ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/338

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή των δαπανών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) σε προληπτικό έλεγχο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επί των δαπανών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), ΝΠΔΔ εποπτείας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ασκείται από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης προληπτικός έλεγχος. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1265/72 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (ΦΕΚ 197/Α/8.11.72).
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α/19.7.74). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1349/83 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α/25.4.83).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/28.7.85).
  • Την αριθμ. Υ 1847/1078399/1182/001/14.8.92 (ΦΕΚ 525/14.8.92 Β) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 49/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_001 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1349 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία