(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 ". Σκοπός"
1.  
  Η κοινότητα Πρασίνου-Γορτυνίας αποσπάται από το Ειρηνοδικείο Νυμφασίας (Βυτίνα), περιφέρειας του Πρωτοδικείου Τριπόλεως και Εφετείου Ναυπλίου και υπάγεται στο Ειρηνοδικείο Ορχομενού (Λεβίδι) της ίδιας πρωτοδικειακής και εφετειακής περιφέρειας α) Της οδηγίας 82/603/ΕΟΚ της 28ης Ιουλίου 1982 για την τροποποίηση της οδηγίας.75/130/ΕΟΚ «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ Κρατών μελών», που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των. Ευρωπαϊκών, Κοινοτήτων (τεύχος, L 247 της 23.8.1982, σελίδα 6). β) Της οδηγίας 91/224/ΕΟΚ της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ Κρατών - μελών, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 103 της 23.4.1991, σελίδα 1).
 1. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α και β του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 2. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 3. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α 51).
 4. Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195).
2.  
  Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Τορόντο Αρθρο 1. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 323 (5) Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
3.  
  Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Σεούλ Έργων «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή των δήμων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού (Ν. θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρου πρασίνου», (ΦΕΚ 50/6.2.1991 τ.Δ). Υ. 1723/ 16.3.1992 (ΦΕΚ 215/Β/30.3.1992).
4.  
  Την 218/92 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. ύστερα από πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:.
5.  
  Την από 25.6.1990 σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 8 του Π.Δ. 323/1989 της Νομαρχίας θεσσαλονίκης.
6.  
  Την 445/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
9.  
  Στην υποδιεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας ιδρύεται Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με εκβιάσεις σε βάρος:
 1. Προσώπων που διατηρούν νυκτερινά κέντρα, χαρτοπαικτικές λέσχες ή άλλα ομοειδή καταστήματα και επαγγελματιών γενικά, εφόσον οι εκβιάσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα
 2. Ιδιοκτητών ή κατόχων μεταφορικών μέσων δια της μεθόδου της προηγούμενης αφαίρεσης αυτών.
 3. Οι αρμοδιότητες των λοιπών Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας δεν θίγονται κατά το μέρος που δεν σχετίζονται με τον χειρισμό των ανωτέρω υποθέσεων. Αρθρο 2.
 4. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 6. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 326 (8) Τροποποίηση των Π.Δ. 63/1986 (Α 26) και Π.Δ. 474/1988 (Α 212) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών - μελών.
 7. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
319.  
  Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. . . . . . . . 1.
320.  
  Προσάρτηση του συνοικισμού Μαυρορράχης της κοινότητας Ασσήρου του Νομού θεσσαλονίκης στην κοινότητα Καρτερών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
321.  
  Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. . . . . . . . . . 3.
322.  
  Απόσπαση της Κοινότητας Πρασίνου - Γορτυνίας από το Ειρηνοδικείο Νυμφασίας (Βυτίνα) περιφέρειας του Πρωτοδικείου Τριπόλεως και Εφετείου Ναυπλίου και υπαγωγή της στο Ειρηνοδικείο Ορχομενού (Λεβίδι) της ίδιας Πρωτοδικειακής και Εφετειακής περιφέρειας. . . . . . . . . . 4.
323.  
  Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. . . . . . . . . . . 5.
324.  
  Τροποποίηση του άρθρου 48 του Π.Δ. 161/1988 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
325.  
  Ίδρυση Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. . . . . . . . 7.
326.  
  Τροποποίηση των Π.Δ. 63/1986 (Α 26) και Π.Δ. 474/ 1988 (Α 212) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας -προς τις διατάξεις οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών - μελών. . . . . . . . . . . . . . . . 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΚαταβαλλόμενες προμήθειες στα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστές - μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διακίνηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε δραχμές ή με ρήτρα συναλλάγματος περιλαμβανομένου και του ΕCU. .,. . . . . . . . . . . . 9 Καθορισμός επιτοκίου στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1955/91 που αφορά στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. . . . . . . 11 Πράξεις συναλλάγματος έναντι μετατρέψιμων δραχμών prespοt. 12 Καθορισμός επιτοκίου στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 1986/8.10.1991 περί προθεσμιακής Αγοράς Συναλλάγματος. . . . . . . . . . . . . 14 Πραγματοποίηση βραχυπροθέσμων τοποθετήσεων σε συνάλλαγμα από τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και τις Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται. . . . .15 Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚQΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 320 (2) Προσάρτηση του συνοικισμού Μαυρορράχης της κοινότητας Ασσήρου του Νομού θεσσαλονίκης στην κοινότητα Καρτερών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
Άρθρο 2 "Απελευθέρωση συνδυσμένων μεταφορών."
1.  
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2α του Π.Δ. 63/1986 (Α 26) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Συνδυασμένες εσωτερικές πλωτές μεταφορές» οι μεταφορές φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκουμένων με ή χωρίς ρυμουλκό, κινητών αμαξωμάτων και εμπορευματοκιβωτίων 20 και πλέον ποδών σε εσωτερικές πλωτές οδούς, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ Κρατών - μελών και περιλαμβάνουν αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές ακτίνας μέχρι 150 χιλιομέτρων κατ ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης».
2.  
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του Π.Δ. 63/1986 (Α 26) προστίθενται εδάφιο (1) και παράγραφος ως εξής: 1 Οι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά στη σιδηροδρομική διαδρομή ή των ποταμίων λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά στη διαδρομή της εσωτερικής πλωτής οδού Τα στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ, και ζ της παραγράφου αυτής αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς και επικυρώνονται με σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή στους ποτάμιους λιμένες μετά το πέρας του μέρους της μεταφοράς που πραγματοποιείται σιδηροδρομικά ή σε πλωτή εσωτερική οδό
3.  
  Στο άρθρο 4 παράγραφο 5 του Π.Δ. 63/1986 (Α 26) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Ως μεταφορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε Κράτος μέλος που ανταποκρίνεται στους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 57/1989 (Α 28) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 294/1991 (Α* 103). Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να πραγματοποιούν, στα πλαίσια της συνδυασμένης μεταφοράς μεταξύ Κρατών μελών, αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς και που περιλαμβάνουν ή όχι τη διάβαση συνόρων. Η αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς απαλλάσσεται από οποιοδήποτε υποχρεωτικό .καθορισμό κομίστρων».
Άρθρο 3 "Συνδυασμένες μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 63/1976 (Α 106) η οποία προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 474/1988 (Α 212) αντικαθίσταται ως εξής:"
7.  
  Οταν, στα πλαίσια μιας συνδυασμένης μεταφοράς, η επιχείρηση αποστολής πραγματοποιεί την αρχική οδική διαδρομή για ίδιο λογαριασμό κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος, η επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος, μπορεί να πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό την τελική οδική διαδρομή για τη μεταφορά του εμπορεύματος στον προορισμό του, χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το; οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας ή το έχει μισθώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 91/1988 (Α 42) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 209/ 1991 (Α 79) ενώ το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο ανήκει στην επιχείρηση αποστολής ή εχει μισθωθεί από αυτήν σύμφωνα με τα παραπάνω Προεδρικά Διατάγματα. Η αρχική οδική διαδρομή μιάς συνδυασμένης μεταφοράς που πραγματοποιεί η επιχείρηση αποστολής θεωρείται ως μεταφορά για ίδιο λογαριασμό εφόσον η τελική οδική διαδρομή πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό από την επιχείρηση προορισμού χρησιμοποιώντας:.
 1. Ρυμουλκό το οποίο ανήκει στην επιχείρηση αποστολής κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας ή το έχει μισθώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 91/1988 (Α 42) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 209/1991 (Α 70) και.
 2. Ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που ανήκει στην επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος ή έχει μισθωθεί από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 91/1988 (Α 42) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 209/1991 (Α 70).
Άρθρο 4 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ [...]"
1.  
  Από 11 Σεπτεμβρίου 1992 οι πράξεις συναλλάγματος έναντι μετατρέψιμων δραχμών με ημερομηνία αξίας ίδιας ημέρας με την ημερομηνία συμφωνίας (same day) ή επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία συμφωνίας (tοrn/next) μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και αντιστοίχων του εξωτερικού, είτε γίνονται μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με πράξεις συναλλάγματος με ημερομηνία αξίας δύο ή περισσότερων εργασιών ημερών, θα πρέπει απαραιτήτως να καλύπτονται αμέσως (back-tο-back) με την Τράπεζα της Ελλάδος και με όρους που θα καθορίζει η τελευταία. Για πράξεις συναλλάγματος έναντι μετατρεψίμων δραχμών με ημερομηνία αξίας μεγαλύτερη των δύο εργασίμων ημερών μεταξύ εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και αντίστοιχων του εξωτερικού εξακολουθούν να ισχύουν η ΠΔ/ΤΕ 398/14.9.84, η ΠΔ/ΤΕ 519/5.7.85 και η Εγκύκλιος Διοίκησης 11/22.5.89.
 1. 0,45% (σαράντα πέντε εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας) για τη διάθεση ή επένδυση σε ομόλογα ετήσιας διάρκειας
 2. 0,50% (πενήντα εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας) για τη διάθεση ή επένδυση σε ομόλογα διετούς διάρκειας
 3. Δ(2) της ΠΔ/ΤΕ 1955/1991, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής καταβάλλει σε μετρητά ιδία συμμετοχή ύψους τουλάχιστον 30% της αξίας τους αγοραζόμενου είδους και ότι η μέση διάρκεια του δανείου δεν υπερβαίνει τους 10 μήνες.
 4. 0,60% (εξήντα εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας) για τη διάθεση ή επένδυση σε ομόλογα τριετούς διάρκειας
 5. 0,75% (εβδομήντα πέντε εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας) για τη διάθεση ή επένδυση σε ομόλογα τετραετούς διάρκειας
2.  
  Διευκρινίζεται ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται να διαθέτει στο αυτό φυσικό πρόσωπο μόνο μία πιστωτική κάρτα η οποία και θα υπόκειται στο ανώτατο όριο χρεωστικού υπολοίπου που κάθε φορά ισχύει (δρχ. 200.000 σήμερα). Για τις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα που πραγματοποιούντα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ 3 της ΠΔ/ΤΕ 1933/91, όπως ισχύει. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (13)ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2124/17.9.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός επιτοκίου στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη:.
 1. Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,.
 2. τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1083/80 «περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων»,.
 3. την ΠΔ.ΤΕ 1986/8.10.1991,.
 4. να τροποποιήσει την ανωτέρω ΠΔ/ΤΕ 2121 /9.9.92 και να καθορίσει από 18 Σεπτεμβρίου 1992 σε 40% (σαράντα τοις εκατό) το έτος, το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξάρτητα από το ύψος των εν λόγω χρεωστικών υπολοίπων.
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.92.
 6. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (14)Τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 1986/8.10.1991 περί προθεσμιακής Αγοράς Συναλλάγματος.
 8. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ αριθ. 2125/17.9.1992 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη:.
 9. την από 25.6.1992 (Α.Π. 7972) αίτηση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποφάσισε τα ακόλουθα:.
 10. Να τροποποιήσει την παρ. 2 της ΠΔ.ΤΕ 1986/8.10.1991 και να καθορίζει σε τρεις (3) μήνες την ελάχιστη διάρκεια των προθεσμιακών πράξεων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών τους.
 11. Η ισχύς της πασούσας Πράξης αρχίζει από 18.9.1992.
 12. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 13. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (15)Πραγματοποίηση βραχυπροθέσμων τοποθετήσεων σε συνάλλαγμα από τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και τις Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται.
 14. Συνδρίαση 505/23.7.1992, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Αφού έλαβε υπόψη:.
3.  
  Η αξία των επενδύσεων σε κινητές αξίες του εξωτερικού των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και η αξία των βραχυπροθέσμων τοποθετήσεων τους σε συνάλλαγμα αποτιμάται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στά άρθρα 4 (παρ. 2) 32 (παρ. 2) και 43 του Ν. 1969/91 και εκφράζεται για το σκοπό της παρούσας απόφασης σε Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (ΕCU), με βάση τις μέσες ημερήσιες τιμές που διαμορφώνονται στο FΙΧΙΝG Αθηνών. Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων η ευθύνη διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (12)ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2123/10.9.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Πράξεις συναλλάγματος έναντι μετατρέψιμων δραχμών prespοt. Συνεδρίαση 506/6.8.1992, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,.
 1. τη σκοπιμότητα ευρυθμότερης λειτουργίας της Αγοράς Συναλλάγματος, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 2. το 1049/16.7.92 (ΑΠ 8132) έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 3. Επιτρέπεται η άντληση από το «ειδικό κεφάλαιο» για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας (απόφ.
 4. ΝΕ 197/11/78) κεφαλαίων για τη χορήγηση, στα πλαίσια των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων, δανείων από τις τράπεζες στους πληγέντες από την πυρκαϊά που εκδηλώθηκε στο κτίριο επί· των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους 1 στις 10.1.91 καθώς και στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 38 στις 18.3.1990, προς αποκατάσταση ζημιών τους σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και πρώτες ύλες.
 5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
4.  
  Καταργούνται οι ΠΔ/ΤΕ 1353/25.8.88, 1354/25.8.88, 1721/29.3.90 πλην παραγρ. 2 και 3, 1854/14.12.90, 1870/ 14.1.91 και 1906/25.2.91 με τις οποίες τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η ΠΔ/ΤΕ 1155/5.10.87 η οποία τροποποιούμενη κατά τα πιο πάνω εξακολουθεί κατά τα λοιπά να ισχύει. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (10)ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2121/9.9.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός επιτοκίου στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη:.
 1. Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,.
 2. τις ΠΔ/ΤΕ 709/6.3.86, 862/17.10.86, 866/30.10.86, 937/2.2.87, 1722/29.3.90 και 1761/5.7.90,.
 3. τις σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91,.
 4. να καθορίσει από 10 Σεπτεμβρίου 1992 σε 30% (τριάντα τοις εκατό) το έτος, το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξάρτητα από το ύφος των εν λόγω χρεωστικών υπολοίπων.
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 866/30.10.86.
 6. Η ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.90 καταργείται.
 7. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (11)ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΉ ΑΡΙΘΜ. 2122/10.9.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1955/91 που αφορά στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη:
 10. α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,.
 11. την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»,· αποφάσισε τα ακόλουθα:.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 276 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/89, 146Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137 Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 137/86 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» 51/86 Α.
 • Την γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου Νικολαιίκων που διατυπώθηκε στην 30/92 απόφαση του και αφορά τη μετονομασία της θέσης «Ψωριαρού».
 • Την 377/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-30 (1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/162
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/866 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/866 1986
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/1155 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1155 1987
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1353 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1353 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1721 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1761 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1761 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1933 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2092 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2092 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2121 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1723 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1723 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/588 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/63 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/474 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/91 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/57 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/209 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/294 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία