ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/315

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/315

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Περί αναδιαρθώσεως των κλάδων και δημιουργίας νέων κατηγοριών μουσικών, περί εντάξεως των μονίμων μουσικών σε νέες κατηγορίες και οργανικές θέσεις και μονιμοποιήσεως του καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και θεσσαλονίκης. ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Άρθρο 1 1.Αναδιαρθρώνονται οι υφιστάμενοι κλάδοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δηλαδή ΠΕ και ΤΕ Διευθυντών Ορχήστρας, ΠΕ και ΤΕ Εξαρχόντων Βιολιστών, ΠΕ και ΤΕ Κορυφαίων και ΠΕ και ΤΕ Μουσικών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και θεσσαλονίκης στις εξής πέντε (5) κατηγορίες: 1η Κατηγορία: Δυό Αρχιμουσικοί. 2η Κατηγορία: Δύο Εξάρχοντες. 3η Κατηγορία: Δύο (2) Παράπλευροι (ντι σπάλα) στα πρώτα βιολιά. (Κορυφαίοι Α) Δύο (2) πρώτοι στα δεύτερα βιολιά. Δύο (2) πρώτοι στις βιόλες. Δύο (2) πρώτοι στα βιολοντσέλα. Δύο (2) πρώτοι στα βαθύχορδα (κοντραμπάσσα). Δύο (2) πρώτοι στους πλαγιαύλους (φλάουτα). Δύο (2) πρώτοι στους οξυαύλους (όμποε). Δύο (2) πρώτοι στους ευθυαύλους (κλαρινέτα). Δύο (2) πρώτοι στους βαρυαύλους (φαγγότα). Δύο (2) πρώτοι στα κόρνα. Δύο (2) πρώτοι στις σάλπιγγες (τρομπέτες). Δύο (2) πρώτοι στις ολκωτές σάλπιγγες (τρομπόνια). Δύο (2) πρώτοι στα τύμπανα. Ένας (1) πρώτος στην άρπα. Ένας (1) πρώτος στο κλειδοκύμβαλο (πιάνο) και τα πληκτά όργανα. 4η Κατηγορία: Δύο (2) παράπλευροι (ντι σπάλα) στα δεύτερα βιολιά. Δύο (2) παράπλευροι (ντι σπάλα) στις βιόλες. (Κορυφαίοι Β) Δύο (2) παράπλευροι (ντι σπάλα) στα βιολεντσέλλα. Δύο (2) παράπλευροι (ντι σπάλα) στα βαθύχορδα (κοντραμπάσσα). Δύο (2) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) πλαγίαυλο (φλάουτο) με υποχρέωση στον μικρό πλαγίαυλο (πίκκολο). Δύο (2) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) οξύαυλο (όμποε) με υποχρέωση στο αγγλικό κόρνο. Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέττο με υποχρέωση στο μικρό ευθύαυλο (κλαρινέττο πίκκολο). Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέττο με υποχρέωση στο βαθύ ευθύαυλο (κλαρινέττο μπάσσο). Δύο (2) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) βαρύαυλο με υποχρέωση στον βαρύ βαρύαυλο (κόντρα φαγγότο). Δύο (2) στο τρίτο κόρνο με υποχρέωση στο πέμπτο και έβδομο κόρνο. Ένας (1) στη δεύτερη έως τέταρτη (2-4) σάλπιγγα (τρομπέττα) με υποχρέωση στην πρώτη σάλπιγγα (τρομπέττα). Ένας (1) στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι) με υποχρέωση στην τρίτη ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο). Ένας (1) στην τρίτη ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο). Δύο (2) στην βαθεία σάλπιγγα (μπαστούμπα) και βαρεία βαθεία σάλπιγγα (κόντρα μαστούμπα). Δύο (2) στα κρουστά με υποχρέωση στα τύμπανα. Ένας (1) στη δεύτερη άρπα με υποχρέωση στην πρώτη άρπα. 5η Κατηγορία: Δεκαέξι (16) στα πρώτα βιολιά (τούτι). Δεκατρείς (13) στα δεύτερα βιολιά (τούτι). Έντεκα (11) στις βιόλες (τούτι). Εννέα (9) στα βιολοντσέλλα (τούτι). Έξι (6) στα βαθύχορδα (κοντραμπάσσα) (τούτι). Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) πλαγίαυλο (φλάουτο). Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) οξύαυλο (όμποε). Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέττο). Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) βαρύαυλο (φαγγότο). Τέσσερις (4) στο δεύτερο, τέταρτο, έκτο και έβδομο κόρνο (2,4,6, 8). Δύο (2) στη δεύτερη έως τέταρτη (2-4) σάλπιγγα (τρομπέττα). Ένας (1) στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι). Δύο (2) στα κρουστά. ,2. Οι Διευθυντές Ορχήστρας των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία Αρχιμουσικών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Οι Εξάρχοντες Βιολιστές των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία μουσικών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Οι Κορυφαίοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατατάσσονται στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία μουσικών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου αυτού και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκει το όργανο ή τα όργανα για τα οποία προσλήφθηκαν, εκτός εάν δια διαγωνισμού ή μετατάξεως κατέλαβαν θέση που ανήκει σε ανώτερη κατηγορία. Οι ΤΕ και ΠΕ μουσικοί κατατάσσονται στην πέμπτη κατηγορία μουσικών κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Εάν οι υπό κατάταξη μόνιμοι μουσικοί είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία πρέπει να καταταγούν, τότε κατατάσσονται σε πρωσοποπαγείς θέσεις της αυτής κατηγορίας οι οποίες συνιστώνται δια του παρόντος έως ότου λάβει χώρα η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του διατάγματος αυτού επιλογή, οπότε και καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Για τις κατά τα ανωτέρω κατατάξεις εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η οποία δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις και υπηρετούντες στις Ορχήστρες με σύμβαση αορίστου χρόνου μονιμοποιούνται και εντάσσονται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου αυτού, στην αντίστοιχη κατηγορία στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχουν. Οι θέσεις προσωρινών κλάδων του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας καταργούνται. 3.Οι, κατά την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού, υπηρετούντες στην Ορχήστρα, με σύμβαση αορίστου χρόνου, μονιμοποιούνται και εντάσσονται σέ προσωπαγείς θέσεις της πέμπτης (5) κατηγορίας μουσικών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του διατάγματος. Οι θέσεις συνιστώνται με την απόφαση μονιμοποίησης. Άρθρο 2 1.Μετά τη μονιμοποίηση του καλλιτεχνικού προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, οt, ως άνω, μουσικοί κατατάσσονται στις κενές οργανικές θέσεις της 3ης, 4ης και 5ης Κατηγορίας μουσικών με επιλογή της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην κρίση της Επιτροπής υπόκεινται υποχρεωτικά οι υπηρετούντες μουσικοί που κατέχουν προσωπαγείς θέσεις κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού. Οι μουσικοί που κατέχουν οργανική θέση της 4ης και 5ης κατηγορίας κατά την έννοια του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού και επιθυμούν την κατάληψη ανωτέρας θέσεως, κρίνονται από την ως άνω, Επιτροπή μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως τους. Οι κενές οργανικές θέσεις κατανέμονται μεταξύ των μουσικών σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Οι προσωποπαγείς θέσεις μετά την κατάταξη ή ένταξη, κατά περίπτωση, των μουσικών σε οργανικές θέσεις, καταργούνται. 2.Η Ειδική επιτροπή-Κρίσης αποτελούμενη από τον Διευθυντή ως Πρόεδρο, τους Αρχιμουσικούς, τους Εξάρχοντες και τους Κορυφαίους Α της οικείας Ορχήστρας, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ορχήστρας, για την εκτέλεση αποκλειστικώς του αναφερομένου στο άρθρο αυτό έργου. Σε πρώτο βαθμό κρίσεως η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και στην κατ ένσταση κρίση από εννέα (9) μέλη. Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται από τον Πρόεδρο, υπάλληλος της Ορχήστρας. 3.Η Επιτροπή εκτιμά την μέχρι τώρα συμβολή του μουσικού στο έργο της Ορχήστρας, τις μουσικές σπουδές και την ευρύτερη εμπειρία του από την συμμετοχή του σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και την καλλιτεχνική ωριμότητα του κατά τον χρόνο της κρίσης, η οποία αποδεικνύεται με την εκτέλεση των αναφερομένων στο άρθρο 3 του διατάγματος αυτού έργων. Προέχον κριτήριο για την τελική κρίση της Επιτροπής είναι το συμφέρον της Ορχήστρας, που συνίσταται στην αντιστοιχία των προσόντων του μουσικού και της υπό κατάληψη θέσεως. 4.Μετά την ολοκλήρωση του έργου της, η Ειδική Επιτροπή Κρίσης καταρτίζει πίνακα κατατάξεως των κριθέντων μουσικών, επί τη βάσει του οποίου γίνεται η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, περιλαμβανομένης, εάν συντρέχει τοιαύτη περίπτωση, και της κατατάξεως των μουσικών σε οργανικές θέσεις ανώτερης κατηγορίας. Ο πίνακας με μέριμνα της οικείας Ορχήστρας αναρτάται στο κατάστημα αυτής στον σχετικό χώρο ανακοινώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται ν ασκήσουν κατ αυτού ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της αναρτήσεως. Οι μουσικοί καταλαμβάνουν οριστικώς τις οργανικές θέσεις του, ως άνω, πίνακος κατατάξεως από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδιδομένης προς τούτο σχετικής διαπιστωτικής πράξεως, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 3 1.Τα υπό εκτέλεση έργα κατά την έννοια της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου είναι για την κατάταξη στην πέμπτη κατηγορία μουσικών ένα κονσέρτο της επιλογής του μουσικού. 2.Τα υπό εκτέλεση έργα για την κατάταξη του μουσικού στην 4η κατηγορία είναι τα εξής: Βιολί: 1. Μότσαρτ: Ένα από τα κονσέρτα για βιολί Κ.V. 216, 218, 219. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Βιόλα: 1. Το κονσέρτο για βιόλα σε ρε μείζ. του Στάμιτς ή το κονσέρτο για βιόλα του Χόφμαϊστερ. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Βιολοντσέλλο: 1. Κονσέρτο σε ντο μείζ. ή ρε μείζ. του Χάυντν. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Βαθύχορδο: 1. Κουσεβίτσκυ: Κονσέρτο σε φα δίεση ελάσ. ή Στάιν σε λα μείζ. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Φλάουτο και πίκολο: 1. Μότσαρτ: Κονσέρτο σε σολ μείζ. Κ.V. 313. 2.Βιβάλντι: Κονσέρτο «Ιλ Καρντελίνο». Κλαρινέτο πίκολο και κλαρινέτο μπάσσο: 1.Μότσαρτ: Κονσέρτο για κλαρινέτο σε λα Κ.V. 622. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Φαγκότο και κόντρα φαγκότο: 1.Μότσαρτ: Κονσέρτο για φαγκότο Κ.V. 191. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Γ Κόρνο: 1. Μότσαρτ: Κονσέρτο για κόρνο σε μι υφ. μείζ. Κ.V. 447. 2. Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Τρομπέτα: 1. Χάυντν: Κονσέρτο σε μι υφ. μείζ. 2. Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Τρομπόνι και Τρομπόνι μπάσσο: 1.Ντάβιντ: Κονσερτίνο. 2.Ένα έργο της επιλογής του υποψηφίου. Αρπα: 1. Χαίντελ: Κονσέρτο για άρπα. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. Κρουστά: 1. Ζολιβέ: Κονσέρτο για κρουστά. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Τα υπό εκτέλεση έργα για την κατάταξη του μουσικού στην 3η κατηγορία είναι τα εξής: Βιολί: 1. Μότσαρτ: Ένα από τα κονσέρτα για βιολί Κ.V. 216, 218, 219. 2.Ένα ρομαντικό κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Ρίμσκυ - Κόρσακωφ: Το σόλο από την «Σεχραζάτ». Βιόλα: 1. Στάμιτς: Κονσέρτο σε ρε μείζ, ή Χόφμαϊστερ: Κονσέρτο για βιόλα. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Ανταμ: Το σόλο από την «Ζιζέλ». Βιολοντσέλλο: 1. Χάυντν: Κονσέρτο σε ντο μείζ. ή ρε μείζ. 2.Μπαχ: Σουίτα για σόλο τσέλλο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Ροσίνι: Το σόλο από τον «Γουλιέλμο Τέλλο». Βαθύχορδο: 1. Κουσεβίτσκυ: Κονσέρτο m φα δίεση ελάσ. ή Στάιν σε λα μειζ. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Μάλερ: Το σόλο από το 3ο μέρος της συμφωνίας Νο 1. Φλάουτο: 1. Μότσαρτ: Κονσέρτο για φλάουτο σε σολ μείζ. Κ.V. 313. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Ντεμπυσύ: Το πρελούδιο στο απόγευμα ενός φαύνου. Όμποε: 1. Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 2.Στράτους: Κονσέρτο σε ρε μείζ. 3.Ροσίνι: Μεταξένια σκάλα. Κλαρινέτο: 1. Μότσαρτ: Κονσέρτο για κλαρινέτο σε λα μειζ. Κ.V. 622. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου* 3.Σόλο από τον «Ελεύθερο σκοπευτή» του Βέμπερ και από την «Σεχεραζάτ» και από τον «Χρυσό πετεινό» του Ρίμσκυ - Κορσάκωφ. Φαγκότο: 1. Βέμπερ: Κονσέρτο για φαγκότο. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Ντυκά: «Ο μαθητευόμενος μάγος». Κόρνο: 1. Στράους: Κονσέρτο αριθ. 1 για κόρνο. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Τσαϊκόφσκυ: Το σόλο από το 2ο μέρος της 5ης συμφωνίας. Τρομπέτα: 1. Χάυντν: Κονσέρτο σε μι υφ. μείζ. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Σοστακόβιτς: Κονσέρτο αριθ. 1 για πιάνο (το σόλο τρομπέτα). Τρομπόνι: 1. Σερότσκι: Κονσέρτο για τρομπόνι. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Ραβέλ: Το σόλο από το «Μπολερό». Κρουστά: 1. Τέριχεν: Κονσέρτο για τύμπανα. 2.Ένα κονσέρτο της επιλογής του υποψηφίου. 3.Στραβίνσκυ: Σόλο από την «Ιεροτελεστία της Ανοιξης». Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 2065/1992 για την «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α).
  • Την αριθ. 439/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-12 Προεδρικό Διάταγμα 1992/315
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/160