ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Απόκτηση ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη -Απώλεια αυτής"
1.  
  Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν άτομα ηλικίας 18 έως 55 ετών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο ή στην Κοινότητα που εδρεύει Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε άλλη Κοινότητα ή οικισμό που απέχει από την έδρα της Υπηρεσίας μέχρι 10 χλμ. και υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσης στην Υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης.
2.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται σε μάχιμους και οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων
3.  
  Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας κατοικούν που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Γνωμάτευση του πλησιέστερου τοπικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που να πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας τους. β. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς.
4.  
  Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή του οποίου θα υπηρετήσουν και επιλέγει τους καταλληλότερους απ αυτούς. Η αναλογία των μαχίμων πυροσβεστών προς τους οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων είναι: 2:1.
5.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν με απόσπαση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και αφού πιστοποιηθεί από τους εκπαιδευτές τους η διαγωγή τους και η ικανότητα τους στα αντικείμενα της παραγράφου 3 του επόμενου άρθρου, οι εκπαιδευθέντες εφοδιάζονται με ειδική κάρτα, που βεβαιώνει την ιδιότητα τους και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, που θα υπηρετούν.
6.  
  Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτάται από της επιδόσεως σ αυτόν της κάρτας της προηγούμενης παραγράφου. Κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και μέχρι την επίδοση της κάρτας είναι δόκιμοι.
7.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες αποχωρούν από την Υπηρεσία το 60ό έτος της ηλικίας- τους, εκτός εάν προϋπήρξαν μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, οπότε δύνανται να παραμείνουν μέχρι το 65 έτος
8.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη:
 1. Για λόγους υγείας,
 2. Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος, γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας, δ. Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και ε. Μετά από επιθυμία του ιδίου.
Άρθρο 3 "Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή στην Πυροσβεστική Σχολή από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος."
2.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται να επισκέπτονται την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επίδειξη κάποιου μηχανήματος ή για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης, που δεν μπορεί να γίνει στην έδρα της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
3.  
  Η βασική εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών γίνεται στα εξής θέματα:
 1. Πυροπροστασία Πρόληψη πυρκαγιών,
 2. Πυρόσβεση - Διασώσεις,
 3. Πρώτες βοήθειες και
 4. Χειρισμός μηχανημάτων - συσκευών - αντλιών
4.  
  Το αναλυτικό πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης των εθελοντών πυροσβεστών καταρτίζεται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύει για όλες τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, όπου υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αυτής από τους εθελοντές πυροσβέστες.
5.  
  Η στολή και εξάρτηση των εθελοντών πυροσβεστών και ο τρόπος που φέρονται αυτές καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 4 "Άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων"
1.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυμούν ν αποκτήσουν άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων υποβάλλουν στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία αναγράφονται ο αύξων αριθμός της άδειας οδήγησης που κατέχουν, η κατηγορία αυτής και ότι η άδεια τους είναι σε ισχύ.
 2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
2.  
  Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συγκροτεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διοικητή ή Υποδιοικητή της Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο Κίνησης και ένα τρίτο έμπειρο υπάλληλο που εκτελεί καθήκοντα οδηγού. Η Επιτροπή καλεί τους εθελοντές πυροσβέστες στην έδρα της και υποβάλλει αυτούς σε πρακτική εξέταση τόσο στην οδήγηση του πυροσβεστικού οχήματος (οπισθοπορεία, στάθμευση, ελιγμοί, πορεία) όσο και στο χειρισμό της πυροσβεστικής αντλίας και των λοιπών μηχανημάτων και συσκευών που είναι εφοδιασμένο το πυροσβεστικό όχημα.
3.  
  Η Επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα του οδηγού συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Στους κρινόμενους ικανούς χορηγείται άδεια οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων ο τύπος της οποίας καθορίζεται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Οι χορηγούμενες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία άδειες λαμβάνουν αύξοντα αριθμό από το βιβλίο αδειών οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων που υποχρεούται να τηρεί η Υπηρεσία.
4.  
  Η άδεια οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:
 1. Εάν ο οδηγός εγκαταλείψει άτομο που τραυμάτισε οδηγώντας οποιοδήποτε όχημα,
 2. Εάν προκαλέσει δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα με υπαιτιότητα του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών,
 3. Για λόγους υγείας και
 4. Όταν ο κάτοχος της χάσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη
5.  
  Η ανάκληση της άδειας διατάσσεται από το Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που τη χορήγησε
Άρθρο 5 "Βαθμολογική εξέλιξη εθελοντών πυροσβεστών"
1.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες προάγονται στους βαθμούς του Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου, όταν συμπληρώνουν πέντε (5) έτη υπηρεσίας σε κάθε ένα από τους ανωτέρω βαθμούς
2.  
  Οι βαθμοί απονέμονται στους εθελοντές πυροσβέστες με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετούν
3.  
  Οι βαθμοί των εθελοντών πυροσβεστών είναι τιμητικοί και άμισθοι
Άρθρο 6 "Ηθικές και υλικές αμοιβές"
1.  
  Στους εθελοντές πυροσβέστες για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο καθήκον απονέμονται οι υλικές και ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για τους επαγγελματίες πυροσβέστες. Σε ό,τι αφορά το είδος, τη διαδικασία και τον τρόπο απονομής εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 7 "Διοικητής Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας"
1.  
  Τα καθήκοντα του Διοικητή των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών ασκεί ο αρχαιότερος από τους επαγγελματίες πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ αυτούς
2.  
  Βασικά καθήκοντα του Διοικητή της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι:
 1. Να τηρεί τα βιβλία της Υπηρεσίας
 2. Να ορίζει τους εθελοντές πυροσβέστες σε υπηρεσία πυρκαγιάς και τηλεφωνητή.
 3. Η υπηρεσία αυτή ανακοινώνεται ανά 15νθήμερο και ισχύει για το 15νθήμερο που επακολουθεί.
 4. Κατά τον ορισμό της υπηρεσίας πυρκαγιάς ορίζονται αναλυτικά ποιος εκτελεί χρέη επικεφαλής, βοηθού επικεφαλής και οδηγού οχήματος.
 5. Να φροντίζει τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών
 6. Να μεριμνά για την διαρκή ετοιμότητα οχημάτων και μηχανημάτων και για την επισκευή των παρουσιαζόμενων βλαβών
 7. Να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων του Πυροσβεστικού Σταθμού καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών, ηλεκτρικών και λοιπών εγκαταστάσεων του
3.  
  Για την επίλυση των προβλημάτων της Υπηρεσίας του ο Διοικητής απευθύνεται:
 1. Για τα λειτουργικά στον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας
 2. Για τα επιχειρησιακά στον Διοικητή της Επαγγελματικής Υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει
4.  
  Το Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος επαγγελματίας πυροσβεστικός υπάλληλος
5.  
  Προϊστάμενος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ορίζεται ένας από τους εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετεί σ αυτό με απόφαση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπάγεται
Άρθρο 8 "Υποχρεώσεις εθελοντών πυροσβεστών"
1.  
  Ο ιδιώτης που θα κριθεί κατάλληλος για εθελοντής πυροσβέστης είναι υποχρεωμένος να εκπαιδευθεί σ όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αποστολή του
2.  
  Είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν καλείται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υπηρεσίας τηλεφωνητή
3.  
  Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του φέρει την πυροσβεστική του στολή και εξάρτηση και ενεργεί με θάρρος και αυταπάρνηση για την εκπλήρωση της αποστολής του
4.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των επαγγελματιών πυροσβεστών
Άρθρο 9
1.  
  Κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων (ώρες υπηρεσίας γραφείου) τις τηλεφωνικές ή προφορικές κλήσεις, για επέμβαση σε συμβάν της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχεται επαγγελματίας πυροσβέστης, ορισμένος για το σκοπό αυτό, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποιεί τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο τους ορισμένους σε υπηρεσία πυρκαγιάς εθελοντές πυροσβέστες, προκειμένου να σπεύσουν στο Σταθμό τους για την αντιμετώπιση του συμβάντος
2.  
  Κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία ως και κατά τις ημέρες αργίας, τις κλήσεις δέχεται εθελοντής πυροσβέστης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σταθμού και έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό
3.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες ορίζονται εκ περιτροπής στην υπηρεσία του τηλεφωνητή. Η υπηρεσία του κάθε τηλεφωνητή διαρκεί από της 14.00 μέχρι τις 22.00 και από 22.00 μέχρι της 07.00 ώρας της επομένης ημέρας. Κατά τις ημέρες των αργιών καλύπτουν όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες των 8 ωρών.
4.  
  Καθημερινά ορίζονται τρεις (3) εθελοντές πυροσβέστες (1 οδηγός και 2 μάχιμοι) ως υπηρεσία πυρκαγιάς. Η υπηρεσία αυτή διαρκεί 24 ώρες και αρχίζει από της 07.00 και λήγει την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας. Οι ορισμένοι σε υπηρεσία πυρκαγιάς εθελοντές πυροσβέστες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής τους απασχόλησης ή στα σπίτια τους. Σε περίπτωση απουσίας τους από τους χώρους αυτούς ειδοποιούν τον τηλεφωνητή του Πυροσβεστικού Σταθμού δίνοντας του το τηλέφωνο, στο οποίο θα τους αναζητήσουν σε περίπτωση ανάγκης.
5.  
  Σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος όπου η δύναμη των ορισμένων σε υπηρεσία πυρκαγιάς δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του, ειδοποιούνται και άλλοι εθελοντές πυροσβέστες που είναι υποχρεωμένοι να προστρέξουν για συνδρομή των συναδέλφων τους
6.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως τηλεφωνητές είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τη συντήρηση και την καθαριότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, συσκευών, μηχανημάτων και εργαλείων του Πυροσβεστικού Σταθμού
7.  
  Σε περίπτωση μεγάλων συμβάντων οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνδράμουν τις Επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται, εφόσον αυτό ζητηθεί
8.  
  Για την εύρυθμη λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της υπηρεσίας αυτών δύνανται να τοποθετούνται σ αυτούς μέχρι και πέντε (5) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου μεταθέσεων
9.  
  Οι εθελοντές πυροσβέστες εκτός από τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στους Επαγγελματικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, αλλά μόνον για την αντιμετώπιση συμβάντων για τα οποία έχουν εκπαιδευθεί
Άρθρο 10
1.  
  Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία τηρεί τα εξής βιβλία:
 1. Βιβλίο συμβάντων,
 2. Βιβλίο ορισμού σε υπηρεσία,
 3. Βιβλίο αναλωσίμων υλικών
2.  
  Στο βιβλίο συμβάντων γράφονται με μορφή μικρής αναφοράς το συμβάν και οι ενέργειες της Υπηρεσίας που έλαβε μέρος στο συμβάν. Στο βιβλίο ορισμού σε υπηρεσία, αναγράφεται η υπηρεσία πυρκαγιάς και τηλεφωνητή που εκτελεί κάθε εθελοντής πυροσβέστης. Στο Ίδιο βιβλίο γράφονται και οι απουσίες των εθελοντών πυροσβεστών για διάφορους λόγους π.χ. ασθένειες, μετάβαση στο εξωτερικό, άδειες θερινών διακοπών κ.λπ. Στο βιβλίο υλικού καταχωρείται κάθε υλικό της Υπηρεσίας όπως πυροσβεστικά οχήματα με τον εξοπλισμό τους αναλυτικά, μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, σωλήνες, στολές, πυροσβεστικές εξαρτήσεις κ.λπ. Στο βιβλίο αναλωσίμων υλικών καταχωρείται κάθε υλικό που έχει σχέση με την κίνηση και τη συντήρηση των πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων. Τα βιβλία είναι σελιδομετρημένα και θεωρημένα από το Διοικητή της Υπηρεσίας.
