ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/340

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Π.Δ. 419/1983, 154 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 31 του Π.Δ/τος 419/1983, η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 516/1989 (220 Α), καταργείται. 2-. Το ποσό της σύνταξης όσων συνταξιοδοτήθηκαν από τον Κλάδο κατά την διάρκεια ισχύος της καταργούμενης διάταξης, επανυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 419/1983, τα οιονομικά όμως αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από την ισχύ του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 419/1988 αντικαθίστανται ως εξής: 2 Οι απαιτήσεις του Κλάδου από εισφορές που καθυστερεί η εξόφληση τους ολικά ή μερικά και από πρόσθετα τέλη, εισπράττονται, κατά τον κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από το Ταμείο. 3 Τίτλους για τη βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών αποτελούν οι βεβαιώσεις της Υπηρεσίας Εσόδων του Ταμείου Οι βεβαιώσεις αυτές συντάσσονται με βάση και τα στοιχεία της Τράπεζας δια της οποία πραγματοποιούνται οι εισπράξεις και πληρωμές του Κλάδου Οι βεβαιώσεις αυτές, χωριστές για κάθε οφειλέτη, καθορίζουν επακριβώς το οφειλόμενο ποσό, τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και την χρονική περίοδο στην οποία αντιστοιχούν Αντίγραφο της βεβαίωσης με πρόσκληση για την πληρωμή κοινοποιείται στον οφειλέτη, ο οποίος, αν την αμφισβητεί, μπορεί σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση, να ζητήσει την αναθεώρηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Για την συζήτηση της αίτησης αναθεώρησης ειδοποιείται ο οφειλέτης πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου της αίτησης αναθεώρησης των βεβαιώσεων, καθώς και η προβλεπόμενη για την άσκηση της αίτησης αυτής προθεσμία, αναστέλλουν την εκτέλεση των τίτλων, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο επίτης αίτησης ή την παρέλευση της προθεσμίας προς άσκηση αυτής Για τις επιδόσεις και την εκτέλεση χρησιμοποιούνται αρμόδιοι κατά τόπο δικαστικοί επιμελητές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 419/1983 προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: δ. Ειδικά, οι ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικα παιδιά ή μα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, αν αποχωρήσουν οπωσδήποτε από την εργασία τους μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους και 20 έτη ασφάλισης .
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 940/1979 «περί συστάσεως παρά τω ΤΑΙΣΥΤ α) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως και β) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και υπαγωγής των εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασφάλισης Ασθενείας και Μητρότητας του ΙΚΑ και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (157 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. στ και 27 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1558/1985 (137 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/ 1985 (157 Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (102 Α).
 • Την Υ.1540/18.9.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Δημ. Σιούφα (754 Β).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου που διατυπώθηκε κατά την 44/31.10.1991 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεως που διατυπώθηκε κατά την 3/4.3.1992 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
 • Την 322/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1979/940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/940 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/419 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/419 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/516 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/516 1989
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία