμίζεται από τον ιατρό και τίθεται σ αυτή το σημείο: (1), μετά νέας υπογραφής του ιατρού. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ως προς τη γνησιότητα της συνταγής, το είδος του χορηγουμένου φαρμάκου και την ποσότητα αυτού, ο φαρμακοποιός οφείλει πριν την εκτέλεση αυτής, να επικοινωνήσει με τον εκδόσαντα αυτήν ιατρό και αν δεν τον ανεύρει να θέσει δόση που να μη υπερβαίνει την ανωτάτη από αυτή που ορίζεται στην φαρμακοποιία, ή να χορηγήσει το αναγραφόμενο ιδιοσκεύασμα σε ποσότητα της μικρότερης κυκλοφορούσης συσκευασίας, ή της μικρότερης σε περιεκτικότητα δραστικής ουσίας, μορφής, με την υποχρέωση πάντοτε να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ιατρό που εξέδωσε αυτή. Αν η συνταγή είναι δυσανάγνωστη, ή όταν ο φαρμακοποιός βάσιμα υποπτεύεται ότι έγινε λάθος κατά τη σύνταξη της, ο ίδιος οφείλει προς την εκτέλεση της να συνεννοηθεί με τον ιατρό που την εξέδωσε.
4.  
  Κατά την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων και των μελών αυτών, του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων, εφαρμόζονται, επί πλέον και οι ειδικοί όροι της μετ αυτών συμβάσεως, εφόσον αυτοί δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 9
1.  
  Οι συνταγές εκτελούνται από τον αδειούχο φαρμακοποιό, ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του. Ο φαρμακοποιός που εξετέλεσε τη συνταγή υπογράφει και σφραγίζει αυτή με την προσωπική του σφραγίδα.
Άρθρο 10
1.  
  Οι θεσπιζόμενες με το παρόν διάταγμα υποχρεώσεις επιβάλλονται και επί των φαρμακείων που λειτουργούν από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω διατάγματος. Κατ εξαίρεση οι αδειούχοι - υπεύθυνοι φαρμακοποιοί ήδη λειτουργούντων φαρμακείων υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς την κατά την παραγρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος υποχρέωση, καθώς και προς τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991, μέχρι 31.12.1993.
Άρθρο 11
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται: Τα άρθρα 9,10 και 11 του Π. Δ/τος 3/1930 (ΦΕΚ 367/Α/30) «περί καταρτισμού των φαρμακείων». Το Β. Δ/γμα 675/1968 (ΦΕΚ 239/Α/68) «περί οργανώσεως και συγκροτήσεως των φαρμακείων». Το άρθρου του Π. Δ/τος 1131/80 (ΦΕΚ 284/Α/80) «περί του τρόπου διαθέσεως φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων κ.λπ.». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 5607/32 (ΦΕΚ 300/Α/32) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α791).
 • Την αριθ. 404/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-16 (1) Οργάνωση και συγκρότηση των φαρμακείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/157
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1932/5607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5607 1932
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1930/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/3 1930
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1131 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1131 1980
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/675 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/675 1968