3.  
  Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την επέμβαση σε οποιοδήποτε συμβάν είναι υποχρεωμένη να συντάσσει σχετικό δελτίο συμβάντων, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται για στατιστικούς σκοπούς στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγεται. Το δελτίο υπογράφει ο επικεφαλής της πυροσβεστικής εξόδου.
4.  
  Ο τύπος των τηρούμενων βιβλίων και του δελτίου συμβάντων καθορίζονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 11 "Πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός"
1.  
  Οι Δήμοι, Κοινότητες ή Σύνδεσμοι Κοινοτήτων που επιθυμούν να ιδρυθεί στην έδρα τους Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός ή Κλιμάκιο απευθύνονται στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας υπάγονται, προκειμένου να τους καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Με βάση τις προδιαγραφές αυτές οι φορείς προμηθεύονται τα απαιτούμενα πυροσβεστικά οχήματα και τον εξοπλισμό της Εθελοντικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον επιθυμούν, δύναται να μεταβιβάζουν στο Πυροσβεστικό Σώμα τις απαιτούμενες πιστώσεις για την προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων για τη λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σωμάτων της περιοχής τους.
2.  
  Η συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα οχήματα των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις
Άρθρο 12 "Κτιριακές εγκαταστάσεις Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 1·. Οι Δήμοι, οι Κοινότητες ή Σύνδεσμοι Κοινοτήτων προκειμένου να ιδρυθεί στην έδρα τους Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κ [...]"
2.  
  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται σε κεντρική θέση και σε δρόμο ικανού πλάτους για την ευχερή προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων προς κάθε κατεύθυνση της περιοχής ευθύνης της
3.  
  Για την καταλληλότητα των προτεινομένων για το σκοπό αυτό χώρων και εγκαταστάσεων αποφαίνεται ο Διοικητής της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της οποίας θα ιδρυθεί η Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο1 "Ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμός και κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων"
1.  
  Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια συνιστώνται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11 του Νόμου 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» (Α 84) σε Δήμους, Κοινότητες ή Συνδέσμους Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήσεως των, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος και εξασφαλίζουν τους παρακάτω όρους:
 1. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Α Τάξης ιδρύεται στους παραπάνω φορείς εφόσον διαθέτουν δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα, μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία και τριάντα πέντε (35) εθελοντές πυροσβέστες από τους οποίους δέκα (10) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ κατηγορίας και άνω
 2. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β Τάξης ιδρύεται, εφόσον οι φορείς αυτοί διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα, μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία και είκοσι (20) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους οι επτά (7) να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ κατηγορίας και άνω
 3. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ιδρύεται εφόσον οι, ως άνω, φορείς διαθέτουν δέκα (10) τουλάχιστον εθελοντές πυροσβέστες με τ ανάλογα βασικά φορητά μέσα πυρόσβεσης
 4. Η σειρά ικανοποίησης των αιτήσεων για ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης με γνώμονα την επικινδυνότητα κάθε περιοχής
2.  
  Κατά τον ίδιο τρόπο προάγονται σε ανώτερη τάξη Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β Τάξης και Κλιμάκια, εφόσον αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις α ή β της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α ή Β Τάξης υποβιβάζονται ή καταργούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο, όταν μειωθεί η δύναμη αυτών σε προσωπικό ή μέσα κάτω από το. ήμισυ της ελάχιστης δύναμης και η κατάσταση αυτή διατηρηθεί περισσότερο από έξι (6) μήνες, από τότε που δημιουργήθηκε.
4.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια όταν οι φορείς στην περιοχή των οποίων εδρεύουν παύουν να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
5.  
  Τα όρια δράσης των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητού της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή της οποίας υπάγονται
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» (Α 84).
 • Την 575/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία