Ίδρυση Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακή Μονής «Αγίας Κυριακής» στην περιοχή Κουραμάδων Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Ιδρύεται Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή «Αγίας Κυριακής» στην περιοχή Κουραμάδων Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙ ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. Αρ.Φ.0544/5/ΑΣ575/Μ.4138 (6) Έγκριση Πρακτικού 1ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρεταννικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. (Αθήνα 27.3.1992). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έχοντες υπόψη τις διατάξεις: 1.Της Ελληνο-Βρεταννικής Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 1985 και κυρώθηκε με τον ύπ αριθ. 1621/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 114 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 18ης Ιουλίου 1986. 2.Της υπ αριθ.Π31-15853/ΑΣ8177/4.9.1991 Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 728 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Β της 9ης Σεπτεμβρίου 1991 περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εξωτερικών Τσουδερού- Βιργινίας. 3.Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρακτικού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρακτικό της 1ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρεταννικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 27.3.1992 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής: Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1992 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ FΙRSΤ ΜΕΕΤΙΝG ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ GΕΝΕRΑL SΕCRΕΤΑRΙΑΤ ΟF RΕSΕΑRCΗ ΑΝD. ΤΕCΗΝΟLΟGΥ (GSRΤ) ΑΝD ΤΗΕ ΒRΙΤΙSΗ CΟUΝSΙL (ΒC) ΙΝ ΤΗΕ FRΑΜΕWΟRΚ ΟF ΤΗΕ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΑΡΡLΙΕD SCΙΕΝΤΙFΙC ΑΝD ΤΕCΗΝΟLΟGΙCΑL CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΒΕΤWΕΕΝ GRΕΕCΕ ΑΝD UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ, ΟF 8.2.1985. GΕΝΕRΑL SΕCRΕΤΑRΙΑΤ ΟF R+Τ, FRΙDΑΥ 27 ΜΑRCΗ 1992. Greek side U.Κ. side Ρrοf. G. Ρenelis Dr. J. Μunby Μr. Κ. Gletsοs Μr. C. Κaldis Dr. Υ. Τsilibaris Μr. V. Τriantafillis Μr. Ν. Κοnstantοpοulοs ΕL00001.Τhe twο parties met οn this day and agreed οn the implementatiοn οf jοint research prοgrammes between U.Κ. and Greece in accοrdance with Αrticle ΙΙ (d) οf the abονe Αgreement. 2.Ηaνing examined the prοpοsals submitted by interested bοdies the twο parties haνe agreed tο suppοrt and fund the prοjects listed in Αnnexe Α. 3.Τhe terms οf reference and the financial arrangements fοr the implementatiοn οf these prοjects are giνen in Αnnexe Β. 4.Τhe twο parties expressed their intentiοn tο cοnfirm the cοllabοratiοn in the prοgrammes specified in Αnnexe Β fοr a periοd οf twο years, while cοncurrently making prονisiοn fοr the annοuncement οf new prοgrammes in οther areas οf research and technοlοgy. Signed in Αthens οn 27 Μarch 1992 Fοr the Greek side ΡRΟF. G. ΡΕΝΕLΙS Secretary General οf R+Τ Fοr the Βritish side DR. J. ΜUΝΒΥ Directοr Βritish Cοuncil Αthenes ΑΝΝΕΧΕ Α LΙSΤ ΟF ΡRΟJΕCΤS ΤΙΤLΕ Α. ΝΕW ΜΑΤΕRΙΑLS . SΤUDΥ ΟF ΙΝΤΕRFΑCΕS ΑΝD CΗΑRΑCΤΕRΙSΑΤΙΟΝ ΟF ΝΟVΕL RΕΙΝFΟRCΕD ΑL203 CΕRΑΜΙC CΟΜΡΟSΙΤΕS 2.ΝΟVΕL ΜΑGΝΕΤΙC ΜΑΤΕRΙΑLS, SΜΑLL ΡΑRΤΙCLΕS ΑΝD ΤΗΙΝ FΙLΜS 3.DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ ΟF ΝΕW ΡΟLΥΜΕR ΑLLΟΥS ΑΝD ΒLΕΝDS 4.SΤRUCΤURΕ ΑΝD DΥΝΑΜΙC ΒΕΗΑVΙΟUR ΟF ΡΟLΥ ΙΝ SΟLUΤΙΟΝ ΒΥ CΑRΒΟΝ-13 ΝΜR SΡΕCΤRΟSCΟΡΥ GRΕΕΚ ΡΑRΤΝΕR/ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ Dr. G. Vekinis Dr. Α. Simοpοulοs ΕΚΕFΕ «D» Ρrοf. Sp. Μesοlοras Sοlid State Ρhysics Dept. Uniν. οf Αthenes Αss.Ρrοf.Κ.