ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/314

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/314

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
. Περί τροποποιήσεως του καταστατικού του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Το άρθρο 4 «Διοικητικόν Συμβούλιον» του καταστατικού του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (Β. Δ/γμα της 25.10.1950 ΦΕΚ 260/ 8.11.1950 τ.Α) αντικαθίσταται ως εξής: «4Συμβούλιο 1Το Ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: Ένα μέλος απ τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζεται από την «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση » 2)Ένα μέλος απ τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται απ την «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση». 3)Τέσσερα μέλη που ορίζονται απ την «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση» μέλη ή μη μέλη αυτής. 4)Ένα μέλος που εκλέγεται απ το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μεταξύ των εν ενεργεία Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 5)Τέσσερα μέλη που εκλέγονται απ το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το δικαίωμα εκλογής των μελών των εδαφίων δ και ε ασκείται απ την προσωρινή διοίκηση του Ιδρύματος που διορίστηκε με τις αποφάσεις 853/80 και 6397/1980 του Μον. Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών αντίστοιχα. 2.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής». Άρθρο 2 Το άρθρο 5 «Αναπλήρωσις Συμβούλων» αντικαθίσταται ως εξής: «5Συμβούλων Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου ή παραιτήσεως γίνεται ανάλογα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, για το υπόλοιπον της θητείας του » Άρθρο 3 Το άρθρο 6 «Προεδρείον» αντικαθίσταται ως εξής: «6Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, ένα γραμματέα και ένα ταμία για ολόκληρη την θητεία του (πενταετία). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ονομάσει επίτημα μέλη και μέχρι τρεις επίτιμους Προέδρους του Ιδρύματος, πρόσωπα τα οποία με το αξίωμα τους, ή την επιστημονική ή κοινωνική θέση τους, μπορούν να προωθούν τους σκοπούς του Ιδρύματος » Άρθρο 4 Το άρθρο 7 «Συνεδρίαι του Διοικητικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν κληθεί απ τον Πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον απ τα μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το καλέσει. Πρόσκληση Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται εγγράφως δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Στην έγγραφη πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαρτία Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται έξι τουλάχιστον απ τα μέλη του. Αποφάσεις Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος νομίμου αναπληρωτή του. Αδικαιολόγητες απουσίες Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίζουν από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις, χωρίς σοβαρή αιτία κατά την κρίση του Οργάνου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή το όργανο προχωρεί στην αντικατάσταση τους όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 110 του Αστικού Κωδικός.
  • Τις αποφάσεις των συνεδριάσεων 4/19.11.1991 και 9/3.1.1992 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου.
  • Την υπ αριθ. 257/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-12 Προεδρικό Διάταγμα 1992/314
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/160
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση άρθρου του καταστατικού τουΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 2010/68 2010