ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/327

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1. Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η κατάργηση ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, με παράλληλη ρύθμιση θεμάτων αναγκαίως συνεχόμενων με τις καταργήσεις αυτές: Άρθρο 2. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος: Α. Καταργούνται: α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του τρίτου άρθρου του Ν. 1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/ 1988) και η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985). β) Η περίπτωσις δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/198Ί) όπως αντικαταστάθηκε από την^παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69/Α/ Ϊ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 4/1981. δ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 του Π.Δ. 1224/ 1981. ε) Η περίπτωσις γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/ 1989) . στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Β.Δ. 465/1970.„ ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Β.Δ. 465/1970. η) Η περίπτωσις γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984). θ) Ο περιορισμός που αφορά τη χρήση του κτιρίου πρατηρίων διανομής υγραερίων, που περιέχεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 595/1984. ι) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 του Π.Δ. 595/1984. ια) Η υπ αριθ. 1011/10.6.1987 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 314/Β/87) η οποία κυρώθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989). ιβ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 8, η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 11, η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1037/71 (ΦΕΚ 233/Α/1971) καθώς και οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3, η παρ. 2 του άρθρου 6, οι περιπτώσεις στ), ζ), ιβ) και ιγ) της παρ. 1 και η παρ. 8 του άρθρου 7, το άρθρο 8 και η παρ. 2 του άρθρου 9 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966). Β. Διαγράφονται: 1.Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 1224/1981 οι φράσεις: «2......εις μεν τας πόλεις πληθυσμού άνω των 5.000 κατοίκων .......των εξ (6) μέτρων εις δε τας λοιπάς περιοχάς μεγαλύτερον ...... 2.Οι λέξεις «εμπορική εργασία» και το προηγούμενο αυτών σημείο στίξεως (,) από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και η φράση «απαγορευομένης πάσης συναλλαγής προς αγοραστάς ή καταναλωτάς ειδών παράγωγης ή εμπορίας των», από την περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966). Άρθρο 3. 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «1Η λειτουργία των κατά το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδος πλην της Κυριακής. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται τις Κυριακές η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, των εξυπηρετούντων την τουριστική κίνηση καταστημάτων, των καταστημάτων πωλήσεως ανταλλακτικών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτοκίνητων και των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων. Επιτρέπεται τις Κυριακές η λειτουργία καταστημάτων τα οποία εξυπηρετούν Δήμους, Κοινότητες ή περιοχές νομού με αυξημένη τουριστική κίνηση. 2Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιείται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, δεν αφορούν τα φαρμακεία, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον τρόπο, που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 3Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας», προστίθεται περίπτωση ζ), που έχει ως εξής:« επί εργαζομένων μη πλήρους απασχολήσεως » Άρθρο 4. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν θίγουν, σε καμμία περίπτωση την υφισταμένη νομοθεσία, που αφορά στις ώρες και στους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων. Άρθρο 5. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 328 (2) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 121/1988 (ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988) μετατροπή εκπαιδευτηρίων βασικής εκπαίδευσης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων σε τεχνικές -επαγγελματικές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των παραγράφων 4 & 9 του άρθρου 9 ως και της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Αγ30.9.1985). 2.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 417/1991 (Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α/11.10.1991) «Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του Προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας». 3.Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 της υπ αριθμ. Τ 1617/ 1991 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας». 4.Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Η/2871 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλυ) Μπουρδάρα». 5.Την υπ αριθμ 74/18.2.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. 6.Την υπ αριθμ. 388/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1. 1.Τροποποιούνται τα εδάφια γ & δ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 121/1988 (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α·/28.3.1988). «Μετατροπή Εκπαιδευτηρίων Βασικής Εκπαίδευσης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων σε Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ως κατωτέρω:« 1)Τ.Ε.Σ. Τουριστικών Επαγγελμάτων Μακεδονίας, με τρεις (3) ειδικότητες Ξενοδοχειακή - Εστιατοριακή Τεχνική, Μαγειρική Τέχνη & Ζαχαροπλαστική Τέχνη. 2)Τ.Ε.Σ. Τουριστικών Επαγγελμάτων Θράκης, με μία ειδικότητα, Ξενοδοχειακή - Εστιατοριακή Τεχνική». Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 329 (3) Μεταφορά έδρας Συμβολαιογράφου από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνος με έδρα το Καπανδρίτι στην Κοινότητα Σταματάς Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του Νόμου 670/1977 «περί -Κωδικός Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 232/ 25.8.1977 τ.Α). 2.Την αριθ. 6/15.5.1992 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την από 17.3.1992 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκαννήσου. 3.Την 387/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η έδρα μιάς από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος με έδρα το Καπανδρίτι μεταφέρεται από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνος με έδρα το Καπανδρίτι στην Κοινότητα Σταματάς - Αττικής που υπάγεται στην ίδια Ειρηνοδικειακή περιφέρεια. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης-αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 330 (4) Μεταφορά έδρας Συμβολαιογράφων από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στον Δήμο Αγιου Δημητρίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του Νόμου 670/1977 «περί Κωδικός Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 232/ 25.8.1977 τ.Α). 2.Την αριθ. 6/15.5.1992 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την από 17.3.1992 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκαννήσου. 3.Την 371/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η έδρα μιας από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρεται από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής που υπάγεται στην ίδια Ειρηνοδικειακή περιφέρεια. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 331 (5) Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου στο συνοικισμό Καμποχωρίου της Κοινότητας Ρυζιών Κιλκίς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 36 παράγραφος 2 του Ν.590/77 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146) σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ναών και Ενοριών» (Α 1/80). 2.Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου που περιλαμβάνεται στην αριθ. 2/92 απόφαση του. 3.Την αριθ. 8/92 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου · Ρυζιών. 4.Την αριθ. 376/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού «Αγίου Γεωργίου» της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου, στο συνοικισμό Καμποχωρίου της Κοινότητας Ρυζιών Κιλκίς. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 15Α που προστέθηκε στον Ν. 2000/1991 με το άρθρο 70 του Ν. 2065/92 «Αναμόρφωση Άμεσης Φορολογίας» (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ/154/Α/1992).
  • Τη 1802/21.7.1992 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.
  • Τη 438/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Ανακήρυξη περιοχών της χώρας ως τουριστικών. 1992/376 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α 218). 1998/269 1998