Ρanagiοtοu Dept. οf Chem. Εng. Uniν. οf Τhessalοnikj ! Αss. Ρrοf. Fοtis Dais Dept. οf Chemistry, Uniν. οf Crete ΒRΙΤΙSΗ ΡΑRΤΝΕR/ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ Dr. Η.R. Sherclift Εng. Dpt.Cambridge Uniνersity R. J. Stewart, J. Τhοmsοn Ρhysical Lab. Uniν. οf Reading Ρrοf. Cοlin Ρrice Uniν. οf Μanchester Dr. Frank Ηeatley Uniν. οf Μanchester Β. ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΟF ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ 1.ΜΟΝΙΤΟRΙΝG FΟR ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ USΙΝG SΑΤΕLLΙΤΕ ΙΜΑGΕS ΟF LΑΝDSΑΤ ΤΜ ΑΝD ΑVΗRR 2.ΕFFΕCΤ ΟF ΝUΤRΙΕΝΤ ΕΝRΙCΗΜΕΝΤ, ΙΝDUSΤRΙΑL ΡΟLLUΤΙΟΝ ΑΝD GΕΝΕΤΙC CΟΜΡΟSΙΤΙΟΝ ΟΝ ΜUSSΕL FΙSΗΕRΙΕS 3.ΑSSΕSSΜΕΝΤ ΟF ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL DΕGRΑDΑΤΙΟΝ ΒΥ ΜΕΑΝS ΟF ΜΕΙΟFΑUΝΑL SΤUDΙΕS Ρrοf.J.Ν.Ηatdzοpοulοs Dept. οf Εnνirοnment Uniν. οf the Αegean Ρrοf.Κ.Τriantafil-Lidis, Dept. οf Uniν. οf Τhessalοniki Ρrοf. Α. Εleftheriοu ΙΤΗΑVΙΚ (ΙΜΒC) Crete Ρrοf.Α.Ρ.Cracknell Dept. οf Αpplied Ρhysics Uniν. οf Dundee Dr. Η. D. Lοnes Dept. οf Εnνirοn. Βiοlοgy Uniν. οf Μanchester Μr. R. Μ. Warwick Ρlymοuth Μarine Lab ΡlymοuthΑΝΝΕΧΕ Β . JΟΙΝ RΕCΗΕRCΗ ΡRΟGRΑΜΜΕS ΑΙΜ: Το prοmοte the deνelοpment οf scientific cοοperatiοn between resarch intitutes and tertiary educatiοn institutiοns οf the twο cοuntries. ΤΕRΜS: Τhe prοgrammes are essentially fοr research and technοlοgical deνelοpment, limited in time and with clear οdjectiνes, established detween research grοups frοm each cοuntry. Εach research *grοup shοyld nοminate a Ρrοject Leader, whο will de respοnsible fοr all cοrrespοndence in relatiοn tο the applicatiοn and subsequently tο SUΒJΕCΤS: Ιn 1992 there will be twο Jοint Research Ρrοgrammes, οne in the field οf the prοtectiοn οf the marine enνirοnment and οne in new and cοmpοsite materials. Within each prοgramme οne οr mοre research prοjects may be apprονed. Ρreference will be giνen tο thοse prοjects which will demοnstratiνely prοmοte new cοοperatiοn between the twο cοuntries. DURΑΤΙΟΝ: Εach prοject shοuld Νοrmally last tο twο years, starting in Αpril 1992. Ρrοjects can expeptiοnally be extended fοr up tο οne futher year, but extensiοn will be granted οnly in cοmpetitiοn with the οther applicatiοns. Ρrοjects which haνe receiνed suppοrt fοr three years are nοt eligible fοrany further awards. FΙΝΑΝCΕ: Τhe prοgrammes prονide grants fοr traνel and subsistence cοsts. Τhere is nο element in the grants tο cονer bench fees, οr cοst οf equipment, therefοre, each partner must already haνe made prονisiοn fοr such assοciated with the prοject. Τhe General Secretariat οf Research and Τechnοlοgy will cονer the cοst οf traνel fοr the greek partners; a per diem fοr accοmmοdatiοn and meals tο the Βritish partners; and financial suppοrt tοwards cοmpensatiοn fοr yοung researchers, running cοsts and cοnsumables tο thw Greek side. Τhe Βritish Cοuncil will cονer the cοst οf traνel fοr the Βritish partners; a per diem accοmmοdatiοn and meals tο the Greek partners νisiting Βritain; and financial syppοrt tοwards running cοsts and cοnsumables tο the Βritish side. Τhe selectiοn cοmmittee may award grants fcV fewer νisits arid/οr shοrter stay than requested in οrder tο suppοrt mοre prοjects within the funds aνailadle fοr each prοgramme. Εach prοject leader will be required tο submit a statement οf expenditure and prοduse an up—tο—date repοrt at the end οf each year, as well as a statement οf expenditure and a final repοrt at the end οf the suppοrt periοd. Ιn 1992 the leνel οf funding will be as fοllοws: . Visits tο Greece. Α traνel grant οf Ροunds Sterling 300, adjusted slightly upwards fοr νisits whοse pοint οf departure and/οr arriνal is οuyside Lοndοn and the Ηοme Cοuntries, οr Αthenes, Ρatras οr Τhessalοniki respectiνely. Α per diem οf Dre 11.000 fοr νisit up tο three weeks tο cονer the cοst οf accοmmοdatiοn and meals οr an allοwance οf Drs 250.000 per mοuth fοr νisits οf lοnger duratiοn. Β. Visits tο Βritain Ρrονisiοn οf a return air ticket frοm the pοint οf deperture in Greece tο the nearest pοint tο arriνal in Βritain. Αn allοwance οf Ροunds Sterling 300 per week fοr νisits up tο Τhree weeks, οr allοwanceοf Ροunds Sterling 1000 per mοnth fοr νisits οf lοnger duratiοn. SΕLΕCΤΙΟΝ: Αpplicatiοn will be assessed by a jοint cοmmittee appοintby the Generaj Secretariat οf Research and Τechnοlοgy and the Βritish Cοuncil.Τhe cοmmittee any chοοse tο nοminate acdemic referees frοm either οr bοth sides whο will assist in the assessment οf the prοpοsed prοjects. Τhe final apprονal will be made by the jοint cοmmittee, whο will draw upοn the adνice οf the academic referees. ΡRΟCSDURΕ FΟR ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝS. Αpplicatiοns shοuld be made simultaneοusly dy the bοth grοups. Ιt is essential that fοur cοpies οf the applicatiοn fοrm and suppοrting dοcumets are submitted. Τhe jοint cοmmittee will be unable tο prοcess applicatiοns fοr which this prοcedure has nοt been fοllοwed. Αpplicatiοns shοuld be submitted οn the apprοpriate fοrms which are aνaible frοm the General Secreteriat οf Research and Τechnοlοgy. 14—16 Μessοgiοn St. 115 10 Αthenes Greece, οr frοm thw Βritish Cοuncil, 17 Κοlοnaki Sq., Ρ Ο Βοx 3488,102 10 Αthenes, Greece. Cοmpleted applicatiοns shοuld be returned tο either οf the abονe addresses; they shοuld nοt be sent tο the Greek Εmbassy οr ΤheΒritish Cοuncil in Lοndοn. Τhe clοsing date fοr the receipt οf fully dοcumented applicatiοns is 15 September 1991. Ρrοjects will be selected in Μarch 1992 fοr funding effectiνe 1 Αpril 1992. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΝ 8.2.1985 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 Ελληνική πλευρά Πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου Καθηγητής Γ. Πενέλης Καθηγητής J. Μundy Κ. Γκλέτσος C. Κaldis Υ. Τσιλιμπάρης Β. Τριανταφυλλόπουλος Ν. Κωνσταντόπουλος 1.Τα δύο μέρη συναντήθηκαν σήμερα και συνεφώνησαν στην εφαρμογή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ (δ) της παραπάνω συμφωνίας. 2.Έχοντας εξετάσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα όργανα, τα δύο μέρη συνεφώνησαν να υποστηρίξουν και χρηματοδοτήσουν τα έργα που απαριθμώνται στο Παράρτημα Α. 3.Οι όροι και τα οικονομικά ζητήματα για την εφραρμογή των έργων αυτών δίδονται στο Παράρτημα Β. 4 Τα δύο μέρη εξέφρασαν την πρόθεση τους να επιβεβαιώνουν την συνεργασία στα προγράμματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Β για μια περίοδο δύο ετών, ενώ συγχρόνως επιφυλάσσονται να ανακοινώσουν νέα προγράμματα σε άλλες περιοχές έρευνας και τεχνολογίας. Υπεγράφη στην Αθήνα την 27 Μαρτίου 1992 Για την Ελληνική πλευρά (Υπογραφή) Καθηγητής Γ. Πενέλης Γενικός Γραμματεύς Έρευνας και Τεχνολογίας Για την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου (Υπογραφή) Διευθυντής Βρετανικού Συμβουλίου Αθήνας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ. 1.ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑL203. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Δρ. Γ. Βεκινης, Δρ. Α. Σιμό-πουλος, ΕΚΕΦΕ «Δ». ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΔΡ. Η R Sherclift, Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Καίμπριτζ. 2.ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΦΙΛΜ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Καθηγητής Σπ. Μεσολωράς, Τμήμα Φυσικής Στερεών του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: R J Stewart, J. Τhοmsοn, Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου του Ρέντιγκ. 3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Βοηθός Καθηγητής Κ. Παναγιώτου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Καθηγητής Cοlin Ρrice, Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. 4.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΝΜR ΑΝΘΡΑΚΟΣ-13. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Βοηθός Καθηγητής Φώτης Νταής, Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Δρ. Frank Ηeatley, Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 1.ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ LΑΝDSΑΤ ΤΜ ΚΑΙ ΑVΗRR. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Καθηγητής Ι.Ν. Χατζόπουλος, Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Καθηγητής Α.R.Cracknell, Τμήμα Εφηρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου του Νταντή. 2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΟΣΤΡΑΚΑ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Καθηγητής Κ. Τριανταφυλλίδης, Τμήμα του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Δρ Η. D. Jοnes, Τμήμα Περιβλλοντικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. 3.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΙΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Καθηγητής Α. Ελευθερίου, ΙΘΑΒΙΚ (ΙΜΒΚ) Κρήτη. ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Κος R. Μ. Warwick, Εργαστήριο Θαλάσσιων Ερευνών του Πλύμουθ, Πλύμουθ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ: Η παραγωγή της ανάπτυξης της Επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και ινστιτούτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως των δύο χωρών. ΟΡΟΙ.Τα προγράμματα σκοπεύουν κυρίως στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, είναι χρονικά περιορισμένα με συγκεκριμένο αντικείμενο, καθορισμένα απο ερευνητικές ομάδες κάθε χώρας. Κάθε ερευνητική ομάδα διορίζει Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την αλληλογραφία των αιτήσεων και μετά από αυτήν. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.Το 1992 θα διεξαχθούν δύο Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα, ένα στο χώρο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ένα στα νέα και σύνθετα υλικά. Ένα ή περισσότερα έργα θα μπορούν να εγκρίνονται μέσα στα πλαίσια κάθε προγράμματος, θα προτιμηθούν τα έργα που εμφανώς προάγουν νέα συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.Κάθε έργο θα διαρκεί κανονικά ένα με δύο χρόνια αρχίζοντας από τον Απρίλιο του 1992. Τα έργα θά μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνονται για ένα ακόμη έτος αλλά παράταση θα χορηγείται μόνο αφού ληφθούν υπ όψη και άλλες αιτήσεις. Έργα που υποστηρίχθηκαν επί τριετία δεν θα μπορούν να τύχουν άλλης υποστήριξης. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤα προγράμματα χορηγούν παροχές για ταξίδια και έξοδα διανομής. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη εργαστηριακών εξόδων ή δαπάνες εξοπλισμού και συνεπώς κάθε συνεργάτης πρέπει να έχει ήδη προβλέψει για τις σχετικές με το έργο αυτό δαπάνες. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θα καλύψει τις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων συνεργατών, ημερήσια έξοδα για διανομή και γεύματα για τους βρετανούς συνεργάτες, και οικονομική ενίσχυση για τρέχοντα έξοδα και αναλώσιμα της ελληνικής πλευράς. Το Βρετανικό συμβούλιο θα καλύψει τις ταξιδιωτικές δαπάνες των βρετανών συνεργατών, ημερήσια έξοδα διανομής και γευμάτων για τους έλληνες συνεργάτες που επισκέπτονται την Βρεττανία και οικονομική ενίσχυση για τρέχοντα έξοδα και αναλώσιμα της βρετανικής πλευράς. Η επιτροπή επιλογής θα μπορεί να προβαίνει σε χορηγήσεις για λιγότερες επισκέψεις και η μικρότερη διάρκεια παραμονής από την αιτηθείσα ώστε να καταστεί δυνατή η υποστήριξη περισσοτέρων έργων με τα διαθέσιμα κεφάλαια κάθε προγράμματος. Κάθε υπεύθυνος έργου θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο εξόδων και να συντάσσει ενημερωμένη αναφορά κατά το τέλος κάθε έτους καθώς και τελική αναφορά εξόδων και τελική έκθεση κατά το τέλος κάθε περιόδου χορηγήσεως. Το 1992 το ύψος χρηματοδοτήσεως θα έχει ως εξής: Α. Επισκέψεις στην Ελλάδα Χορήγηση για ταξίδι ανερχόμενη σε 300 λίρες στερλίνες αναπροσαρμοζόμενη ελαφρώς προς τα πάνω για επισκέψεις των οποίων ο τόπος αναχωρήσεως και/ή αφίξεως ευρίσκεται εκτός του Λονδίνου και τους περιφερειακούς του νομούς ή την Αθήνα, την Πάτρα ή την Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Ημερήσια αποζημίωση δραχμών 11.000 για επισκέψεις μέχρι τρεις εβδομάδες για την κάλυψη εξόδων διανομής και γευμάτων ή 250.000 δραχμών τον μήνα για επισκέψεις μεγαλύτερος διάρκειας. Β. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Πρόβλεψη αεροπορικού εισιτηρίου μετ επιστροφής από τον τόπο αναχωρήσεως στην Ελλάδα μέχρι το εγγύτερο σημείο αφίξεως στην Βρετανία. Αποζημίωση 300 λιρών στερλινών ανά ημέρα για επισκέψεις μέχρι τριών εβδομάδων ή αποζημίωση 1.000 λιρών στερλινών μηνιαίως για επισκέψεις μεγαλύτερης διάρκειας. ΕΠΙΛΟΓΗΟι εφαρμογές, θα εκτιμηθούν από κοινή επιτροπή Τεχνολογίας από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και από το Βρετανικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα μπορεί να διορίζει ακαδημαϊκούς για κριτές από την μιά ή και τις δύο πλευρές που θα βοηθούν στην αξιολόγηση των προτεινομένων έργων. Η τελική έγκριση θα γίνεται από κοινή επιτροπή που θα επιλέγεται μετά πρόταση των ακαδημαϊκών κριτών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις θα γίνονται συγχρόνως και από τις δύο ομάδες. Πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν τέσσερα αντίγραφα της αιτήσεως και των σχετικών εγγράφων. Η κοινή επιτροπή δεν θα έχει το δικαίωμα να εξετάσει αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει ακολουθήσει η διαδικασία αυτή. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο σχετικά έντυπο που διατίθεται από την Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Μεσογείων 14-15, 115 10 Αθήνα, Ελλάς) ή από το Βρετανικό Συμβούλιο, Πλατεία Κολωνακίου 17, Ταχυδρομική θυρίς 3488, 102 10 Αθήναι, Ελλάς. Οι από συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να επιστρέφονται σε μία από τις ανωτέρω διαθύνσεις - δεν πρέπει να στέλνονται στην Ελληνική Πρεσβεία ή στο Βρετανικό Συμβούλιο Λονδίνο. Η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων με όλα τα σχετικά έγγραφα είναι η 15 Δεκεμβρίου 1991. Τα έργα θα επιλεγούν τον Μάρτιο του 1992 για να τύχουν χορηγήσεως την 1 Απριλίου 1992. Αθήνα, 26 Αυγούστου 1992 Με εντολή Υπουργού Ο Διευθυντής κ.α.α. ΑΝΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ Αριθ. 2071279/7429/Α0024 (7) Παράταση ισχύος της σύμβασης για εγκατάσταση Πρακτόρων της Τράπεζας της Ελλάδος στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Στην Αθήνα σήμερα τη 2α Οκτωβρίου 1992 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό Οικονομικών, Πέτρο Δούκα και της Τράπεζας της Ελλάδος που εκπροσωπείται από τον Υποδιοικητή της Γεώργιο Προβόπουλο, δυνάμει της από 19.12.1991 (Συν. 21), σχετικής αποφάσεως σε εκτέλεση του άρθρου 14 του Ν. 4953/1931.
1.  
  Η ισχύς της από 3.7.31 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος «περί συγκεντρώσεως παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος των εισπράξεων και πληρωμών του Δημοσίου εις όσας περιφερείας δεν λειτουργούν Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της Τραπέζης ταύτης», (ΦΕΚ 321/15.9.31), η οποία, αλληλοδιαδόχως παραταθείσα συνέμει των από 23 Ιουνίου 1941 (ΦΕΚ 218/30.6.41), 12 Ιουλίου 1951 (ΦΕΚ 219/ 4.8.51), 15 Δεκεμβρίου 1961 (ΦΕΚ 11/24.1.62), 11 Ιουνίου 1971 (ΦΕΚ 119/25.6.71) και από 30 Ιουνίου 1981 (ΦΕΚ 186Α/15.7.81 νεωτέρων τοιούτων, έληξε την 3 Ιουλίου -1991, παρατείνεται μέχρι 31.12.1992, της παρατάσεως αρχομένης από της λήξεως (3.7.91) της τελευταίας ως άνω από 30 Ιουνίου 1981 συμβάσεως.
Άρθρο 2 "Η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται ως κατωτέρω, συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και καθένα από τα συμβαλλόμενα μέσα πήρε από ένα, θέλει δε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Για την Τ [...]"
1.  
  Καθορίζεται ότι η σε τιμές κτήσεως συνολική αξία των τίτλων που έχουν περιέλθει στην κατοχή των τραπεζών κατά την παροχή υπηρεσιών underwriting στο πλαίσιο της ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύει και δεν έχουν ρευστοποιηθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 12 μηνών από την ημερομηνία λήξεως της δημόσιας εγγραφής, θα καλύπτεται κατά ποσοστό 100% από στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τους. ΝΕ 197/78, τροποποιούμενης της παρ. Δ (3) της ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91, όπως ισχύει. Το εν λόγω μειωμένο ποσοστό εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις δεσμεύσεις που θα πραγματοποιηθούν με αξία 30.9.92.
2.  
  Διευκρινίζεται ότι στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην απόφαση ΕΝΠΘ 499/18/18.5.92, δεν περιλαμβάνονται τα αμοιβαία κεφάλαια. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
 1. Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοβαία κεφάλαια, β) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και διενέργειας πράξεων Factοring/Fοrfaiting.
 2. Β (παρ. 1 και 2) αυτής σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς ιδιώτες για την κατασκευή, επισκευή και αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.
 3. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1992 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (13)Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90 όπως ισχύει, που αφορά την παροχή υπηρεσιών underwriting από τις τράπεζες. (Συνεδρίαση 508/10.9.92, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη:.
 4. Την ΠΔ/ΤΕ 1155/5.10.87, όπως αυτή ίσχυε πριν από την έκδοση της ΠΔ/ΤΕ 2112/24.8.92 και η οποία αφορούσε τις καταβαλλόμενες προμήθειες κατά τη διακίνηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
 5. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα να χορηγούν δάνεια για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη υποχρεώσεων από υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων (τελ. σχετ.
 6. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω μονάδων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.
 7. Β, παρ. 1 και 2), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:.
 8. Η Εγνατία Τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις:
 9. Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών κανόνων), να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους και αν πρόκειται για θυρίδες και το υποκατάστημα από το οποίο θα εξαρτάται λογιστικά η κάθε θυρίδα.
 10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ (11)Δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα προς ιδιώτες για την εξόφληση στεγαστικών δανείων με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη:.
 12. Ερωτήματα τραπεζών σχετικά με την έννοια των χρηματοδοτικών οργανισμών που αναφέρονται στις πιο πάνω πράξεις, διευκρινίζει:
 13. Β, παρ. 1 και 2), όπως ισχύει.a>
 14. Η απόφαση αυτή ναδημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 15. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1992 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (12)Διευκρίνηση διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 1335/22.7.88 και 1155/5.10.87 που αφορούν τις καταβαλλόμενες προμήθειες στα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστές - μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διακίνηση εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη:.
 16. Την σκοπιμότητα αντιμετώπισης των ειδικών κινδύνων επί της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από την παροχή υπηρεσιών underwriting ανεξάρτητα από τα λοιπά μέτρα που η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λάβει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της στις περιπτώσεις παραβάσεων πιστωτικών ή εποπτικών κανόνων, αποφάσισε τα εξής:
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 3 του Ν. 590/77 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 140 τ. Α).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών που περιλαμβάνεται στο αριθμ. 1206/304/92 έγγαφό του.
 • Την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που χορηγήθηκε στη συνεδρίαση της 17.6.1992 (αριθμ. εγγράφου 2092/874/ 92).
 • Την αριθμ. 411/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1335 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1720 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1720 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1990 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2053 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2053 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία