ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/316

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/316

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση Τμήματος Εκπαίδευσης στο Υπουργείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ. ο προεδροσ τησ ελληνικησ δημοκρατιασ Άρθρο 1 Σύσταση Τμήματος Εκπαίδευσης και Αρμοδιότητες αυτού: 1.Στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται Τμήμα Εκπαίδευσης. 2.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαίδευσης είναι: - Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εισαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού. - Ή Οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων και οπωσδήποτε εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό τη γενική ενημέρωση, όσο και οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. - Η μέριμνα για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. - Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν λιγότερες από 600 Οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και εποπτεύονται από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Η Οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης, κοινών προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσοτέρων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. με βάση τη συνάφεια των αντικειμένων ή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. - Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης της υπηρεσίας και του προσωπικού. - Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ αυτό. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον. - Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων απ αυτό Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν λιγότερες από 600 Οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται σε αντικείμενο της υπηρεσίας τους. - Η συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για την κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν λιγότερες από 600 Οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους. - Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υποργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία, για την διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας, ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές Διοίκησης και Τεχνολογίας. - Η μέριμνα για τη μεταπτυχιακή Εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο του Υπουργείου (ή του Ν.Π.Δ.Δ.). - Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί το Υπουργείο, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. - Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού. - Η αξιοποίηση των εκπαιδευομένων υπαλλήλων. - Η τήρηση μητρώου εκπαιδευθέντων υπαλλήλων. Άρθρο 2 Προϊστάμενοι - Του Τμήματος Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με Α βαθμό, και τούτου μη υπάρχοντος, υπάλληλος οιουδήποτε άλλου κλάδου της ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α. Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
  • Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμισης του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 50/11.4.91 τ.Α).
  • Την αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Την αριθ. 108/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Μακεδονίας -Θράκης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-12 Προεδρικό Διάταγμα 1992/316
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/160
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία